Pravidlá používania Lidl Plus

Stav: November 2021


1. Rozsah platnosti a vzťah k ďalším úpravám


Tieto pravidlá používania Lidl Plus („pravidlá používania“) upravujú účasť na zákazníckom vernostnom programe Lidl Plus (ďalej v tejto časti „Služba“). Službu prevádzkuje spoločnosť Lidl Stiftung & Co. KG (ďalej „spoločnosť Lidl Stiftung“ alebo „my“). Spoločnosť Lidl Stiftung je však oprávnená zapojiť subdodávateľov a/alebo iné spoločnosti Lidl (Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02, Bratislava, Slovenská republika ďalej s nadáciou Lidl Stiftung len „spoločnosti Lidl“ alebo „Lidl“) do poskytovania Služby. Služba sa zameriava na spotrebiteľov (ďalej „Používateľ“ alebo „Vy“), ktorí chcú získať personalizované informácie o ponukách a akciách spoločnosti Lidl a od vybraných spolupracujúcich partnerov, ktoré čo najpresnejšie zodpovedajú záujmom príslušnej osoby. Služba teda cieli na to, aby Používatelia dostali relevantnejší obsah, a aby spoločnosť Lidl vôbec neposielala danému Používateľovi také informácie, ktoré ho nezaujímajú. Základom pre určenie relevantného obsahu je nákupné a užívateľské správanie s ohľadom na produkty a služby spoločností Lidl, ako je popísané nižšie. Služba sa poskytuje na základe nasledujúcich Pravidiel používania.2. Predpoklady používania


Aby ste sa mohli do našej Služby prihlásiť, musíte mať minimálne 18 rokov a musíte byť spotrebiteľ v súlade s § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. Používanie sa smie uskutočniť iba na súkromné využitie. Komerčné využívanie, napr. ako dodávateľ podľa § 52 ods. 3 Občianskeho zákonníka, je vylúčené.3. Registrácia a účet


Aby ste mohli využívať našu Službu, musíte si založiť účet.


Záväznú ponuku na registráciu do služby a využívanie funkčného rozsahu služby urobíte kliknutím na tlačidlo „Pokračovať“ v aplikácii a poskytnutím všetkých požadovaných informácií, zadaním používateľského mena a hesla k vášmu účtu Môj Lidl („Prihlasovacie údaje“) a kliknutím na tlačidlo „Vytvor účet“ („Ponuka“). V dôsledku tejto Ponuky vám nevzniknú žiadne náklady. Kým nekliknete na tlačidlo „Pokračovať“, môžete kedykoľvek zrušiť proces registrácie alebo zmeniť informácie, ktoré ste poskytli, odstránením, pridaním alebo opravou informácií uvedených v rôznych poliach alebo zatvorením aplikácie. Po dokončení procesu registrácie môžete informácie uvedené vo svojom osobnom účte kedykoľvek zmeniť.


Po prijatí Vašej ponuky na uzavretie zmluvy vám zašleme potvrdenie o prijatí ponuky („Potvrdenie ponuky“) na emailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii. Toto potvrdenie ponuky tiež predstavuje naše prijatie ponuky („Uzavretie zmluvy“) a obsahuje verifikačný odkaz (link). Službu je možné využívať ihneď po obdržaní Potvrdenia ponuky.


Keďže Službu poskytujeme dobrovoľne a bezplatne, sme oprávnení založenie účtu v konkrétnom prípade zamietnuť bez udania dôvodu.


E-mailová adresa a vaše mobilné telefónne číslo, ktoré uvediete, nemôžu byť priradené k žiadnemu ďalšiemu účtu. Tiež je zakázané uvádzať e-mailovú adresu, mobilné telefónne číslo alebo iné kontaktné údaje, ktoré vám nepatria, osobitne tzv. jednorazové e-mailové adresy. Svoje prístupové údaje musíte bezpečne uchovávať. Je zakázané poskytovať iným osobám prístup k vášmu účtu.


