INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

APLIKÁCIA „THE FRESH HEADS – LIDL GUĽÔČKOVÁ HRA“

Stav: marec 2021

 Verzia 1.0

 

Ďakujeme Vám za Váš záujem o aplikáciu „The Fresh Heads – Lidl guľôčková hra“ spoločnosti Lidl.

 

Aplikácia „The Fresh Heads – Lidl guľôčková hra“ (ďalej len ako „Služba“ alebo „Aplikácia“) spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s., so sídlom Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislava, IČO: 35 793 783, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka č. 1160/B (ďalej „spoločnosť Lidl“, „my“, alebo „Prevádzkovateľ“) je Aplikácia, ktorá prenáša a dopĺňa marketingovú akciu spoločnosti Lidl z offline prostredia do online prostredia.

V Aplikácii dochádza k spracúvaniu osobných údajov Používateľov, ktoré sú potrebné na zabezpečenie fungovania aplikácie a k spracovaniu tých osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie niektorých súvisiacich funkcií, ako napr. účasť v súťaži, či kontaktovanie zákazníckeho servisu.

Tieto Informácie o ochrane osobných údajov sa uplatnia na spracovateľské činnosti vykonávané spoločnosťou Lidl ako prevádzkovateľom v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov spoločnosti Lidl  môžete kontaktovať na vyššie uvedenej poštovej adrese, alebo e-mailom na ochranaosobnychudajov@lidl.sk.

Spoločnosť Lidl je prevádzkovateľom vo vzťahu k osobným údajom užívateľov Aplikácie.

Aplikácia sa poskytuje v spolupráci so spoločnosťou Magneds International BV, so sídlom Spoorlaan 21A, 5038 CB Tilburg, Holandské kráľovstvo, spoločnosť registrovaná v Holandskej Obchodnej komore pod č. 69331553 (ďalej len „Sprostredkovateľ“), ktorá má vo vzťahu k osobným údajom užívateľov právne postavenie sprostredkovateľa.

Služba je zameraná na Používateľov, ktorí o ňu aktívne prejavia záujem.

 

1. Ktoré osobné údaje o Vás získavame?

Stiahnutie aplikácie

Pri stiahnutí našej aplikácie príslušný prevádzkovateľ obchodu s aplikáciami (Apple App Store alebo Google Play) automaticky spracuje nasledovné údaje:

•             Používateľské meno v obchode s aplikáciami,

•             E-mailovú adresu uloženú v obchode s aplikáciami,

•             Zákaznícke číslo Vášho účtu v obchode s aplikáciami,

•             Čas stiahnutia,

•             Platobné informácie a

•             Individuálny kód zariadenia.

Nemáme žiaden vplyv na toto získavanie a spracovanie údajov a nenesieme zaň žiadnu zodpovednosť. Ďalšie informácie o tomto spracovaní údajov nájdete v informáciách o ochrane údajov príslušných prevádzkovateľov obchodov s aplikáciami:

•             Google Play Store

•             Apple App Store

Používanie aplikácie

V súvislosti s používaním Aplikácie môžeme zaznamenávať určité technické údaje Vášho zariadenia.

V prípade výskytu chyby v Aplikácii zbierame údaje a informácie (prostredníctvom produktov tretích strán) Vášho mobilného zariadenia, ktoré je možné označiť názvom „Log Data“. Tieto údaje môžu obsahovať informácie, ako je jedinečné identifikačné číslo (ID) užívateľa, čiastočne anonymizovanú IP/MAC adresu použitého zariadenia, názov zariadenia, verzia operačného systému, nastavenie aplikácie pri využívaní Aplikácie, čas a dátum Vášho použitia Aplikácie a ďalšie štatistiky. Tieto údaje sú spracúvané vo forme, ktorá vylučuje akúkoľvek možnosť identifikácie osoby, s výnimkou údajov slúžiacich na identifikáciu výhercov súťaže. Dané údaje slúžia výlučne na analýzu správneho fungovania Aplikácie, prípadne na vytváranie anonymných štatistík.

V rámci Aplikácie nezbierame údaje, ktoré by mohli slúžiť na Vašu osobnú identikáciu. Aplikácia však využíva služby tretích strán, ktoré môžu zhromažďovať informácie použité na Vašu identifikáciu. Na spracovanie osobných údajov zo strany prevádzkovateľov týchto služieb nemáme žiadny vplyv.

