Informácie o ochrane osobných údajov

Právne informácie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s., so sídlom Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO: 35 793 783, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sr, vložka 1160/B (ďalej „Usporiadateľ“), sa pri spracovaní osobných údajov účastníka súťaže riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie“)  a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). Usporiadateľ zhromažďuje, spracúva a používa nasledovné osobné údaje účastníkov súťaže, a to za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže:

  • meno, e-mail
  • vek užívateľa, resp. potvrdenie, že užívateľ je starší ako 18 rokov, kvôli účasti v súťaži
  • priezvisko (iba u výhercu)
  • korešpondenčná adresa (iba u výhercu)
  • telefónne číslo (nepovinné)
  • pohlavie užívateľa (nepovinné).

Osobné údaje účastníkov súťaže budú vymazané najneskôr po ukončení súťaže a odovzdaní výhry, ak z všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva zákonná povinnosť ich ďalej archivovať.

Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, t. j. spracovanie Vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou. Vaša účasť v súťaži sa považuje za uzavretie zmluvy.

Ak už nemáte záujem na účasti v súťaži, Vaše osobné údaje budú vymazané bezodkladne po tom, čo nás požiadate o ich zmazanie. Ďalšia účasť v súťaži bude v tomto prípade vylúčená. Požiadavku na vymazanie osobných údajov je možné poslať na  e-mailovú adresu: sutaz@lidl.sk alebo písomne poštou na adresu Usporiadateľa.

V ostatných prípadoch platia všeobecné informácie o spracovaní osobných údajov Usporiadateľa v aplikácii „The Fresh Heads – Lidl guľôčková hra“.

 

Spracovanie osobných údajov osôb mladších ako 18 rokov

Účasť  súťaži je vyhradená len osobám starším ako 18 rokov. Svoj vek je súťažiaci povinný potvrdiť pri registrácii v súťaži a v prípade potreby na výzvu preukázať spoločnosti Lidl.  Spoločnosť Lidl si vyhradzuje právo na verifikáciu veku výhercu, a to aj prostredníctvom dokladu totožnosti, ak budú existovať akékoľvek pochybnosti, či výherca spĺňa vekovú podmienku účasti v súťaži.

Vaše práva ako dotknutej osoby a možnosti kontaktovania zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov

Podľa čl. 15 ods. 1 Nariadenia a §21 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov máte právo požiadať o poskytnutie bezplatnej informácie o uložených osobných údajoch o Vašej osobe. Ak na to existujú právne dôvody, máte dodatočne právo na opravu (čl. 16 Nariadenia a § 22 Zákona o ochrane osobných údajov), vymazanie (čl. 17 Nariadenia a § 23 Zákona o ochrane osobných údajov) a obmedzenie spracovania (čl. 18 Nariadenia a § 24 Zákona o ochrane osobných údajov) Vašich osobných údajov.

Pokiaľ sa spracovanie osobných údajov uskutočňuje na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) Nariadenia a § 13 ods. 1 písm. e) alebo f) Zákona o ochrane osobných údajov, máte podľa čl. 21 Nariadenia a § 27 Zákona o ochrane osobných údajov právo namietať voči spracovaniu Vašich osobných údajov.

Pokiaľ namietate voči spracovaniu Vašich osobných údajov, nebude sa toto v budúcnosti vykonávať, iba ak by Usporiadateľ dokázal preukázať nevyhnutné oprávnené záujmy pre ďalšie spracovanie, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo ak preukáže potrebu spracovania osobných údajov pre uplatnenie právneho nároku.

Pokiaľ ste sami poskytli spracúvané osobné údaje, máte právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 Nariadenia a § 26 Zákona o ochrane osobných údajov.

Ak sa spracovanie osobných údajov uskutočňuje na základe súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia a § 16 ods. 2 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov, môžete súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti, bez toho, aby sa to dotklo zákonnosti doterajšieho spracovania.

Vo vyššie uvedených prípadoch, pri otvorených otázkach alebo v prípade sťažností sa, prosím, písomne alebo e-mailom obráťte na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov. Okrem toho máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Ak by ste mali ďalšie otázky k získavaniu, spracovávaniu a používaniu Vašich osobných údajov, obráťte sa, prosím, na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov:

Lidl Slovenská republika v.o.s.

Ochrana osobných údajov

Ružinovská 1E

821 02 Bratislava

E-mail: ochranaosobnychudajov@lidl.sk