Každá interakcia so spoločnosťou Lidl, ktorá prebieha cez váš účet, sa považuje za váš úkon. To platí aj v prípade, ak tretie osoby konali prostredníctvom vášho účtu, ak tieto tretie osoby mohli váš účet využívať v dôsledku vášho zavineného správania. Je vašou povinnosťou bezodkladne nás informovať o akomkoľvek neoprávnenom použití vášho účtu a zmeniť vaše prístupové údaje, ak získate informácie, že váš účet využíva tretia osoba.


Máte nasledujúce možnosti, ako sa zaregistrujete do Služby:


• cez našu aplikáciu, ktorá je dostupná pre rozličné mobilné platformy.


Pri registrácii vám bude automaticky priradené zákaznícke číslo.4. Predmet služby


4.1 Personalizácia informácií


Účel Služby spočíva v tom, aby sme vám posielali, resp. aby sme vám cez aplikáciu Lidl Plus zobrazovali čo najvhodnejšie informácie, ktoré sú pre vás relevantné, a ak je to možné, aby sme naše ponuky a služby personalizovali pre vás.


Účasť na Lidl Plus je bezplatná.


Pomocou Lidl Plus získate výhodu veľkého množstva služieb prispôsobených vašim potrebám. Tieto služby obsahujú okrem iného ponuky, špeciálne zosúladené s vašimi potrebami a želaniami, účasť na súťažiach, zľavových a špeciálnych akciách. S týmto cieľom sa pokúsime zistiť vaše záujmy a záľuby, a to s ohľadom na produkty a služby, ktoré spoločnosť Lidl ponúka.


Ak Vás požiadame o udelenie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov, ako je to popísané nižšie, príslušné údaje sa spracúvajú na účely služby Lidl Plus iba v prípade, že ste na tento účel poskytli svoj súhlas.


4.2 Zber a ukladanie dát


Základom zisťovania ponúk, ktoré sú pre Vás vhodné, sú údaje uvedené v tomto odseku:


4.2.1 Registrácia do programu Lidl Plus


V rámci registrácie zisťujeme nasledujúce osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mailovú adresu, číslo mobilného telefónu a preferovanú predajňu Lidl. Môžete nám poskytnúť aj nepovinné údaje: oslovenie, pohlavie a adresu vášho bydliska (ulica, číslo domu, PSČ, mesto a krajina). Na určenie preferovanej predajne sa môže použiť funkcia geolokalizácie vášho koncového mobilného zariadenia.


4.2.2 Údaje z Môj Lidl


Ak ste dobrovoľne poskytli určité informácie o svojich pomeroch a záujmoch vo svojom účte Môj Lidl, zhromažďujeme tieto informácie aj v rámci Lidl Plus.


4.2.3 Návštevy predajne


Ak sa pri svojej návšteve v predajni identifikujete pri pokladnici, zaevidujeme predajňu, ktorú ste navštívili, produkty, ktoré ste si kúpili, podľa druhu, množstva a ceny, kupóny, ktoré ste uplatnili, sumu na pokladničnom doklade, čas platby a typy použitých platobných prostriedkov. Priradením vášho nákupu k vášmu zákazníckemu účtu sledujeme účely uvedené v bode 2, aby sme vám mohli dávať ponuky, nastavené špeciálne na vaše záľuby, záujmy a účasť na akciách.


Pri pokladnici sa môžete identifikovať prostredníctvom digitálnej zákazníckej karty.


4.2.4 Zákaznícky servis


Ak kontaktujete zákaznícky servis spoločností Lidl, použijeme informácie, ktoré nám v tejto súvislosti poskytnete.


4.2.5 Použitie aplikácie


Pri používaní aplikácie Lidl Plus zaznamenáme informácie o predajni, v ktorej nakupujete. Okrem toho zbierame informácie o akomkoľvek obsahu zobrazenom v aplikáci, predovšetkým o aktivovaných kupónoch, nastaveniach notifikácií, účasti v lotériách, prezretom tovare a vašu preferovanú predajňu, ktorú ste si zvolili. Taktiež zbierame informácie o vašej interakcii s aplikáciou, ako sú navštívené sekcie, obrazovky zobrazené počas jednotlivých relácií, počet kliknutí a tzv. scrollovanie. Okrem toho zaznamenáme vaše zákaznícke ID (vernostné ID), informácie o používanej verzii operačného systému, o označení zariadenia, systémovom jazyku, zvolenom jazyku, ako aj o verzii aplikácie, ktorú používate. V niektorých prípadoch zhromažďujeme tieto informácie o vašom používaní aplikácie iba na základe vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov. Viac informácií je možné nájsť v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov.


