PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA APLIKÁCIE THE FRESH HEADS – LIDL GUĽÔČKOVÁ HRA

Stav: marec 2021

 

Verzia 1.0

 

1.           Úvodné ustanovenia

Tieto Pravidlá používania upravujú podmienky používania aplikácie „The Fresh Heads – Lidl guľôčková hra“ (ďalej len ako „Služba“ alebo „Aplikácia“). Aplikáciu prevádzkuje spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s., so sídlom Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislava, IČO: 35 793 783, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka č. 1160/B (ďalej „spoločnosť Lidl“ alebo „my“). Aplikácia prenáša a dopĺňa marketingovú akciu Získaj guľôčky The Fresh Heads (ďalej „marketingová akcia“) spoločnosti Lidl z offline prostredia do online prostredia.

Služba sa poskytuje na základe nasledujúcich pravidiel používania v spolupráci so spoločnosťou Magneds International BV, so sídlom Spoorlaan 21A, 5038 CB Tilburg, Holandské kráľovstvo, spoločnosť registrovaná v Holandskej Obchodnej komore pod č. 69331553

 

 2.          Predpoklady používania

 Aby ste sa mohli do našej aplikácie prihlásiť, je nutné, aby ste:

a) Disponovali mobilným zariadením s operačným systémom Android alebo iOS, ktoré umožňuje stiahnutie aplikácie;

b) si stiahli Aplikáciu z príslušného obchodu s aplikáciami (Apple App Store, Google Play store).

c) V rámci aplikácii potvrdili, že ste sa oboznámili s pravidlami používania aplikácie a s informáciami o ochrane osobných údajov a že s nimi súhlasíte.

d) sa oboznámili s pravidlami marketingovej akcie.

 

 3.          Spustenie aplikácie

 Pre spustenie Aplikácie je nevyhnutné si ju stiahnuť z príslušného obchodu s aplikáciami (Apple App Store, Google Play Store).

Keďže Aplikáciu poskytujeme dobrovoľne a bezplatne, sme oprávnení založenie, prípadne aktiváciu aplikácie v konkrétnom prípade odmietnuť, a to aj bez uvedenia dôvodu.

Pri prvom spustení aplikácie budete vyzvaný na potvrdenie, že ste sa oboznámili s pravidlami používania aplikácie a s informáciami o ochrane osobných údajov, a že s nimi súhlasíte. Bez potvrdenia týchto skutočností nie je možné aplikáciu používať.

Svoje mobilné zariadenie a prípadné údaje uvedené v aplikácii musíte bezpečne uchovávať. Je zakázané poskytovať iným osobám prístup k Vášmu účtu v rámci aplikácie.

Každá interakcia so spoločnosťou Lidl, ktorá prebieha cez Váš účet v Aplikácii, sa považuje za Váš úkon. To platí aj v prípade, ak tretie osoby konali prostredníctvom Vášho zariadenia, a ak tieto tretie osoby mohli Vaše zariadenie využívať v dôsledku Vášho zavineného správania (napr. ak tretie zadali svoje osobné údaje v rámci realizovanej súťaže v Aplikácii za účelom doručenia výhry). Je Vašou povinnosťou bezodkladne nás informovať o akomkoľvek neoprávnenom použití Vášho zariadenia (v súvislosti s Aplikáciou), ak získate informácie, že Vaše zariadenie bolo zneužité treťou osobou. Spoločnosť Lidl nezodpovedá za zneužitie Vášho zariadenia v súvislosti s Aplikáciou, ku ktorému došlo z dôvodov na Vašej strane.

 

4.           Účel aplikácie 

4.1. Popis Aplikácie

Účel Aplikácie spočíva v tom, že prenáša a dopĺňa marketingovú akciu spoločnosti Lidl „Získaj guľôčky The Fresh Heads“ z offline prostredia do online prostredia. Naskenovaním unikátneho QR kódu z obalu guľôčky, ktorú zákazník obdrží za nákup na niektorej z predajní spoločností Lidl v období od 03. 05. 2021 do vypredania zásob, môže užívateľ v Aplikácii odomknúť túto guľôčku, čím ju pridá do svojej zbierky a môže ju ďalej v Aplikácii používať

Používanie aplikácie je bezplatné.