Odkaz na pravidlá ochrany osobných údajov poskytovateľov služieb tretích strán využívaných v rámci aplikácie:

- Google Play Services

- Firebase Analytics

- Firebase Crashlytics

 Účet užívateľa

Každý užívateľ má pod unikátnym ID vytvorený užívateľský účet, ktorý je spárovaný so zariadením užívateľa. Užívateľ je v rámci Aplikácie zapamätaný po dobu, kým má Aplikáciu inštalovanú. Aplikácia je prepájaná so serverom a získava dáta o používateľovi na základe unikátneho ID. Z toho dôvodu aplikácia nevyžaduje prihlásenie užívateľa pri jej spustení, s výnimkou jednoduchej registrácie pri jej prvom spustení (viď bod 4.2.)

 

Otázky ohľadne aplikácie

Ak máte v súvislosti s aplikáciou nejaké otázky, tieto môžete adresovať spoločnosti Lidl prostredníctvom zákazníckeho servisu spoločnosti Lidl. Pre zodpovedanie Vašich otázok môže byť potrebné spracúvať ďalšie Vaše osobné údaje, predovšetkým tie, ktoré uvediete vo Vašej požiadavke. Taktiež môže byť pre riešenie možných technických problémov potrebné spárovať Vašu požiadavku s údajmi z registrácie, prípadne s údajmi o používaní aplikácie. Tieto údaje budú použité výlučne za účelom zodpovedania Vašej otázky.

 

Analýza správania používateľa/cookies

Pri používaní Aplikácie zostavujeme segmentované užívateľské profily na účely štatistického vyhodnocovania a zasielania personalizovaných push-notifikácií.

Push notifikácie

Push notifikácie sú správy, ktoré sa odosielajú z Aplikácie do vášho zariadenia a majú v nich prioritu. Aplikácia používa push notifikácie, ak ste súhlasili so zasielaním push notifikácií pri inštalácii aplikácie alebo kedykoľvek počas používania aplikácie v nastaveniach Vášho zariadenia. Prijímanie push notifikácií môžete kedykoľvek deaktivovať.

Odkazy na iné webové stránky a aplikácie

Naša Aplikácia môže obsahovať odkazy (tzv. „linky“) na ďalšie webové stránky a aplikácie, ktoré prevádzkujú tretie osoby. Keď kliknete na jeden z bannerov v aplikácii, alebo na jeden z externých linkov, môžete byť presmerovaný na webovú stránku, do aplikácie alebo do príslušného obchodu s aplikáciami. Odkazy môžu obsahovať aj špeciálne trackingové technológie, ktoré prevádzkovateľom uvedených webov / aplikácií umožnia porozumieť a zmerať, kde sa o nich používateľ dozvedel. Odporúčame Vám, aby ste si preštudovali príslušné zásady ochrany osobných údajov každej webovej stránky / aplikácie, na ktorú budete presmerovaný, aby ste sa oboznámili s tým, aké informácie o Vás prevádzkovateľ daného webu/aplikácie spracúva. Pri presmerovaní na ktorúkoľvek z týchto webových stránok / aplikácií spracúvame Vaše osobné údaje, aby sme vyhoveli Vašej (technickej) žiadosti o návštevu príslušnej aplikácie alebo webovej stránky (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)) a na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa tohto webu/aplikácie uskutočňovať reklamu (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

Osobitné kategórie osobných údajov

Aplikácia nespracúva osobitné kategórie osobných údajov v zmysle článku 9 ods. 1 GDPR (napr. Informácie o Vašom zdravotnom stave alebo náboženstve).

Spracovanie osobných údajov maloletých osôb

Vedome nespracúvame žiadne osobné údaje maloletých osôb mladších ako 16 rokov, neumožňujeme im prihlásiť sa do súťaže, alebo používať Aplikáciu. Spoločnosť Lidl berie súkromie maloletých osôb veľmi vážne a nabáda rodičov, aby vždy hrali aktívnu úlohu v online živote ich detí. Vyzývame rodičov, aby svoje deti výslovne upozornili, aby nikdy neuvádzali svoje skutočné mená, adresy alebo telefónne čísla bez súhlasu rodiča, keď sú online. Ak máte pochybnosti o spracovaní osobných údajoch Vášho dieťaťa, kontaktujte nás prosím na adrese ochranaosobnychudajov@lidl.sk.

Spoločnosť Lidl vyhlasuje, že v súvislosti s Aplikáciou nemá žiadny záujem na spracovaní osobných údajov maloletých osôb v nadväznosti na § 15 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

K spracovaniu akýchkoľvek údajov, ktoré by mohli byť čo i len čiastočne posúdené ako osobné údaje, v prípade Aplikácie nedochádza na základe súhlasu dotknutej osoby, ale na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, t. j. na základe zmluvného vzťahu.

 

2. Na aké účely a na akom právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uvedené v bode 1 spracúvame, predovšetkým za tým účelom, aby sme Vám mohli poskytnúť Službu, o ktorú ste prejavili záujem.