4.2.6 Prihlasovacie údaje


Vaše prihlasovacie údaje sa uchovajú a použijú na uskutočnenie vášho prihlásenia. Aby ste sa nemuseli pri každom vyvolaní aplikácie opätovne prihlasovať, vaše prihlasovacie údaje sa v aplikácii uchovajú (v šifrovanej podobe) až do chvíle, kedy sa odhlásite zo svojho účtu.


4.2.7 Výhody u partnerov


V rámci aplikácie Lidl Plus môžu byť z času na čas, napr. pri príležitosti zľavových akcií, promované zvýhodnené ponuky spolupracujúcich partnerov, napr. vo forme zliav alebo iného zvýhodnenia v súvislosti s tým ktorým produktom/službou spolupracujúceho partnera. Spravidla tieto ponuky obsahujú identifikačné číslo (ďalej ako „Promotion Code“), ktoré zadáva, generuje alebo individualizuje príslušný spolupracujúci partner, a ktoré musíte uviesť pri uplatnení kupónu u spolupracujúceho partnera, resp. ktoré je potrebné načítať u spolupracujúceho partnera, resp. ním určených osôb. Pri niektorých z týchto ponúk sa namiesto Promotion Code musíte pri záujme využitia takejto zvýhodnenej ponuky spolupracujúceho partnera identifikovať u spolupracujúceho partnera pomocou svojej digitálnej zákazníckej karty ako zákazník Lidl Plus. Zvýhodnené ponuky nie sú ponukou z našej strany; Prijatie a použitie týchto ponúk preto výlučne podlieha pravidlám používania a informáciám o ochrane osobných údajov príslušného spolupracujúceho partnera. Partnerské ponuky môžu byť z času na čas zmenené a / alebo odstránené spolupracujúcim partnerom. Partnerské spoločnosti nás budú informovať o uplatnení kupónov, poukážok, propagačných kódov atď. Pokiaľ obsahuje funkcia „Výhody u partnerov“ externé prelinkovanie (hyperlink) na webovú stránku tretích osôb, podlieha obsah takto prelinkovanej webovej stránky výlučne do zodpovednosti príslušného prevádzkovateľa. V prípade, že v rámci Lidl Plus bude poskytnutá špeciálna ponuka na zmluvné služby našich kooperačných partnerov, budú nám poskytnuté vaše kontaktné údaje (e-mailovú adresu a telefónne číslo), aby sme mohli správne priradiť ponuku k vášmu účtu.


4.2.8 Internetový obchod/ďalšie digitálne služby


Od spoločností Lidl dostávame podrobnosti o vašom používaní internetového obchodu Lidl alebo akýchkoľvek iných aplikácií, webových stránok, alebo digitálnych služieb patriacich pod skupinu spoločností Lidl (najmä vybrané a zakúpené produkty, informácie o spôsobe platby a doručenia, vaše použitie týchto digitálnych služieb, kupóny, ktoré ste uplatnili, hodnota poukážky, atď.), a pokiaľ je to možné, priraďujeme ich pod e-mailovú adresu alebo číslo zákazníka. Ďalej budú získané údaje spojené s informáciami o vašich nákupoch v tzv. kamenných predajniach, aby sme vám mohli poskytnúť špeciálne navrhnuté ponuky tak, aby zodpovedali vašim preferenciám a záujmom, ponúknuť vám účasť na špeciálnych akciách a lepšie prispôsobiť marketingový prístup, napr. o forme tzv. newsletterov.


