Pravidlá súťaže

 

„Zbieraj guľôčky The Fresh Heads a vyhraj elektrickú kolobežku“

03. 05. 2021 – 13. 06. 2021

 

Slovenská republika

 

 

1.   Organizátor súťaže a technická podpora súťaže:

 

Usporiadateľom a organizátorom súťaže je:

 

Lidl Slovenská republika, v.o.s.

IČO: 35 793 783

so sídlom  Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava

zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vl.č.:1160/B,

       (ďalej len „usporiadateľ“ alebo „spoločnosť Lidl“).

 

Spoločnosť Lidl je obchodná spoločnosť, ktorá na území Slovenskej republiky prevádzkuje sieť maloobchodných predajní LIDL (ďalej len „predajne Lidl“).

 

Technickú podporu a žrebovanie výhercov zabezpečuje spoločnosť Magneds International BV, Spoorlaan 21A, 5038 CB Tilburg, Holandsko .

 

 

2.   Termín konania súťaže:


Súťaž s názvom „Zbieraj guľôčky The Fresh Heads a vyhraj elektrickú kolobežku“ (ďalej len „súťaž“) trvá od 03. 05. 2021 do 13. 06. 2021 (ďalej len „čas konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“). Cieľom súťaže je propagácia spoločnosti Lidl a jej značky.

 

Výhercovia súťaže budú určení a vyžrebovaní podľa princípu uvedeného v bode č. 4. a 6. týchto pravidiel súťaže.

 

3.   Výhry v súťaži:

 

Výhry v súťaži sú nasledovné:

 

10x elektrická kolobežka Xiaomi Mi Electric Scooter Essential v hodnote 209,73 € bez DPH

 

(ďalej jednotlivo len „výhra“)

 

 

4.   Podmienky účasti v súťaži:

 

Účasť v súťaži je možná za predpokladu dodržania podmienok súťaže definovaných týmito pravidlami súťaže. Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník súťaže“). Svojou účasťou účastník súťaže akceptuje tieto podmienky súťaže a potvrdzuje, že má vek minimálne 18 rokov. Účasť v mene tretích osôb nie je dovolená.

 

Účastník súťaže, ktorý v čase trvania súťaže získa a naskenuje QR kódy z balení celej kolekcie  24 základných guľôčok The Fresh Heads do aplikácie aplikácie The Fresh Heads – Lidl guľôčková hra alebo získa a naskenuje QR kód z balenia špeciálnej jantárovej guľôčky The Fresh Heads Drago, získa v aplikácii na odoslanie účasť v lotérii. Účastník súťaže môže v aplikácii získať účasť v lotérií aj opakovane, a to splnením oboch podmienok uvedených v predchádzajúcej vete alebo získaním a naskenovaním QR kódu z balenia ďalšej špeciálnej jantárovej guľôčky The Fresh Heads Drago.

Získanie platnej účasti do žrebovania je podmienené zadaním požadovaných údajov v rozsahu meno, priezvisko (iba výherca), korešpondenčná adresa (iba výherca), e-mailová adresa, vek, resp. potvrdenie, že účastník súťaže je starší ako 18 rokov, telefónne číslo (nepovinné), pohlavie (nepovinné), a políčko so súhlasom s pravidlami tejto súťaže a so súhlasom so spracovaním osobných údajov, ktoré musí účastník súťaže zaškrtnúť (ďalej len „registrácia“). Spoločnosť Lidl si vyhradzuje právo rozhodnúť o pravosti a platnosti všetkých údajov v registrácii. Registrácia účastníka súťaže musí byť platná v čase, keď sa stane výhercom.

Každý účastník súťaže sa môže stať výhercom výhry len raz v rámci celej súťaže.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži, alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra sa tejto osobe neodovzdá.

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa  a rodinní príslušníci týchto zamestnancov v priamej línii, súrodenci a manžel. V prípade, že sa výhercom stane takáto osoba, výhra sa takému výhercovi neodovzdá.