Účel poskytnutia aplikácie

Údaje získané v priebehu používania aplikácie spracúvame, aby naša Aplikácia mohla správne fungovať a aby sme Vám pri prípadných problémoch pri jej používaní mohli poskytnúť pomoc, o ktorú ste aktívne prejavili záujem. Tieto informácie potrebujeme najmä preto, aby mohli rýchlo vyriešiť technické problémy. Právnym základom pre použitie technológií potrebných na tento účel je čl. 6 ods. 1 b) GDPR, to znamená, že Vaše osobné údaje spracúvame na poskytovanie našich služieb v zmysle plnenia zmluvy.

Účel spracovania otázok užívateľov

S osobnými údajmi, ktoré nám poskytnete pri adresovaní otázok zákazníckemu servisu budeme samozrejme zaobchádzať ako s dôvernými. Vaše údaje používame výlučne na účely spracovania Vašej požiadavky.

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b), prípadne f) GDPR. Náš a zároveň váš (oprávnený) záujem o toto spracovanie osobných údajov vyplýva z cieľa odpovedať na Vaše otázky, vyriešiť všetky problémy, ktoré môžu vzniknúť, a teda udržať a podporovať vašu spokojnosť ako Používateľa našej Aplikácie.

Účel účasti v súťaži

Ak ste sa v rámci Aplikácie v súlade s pravidlami príslušnej súťaže zúčastnili súťaže o ceny, Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom realizácie súťaže. Ďalšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete v pravidlách súťaže.

Účel informovania prostredníctvom push notifikácií

Ak ste súhlasili so zasielaním push notifikácií pri inštalácii aplikácie alebo kedykoľvek počas používania aplikácie v nastaveniach Vášho zariadenia, Aplikácia Vám prostredníctvom nich bude poskytovať vybrané zaujímavosti a informácie. Prijímanie push notifikácií môžete kedykoľvek deaktivovať. Push notifikácie sú správy, ktoré sa odosielajú z aplikácie do vášho zariadenia a majú v nich prioritu.

 

3. Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje v zásade neposkytujeme tretím stranám.

Činnosti spojené s vývojom aplikácie a technickou podporou však pre spoločnosť Lidl zabezpečuje spoločnosť Magneds International BV, so sídlom Spoorlaan 21A, 5038CB, Tilburg, Holandské kráľovstvo, spoločnosť registrovaná v Holandskej Obchodnej komore pod č. 69331553 (ďalej len „Sprostredkovateľ“), ktorá má vo vzťahu k osobným údajom užívateľov právne postavenie sprostredkovateľa

Ak je to nevyhnutné pre zodpovedanie Vašej otázky alebo vyriešenie technického problému, Vaše osobné údaje budú poskytnuté aj tejto spoločnosti.

Vo všeobecnosti všetky spoločnosti, ktoré pre nás pracujú, podrobujeme starostlivému výberu a poverujeme ich spracovaním osobných údajov písomnou formou. Títo dodávatelia sú viazaní našimi príkazmi a kontrolujeme ich pred začiatkom spracovania osobných údajov a potom pravidelne. Tieto firmy nikdy nesledujú spracovaním Vašich osobných údajov svoje vlastné ciele.

V tejto súvislosti môžu byť v budúcnosti poskytnuté Vaše osobné údaje príjemcom, ktorí nám poskytujú nasledovné druhy služieb:

•             pamäťovú kapacitu, databázové systémy, a pod.,

•             technickú podporu.

Za žiadnych okolností neposkytneme Vaše osobné údaje iným firmám, ktoré by ich chceli použiť v súvislosti s priamym marketingom.

V zásade neprenášame osobné údaje do tretích krajín, t. j. do krajín mimo Európskej Únie a/alebo mimo Európskeho Hospodárskeho Priestoru. Niektoré nástroje použité v rámci Aplikácie však môžu spôsobiť prenos Vašich údajov (štandardne nie osobných) do tretích krajín.

 

4. Ako zaručíme dôvernosť Vašich osobných údajov?

Aby sme zabezpečili dôvernosť Vašich osobných údajov, majú naši zamestnanci, ktorí sú poverení spracovaním osobných údajov, udelené presné pokyny, ako postupovať pri získavaní, spracúvaní a používaní osobných údajov. Naši starostlivo vyberaní zamestnanci sú vzdelávaní v oblasti právnych predpisov o ochrane osobných údajov a sú na začiatku ich pracovného pomeru zmluvne zaviazaní dodržiavať mlčanlivosť o spracúvaných osobných údajoch. Táto povinnosť pretrváva aj po ukončení pracovného pomeru.