4.2.9 Newsletter iných poskytovateľov služieb


Ďalej, ak ste sa prihlásili na odber tzv. newsletteru internetové obchodu alebo akýchkoľvek iných služieb, popísaných v predchádzajúcom odseku a prevádzkovaných spoločnosťami Lidl, môžeme od týchto spoločností dostávať informácie o vašom užívateľskom správaní, v súvislosti s týmto newsletterom, vrátane takých informácie, ako je čas otvorenia newsletteru, odkazy alebo oblasti, na ktoré ste klikli, trvanie a frekvencia používania.


4.2.10 Newsletter/Push notifikácie/SMS


Ďalej uchovávame vaše správanie ako odberateľa pri doručovaní letákov (tzv. newsletter) a ostatných informácií, ktoré vám prípadne zasielame ako Push notifikácie alebo SMS, ukladáme a priraďujeme ho, ak je to možné, vašej osobe, resp. vašej e-mailovej adrese, resp. zákazníckemu číslu. Na to zaznamenávame čas otvorenia stránky s odkazmi a oblasťami, na ktoré ste klikli, o vybraných produktoch, čase, trvaní a početnosti používania.


4.3 Analýza údajov


Údaje uvedené v bode 4.2 zhromažďujeme v našej databáze. Údaje vyhodnocujeme s cieľom, aby sme zistili také informácie, o ktoré by ste mohli mať záujem a aby sme vám iba takéto informácie zasielali alebo zobrazovali. Na zisťovanie možných záujmov o produkty nasadzujeme navyše matematicko-štatistické metódy. Pri tom budú vaše osobné údaje porovnávané s osobnými údajmi iných zákazníkov. Na základe uvedeného porovnania môžeme následne usúdiť, ktoré ďalšie produkty alebo akcie, o ktoré sa zaujímali iní zákazníci s porovnateľnými záujmami, môžu byť aj pre Vás zaujímavé. Spoločnosť Lidl ale nepreberá žiadny právny záväzok, že spracovanie osobných údajov bude fungovať opísaným spôsobom vždy, a že Vy skutočne dostanete iba tie ponuky, o ktoré sa zaujímate. Ďalej pri používaní aplikácie vytvárame segmentované užívateľské profily na účely štatistickej analýzy a priraďujeme ich, pokiaľ je to možné, k vašej osobe.


Do vyhodnocovania vyššie uvedených osobných údajov nie sú zahrnuté osobitné kategórie osobných údajov v zmysle článku 9 ods. 1 GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).5. Všeobecné požiadavky na využívanie služby


Na využívanie služby Lidl Plus je potrebné platné mobilného telefónne číslo a e-mailová adresa.


Aby mohol Používateľ využívať aplikácie Lidl Plus, musí si stiahnuť softvér z App Store, alebo Obchod Play. Pre rozličné typy mobilných telefónov sú dostupné rozličné špecifické verzie softvéru. Pre niektoré typy ale nemôže byť z technických dôvodov ponúknutý vhodný softvér. Ak nie je pre príslušný mobilný telefón Používateľa dostupná vhodná softvérová verzia, nemôže tento Používateľ využívať Služby. Spoločnosť Lidl Stiftung sa ale usiluje ponúkať softvér na čo najväčší počet modelov telefónov. Keďže sortiment výrobkov na trhu koncových mobilných zariadení sa stále mení, spoločnosť Lidl Stiftung nemôže poskytnúť aktuálny zoznam všetkých mobilných telefónov, ktoré umožňujú využívanie Služieb.


Inštalácia softvéru a využívanie Služieb predpokladá pravidelný dátový prenos mobilného telefónu Používateľa. Rozsah a početnosť dátového prenosu závisí od druhu a rozsahu využívania Služieb. Náklady súvisiace s dátovým prenosom znáša Používateľ. Výšku týchto nákladov stanovuje zmluva uzavretá medzi Používateľom a príslušným poskytovateľom mobilných služieb.


Náklady na zriadenie internetového pripojenia a na jeho udržiavanie na strane Používateľa nie sú súčasťou služieb spoločnosti Lidl Stiftung. Tieto náklady sú stanovené výlučne zmluvným vzťahom medzi Požívateľom a jeho poskytovateľom internetového pripojenia.