5.   Spôsob výberu výhercov:

V súťaži bude rozdelených celkovo 10 výhier. Zo všetkých platne zaregistrovaných účastí v súťaži prostredníctvom aplikácie The Fresh Heads - Lidl guľôčková hra v rámci trvania súťaže vybraných desať výhercov, z ktorých každý obdrží jednu výhru, nasledovne:

Čas konania súťaže bude náhodne a neverejne rozdelený na časové úseky podľa počtu výhier. Tieto časové úseky sa rozdelia pred začiatkom času konania súťaže a po spustení kampane ich nie je možné zmeniť. Prvý hráč, ktorý v rámci toho-ktorého časového úseku splní podmienky účasti v súťaži, vyhráva. Účastník je hneď po odoslaní účasti informovaný, či sa stal výhercom súťaže. Následne bude najneskôr do 30 dní e-mailom alebo telefonicky kontaktovaný spoločnosťou Lidl z dôvodu doplnenia kontaktných údajov v rozsahu priezvisko a korešpondenčná adresa. Spoločnosť Lidl bude uverejňovať všetkých výhercov v tvare meno a začiatočné písmeno priezviska a mesto/obec, kde bude mať výherca bydlisko, na internetovej domovskej stránke www.lidl.sk.

6.   Spoločné ustanovenia:

K oznámeniu o výhre bude použitá e-mailová adresa, resp. telefónne číslo, ktoré výherca zadal pri registrácii do súťaže. Za správnosť kontaktných údajov, prostredníctvom ktorých bude výherca informovaný o výhre, usporiadateľ nezodpovedá.

Pokiaľ výherca neodpovie na e-mail o oznámení výhry a nedoplní usporiadateľovi potrebné kontaktné údaje do 7 dní, výherca stráca nárok na výhru.

V prípade, že sa zistí, že výherca nespĺňa podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel súťaže, prepadá výhra usporiadateľovi a usporiadateľ si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu spôsobom uvedeným v bode 6. týchto pravidiel.

Výherca nie je povinný výhru prijať. Výherca nemôže nárok na výhru previesť na tretiu osobu. Neprevzaté výhry prepadajú v prospech usporiadateľa.

Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu v okamihu doručenia výhry výhercovi.

Výherca si nemôže nárokovať inú výhru, než tú, ktorá mu bude odovzdaná. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné alternatívne plniť v peniazoch .

 

Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier.

 

7.   Spracovanie osobných údajov

 

Podmienky ochrany osobných údajov sú súčasťou samostatného dokumentu Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, ktoré je súčasťou pravidiel súťaže.

8.   Všeobecné podmienky:

Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súťaže svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

Vyobrazenie výhier na komunikačných a propagačných materiáloch usporiadateľa (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) nemusí zodpovedať skutočnej podobe výhier.

Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, podliehajúci zdaneniu a príslušným odvodom. Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350,- EUR za jednu výhru. O výške výhry bude usporiadateľ výhercu informovať v zmysle platného zákona.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s konaním súťaže.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo zapríčinené správaním účastníka súťaže, môže usporiadateľ od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody.

Usporiadateľ súťaže je oprávnený vylúčiť každého účastníka súťaže zo súťaže v prípade, ak dôjde z jeho strany k porušeniu týchto pravidiel súťaže alebo ak usporiadateľ zistí, že u účastníka súťaže nie sú splnené predpoklady na platné zapojenie sa do súťaže. V prípade, ak bude takýto účastník súťaže určený ako výherca výhry, nebude mu táto odovzdaná a spôsobom podľa článku 6. týchto pravidiel bude určený náhradný výherca. Ak takémuto účastníkovi súťaže výhra už bola odovzdaná, je povinný ju bez zbytočného odkladu vrátiť a v prípade, ak to účastník súťaže nie je schopný napr. z dôvodu spotrebovania výhry, je povinný vrátiť finančné prostriedky zodpovedajúce hodnote výhry.

Usporiadateľ je oprávnený kedykoľvek a bez náhrady pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže. Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné.

Usporiadateľ v žiadnej forme nezodpovedá za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti na súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia. Okrem toho usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.

Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťami . nie je nimi organizovaná ani podporovaná.  Akákoľvek zodpovednosť zo strany spoločností Google LLC a Apple Inc. je v rámci tejto súťaže vylúčená.

Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel súťaže neplatné alebo stratia platnosť, platnosť ostatných ustanovení pravidiel súťaže ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené takým primeraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu pôvodných neplatných ustanovení.

Tieto pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a sú k dispozícii na webovej stránke usporiadateľa www.lidl.sk, v aplikácii The Fresh Heads – Lidl guľôčková hra a zároveň sú uložené v písomnej podobe v jeho sídle.

