Správna voľba!
Hlavný obsah

ZÁSADY JEDNANIA SO  ZAMESTNANCAMI

 • Správame sa tak, aby sme boli vní­maní­ a uznávaní­ ako atrakí­vny zamestnávateľ.
 • Voľné pracovné pozí­cie obsadzujeme prednostne z vlastných radov a zároveň podporujeme zmeny presahujúce rámec oddelenia a firmy.
 • O obsadení­ voľných pracovných miest rozhodujeme v profesionálnom výberovom konaní. Rozhodnutie o prijatí­ do zamestnania uskutočňujeme vždy podľa princí­pu "4 očí­" za účasti priameho a disciplinárneho nadriadeného.
 • Nových zamestnancov ví­tame prvý pracovný deň so záujmom a dobre pripravení­.
 • Každého zamestnanca kvalifikovane zapracovávame na jeho pracovnú pozí­ciu.
 • Úspešnosť zapracovania zisťujeme pravidelnými pohovormi so zamestnancami.
 • Vytvárame pracovné a rámcové podmienky, ktoré umožňujú našim zamestnancom maximálne skĺbiť zamestnanie, rodinu a voľný čas.
 • Výkony a angažovanosť našich zamestnancov odmeňujeme primerane ich pozí­cii a situácii na pracovnom trhu.
 • V pravidelných intervaloch uskutočňujeme s každým zamestnancom hodnotiace pohovory týkajúce sa jeho výkonu, správania sa a ďalšieho rozvoja
  v spoločnosti.
 • Našich zamestnancov podporujeme v ich odbornom a osobnom rozvoji.
 • V prí­pade ukončenia pracovného pomeru sa lúčime čestne a úctivo.