Využívanie služby Lidl Plus okrem toho predpokladá dostatočne nabitú batériu a jas displeja mobilného zariadenia na naskenovanie QR-kódu počas pokladničného procesu.


Účastník sa zaväzuje, že si nainštaluje aktualizácie, ktoré ponúka spoločnosť Lidl. Účastník bude o uvedenom, počas využívania softvéru príslušným spôsobom, informovaný. Použitie služby Lidl Plus na zmanipulovaných koncových zariadeniach (napr. prostredníctvom Jailbreaking / Rooting) nie je povolené.6. Vaše povinnosti


Musíte


• uviesť pri registrácii správne údaje a udržiavať svoj profil v aktuálnom stave,

• uchovávať svoje heslo v tajnosti a pri zneužití, resp. pri podozrení na zneužitie, ho zmeniť a

• využívať Službu v súlade s platným právnym poriadkom.7. Zodpovednosť


S výnimkou škody na živote, škody na tele alebo zdraví, nezodpovedáme za škodu, ak


- aplikácia nefunguje alebo funguje iba v obmedzenom rozsahu,

- nie je dostupné žiadne spojenie so sieťou WLAN, alebo ak je dostupné iba v obmedzenom rozsahu,

- nesprávne funguje skenovacie zariadenie pri pokladnici,

- nie sú dostupné ponuky.

Zodpovednosť v zmysle zákona o zodpovednosti za vadný výrobok zostáva týmto nedotknutá.8. Vypovedanie, vymazanie


Používateľ je oprávnený ukončiť účasť bez uvedenia dôvodu aktiváciou funkcie „Vymazať používateľský účet“. Výpoveď zo strany spoločnosti Lidl Stiftung je rovnako možná bez uvedenia dôvodu a kedykoľvek s výpovednou lehotou 10 dní. Právo strán na mimoriadne ukončenie zo závažných dôvodov zostáva nedotknuté.9. Záverečné ustanovenia


Neúčinnosť, neplatnosť a/alebo nerealizovateľnosť jednotlivých ustanovení týchto pravidiel používania sa nedotýka účinnosti zostávajúcich ustanovení týchto pravidiel používania. Neúčinné, neplatné alebo nerealizovateľné ustanovenia budú nahradené takým účinným a realizovateľným ustanovením, ktoré sa pokiaľ možno čo najviac približuje pôvodnému úmyslu týchto pravidiel používania. Pokiaľ by tieto pravidlá používania neobsahovali nejaké ustanovenie či záväzok, ktorého založenie by bolo inak pre vymedzenie práv a povinností odôvodnené, vykoná sa všetko pre to, aby takéto ustanovenie bolo do týchto pravidiel používania doplnené tak, aby bol v plnej miere sledovaný účel týchto pravidiel používania.


V prípade, ak ste podnikateľský subjekt, aplikuje sa na právny vzťah v súvislosti so Službou výlučne právny poriadok Nemeckej spolkovej republiky, s vylúčením obchodného práva OSN. V prípade, ak ste spotrebiteľ, aplikuje sa na právny vzťah v súvislosti so Službou právny poriadok Nemeckej spolkovej republiky, pričom ale uvedené Vás nezbavuje ochrany, ktorú vám ako spotrebiteľovi priznávajú také ustanovenie právneho poriadku štátu, v ktorom máte obvyklý pobyt, od ktorých (ustanovení) sa nie je možné odchýliť.


Pokiaľ sa nejedná o spor so spotrebiteľom, výlučným sídlom súdu je Stuttgart.


Európska komisia poskytuje online portál na riešenie sporov na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Nie sme však povinní a ochotní zúčastniť sa konania o riešení sporu pred spotrebiteľským rozhodcovským senátom.


Pravidlá používania Lidl Plus na stiahnutie


Tieto Pravidlá používania aplikácie „Lidl Plus“ na stiahnutie nájdete tu:

Podmienky používania aplikácie „Lidl Plus“ na stiahnutie nájdete tu:

Pre zobrazenie PDF-dokumentu môžete bezplatne využiť program Adobe Acrobat Reader .