 

Bratislave dňa 31.03.2021                                                                 Lidl Slovenská republika, v.o.s.                                                                                                                

 

1.     Organizátor súťaže a technická podpora súťaže:

 

Usporiadateľom a organizátorom súťaže je:

 

Lidl Slovenská republika, v.o.s.

IČO: 35 793 783

so sídlom  Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava

zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vl.č.:1160/B,

       (ďalej len „usporiadateľ“ alebo „spoločnosť Lidl“).

 

Spoločnosť Lidl je obchodná spoločnosť, ktorá na území Slovenskej republiky prevádzkuje sieť maloobchodných predajní LIDL (ďalej len „predajne Lidl“).

 

Technickú podporu a žrebovanie výhercov zabezpečuje spoločnosť Magneds International BV, Spoorlaan 21A, 5038 CB Tilburg, Holandsko .

 

 

2.     Termín konania súťaže:


Súťaž s názvom „Zbieraj guľôčky The Fresh Heads a vyhraj elektrickú kolobežku“ (ďalej len „súťaž“) trvá od 03. 05. 2021 do 13. 06. 2021 (ďalej len „čas konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“). Cieľom súťaže je propagácia spoločnosti Lidl a jej značky.

 

Výhercovia súťaže budú určení a vyžrebovaní podľa princípu uvedeného v bode č. 4. a 6. týchto pravidiel súťaže.

 

3.     Výhry v súťaži:

 

Výhry v súťaži sú nasledovné:

 

10x elektrická kolobežka Xiaomi Mi Electric Scooter Essential v hodnote 209,73 € bez DPH

 

(ďalej jednotlivo len „výhra“)

 

 

4.     Podmienky účasti v súťaži:

 

Účasť v súťaži je možná za predpokladu dodržania podmienok súťaže definovaných týmito pravidlami súťaže. Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník súťaže“). Svojou účasťou účastník súťaže akceptuje tieto podmienky súťaže a potvrdzuje, že má vek minimálne 18 rokov. Účasť v mene tretích osôb nie je dovolená.

 

Účastník súťaže, ktorý v čase trvania súťaže získa a naskenuje QR kódy z balení celej kolekcie  24 základných guľôčok The Fresh Heads do aplikácie aplikácie The Fresh Heads – Lidl guľôčková hra alebo získa a naskenuje QR kód z balenia špeciálnej jantárovej guľôčky The Fresh Heads Drago, získa v aplikácii na odoslanie účasť v lotérii. Účastník súťaže môže v aplikácii získať účasť v lotérií aj opakovane, a to splnením oboch podmienok uvedených v predchádzajúcej vete alebo získaním a naskenovaním QR kódu z balenia ďalšej špeciálnej jantárovej guľôčky The Fresh Heads Drago.

Získanie platnej účasti do žrebovania je podmienené zadaním požadovaných údajov v rozsahu meno, priezvisko (iba výherca), korešpondenčná adresa (iba výherca), e-mailová adresa, vek, resp. potvrdenie, že účastník súťaže je starší ako 18 rokov, telefónne číslo (nepovinné), pohlavie (nepovinné), a políčko so súhlasom s pravidlami tejto súťaže a so súhlasom so spracovaním osobných údajov, ktoré musí účastník súťaže zaškrtnúť (ďalej len „registrácia“). Spoločnosť Lidl si vyhradzuje právo rozhodnúť o pravosti a platnosti všetkých údajov v registrácii. Registrácia účastníka súťaže musí byť platná v čase, keď sa stane výhercom.

Každý účastník súťaže sa môže stať výhercom výhry len raz v rámci celej súťaže.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži, alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra sa tejto osobe neodovzdá.

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa  a rodinní príslušníci týchto zamestnancov v priamej línii, súrodenci a manžel. V prípade, že sa výhercom stane takáto osoba, výhra sa takému výhercovi neodovzdá.