 

5. Ako zaručíme bezpečnosť Vašich osobných údajov?

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, preto uplatňujeme technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše osobné údaje chránili osobitne pred nebezpečenstvami pri poskytovaní osobných údajov a pred ich neoprávneným sprístupnením tretím osobám. Prijaté preventívne opatrenia sa pravidelne upravujú v súlade s najnovším stavom techniky.

 

6. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje odstránime alebo anonymizujeme ihneď, ako došlo k splneniu účelu ich spracovania a už nie sú potrebné na účely uvedené v bode 2 vyššie. Spravidla uchovávame Vaše osobné údaje po dobu, ktorú máte stiahnutú Aplikáciu. Vaše údaje spravidla odstránime:

•             Ak dôjde k odstráneniu Aplikácie z obchodov s aplikáciami,

•             Ak aplikácie odstránite zo svojho zariadenia.

V prípade, ak ako užívateľ nemáte záujem o ďalšie používanie aplikácie, môžete ju kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu odstrániť zo svojho zariadenia. V takom prípade dôjde automaticky k zmazaniu nasledovných údajov, ktoré sú naviazané na user Token (individuálne ID užívateľa):

•             prezývka (nickname) a tzv. tag užívateľa;

•             Kolekcia guľôčok užívateľa;

•             Postup v hre v Aplikácii;

•             Hudbné a zvukové preferencie užívateľa;

•             Preferencie push notifikácií.

K úplnému zmazaniu všetkých údajov však automaticky nedôjde. Zachované zostanú napríklad nevyhnutné analytické dáta. Ak užívateľ požaduje výmaz aj takéhoto typu údajov, je nutné, aby kontaktoval spoločnosť Lidl prostredníctvom zákazníckeho servisu. V nadväznosti na takúto žiadosť užívateľa dôjde k zmazaniu všetkých údajov užívateľa.

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete v súvislosti s kontaktovaním zákazníckeho servisu pri otázkach ohľade Aplikácie, budú odstránené alebo anonymizované najneskôr 90 dní po zaslaní konečnej odpovede. Skúsenosti ukázali, že otázky týkajúce sa našich odpovedí sa spravidla nevyskytujú po 90 dňoch. Ak si uplatníte svoje práva ako dotknutá osoba, Vaše osobné údaje sa budú uchovávať 3 roky po tom, ako vám bola doručená posledná odpoveď, ako dôkaz, že sme vám poskytli komplexné informácie a že boli splnené zákonné požiadavky.

 

7. Aké práva máte pri spracovaní Vašich osobných údajov?

Na vyžiadanie Vám bezplatne poskytneme informácie podľa čl. 15 GDPR (najmä Vám oznámime osobné údaje, ktoré uchovávame o Vašej osobe, príjemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje ďalej poskytujeme a účel uchovávania).

Okrem toho máte v súlade s príslušnými zákonnými podmienkami nárok na opravu nesprávnych osobných údajov, ako aj na ich vymazanie, obmedzenie spracovania a prenosnosť Vašich osobných údajov.

Máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dozoru.

 V prípadoch, v ktorých sa spracovanie osobných údajov uskutočňuje na základe ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) GDPR, alebo slúži na účely priamej reklamy, máte právo uplatniť proti ich spracovaniu námietku. K takémuto spracovaniu osobných údajov v rámci Aplikácie v zásade nedochádza.

 Ak ste udelili súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti. V rámci aplikácie k udeleniu súhlasu so spracovaním osobných údajov v právnom zmysle nedochádza.

V prípade otázok prosím kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti Lidl prostredníctvom zákazníckeho servisu. V prípade otázok súvisiacich s ochranou osobných údajov môžete kontaktovať zodpovednú osobu spoločnosti Lidl za ochranu osobných údajov na e-mailovej adrese ochranaosobnychudajov@lidl.sk alebo poštou na adrese spoločnosti Lidl.

 

8. Neexistencia povinnosti poskytnúť osobné údaje

Nemáte žiadnu zákonnú povinnosť poskytnúť nám žiadne údaje. Ak však neposkytnete žiadne údaje, je možné, že služba Vám čiastočne, alebo úplne, nebude môcť byť poskytnutá (napr. účasť v súťaži).

 

9. Zmeny Informácií o ochrane osobných údajov Aplikácie

Zmeny v týchto Informáciách o ochrane osobných údajov môžu byť potrebné v súvislosti so zmenami právnych predpisov, alebo okolností spracovania osobných údajov v rámci Aplikácie. Ak by sa zmenili účely spracovania Vašich osobných údajov, totožnosť zodpovednej osoby (Prevádzkovateľa), či kategórie príjemcov, budeme Vás o týchto skutočnostiach informovať alebo, ak to bude potrebné, vyžiadame si na to Váš súhlas.

