Informácie o ochrane osobných údajov

Ďakujeme Vám za záujem o hodnotenie predajne z pohľadu zákazníkov.


Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Preto sa snažíme dodržať Vaše právo na informácie. V nasledujúcom texte by sme Vám chceli vysvetliť, ktoré osobné údaje, kedy a za akým účelom zhromažďujeme, spracúvame a používame.


1. Prevádzkovateľ v zmysle článku 4 bod 7 GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov)


Pokiaľ v jednotlivých bodoch (zvýraznených nadpismi) týchto informácií o ochrane osobných údajov nebude uvedené niečo iné, platí, že prevádzkovateľom podľa článku 4 ods. 7 GDPR je:

Lidl Slovenská republika, s.r.o.

Ochrana osobných údajov

Ružinovská 1/E

821 02 Bratislava

ochranaosobnychudajov@lidl.sk


2. Používanie hodnotiacich nástrojov


2.1 Protokolové súbory


Účely spracovania osobných údajov / Právne základy:


Pri zobrazení webových stránok spoločnosti Lidl sa vo Vašom koncovom zariadení cez otvorený prehliadač automaticky a bez vášho pričinenia na server našej webovej stránky odošlú nasledujúce údaje:

• IP adresa použitého koncového zariadenia s možnosťou pripojenia na internet,

• dátum a čas prístupu,

• názov a URL otvoreného súboru,

• webovú stránku / aplikáciu, z ktorej bol prístup uskutočnený (Referrer-URL),

• Vami použitý prehliadač a príp. operačný systém Vášho počítača, ako aj

• meno Vášho poskytovateľa internetových služieb,

• jedinečné používateľské ID,

• počet Vašich doterajších účastí v zákazníckych prieskumoch,

• čas potrebný na zodpovedanie prieskumu,

Vyššie uvedené údaje sa zároveň dočasne uložia do pamäte v tzv. Log-file súboroch (protokolové súbory) na nasledujúce účely:

• zabezpečenie nerušeného spojenia,

• zabezpečenie komfortného používania našej webovej stránky / aplikácie

• vylúčenia pokusov o podvod pri zákazníckych prieskumoch a

• vyhodnotenie bezpečnosti a stability systému.

Upozorňujeme, že počas prvých 7 dní po ukončení prieskumu existuje čisto hypotetická možnosť vyvodiť závery o adrese IP použitej v službe Storefinder. Túto možnosť nepoužívame a interné pokyny nás vylučujú.

Právny základ pre spracovanie IP adresy je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov spracúvania osobných údajov.Príjemcovia / Kategórie príjemcov:


V rámci prípravy našich zákazníckych prieskumov používame špecializovaných poskytovateľov týchto služieb, predovšetkým z oblasti zákazníckych prieskumov. Títo spracovávajú Vaše údaje na základe našich inštrukcií ako poverení poskytovatelia služieb a sú vždy starostlivo vybraní a zmluvne zaviazaní podľa čl. 28 GDPR. Všetky spoločnosti uvedené v našom zozname Cookies ako poskytovatelia konajú ako sprostredkovateľ na základe nášho poverenia.


Doba uchovávania / Kritériá pre stanovenie doby uchovávania


Informácie o tom, ako dlho trvalo zodpovedania prieskumov budú archivované 90 dní a potom po 14 dňoch definitívne zmazané. Je to nevyhnutné na to, aby bolo možné dlhodobé vyhodnotenie prieskumov s vylúčením pokusov o podvod.

Zvyšné protokolové údaje budú po 7 dňoch archivované a po 14 dňoch definitívne vymazané.


2.2 Použitie Cookies a podobných technológií na spracovanie užívateľských údajov


Účely spracovania osobných údajov / Právne základy:


My, Lidl Slovenská republika, s.r.o., sme prevádzkovateľom vo vzťahu k osobným údajom spracúvaným v súvislosti s používaním takzvaných Cookies a iných podobných technológií na spracovanie užívateľských údajov na všetkých (sub) doménach pod https://survey2.medallia.eu/?lidl-sk-feedless&country=SK&language=SK-SK.

Cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú do pamäte vo Vašom koncovom zariadení (notebook, tablet, smartfón a i.) vždy, keď navštívite našu webovú stránku. Cookies nespôsobujú vo Vašom koncovom zariadení žiadnu škodu, neobsahujú žiadne vírusy, trójske kone alebo iný škodlivý softvér. V cookies sa ukladajú informácie, ktoré súvisia s používaním koncového zariadenia. To však neznamená, že tým získame priamo informáciu o Vašej totožnosti.

