Pravidlá používania účtu Môj Lidl účet

Pravidlá používania účtu Môj Lidl účet


Aktualizované dňa: 12.4.2021


1. Rozsah platnosti a vzťah k iným úpravám


Tieto pravidlá používania upravujú využívanie služby Môj Lidl účet (ďalej v tejto časti ako „Môj Lidl“ alebo „Služba“). Službu prevádzkuje spoločnosť Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Nemecko (ďalej „prevádzkovateľ“, „my“, alebo „nás“), pri poskytovaní plnenia sú však tiež zapojené ostatné spoločnosti skupiny spoločností Lidl (spolu ďalej označené ako „Lidl“). Služba poskytuje jednotný prístup k početným online ponukám skupiny spoločností Lidl (ďalej „Ponuky“). Pritom ide o tzv. službu Single Sign On, cez ktorú môžu používatelia s jednotnými prístupovými dátami používať viacero ponúk (napr. internetový obchod, účtovné portály, a pod.) rozličných spoločností. Služba sa sprístupňuje na základe týchto pravidiel používania.


Tieto Podmienky používania oproti tomu neplatia pre samostatné zmluvné vzťahy s tretími osobami uzatvorené v rámci ponúk ani na nadobúdanie tovaru, ani služby. Na to sú určujúce samostatné špecifické obchodné podmienky príslušnej ponuky.2. Registrácia a účet


Pre využívanie účtu Môj Lidl je potrebná registrácia, pri ktorej si používateľ musí vytvoriť heslo pre účet Môj Lidl. Toto sa spolu s vašou e-mailovou adresou alebo číslom mobilného telefónu používa na prístup k vášmu zákazníckemu účtu Môj Lidl. Na dokončenie nastavenia je potrebné overiť vašu e-mailovú adresu. Za týmto účelom vám zašleme vám e-mail s potvrdzovacím kódom. Zákaznícky účet Môj Lidl nie je možné použiť bez overenia e-mailovej adresy.


Údaje, ktoré uviedol používateľ v rámci procesu registrácie, musia byť pravdivé. Údaje tretích osôb nesmie používateľ použiť. Ak sa tieto údaje dodatočne zmenili, používateľ ich musí bezodkladne upraviť vo svojom účte Môj Lidl.


Prístupové dáta sú určené výlučne na využívanie príslušným oprávneným používateľom a je potrebné chrániť ich primeranými opatreniami, aby sa ich nedozvedeli tretie osoby. Ak by sa objavili upozornenia na zneužívanie služieb, používateľ je povinný túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť prevádzkovateľovi. Používateľ zodpovedá za následky neoprávneného použitia tretími osobami, ak toto zneužitie zavinil, resp. ak zavinil to, že sa nepodarilo zabrániť zneužitiu.


Použitie účtu Môj Lidl na zariadeniach s operačným systémom Android je možné len v tom prípade, ak zariadenie používa prehliadač Google Chrome.3. Predmet plnenia


Predmetom služby Môj Lidl je poskytovanie jednotnej heslom chránenej Single Sign On platformy (jednotné prihlásenie do viacerých platforiem) pre rozličné ponuky skupiny podnikov Lidl. To v podstate znamená, že založený účet Môj Lidl je možné použiť na registráciu / prihlásenie sa ku všetkým ponukám integrovaným do Môj Lidl bez toho, aby bola potrebná samostatná registrácia alebo opätovné poskytnutie podrobných údajov používateľa.


Ak sa zaregistrujete v cieľovej službe bez predchádzajúcej registrácie v iných online službách Lidl, automaticky si tým vytvoríte Môj Lidl účet. V prípade, že ste sa predtým zaregistrovali v inej online službe integrovanej s účtom Môj Lidl, môžete sa jednoducho prihlásiť do cieľovej služby pomocou svojich existujúcich prihlasovacích údajov. Ak Lidl v budúcnosti ponúkne nové online služby, je možné, že ich budete môcť využívať aj prostredníctvom svojho účtu Môj Lidl. V takom prípade sa môžu uplatniť dodatočné podmienky používania. Kmeňové dáta používateľov sa spravujú centrálne prostredníctvom služby Môj Lidl. Tieto sa prenášajú do príslušnej cieľovej služby pri použití konkrétnych ponúk, aby sa umožnila príslušná transakcia (pozri nižšie bod 6). V Môj Lidl sú uložené kmeňové údaje zákazníkov zhromaždené za účelom použitia tejto ponuky a kmeňové údaje zákazníka, ktoré ste poskytli pri registrácii / prihlásení do iných online služieb Lidl.