Pomocou aplikácie získate rozmanité možnosti, najmä možnosť:

1. Zbierať guľôčky;

2. Hrať hry;

3. Vyhrať ceny (ak sa v súlade s pravidlami súťaže zapojí do súťaže).

Osoby mladšie ako 16 rokov by aplikáciu mali používať len so súhlasom svojho zákonného zástupcu.

4.2. Údaje v Aplikácii

Pre registráciu v aplikácii (resp. jej spustenie) je potrebné len zadanie Vašej prezývky (nickname). Ako prezývku prosím nepoužívajte Vaše priezvisko, meno, či kombináciu týchto údajov. Pre základné fungovanie aplikácie sa nevyžadujú vo všeobecnosti ďalšie údaje nad tento rozsah.

               4.3. Technické údaje o používaní aplikácie

V súvislosti s používaním Aplikácie môžeme zaznamenávať určité technické údaje Vášho zariadenia.

V prípade výskytu chyby v Aplikácii zbierame údaje a informácie (prostredníctvom produktov tretích strán) Vášho mobilného zariadenia, ktoré je možné označiť názvom „Log Data“. Tieto údaje môžu obsahovať informácie, ako je jedinečné identifikačné číslo (ID) užívateľa, čiastočne anonymizovanú IP/MAC adresu použitého zariadenia, názov zariadenia, verzia operačného systému, nastavenie aplikácie pri využívaní Aplikácie, čas a dátum Vášho použitia Aplikácie a ďalšie štatistiky. Tieto údaje sú spracúvané vo forme, ktorá vylučuje akúkoľvek možnosť identifikácie osoby. Dané údaje slúžia výlučne na analýzu správneho fungovania Aplikácie, prípadne na vytváranie anonymných štatistík.

V rámci Aplikácie nezbierame údaje, ktoré by mohli slúžiť na Vašu osobnú identifikáciu, s výnimkou údajov slúžiacich na identifikáciu výhercov súťaže. Aplikácia však využíva služby tretích strán, ktoré môžu zhromažďovať informácie použité na Vašu identifikáciu. Na spracovanie osobných údajov zo strany prevádzkovateľov týchto služieb nemáme žiadny vplyv. Odkaz na pravidlá ochrany osobných údajov poskytovateľov služieb tretích strán využívaných v rámci aplikácie:

- Google Play Services

- Firebase Analytics

- Firebase Crashlytics

               4.4. Účet užívateľa

Každý užívateľ má pod unikátnym ID vytvorený užívateľský účet, ktorý je spárovaný so zariadením užívateľa. Užívateľ je v rámci Aplikácie zapamätaný po dobu, kým má Aplikáciu inštalovanú. Aplikácia je prepájaná so serverom a získava dáta o používateľovi na základe unikátneho ID. Z toho dôvodu aplikácia nevyžaduje prihlásenie užívateľa pri jej spustení, s výnimkou jednoduchej registrácie pri jej prvom spustení (viď bod 4.2.)

4.5. Kontaktovanie zákazníckeho servisu

Ak máte v súvislosti s aplikáciou nejaké otázky, tieto môžete adresovať zákazníckemu servisu spoločnosti Lidl. Pre zodpovedanie Vašich otázok môže byť potrebné spracúvať ďalšie Vaše osobné údaje, predovšetkým tie, ktoré uvediete vo Vašej požiadavke, a Vaše kontaktné údaje.

4.6. Súťaž o ceny v rámci aplikácie

V rámci aplikácie prebieha súťaž o ceny. Podrobnejšie informácie o súťaži sa nachádzajú v Pravidlách súťaže.

4.7. Push notifikácie

Push notifikácie sú správy, ktoré sa odosielajú z aplikácie do Vášho zariadenia a majú v nich prioritu. Aplikácia používa push notifikácie, ak ste súhlasili so zasielaním push notifikácií pri inštalácii aplikácie alebo kedykoľvek počas používania aplikácie v nastaveniach Vášho zariadenia. Prijímanie push notifikácií môžete kedykoľvek deaktivovať.