Použitie technicky nevyhnutných súborov Cookies a obdobných technicky nevyhnutných technológií na spracovanie údajov užívateľov slúži na spracovaie nášho zákazníckeho prieskumu.


Prehľad informácií o cookies a iných použitých technológiách, vrátane účelu spracovania, doby uchovávania a všetkých zapojených poskytovateľoch (tretích strán) môžete nájsť nižšie v našom zozname Cookies.


V rámci použitia technicky nevyhnutných Cookies a obdobných nevyhnutných technológií na spracovanie údajov užívateľov sa v závislosti od stanoveného účelu spracúvajú najmä nasledovné kategórie osobných údajov:


• Užívateľské informácie, ktoré slúžia na získanie prehľadu o vstupoch cez viaceré podstránky a/alebo pri predčasnom zatvorení prehliadača (napr. uloženie Vášho povolenia súborov cookie).

• udalosti relevantné z hľadiska bezpečnosti (napr. rozpoznanie podvodného správania);


Právnym základom pre použitie technicky nevyhnutných Cookies je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. My teda spracovávame Vaše údaje na základe nášho (obojstranného) oprávneného záujmu na zbieraní údajov potrebných na zlepšenie ponuky našej predajne.

Zoznam Cookies:

KategóriaNázovPoskytovateľTypÚčel
NevyhnutnéNSC_tvswfz.nfebmmjb.dpnMedalliaNevyhnutnéCookie is used to enable load balancing
Nevyhnutnéfeedless-XXXXXXMedalliaNevyhnutnéCookie enables the capability to recover data and preferences in anonymous surveys and to block multiple surveys for the same Survey Taker in a defined time window.
NevyhnutnésessionIDMedalliaNevyhnutnéCookie prevents use of expired temporary survey URLs
NevyhnutnéADRUMAppDynamicsNecessaryRecords analytics regarding the page performance

Príjemcovia / Kategórie príjemcov:


V rámci spracovania osobných údajov prostredníctvom Cookies a podobných technológií na spracovanie užívateľských údajov používame špecializovaných poskytovateľov služieb, najmä z oblasti zákazníckeho prieskumu.


Títo spracovávajú Vaše údaje na základe našich inštrukcií ako poverení poskytovatelia služieb a sú vždy starostlivo vybraní a zmluvne zaviazaní podľa čl. 28 GDPR. Všetky spoločnosti uvedené v našom zozname Cookies ako poskytovatelia konajú ako sprostredkovateľ na základe nášho poverenia.


Doba uchovávania / Kritériá pre stanovenie doby uchovávania


Doba uchovávania jednotlivých Cookies je uvedené v našom Zozname Cookies.


3. Zákaznícky prieskum o skúsenostiach s nákupom


Účely spracovania osobných údajov / Právne základy:


V rámci zákazníckeho prieskumu zbierame údaje o Vašom subjektívnom pocite pri nákupe. Cieľom je trvalé zlepšovanie Vášho pohodlia pri nákupe v našich predajniach.

Vaše číslo pokladničného dokladu zaznamenávame, aby bolo zabezpečené, že pri jednom nákupe sa kupujúci iba raz zúčastní na zákazníckom prieskume. Na základe čísla pokladničného dokladu nie je ani v prípade platby debetnou alebo kreditnou kartou možné priradenie údajov k Vašej osobe.

Právnym základom pre toto spracovanie osobných údajov je náš oprávnený záujem na zlepšení Vášho pohodlia pri nákupoch v našich predajniach v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.


Príjemcovia / kategórie príjemcov:


V rámci spracovania osobných údajov prostredníctvom Cookies a podobných technológií na spracovanie užívateľských údajov používame špecializovaných poskytovateľov služieb, najmä z oblasti zákazníckeho prieskumu. Títo spracovávajú Vaše údaje na základe našich inštrukcií ako poverení poskytovatelia služieb a sú vždy starostlivo vybraní a zmluvne zaviazaní podľa čl. 28 GDPR.


Doba uchovávania / Kritériá pre stanovenie doby uchovávania


Vaše osobné údaje budú najneskôr 90 dní po poskytnutí finálnej spätnej odpovede vymazané resp. anonymizované.

Doba uchovávania týchto užívateľských údajov je 12 mesiacov, následne sú všetky údaje na začiatku príslušného mesiaca po uplynutí tejto doby od realizácie užívateľského prieskumu agregované, takže nebude možné žiadne časové priradenie získaných údajov.


