Pokyny k ochrane osobných údajov v aplikácii MyLidlShop-App


Ďakujeme za používanie našej aplikácie My Lidl Shop a Váš záujem o naše ustanovenia o ochrane osobných údajov. Nasledujúce ustanovenia o ochrane osobných údajov sú určené na to, aby Vás informovali o tom, ako postupujeme pri získavaní, spracovaní a využívaní Vašich osobných údajov v rámci používania tejto aplikácie.


1. Prevádzkovateľ v zmysle čl. 4 písm. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679


Spoločnosť
Lidl Digital International GmbH & Co. KG
Datenschutz
Stiftsbergstraße 1
741 72 Neckarsulm


je pri spracovaní dát prevádzkovateľom v zmysle čl. 4 písm. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.


2. Užívateľské dáta počas prevádzky aplikácie


a) Účel spracovania údajov a právny základ


Budeme spracúvať informácie o využívaní našej aplikácie vo forme protokolových súborov, aby


- sme umožnili a zlepšovali funkcie aplikácie,
- zlepšovali svoju ponuku a chránili naše systémy a zabránili zneužívaniu, resp. podvodným konaniam.


Príslušné protokolové súbory tvoria:


- Prenosné koncové zariadenie, z ktorého spustíte našu aplikáciu;
- IP-adresa;
- dátum prístupu a čas prístupu;
- dopyt klienta;
- http - kód odpovede;
- prenesené množstvo dát;
- použitá verzia aplikácie.


Osobné používateľské profily sa týmto nevytvárajú. Právnym základom tohto spracovania dát je § 15 ods. 1 Zákona o telekomunikačných médiách (TMG).


b) Príjemca / Kategórie príjemcov


Nejestvuje prístup do protokolových súborov, ktoré sú vo Vašom systéme uložené na tento účel. Protokolové súbory vyvoláte automaticky pri každej návšteve našej aplikácie.


c) Lehota uloženia / Kritériá na stanovenie lehoty uloženia protokolových súborov


Protokolové súbory sa automaticky vymažú po uplynutí 14 dní.


3. Prístup na funkcie a snímače Vášho prenosného koncového zariadenia


a) Účel spracovania údajov a právny základ


Cez rozhrania Vášho koncového zariadenia pristupujeme na nasledujúce funkcie prístroja alebo snímače prístroja:


Kamera


Prístup ku kamere Vášho prístroja získame iba s Vaším výslovným súhlasom podľa čl. 6 ods. 1 a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 prostredníctvom dialógového okna „Pripustiť oprávnenie“. Kamera Vášho prenosného koncového zariadenia sa bude využívať na skenovanie čiarového kódu výrobkov. Naskenovaním reálnych výrobkov vo filiálke sa dajú spúšťať ďalšie možnosti v aplikácii.


Internet


Naša aplikácia vyvoláva obsah ako texty a obrázky vlastností internej hry (napr. „Detektív čiarových kódov“) z internetu.


Informácie o pripojení WLAN


Naša aplikácia využíva bezdrôtové pripojenie Vášho prenosného koncového zariadenia WLAN na vytvorenie spojenia k internetu, aby ste mohli v plnom rozsahu aplikáciu využívať. (§ 15 ods. 1 TMG).


b) Príjemca / Kategórie príjemcov


Okrem toho nemá zásadne k dátam z kamery prístup nikto iný.


c) Lehota uloženia / Kritériá na stanovenie lehoty uloženia


Dáta sa spracúvajú iba tak dlho, ako sa aktuálne hrá. Dáta sa neukladajú nad rámec tohto rozsahu.


4. Analýza používania


a) Účel spracovania údajov a právny základ


Aby sme zlepšovali funkcie našej aplikácie a našu ponuku, vytvárame pseudonymizované používateľské profily podľa § 15 ods. 3 TMG. Podrobnosti k tomu a k Vašim možnostiam podávať námietky nájdete v tomto odseku.