 

5.           Všeobecné požiadavky na využívanie Služby

Pre používanie Aplikácie je potrebné disponovať mobilným zariadením (mobilný telefón / tablet) s pripojením na internet. Aby mohol Používateľ využívať Aplikáciu, musí si ju stiahnuť z príslušného obchodu s aplikáciami (Apple App Store, alebo Google Play Store). Pre rozličné typy mobilných zariadení môžu byť dostupné rozličné špecifické verzie Aplikácie. Pre niektoré typy ale nemusí byť z technických dôvodov ponúknutá vhodná verzia. Ak nie je pre príslušné zariadenie Používateľa dostupná vhodná verzia, nemôže tento Používateľ využívať Aplikáciu.

Inštalácia Aplikácie a využívanie Služieb predpokladá pravidelný prenos dát medzi zariadením používateľa a Aplikáciou prostredníctvom siete internet. Rozsah a početnosť dátového prenosu závisí od druhu a rozsahu využívania Aplikácie. Náklady súvisiace s dátovým prenosom znáša Používateľ. Výšku týchto nákladov stanovuje zmluva uzavretá medzi Používateľom a príslušným poskytovateľom služieb.

Použitie Aplikácie na zmanipulovaných koncových zariadeniach (napr. prostredníctvom Jailbreaking / Rooting) nie je povolené.

 

6.           Vaše povinnosti

 Medzi Vaše povinnosti patrí:

•             uviesť pri registrácii do súťaže správne a aktuálne údaje,

•             chrániť svoje zariadenie pred zneužitím a v prípade zneužitia/podozrenia na zneužitie nás o tom informovať a

•             používať Aplikáciu v súlade s platným právnym poriadkom.

 

7.           Zodpovednosť

 S výnimkou škody na živote alebo na zdraví, nezodpovedáme za škodu, ak

•             Aplikácia nefunguje alebo funguje iba v obmedzenom rozsahu,

•             nie je dostupné žiadne spojenie so sieťou WLAN, alebo ak je dostupné iba v obmedzenom rozsahu.

 

8.           Výmaz aplikácie a údajov

 V prípade, ak ako užívateľ nemáte záujem o ďalšie používanie aplikácie, môžete ju kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu odstrániť zo svojho zariadenia. V takom prípade dôjde automaticky k zmazaniu nasledovných údajov, ktoré sú naviazané na user Token (individuálne ID užívateľa):

•             prezývka (nickname) a tzv. tag užívateľa;

•             Kolekcia guľôčok užívateľa;

•             Postup v hre v Aplikácii;

•             Hudobné a zvukové preferencie užívateľa;

•             Preferencie push notifikácií.

K úplnému zmazaniu všetkých údajov však automaticky nedôjde. Zachované zostanú napríklad nevyhnutné analytické dáta. Ak užívateľ požaduje výmaz aj takéhoto typu údajov, je nutné, aby kontaktoval spoločnosť Lidl prostredníctvom zákazníckeho servisu. V nadväznosti na takúto žiadosť užívateľa dôjde k zmazaniu všetkých údajov užívateľa.

 

9.           Zmeny pravidiel používania

Spoločnosť Lidl môže tieto Pravidlá používania meniť. K zmene Pravidiel používania spoločnosť Lidl pristúpi v zásade vtedy, keď je to nevyhnutné pre ďalšie poskytovanie Aplikácie, najmä z dôvodu zmeny legislatívy, prípadne ak je to nevyhnutné na zabezpečenie oprávnených záujmov spoločnosti Lidl.

Ak spoločnosť Lidl zmení podmienky používania, informuje Používateľov príslušným upozornením v Aplikácii a vyzve ich, aby sa s týmito podmienkami oboznámili. V prípade nesúhlasu s novými podmienkami má užívateľ možnosť aplikáciu zmazať a zároveň požiadať spoločnosť Lidl o úplné zmazania údajov.

 

10.         Záverečné ustanovenia

 Neúčinnosť, neplatnosť a/alebo nerealizovateľnosť jednotlivých ustanovení týchto pravidiel používania sa nedotýka účinnosti zostávajúcich ustanovení týchto pravidiel používania. Neúčinné, neplatné alebo nerealizovateľné ustanovenia budú nahradené takým účinným a realizovateľným ustanovením, ktoré sa pokiaľ možno čo najviac približuje pôvodnému úmyslu týchto pravidiel používania.

Na právny vzťah, ktorá vznikol v súvislosti s poskytovanou Službou sa vzťahuje právny poriadok Slovenskej republiky.