4. Kontaktovanie našim zákazníckym servisom


Účely spracovania osobných údajov / Právne základy:


Ak ste poskytli meno, e-mailovú adresu alebo číslo telefónu za účelom kontaktovania z našej strany, spracujeme tieto údaje, ako aj Vaše zákaznícke hodnotenie výlučne na nadviazanie kontaktu a spracovanie Vašej požiadavky či pripomienky. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, teda náš spoločný súčasný záujem na rýchlom spracovaní Vašej požiadavky, resp. spätnej väzby, za účelom zlepšiť Vaše pohodlie pri nákupe.Príjemcovia / Kategórie príjemcov:


V rámci spracovania osobných údajov používame špecializovaných poskytovateľov služieb, najmä z oblasti zákazníckeho servisu a zákazníckych prieskumov. Títo spracovávajú Vaše osobné údaje na základe našich inštrukcií ako poverení poskytovatelia služieb a sú vždy starostlivo vybraní a zmluvne zaviazaní podľa čl. 28 GDPR.


Doba uchovávania / Kritériá pre stanovenie doby uchovávania


Po konečnom zodpovedaní Vašej požiadavky budú Vaše osobné údaje po 90 dňoch vymazané.


5. Súťaže


Účely spracovania osobných údajov / Právne základy:


Ak boli v rámci súťaže poskytnuté osobné údaje účastníkov (meno, priezvisko., e-mailová adresa, ulica, číslo domu, PSČ a mesto), používame ich iba za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.


Príjemcovia / kategórie príjemcov:


V rámci spracovania osobných údajov za účelom realizácie súťaže používame špecializovaných poskytovateľov služieb. Títo spracovávajú Vaše osobné údaje na základe našich inštrukcií ako poverení poskytovatelia služieb a sú vždy starostlivo vybraní a zmluvne zaviazaní podľa čl. 28 GDPR.


Doba uchovávania / Kritériá pre stanovenie doby uchovávania


Po ukončení súťaže a oznámení výhercov budú osobné údaje účastníkov automaticky vymazané po 90 dňoch. Údaje výhercov budú pri vecných výhrach uschované počas trvania zákonných záručných dôb, aby v prípade reklamácie bola možná ich oprava resp. výmena.


6. Prenos osobných údajov do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru


Ak poskytujeme osobné údaje príjemcom v tretích krajinách (t. j. so sídlom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru), informujeme Vás o tom v informáciách o príjemcoch / kategóriách príjemcov v popise príslušného spracovania osobných údajov. Európska komisia potvrdzuje, že niektoré tretie krajiny majú štandard ochrany osobných údajov porovnateľný s úrovňou ochrany v Európskom hospodárskom priestore prostredníctvom takzvaných rozhodnutí o primeranosti.

Ak v niektorej krajine neexistuje porovnateľný štandard ochrany osobných údajov, dbáme o to, aby bola ochrana osobných údajov primerane zaručená inými opatreniami. To je možné napr. prostredníctvom záväzných vnútropodnikových pravidiel, štandardných doložiek o ochrane údajov, ktoré prijala Európska komisia, certifikátov alebo schválených kódexov správania. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa prosím na našu zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov (bod 8).


7. Práva dotknutých osôb (užívateľov)


Máte právo podľa článku 15 ods. 1 GDPR získať od nás na požiadanie bezodplatne informácie o osobných údajoch, ktoré máme o Vás k dispozícii.

Ak sú splnené zákonné predpoklady, máte právo na opravu (článok 16 GDPR), výmaz (článok 17 GDPR) a obmedzenie spracovania (článok 18 GDPR) Vašich osobných údajov.

Ak je právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR, máte podľa článku 21 GDPR právo namietať voči takémuto spracovaniu osobných údajov. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu osobných údajov, táto má účinky aj do budúcna, okrem prípadu, kedy preukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Pokiaľ ste nám spracúvané osobné údaje poskytli Vy sami, máte právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR.

Ak je právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov Váš súhlas, udelený podľa článku 6 ods. 1 písmeno a) GDPR, môžete Váš súhlas kedykoľvek odvolať s účinkami do budúcnosti, pričom toto odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov do momentu odvolania súhlasu.

Vo vyššie uvedených prípadoch, pri otvorených otázkach alebo v prípade sťažností sa prosím obráťte písomne alebo e-mailom na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov.

Okrem toho máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu na ochranu osobných údajov.


8. Ďalšie otázky


V prípade, že budete mať ďalšie otázky ohľadne zhromažďovania, spracúvania a používania Vašich osobných údajov, obráťte sa prosím na našu zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov:


Lidl Slovenská republika, s.r.o.

Ochrana osobných údajov

Ružinovská 1/E

821 02 Bratislava

ochranaosobnychudajov@lidl.sk


Stav: 1. 3. 2024