 

5.     Spôsob výberu výhercov:

V súťaži bude rozdelených celkovo 10 výhier. Zo všetkých platne zaregistrovaných účastí v súťaži prostredníctvom aplikácie The Fresh Heads - Lidl guľôčková hra v rámci trvania súťaže vybraných desať výhercov, z ktorých každý obdrží jednu výhru, nasledovne:

Čas konania súťaže bude náhodne a neverejne rozdelený na časové úseky podľa počtu výhier. Tieto časové úseky sa rozdelia pred začiatkom času konania súťaže a po spustení kampane ich nie je možné zmeniť. Prvý hráč, ktorý v rámci toho-ktorého časového úseku splní podmienky účasti v súťaži, vyhráva. Účastník je hneď po odoslaní účasti informovaný, či sa stal výhercom súťaže. Následne bude najneskôr do 30 dní e-mailom alebo telefonicky kontaktovaný spoločnosťou Lidl z dôvodu doplnenia kontaktných údajov v rozsahu priezvisko a korešpondenčná adresa. Spoločnosť Lidl bude uverejňovať všetkých výhercov v tvare meno a začiatočné písmeno priezviska a mesto/obec, kde bude mať výherca bydlisko, na internetovej domovskej stránke www.lidl.sk.

 

6.     Spoločné ustanovenia:

K oznámeniu o výhre bude použitá e-mailová adresa, resp. telefónne číslo, ktoré výherca zadal pri registrácii do súťaže. Za správnosť kontaktných údajov, prostredníctvom ktorých bude výherca informovaný o výhre, usporiadateľ nezodpovedá.

Pokiaľ výherca neodpovie na e-mail o oznámení výhry a nedoplní usporiadateľovi potrebné kontaktné údaje do 7 dní, výherca stráca nárok na výhru.

V prípade, že sa zistí, že výherca nespĺňa podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel súťaže, prepadá výhra usporiadateľovi a usporiadateľ si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu spôsobom uvedeným v bode 6. týchto pravidiel.

Výherca nie je povinný výhru prijať. Výherca nemôže nárok na výhru previesť na tretiu osobu. Neprevzaté výhry prepadajú v prospech usporiadateľa.

Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu v okamihu doručenia výhry výhercovi.

Výherca si nemôže nárokovať inú výhru, než tú, ktorá mu bude odovzdaná. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné alternatívne plniť v peniazoch .

 

Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier.

 

7.     Spracovanie osobných údajov

 

Podmienky ochrany osobných údajov sú súčasťou samostatného dokumentu Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, ktoré je súčasťou pravidiel súťaže.

 

8.     Všeobecné podmienky:

Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súťaže svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

Vyobrazenie výhier na komunikačných a propagačných materiáloch usporiadateľa (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) nemusí zodpovedať skutočnej podobe výhier.

Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, podliehajúci zdaneniu a príslušným odvodom. Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350,- EUR za jednu výhru. O výške výhry bude usporiadateľ výhercu informovať v zmysle platného zákona.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s konaním súťaže.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo zapríčinené správaním účastníka súťaže, môže usporiadateľ od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody.

Usporiadateľ súťaže je oprávnený vylúčiť každého účastníka súťaže zo súťaže v prípade, ak dôjde z jeho strany k porušeniu týchto pravidiel súťaže alebo ak usporiadateľ zistí, že u účastníka súťaže nie sú splnené predpoklady na platné zapojenie sa do súťaže. V prípade, ak bude takýto účastník súťaže určený ako výherca výhry, nebude mu táto odovzdaná a spôsobom podľa článku 6. týchto pravidiel bude určený náhradný výherca. Ak takémuto účastníkovi súťaže výhra už bola odovzdaná, je povinný ju bez zbytočného odkladu vrátiť a v prípade, ak to účastník súťaže nie je schopný napr. z dôvodu spotrebovania výhry, je povinný vrátiť finančné prostriedky zodpovedajúce hodnote výhry.

Usporiadateľ je oprávnený kedykoľvek a bez náhrady pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže. Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné.

Usporiadateľ v žiadnej forme nezodpovedá za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti na súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia. Okrem toho usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.

Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťami Google LLC a Apple Inc. nie je nimi organizovaná ani podporovaná.  Akákoľvek zodpovednosť zo strany spoločností Google LLC a Apple Inc. je v rámci tejto súťaže vylúčená.

Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel súťaže neplatné alebo stratia platnosť, platnosť ostatných ustanovení pravidiel súťaže ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené takým primeraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu pôvodných neplatných ustanovení.

Tieto pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a sú k dispozícii na webovej stránke usporiadateľa www.lidl.sk, v aplikácii The Fresh Heads – Lidl guľôčková hra a zároveň sú uložené v písomnej podobe v jeho sídle.

Bratislave dňa 31.03.2021                                                                 Lidl Slovenská republika, v.o.s.