Stav: marec 2021

 

Verzia 1.0

 

Ďakujeme Vám za Váš záujem o aplikáciu „The Fresh Heads – Lidl guľôčková hra“ spoločnosti Lidl

 

Aplikácia „The Fresh Heads – Lidl guľôčková hra“ (ďalej len ako „Služba“ alebo „Aplikácia“) spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s., so sídlom Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislava, IČO: 35 793 783, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka č. 1160/B (ďalej „spoločnosť Lidl“, „my“, alebo „Prevádzkovateľ“) je Aplikácia, ktorá prenáša a dopĺňa marketingovú akciu spoločnosti Lidl z offline prostredia do online prostredia.

 

V Aplikácii dochádza k spracúvaniu osobných údajov Používateľov, ktoré sú potrebné na zabezpečenie fungovania aplikácie a k spracovaniu tých osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie niektorých súvisiacich funkcií, ako napr. účasť v súťaži, či kontaktovanie zákazníckeho servisu.

 

Tieto Informácie o ochrane osobných údajov sa uplatnia na spracovateľské činnosti vykonávané spoločnosťou Lidl ako prevádzkovateľom v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov spoločnosti Lidl  môžete kontaktovať na vyššie uvedenej poštovej adrese, alebo e-mailom na ochranaosobnychudajov@lidl.sk.

 

Spoločnosť Lidl je prevádzkovateľom vo vzťahu k osobným údajom užívateľov Aplikácie.

 

Aplikácia sa poskytuje v spolupráci so spoločnosťou Magneds International BV, so sídlom Spoorlaan 21A, 5038 CB Tilburg, Holandské kráľovstvo, spoločnosť registrovaná v Holandskej Obchodnej komore pod č. 69331553 (ďalej len „Sprostredkovateľ“), ktorá má vo vzťahu k osobným údajom užívateľov právne postavenie sprostredkovateľa.

 

Služba je zameraná na Používateľov, ktorí o ňu aktívne prejavia záujem.

 

1. Ktoré osobné údaje o Vás získavame?

 

Stiahnutie aplikácie

Pri stiahnutí našej aplikácie príslušný prevádzkovateľ obchodu s aplikáciami (Apple App Store alebo Google Play) automaticky spracuje nasledovné údaje:

 • Používateľské meno v obchode s aplikáciami,
 • E-mailovú adresu uloženú v obchode s aplikáciami,
 • Zákaznícke číslo Vášho účtu v obchode s aplikáciami,
 • Čas stiahnutia,
 • Platobné informácie a
 • Individuálny kód zariadenia.

Nemáme žiaden vplyv na toto získavanie a spracovanie údajov a nenesieme zaň žiadnu zodpovednosť. Ďalšie informácie o tomto spracovaní údajov nájdete v informáciách o ochrane údajov príslušných prevádzkovateľov obchodov s aplikáciami:

Používanie aplikácie 

V prípade výskytu chyby v Aplikácii zbierame údaje a informácie (prostredníctvom produktov tretích strán) Vášho mobilného zariadenia, ktoré je možné označiť názvom „Log Data“. Tieto údaje môžu obsahovať informácie, ako je jedinečné identifikačné číslo (ID) užívateľa, čiastočne anonymizovanú IP/MAC adresu použitého zariadenia, názov zariadenia, verzia operačného systému, nastavenie aplikácie pri využívaní Aplikácie, čas a dátum Vášho použitia Aplikácie a ďalšie štatistiky. Tieto údaje sú spracúvané vo forme, ktorá vylučuje akúkoľvek možnosť identifikácie osoby, s výnimkou údajov slúžiacich na identifikáciu výhercov súťaže. Dané údaje slúžia výlučne na analýzu správneho fungovania Aplikácie, prípadne na vytváranie anonymných štatistík.

V rámci Aplikácie nezbierame údaje, ktoré by mohli slúžiť na Vašu osobnú identikáciu. Aplikácia však využíva služby tretích strán, ktoré môžu zhromažďovať informácie použité na Vašu identifikáciu. Na spracovanie osobných údajov zo strany prevádzkovateľov týchto služieb nemáme žiadny vplyv.

Odkaz na pravidlá ochrany osobných údajov poskytovateľov služieb tretích strán využívaných v rámci aplikácie:

- Google Play Services

- Firebase Analytics

- Firebase Crashlytics

 

Účet užívateľa

Každý užívateľ má pod unikátnym ID vytvorený užívateľský účet, ktorý je spárovaný so zariadením užívateľa. Užívateľ je v rámci Aplikácie zapamätaný po dobu, kým má Aplikáciu inštalovanú. Aplikácia je prepájaná so serverom a získava dáta o používateľovi na základe unikátneho ID. Z toho dôvodu aplikácia nevyžaduje prihlásenie užívateľa pri jej spustení, s výnimkou jednoduchej registrácie pri jej prvom spustení (viď bod 4.2.)

