1. Rozsah platnosti a vzťah k ďalším pravidlám


Tieto pravidlá používania upravujú použitie služby Môj Lidl účet. Služba Môj Lidl účet je prevádzkovaná spoločnosťou Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Nemecko (ďalej len „Lidl Stiftung", „my", „nás"). Ďalšie spoločnosti skupiny podnikov Lidl (ďalej spoločne nazývané „ skupina podnikov“), sa podieľajú na poskytovaní služieb. Aktuálne platné zmluvné podmienky si môžete kedykoľvek vyvolať a uložiť alebo vytlačiť na adrese https://www.lidl.sk/static/assets/Podmienky_pouzivania_uctu_Moj_Lidl-345921.pdf. Text zmluvy po uzavretí zmluvy neukladáme.


Heslom chránené konto Môj Lidl vám umožňuje prezerať, pristupovať, spravovať a upravovať vaše údaje z rôznych online služieb skupiny spoločností, napr. z internetového obchodu Lidl, aplikácie Lidl Plus atď. (ďalej len "cieľová služba"), na centrálnom úložisku (ďalej len "Portál"). Okrem toho vám ponúka jednoduchý systém jednorazovej registrácie, ktorý sa nazýva služba jednotného prihlásenia (ďalej len "SSO") (spoločne "Môj Lidl účet" alebo "Služba").


Po jednorazovej registrácii v cieľovej službe umožňuje SSO používať ďalšie cieľové služby s rovnakým používateľským menom a heslom za predpokladu, že je SSO implementované v príslušnej cieľovej službe.


Služba je poskytovaná na základe nasledujúcich pravidiel používania účtu Môj Lidl („pravidlá používania“).


Tieto pravidlá používania sa nevzťahujú na samostatné zmluvné vzťahy s tretími stranami, ako súčasť cieľových služieb, napríklad na nákup produktov alebo služieb. Tu sa uplatnia iba konkrétne pravidlá príslušnej cieľovej služby.

2. Registrácia, Účet a uzavretie zmluvy


Na využívanie účtu Môj Lidl je potrebná registrácia v rámci cieľovej služby prepojenej s SSO, pri ktorej si používateľ vytvorí heslo pre účet Môj Lidl. Toto sa spolu s vašou e-mailovou adresou alebo číslom mobilného telefónu používa na prístup k vášmu zákazníckemu účtu Môj Lidl.


Údaje, ktoré uviedol používateľ v rámci procesu registrácie, musia byť pravdivé. Osobné údaje tretích osôb nesmie používateľ použiť. Ak sa tieto údaje dodatočne zmenili, používateľ ich musí bezodkladne upraviť vo svojom Portáli.


V závislosti od cieľovej služby je počas procesu registrácie potrebné overiť buď vašu e-mailovú adresu, alebo číslo mobilného telefónu. Za týmto účelom vám pošleme e-mail alebo SMS s potvrdzovacím kódom. Bez overenia e-mailovej adresy alebo čísla mobilného telefónu nie je možné v procese registrácie pokračovať.


Kliknutím na tlačidlo „Vytvor účet“ po dokončení procesu registrácie podávate záväznú ponuku na registráciu na používanie účtu Môj Lidl. Pred stlačením tohto tlačidla môžete kedykoľvek zrušiť registráciu alebo zmeniť poskytnuté údaje vymazaním, pridaním alebo opravou záznamov zadaných v rôznych poliach alebo zatvorením cieľovej služby. Po dokončení procesu registrácie môžete kedykoľvek zmeniť informácie poskytnuté vo svojom osobnom Portáli.Po prijatí vašej ponuky na uzatvorenie zmluvy zašleme potvrdenie o prijatí ponuky („potvrdenie registrácie“) na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii. Toto potvrdenie registrácie predstavuje aj naše prijatie ponuky na uzavretie zmluvy o používaní („uzavretie zmluvy“). Službu môžete používať hneď, ako vám príde potvrdenie registrácie.


Po dokončení registrácie vám bude automaticky pridelené zákaznícke číslo.


Prístupové údaje sú určené výlučne na využívanie príslušným oprávneným používateľom a je potrebné chrániť ich primeranými opatreniami pred neoprávneným prístupom tretích osôb. Ak používateľ zaznamená neoprávnené použitie služby, je povinný túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť spoločnosti Lidl Stiftung. Používateľ zodpovedá za následky neoprávneného použitia tretími osobami, ak toto zneužitie zavinil, resp. ak zavinil to, že sa nepodarilo zabrániť zneužitiu.Použitie účtu Môj Lidl na zariadeniach s operačným systémom Android je možné len v tom prípade, ak zariadenie používa prehliadač Google Chrome.

