Compliance

Dodržiavanie predpisov

Compliance alebo dodržiavanie predpisov je dnes komplexnejšie ako kedykoľvek predtým. V globálnom prostredí neustále vznikajú zákonné výzvy. Preto naše procesy a systémy neustále prispôsobujeme právnym rámcovým podmienkam. Aby sme vyzdvihli hodnoty súladu s právnymi predpismi zakotvili sme ako firemný princíp toto: „Dodržiavame platné právo a interné smernice.“ Compliance je tak živou súčasťou našej firemnej kultúry. Lidl prevádzkuje systém manažmentu Compliance, ktorý vám ako zákazníkovi, obchodnému partnerovi alebo zamestnancovi spoločnosti umožňuje konať podľa jednotných a záväzných štruktúr.

Aby bolo možné dodržiavať náš firemný princíp, je dôležité včasné rozpoznanie chybného konania. Toto okrem iného dosahujeme tak, že sú nám hlásené upozornenia na možné porušenia Compliance. K porušeniu Compliance môže dôjsť, keď naši zamestnanci v tuzemsku alebo zahraničí pri vykonávaní svojej pracovnej činnosti porušia platné právo alebo interné smernice, alebo k tomuto porušeniu dochádza voči nim. Takýmito porušeniami sú napríklad korupčné delikty, delikty voči právu hospodárskej súťaže alebo kartelovému právu, porušenia ochrany osobných údajov ako aj delikty v účtovníctve, finančníctve a odvodovom systéme.

Aby bolo možné odhaliť porušenia Compliance a zabrániť im, spoliehame sa na našich zamestnancov ako aj našich zákazníkov a obchodných partnerov. Ak by ste spozorovali náznak porušenia Compliance, môžete to nahlásiť prostredníctvom rôznych miest.

Máte k dispozícii rôzne spôsoby nahlásenia upozornení na porušenia Compliance. Bez ohľadu na to, pre ktorý spôsob sa rozhodnete, uisťujeme Vás, že každé nahlásenie bude spracované dôverne – na požiadanie aj anonymne.

Referent pre Compliance

Ak by ste chceli nahlásiť porušenia Compliance, alebo by ste mali otázky k téme Compliance v Lidli, kontaktujte, prosím, nášho referenta pre Compliance.

Lidl Slovenská republika, v.o.s.

Compliance

Ružinovská 1E

821 02 Bratislava

E-mail: compliance@lidl.sk

Elektronický systém na podávanie podnetov (BKMS)

BKMS je internetová online komunikačná platforma, prostredníctvom ktorej môže oznamovateľ kdekoľvek a kedykoľvek oznámiť protispoločenskú činnosť v súvislosti so spoločnosťou Lidl.

NAHLÁSIŤ PODNET