 

Otázky ohľadne aplikácie

Ak máte v súvislosti s aplikáciou nejaké otázky, tieto môžete adresovať spoločnosti Lidl prostredníctvom zákazníckeho servisu spoločnosti Lidl. Pre zodpovedanie Vašich otázok môže byť potrebné spracúvať ďalšie Vaše osobné údaje, predovšetkým tie, ktoré uvediete vo Vašej požiadavke. Taktiež môže byť pre riešenie možných technických problémov potrebné spárovať Vašu požiadavku s údajmi z registrácie, prípadne s údajmi o používaní aplikácie. Tieto údaje budú použité výlučne za účelom zodpovedania Vašej otázky.

 

Analýza správania používateľa/cookies

Pri používaní Aplikácie zostavujeme segmentované užívateľské profily na účely štatistického vyhodnocovania a zasielania personalizovaných push-notifikácií.

 

Push notifikácie

Push notifikácie sú správy, ktoré sa odosielajú z Aplikácie do vášho zariadenia a majú v nich prioritu. Aplikácia používa push notifikácie, ak ste súhlasili so zasielaním push notifikácií pri inštalácii aplikácie alebo kedykoľvek počas používania aplikácie v nastaveniach Vášho zariadenia. Prijímanie push notifikácií môžete kedykoľvek deaktivovať.

 

Odkazy na iné webové stránky a aplikácie

Naša Aplikácia môže obsahovať odkazy (tzv. „linky“) na ďalšie webové stránky a aplikácie, ktoré prevádzkujú tretie osoby. Keď kliknete na jeden z bannerov v aplikácii, alebo na jeden z externých linkov, môžete byť presmerovaný na webovú stránku, do aplikácie alebo do príslušného obchodu s aplikáciami. Odkazy môžu obsahovať aj špeciálne trackingové technológie, ktoré prevádzkovateľom uvedených webov / aplikácií umožnia porozumieť a zmerať, kde sa o nich používateľ dozvedel. Odporúčame Vám, aby ste si preštudovali príslušné zásady ochrany osobných údajov každej webovej stránky / aplikácie, na ktorú budete presmerovaný, aby ste sa oboznámili s tým, aké informácie o Vás prevádzkovateľ daného webu/aplikácie spracúva. Pri presmerovaní na ktorúkoľvek z týchto webových stránok / aplikácií spracúvame Vaše osobné údaje, aby sme vyhoveli Vašej (technickej) žiadosti o návštevu príslušnej aplikácie alebo webovej stránky (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)) a na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa tohto webu/aplikácie uskutočňovať reklamu (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

 

Osobitné kategórie osobných údajov

Aplikácia nespracúva osobitné kategórie osobných údajov v zmysle článku 9 ods. 1 GDPR (napr. Informácie o Vašom zdravotnom stave alebo náboženstve).

 

Spracovanie osobných údajov maloletých osôb

Vedome nespracúvame žiadne osobné údaje maloletých osôb mladších ako 16 rokov, neumožňujeme im prihlásiť sa do súťaže, alebo používať Aplikáciu. Spoločnosť Lidl berie súkromie maloletých osôb veľmi vážne a nabáda rodičov, aby vždy hrali aktívnu úlohu v online živote ich detí. Vyzývame rodičov, aby svoje deti výslovne upozornili, aby nikdy neuvádzali svoje skutočné mená, adresy alebo telefónne čísla bez súhlasu rodiča, keď sú online. Ak máte pochybnosti o spracovaní osobných údajoch Vášho dieťaťa, kontaktujte nás prosím na adrese ochranaosobnychudajov@lidl.sk.

 

Spoločnosť Lidl vyhlasuje, že v súvislosti s Aplikáciou nemá žiadny záujem na spracovaní osobných údajov maloletých osôb v nadväznosti na § 15 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

K spracovaniu akýchkoľvek údajov, ktoré by mohli byť čo i len čiastočne posúdené ako osobné údaje, v prípade Aplikácie nedochádza na základe súhlasu dotknutej osoby, ale na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, t. j. na základe zmluvného vzťahu.

 

2. Na aké účely a na akom právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uvedené v bode 1 spracúvame, predovšetkým za tým účelom, aby sme Vám mohli poskytnúť Službu, o ktorú ste prejavili záujem.