Môj Lidl účet navyše umožňuje príslušnému používateľovi odpovedať na určité otázky týkajúce sa jeho životných pomerov a záujmov pomocou navrhovaných možností. To umožňuje používateľovi kedykoľvek si prezerať, meniť alebo odstraňovať svoj zákaznícky profil Môj Lidl. Ak sa používateľ zaregistroval aj pre službu „Lidl Plus“ spoločnosti Lidl Stiftung, tieto informácie sa v Lidl Plus použijú na účely personalizovanej reklamy. Podrobnejšie informácie týkajúce sa služby Lidl Plus nájdete v Podmienkach používania Lidl Plus.


Využívanie služby Môj Lidl je bezplatné. Pri využívaní konkrétnej ponuky môžu oproti tomu vzniknúť náklady, ktoré sa tam patrične transparentne zobrazia v zmysle príslušných právnych požiadaviek. To isté platí pre prípadne potrebné plnenia tretích osôb, ako napr. internetové pripojenie.4. Záruka, ručenie


Prevádzkovateľ sa usiluje poskytovať službu Môj Lidl podľa možnosti trvalo a bez porúch. Na základe technických daností, ako sú zmeny konfigurácie, údržba, výpadok prístrojového vybavenia, a pod., sa toto nedá zabezpečiť nepretržite. V prípade výpadku služby sa bude prevádzkovateľ usilovať čo najskôr obnoviť bezporuchovú využiteľnosť. Za prípadné následky v dôsledku znemožnenej (neúplnej) využiteľnosti nenesie zodpovednosť prevádzkovateľ.


Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na poskytovanie služby Môj Lidl v budúcnosti iba v obmedzenom rozsahu a/alebo s pozmeneným rozsahom funkcií, resp. službu celkom pozastaviť. Používateľ nemá zmluvný nárok na (pokračujúcu) využiteľnosť tejto (bezplatnej) služby.


V rámci individuálnych ponúk nesie výlučnú zodpovednosť za poskytovanie služieb prevádzkovateľ príslušnej cieľovej služby. Za prípadné nároky, ktoré z toho môžu vyplývať, nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť. To isté platí pre ostatné príspevky samostatných tretích osôb, ako napr. poskytovateľa internetového pripojenia.5. Vypovedanie, vymazanie, zmena


Prevádzkovateľ aj používateľ môžu zmluvný vzťah o využívaní služby Môj Lidl kedykoľvek ukončiť, a to aj bez dodržania nejakej lehoty. V rámci správy účtu Môj Lidl môže používateľ kedykoľvek iniciovať vymazanie tohto účtu.


Ukončenie zmluvného vzťahu zo strany prevádzkovateľa prichádza do úvahy osobitne v tom prípade, ak používateľ poruší pravidlá v zmysle týchto podmienok používania. Až do vyjasnenia týchto incidentov môže najprv dôjsť k zablokovaniu dát používateľa.


Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na úpravy týchto podmienok používania v budúcnosti. Používatelia budú o úprave podmienok používania informovaní príslušným upozornením v aplikácii a vyzvaní na potvrdenie nových podmienok používania. Zmena neobsahuje žiadne zásadné zmeny, ako napr. povinné platby za náklady, ktoré stále vyžadujú výslovný súhlas. Ak používateľ nesúhlasí s nejakou zmenou, tento nesúhlas môže viesť k ukončeniu zmluvného vzťahu s používateľom zo strany prevádzkovateľa.6. Ochrana osobných údajov


Spracovanie vašich osobných údajov sa uskutočňuje pri dodržiavaní vašich práv v súvislosti s ochranou osobných údajov. Na realizáciu služieb je potrebné, aby vami poskytnuté osobné údaje boli poskytnuté za účelom autentifikácie používateľa a poskytnutia požadovaných služieb v rámci ponuky (napr. zasielanie a zúčtovanie objednaného tovaru) poskytovateľovi príslušnej využívanej ponuky.


Podrobnosti v tejto súvislosti vyplývajú z nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov.


7. Záverečné ustanovenia


V prípade, ak ste podnikateľský subjekt, aplikuje sa na právny vzťah v súvislosti so Službou výlučne právny poriadok Nemeckej spolkovej republiky, s vylúčením obchodného práva OSN. V prípade, ak ste spotrebiteľ, aplikuje sa na právny vzťah v súvislosti so Službou Nemeckej spolkovej republiky, pričom ale uvedené Vás nezbavuje ochrany, ktorú vám ako spotrebiteľovi priznávajú také ustanovenie právneho poriadku štátu, v ktorom máte obvyklý pobyt a od ktorých (ustanovení) sa nie je možné odchýliť.


Pokiaľ sa nejedná o spor so spotrebiteľom je výlučným sídlom súdu Stuttgart.