3. Predmet služby


Predmetom služby Môj Lidl účet je poskytnutie jednotnej, heslom chránenej, SSO platformy, pre rozličné cieľové služby v rámci skupiny podnikov Lidl. To v podstate znamená, že po jednorazovej registrácii a autorizácii je možné vytvorený účet Môj Lidl použiť na prihlásenie do všetkých cieľových služieb bez toho, aby bola potrebná samostatná registrácia alebo opätovné poskytnutie podrobných údajov používateľa.


Pre pohodlné prihlásenie máte tiež možnosť aktivovať funkciu „Zostať prihlásený“. Po aktivácii tejto funkcie sa v prehliadači vášho zariadenia uloží trvalý (persistent) súbor cookie (6 mesiacov), ktorý zabezpečí, že vás účet Môj Lidl rozpozná pri ďalšej návšteve. Tento súbor cookie je tiež možné kedykoľvek vymazať prostredníctvom nastavení v prehliadači.


Ak sa zaregistrujete v cieľovej službe bez predchádzajúcej registrácie v iných cieľových službách Lidl, automaticky si tým vytvoríte Môj Lidl účet. V prípade, že ste sa predtým zaregistrovali v inej cieľovej službe integrovanej s účtom Môj Lidl, môžete sa jednoducho prihlásiť do cieľovej služby pomocou svojich existujúcich prihlasovacích údajov. Ak bude skupina podnikov Lidl v budúcnosti poskytovať nové cieľové služby, je možné, že ich budete môcť využívať aj prostredníctvom svojho účtu Môj Lidl. V takom prípade sa môžu uplatniť dodatočné podmienky používania jednotlivých cieľových služieb.


SSO vám v rámci portálov poskytuje identitu, ktorú rozpoznávajú a overujú prepojené cieľové služby, a ktorú môžete spravovať prostredníctvom Portálu. Portál vám umožňuje zobrazovať, pristupovať, spravovať a opravovať informácie z rôznych cieľových služieb na jednom centrálnom mieste. Portál uchováva vaše kmeňové údaje a zákaznícke informácie, ako aj kmeňové údaje a informácie o zákazníkovi, ktoré ste poskytli pri používaní iných cieľových služieb. Týmto spôsobom si môžete svoje kmeňové údaje, prihlasovacie údaje, informácie o vašich pomeroch a záujmoch zo sekcie „O mne“, ak boli dobrovoľne poskytnuté, rovnako ako informácie o použitých platobných metódach a histórii nákupov a objednávok, prezrieť na jednom centrálnom mieste v Portáli. V prípade potreby budú vaše údaje prenesené do príslušnej cieľovej služby, keď využijete konkrétne ponuky, aby bolo možné uskutočniť príslušnú transakciu (pozri bod 7 nižšie).


Používanie účtu Môj Lidl je bezplatné. Využitie konkrétnej cieľovej služby však môže zahŕňať náklady, ktoré sú transparentne zobrazené v rámci príslušnej ponuky v súlade s právnymi požiadavkami. To isté platí pre prípadne požadované služby tretích strán, ako je internetové pripojenie.

4. Odstúpenie


4.1 Právo na odstúpenie od zmluvy


Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy.


Aby ste mohli uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte nám zaslať


Lidl Stiftung & Co. KG .

Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Nemecko

Telefón: 0800 005 095

E-mail: ochranaosobnychudajov@lidlplus.sk


prostredníctvom jasného vyhlásenia (napr. listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) o vašom rozhodnutí zrušiť túto zmluvu. Na tento účel môžete použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý však nie je povinný. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zašlete pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.


4.2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy


Ak odstúpite od tejto zmluvy, musíme vám bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa, keď nám bolo doručené oznámenie o vašom odstúpení od tejto zmluvy, vrátiť všetky platby, ktoré sme od vás opätovne prijali, vrátane nákladov na doručenie (s výnimkou dodatočných nákladov vyplývajúcich zo skutočnosti, že ste si zvolili iný typ doručenia, ako je najlacnejšie štandardné doručenie, ktoré ponúkame). Na toto vrátenie použijeme rovnaký platobný prostriedok, ktorý ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ sa s vami výslovne nedohodneme inak; v žiadnom prípade vám za toto vrátenie nebudeme účtovať poplatky.Ak ste požiadali o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, musíte nám zaplatiť primeranú sumu zodpovedajúcu podielu služieb, ktoré už boli poskytnuté do okamihu, keď ste nám oznámili uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy v súvislosti s touto zmluvou, v porovnaní s celkovým rozsahom služieb stanovených v zmluve.