  

Účel poskytnutia aplikácie

Údaje získané v priebehu používania aplikácie spracúvame, aby naša Aplikácia mohla správne fungovať a aby sme Vám pri prípadných problémoch pri jej používaní mohli poskytnúť pomoc, o ktorú ste aktívne prejavili záujem. Tieto informácie potrebujeme najmä preto, aby mohli rýchlo vyriešiť technické problémy. Právnym základom pre použitie technológií potrebných na tento účel je čl. 6 ods. 1 b) GDPR, to znamená, že Vaše osobné údaje spracúvame na poskytovanie našich služieb v zmysle plnenia zmluvy.

 

Účel spracovania otázok užívateľov

S osobnými údajmi, ktoré nám poskytnete pri adresovaní otázok zákazníckemu servisu budeme samozrejme zaobchádzať ako s dôvernými. Vaše údaje používame výlučne na účely spracovania Vašej požiadavky.

Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b), prípadne f) GDPR. Náš a zároveň váš (oprávnený) záujem o toto spracovanie osobných údajov vyplýva z cieľa odpovedať na Vaše otázky, vyriešiť všetky problémy, ktoré môžu vzniknúť, a teda udržať a podporovať vašu spokojnosť ako Používateľa našej Aplikácie.

 

Účel účasti v súťaži

Ak ste sa v rámci Aplikácie v súlade s pravidlami príslušnej súťaže zúčastnili súťaže o ceny, Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom realizácie súťaže. Ďalšie informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete v pravidlách súťaže.

 

Účel informovania prostredníctvom push notifikácií

Ak ste súhlasili so zasielaním push notifikácií pri inštalácii aplikácie alebo kedykoľvek počas používania aplikácie v nastaveniach Vášho zariadenia, Aplikácia Vám prostredníctvom nich bude poskytovať vybrané zaujímavosti a informácie. Prijímanie push notifikácií môžete kedykoľvek deaktivovať. Push notifikácie sú správy, ktoré sa odosielajú z aplikácie do vášho zariadenia a majú v nich prioritu.

 

3. Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje v zásade neposkytujeme tretím stranám.

Činnosti spojené s vývojom aplikácie a technickou podporou však pre spoločnosť Lidl zabezpečuje spoločnosť Magneds International BV, so sídlom Spoorlaan 21A, 5038CB, Tilburg, Holandské kráľovstvo, spoločnosť registrovaná v Holandskej Obchodnej komore pod č. 69331553 (ďalej len „Sprostredkovateľ“), ktorá má vo vzťahu k osobným údajom užívateľov právne postavenie sprostredkovateľa

 

Ak je to nevyhnutné pre zodpovedanie Vašej otázky alebo vyriešenie technického problému, Vaše osobné údaje budú poskytnuté aj tejto spoločnosti.

 

Vo všeobecnosti všetky spoločnosti, ktoré pre nás pracujú, podrobujeme starostlivému výberu a poverujeme ich spracovaním osobných údajov písomnou formou. Títo dodávatelia sú viazaní našimi príkazmi a kontrolujeme ich pred začiatkom spracovania osobných údajov a potom pravidelne. Tieto firmy nikdy nesledujú spracovaním Vašich osobných údajov svoje vlastné ciele.

 

V tejto súvislosti môžu byť v budúcnosti poskytnuté Vaše osobné údaje príjemcom, ktorí nám poskytujú nasledovné druhy služieb:

 • pamäťovú kapacitu, databázové systémy, a pod.,
 • technickú podporu.

 

Za žiadnych okolností neposkytneme Vaše osobné údaje iným firmám, ktoré by ich chceli použiť v súvislosti s priamym marketingom.

 

V zásade neprenášame osobné údaje do tretích krajín, t. j. do krajín mimo Európskej Únie a/alebo mimo Európskeho Hospodárskeho Priestoru. Niektoré nástroje použité v rámci Aplikácie však môžu spôsobiť prenos Vašich údajov (štandardne nie osobných) do tretích krajín.

 

4. Ako zaručíme dôvernosť Vašich osobných údajov?

Aby sme zabezpečili dôvernosť Vašich osobných údajov, majú naši zamestnanci, ktorí sú poverení spracovaním osobných údajov, udelené presné pokyny, ako postupovať pri získavaní, spracúvaní a používaní osobných údajov. Naši starostlivo vyberaní zamestnanci sú vzdelávaní v oblasti právnych predpisov o ochrane osobných údajov a sú na začiatku ich pracovného pomeru zmluvne zaviazaní dodržiavať mlčanlivosť o spracúvaných osobných údajoch. Táto povinnosť pretrváva aj po ukončení pracovného pomeru.