4.3 Formulár na odstúpenie od zmluvy


Formulár vo formáte PDF na stiahnutie

5. Záruka, ručenie


V rámci jednotlivých cieľových služieb nesie výlučnú zodpovednosť za poskytovanie služieb ich poskytovateľ. Za prípadné nároky, ktoré z toho môžu vyplývať, nenesie Lidl Stiftung žiadnu zodpovednosť. To isté platí pre ostatné služby samostatných tretích osôb, ako napr. poskytovateľa internetového pripojenia.


Lidl Stiftung zodpovedá iba za nároky na náhradu škody vzniknuté používateľovi v dôsledku straty na životoch, telesného poranenia alebo poškodenia zdravia alebo z porušenia základných zmluvných povinností (základných povinností), ako aj za iné škody vyplývajúce z úmyselného alebo hrubé nedbanlivostného porušenie povinností zo strany Lidl Stiftung, jej zákonných zástupcov alebo iných zástupcov. Podstatné zmluvné záväzky sú tie, ktorých splnenie je nevyhnutné na dosiahnutie cieľa zmluvy. V prípade porušenia základných zmluvných povinností zodpovedá Lidl Stiftung za predvídateľnú škodu typickú pre zmluvu iba vtedy, ak bola spôsobená jednoduchou nedbanlivosťou, pokiaľ nároky používateľa na náhradu škody nie sú založené na stratách na živote, ublížení na zdraví alebo poškodení zdravia. Akákoľvek zodpovednosť spoločnosti Lidl Stiftung za záruky, ktoré sú výslovne označené ako záruky, a za nároky na základe zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku zostávajú nedotknuté.

6. Vypovedanie, vymazanie


Lidl Stiftung, ako aj používateľ, môže zmluvný vzťah o využívaní účtu Môj Lidl kedykoľvek ukončiť, a to aj bez výpovednej lehoty. Ako súčasť správy účtu Môj Lidl môže používateľ kedykoľvek iniciovať vymazanie tohto účtu.


Ukončenie zmluvného vzťahu zo strany Lidl Stiftung prichádza do úvahy osobitne v tom prípade, ak používateľ poruší tieto pravidlá používania. Až do objasnenia týchto udalostí môže dôjsť k zablokovaniu údajov používateľa.

7. Ochrana osobných údajov


Spracovanie vašich osobných údajov sa uskutočňuje pri dodržiavaní vašich práv v súvislosti s ochranou osobných údajov. Pre realizáciu služby je potrebné, aby vami poskytnuté osobné údaje boli poskytnuté za účelom autentifikácie používateľa a poskytnutia požadovaných služieb v rámci cieľovej služby (napr. zasielanie a zúčtovanie objednaného tovaru) poskytovateľovi príslušnej cieľovej služby.


Ďalšie informácie môžete nájsť v našom Vyhlásení o ochrane osobných údajov účtu Môj Lidl.

8. Záverečné ustanovenia


Zmluvným jazykom je slovenčina.


V prípade, ak ste podnikateľský subjekt, aplikuje sa na právny vzťah v súvislosti so službou výlučne právny poriadok Nemeckej spolkovej republiky, s vylúčením obchodného práva OSN. V prípade, ak ste spotrebiteľ, aplikuje sa na právny vzťah v súvislosti so službou právny poriadok Nemeckej spolkovej republiky, pričom uvedené vás však nezbavuje ochrany, ktorú vám ako spotrebiteľovi priznávajú také ustanovenie právneho poriadku štátu, v ktorom máte obvyklý pobyt, od ktorých sa nie je možné odchýliť.


Pokiaľ sa nejedná o spor so spotrebiteľom je výlučným sídlom súdu Stuttgart.


Európska komisia poskytuje platformu pre mimosúdne riešenie sporov online (platforma RSO), ktorú nájdete na stránke http://www.ec.europa.eu/consumers/odr. Spoločnosť Lidl však nie je povinná a ochotná zúčastniť sa konania o riešení sporu pred spotrebiteľským zmierovacím orgánom.

Pravidlá používania účtu Môj Lidl na stiahnutie nájdete tu:

Pre zobrazenie PDF dokumentu môžete využiť bezplatný program Adobe Acrobat Reader.