 

5. Ako zaručíme bezpečnosť Vašich osobných údajov?

Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, preto uplatňujeme technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše osobné údaje chránili osobitne pred nebezpečenstvami pri poskytovaní osobných údajov a pred ich neoprávneným sprístupnením tretím osobám. Prijaté preventívne opatrenia sa pravidelne upravujú v súlade s najnovším stavom techniky.

 

6. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje odstránime alebo anonymizujeme ihneď, ako došlo k splneniu účelu ich spracovania a už nie sú potrebné na účely uvedené v bode 2 vyššie. Spravidla uchovávame Vaše osobné údaje po dobu, ktorú máte stiahnutú Aplikáciu. Vaše údaje spravidla odstránime:

 • Ak dôjde k odstráneniu Aplikácie z obchodov s aplikáciami,
 • Ak aplikácie odstránite zo svojho zariadenia.

 

V prípade, ak ako užívateľ nemáte záujem o ďalšie používanie aplikácie, môžete ju kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu odstrániť zo svojho zariadenia. V takom prípade dôjde automaticky k zmazaniu nasledovných údajov, ktoré sú naviazané na user Token (individuálne ID užívateľa):

 • prezývka (nickname) a tzv. tag užívateľa;
 • Kolekcia guľôčok užívateľa;
 • Postup v hre v Aplikácii;
 • Hudbné a zvukové preferencie užívateľa;
 • Preferencie push notifikácií.

 

K úplnému zmazaniu všetkých údajov však automaticky nedôjde. Zachované zostanú napríklad nevyhnutné analytické dáta. Ak užívateľ požaduje výmaz aj takéhoto typu údajov, je nutné, aby kontaktoval spoločnosť Lidl prostredníctvom zákazníckeho servisu. V nadväznosti na takúto žiadosť užívateľa dôjde k zmazaniu všetkých údajov užívateľa.

 

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete v súvislosti s kontaktovaním zákazníckeho servisu pri otázkach ohľade Aplikácie, budú odstránené alebo anonymizované najneskôr 90 dní po zaslaní konečnej odpovede. Skúsenosti ukázali, že otázky týkajúce sa našich odpovedí sa spravidla nevyskytujú po 90 dňoch. Ak si uplatníte svoje práva ako dotknutá osoba, Vaše osobné údaje sa budú uchovávať 3 roky po tom, ako vám bola doručená posledná odpoveď, ako dôkaz, že sme vám poskytli komplexné informácie a že boli splnené zákonné požiadavky.

 

7. Aké práva máte pri spracovaní Vašich osobných údajov?

Na vyžiadanie Vám bezplatne poskytneme informácie podľa čl. 15 GDPR (najmä Vám oznámime osobné údaje, ktoré uchovávame o Vašej osobe, príjemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje ďalej poskytujeme a účel uchovávania).

Okrem toho máte v súlade s príslušnými zákonnými podmienkami nárok na opravu nesprávnych osobných údajov, ako aj na ich vymazanie, obmedzenie spracovania a prenosnosť Vašich osobných údajov.

Máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dozoru.

 

V prípadoch, v ktorých sa spracovanie osobných údajov uskutočňuje na základe ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) GDPR, alebo slúži na účely priamej reklamy, máte právo uplatniť proti ich spracovaniu námietku. K takémuto spracovaniu osobných údajov v rámci Aplikácie v zásade nedochádza.

 

Ak ste udelili súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti. V rámci aplikácie k udeleniu súhlasu so spracovaním osobných údajov v právnom zmysle nedochádza.

 

V prípade otázok prosím kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti Lidl prostredníctvom zákazníckeho servisu. V prípade otázok súvisiacich s ochranou osobných údajov môžete kontaktovať zodpovednú osobu spoločnosti Lidl za ochranu osobných údajov na e-mailovej adrese ochranaosobnychudajov@lidl.sk alebo poštou na adrese spoločnosti Lidl.

 

8. Neexistencia povinnosti poskytnúť osobné údaje

Nemáte žiadnu zákonnú povinnosť poskytnúť nám žiadne údaje. Ak však neposkytnete žiadne údaje, je možné, že služba Vám čiastočne, alebo úplne, nebude môcť byť poskytnutá (napr. účasť v súťaži).

 

9. Zmeny Informácií o ochrane osobných údajov Aplikácie

Zmeny v týchto Informáciách o ochrane osobných údajov môžu byť potrebné v súvislosti so zmenami právnych predpisov, alebo okolností spracovania osobných údajov v rámci Aplikácie. Ak by sa zmenili účely spracovania Vašich osobných údajov, totožnosť zodpovednej osoby (Prevádzkovateľa), či kategórie príjemcov, budeme Vás o týchto skutočnostiach informovať alebo, ak to bude potrebné, vyžiadame si na to Váš súhlas.