V rámci tejto aplikácie sa využíva Google Analytics, analytická služba spoločnosti Google Inc. (Google) na analyzovanie správania používateľov. Google bude využívať tieto informácie na objednávku prevádzkovateľa, aby vyhodnocoval Vaše využívanie aplikácie, aby zostavoval reporty o aktivitách a aby prevádzkovateľovi poskytoval ďalšie služby spojené s využívaním. Google v žiadnom prípade nebude spájať Vašu IP-adresu s inými dátami spoločnosti Google. Môžete kedykoľvek namietať využívanie tejto aplikácie spoločnosťou Google Analytics s účinnosťou do budúcnosti. Ak chcete vysloviť námietku, otvoríte menu, kliknete na Tab „Viac“ a scrolujete až na koniec Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Tu môžete stlačením tlačidla, umiesteného v spodnej časti, deaktivovať Tracking.


Aplikácia My Lidl Shop využíva nástroj Analyse-Tool adjust, produkt firmy adjust GmbH. Ak si nainštalujete aplikáciu Lidl-App, adjust uloží inštalačné dáta a dáta udalostí z Vašej aplikácie Lidl-App (napr. využívanie aplikácie alebo interakcie na zákazníckom účte). Tým môžeme porozumieť, ako komunikujete s našou aplikáciou. Ďalej môžeme takto analyzovať a zlepšovať naše mobilné propagačné akcie. Na túto analýzu adjust využíva IDFA (Identifier for Advertising = identifikátor reklamy v mobilných zariadeniach s operačným systémom iOS) alebo identifikáciu Android-Werbe-ID, IP-/ MAC-adresu, HTTP-Header snímač odtlačkov prstov Vášho koncového zariadenia (navyše: okamih prístupu, krajinu, jazyk, lokálne nastavenia, operačný systém a verziu operačného systému a verziu aplikácie). Tieto údaje sa anonymizujú, tzn., ani my, ani spoločnosť adjust nemáme možnosť identifikovať Vás pomocou týchto dát. IDFA (Identifier for Advertising = identifikátor reklamy v mobilných zariadeniach s operačným systémom iOS) a identifikácia Android-Werbe-ID môžete prostredníctvom svojho operačného systému kedykoľvek vynulovať alebo deaktivovať. Ak si neželáte Tracking cez spoločnosť adjust, môžete to kedykoľvek zrušiť s účinnosťou do budúcnosti stlačením tlačidla, umiesteného v spodnej časti.


b) Príjemca / Kategórie príjemcov


Spoločnosť Google Analytics prenáša generované informácie o Vašom používaní aplikácie spravidla na server spoločnosti Google v USA, kde sa tieto dáta ukladajú. V tejto aplikácii bola aktivovaná anonymizácia IP, takže IP-adresa používateľov Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo v rámci iných zmluvných štátov dohody o Európskom hospodárskom priestore sa najprv skráti. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server Google v USA prenesie plná IP-adresa a tam sa skráti.


Servery spoločnosti adjust GmbH sa naproti tomu nachádzajú výlučne v Európskej únii.
Okrem týchto dvoch poskytovateľov služieb nemá nikto prístup k Vašim osobným údajom, spracúvaným v rámci analýzy používania.

c) Lehota uloženia / Kritériá na stanovenie lehoty uloženia


Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú v rámci použitia analytických nástrojov, sa anonymizujú bezodkladne po získaní.


5. Vaše práva ako práva dotknutej osoby a možnosti kontaktovania zodpovednej osoby


Máte právo, v zmysle čl. 15 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 na základe žiadosti bezplatne dostať informáciu o osobných údajoch, ktoré sú uložené k Vašej osobe. Navyše, ak jestvujú zákonné predpoklady, máte právo na opravu (čl. 16 DSGVO), vymazanie (čl. 17 DSGVO) a obmedzenie spracovania (čl. 18 DSGVO) Vašich osobných údajov.

Ak je spracovanie osobných údajov založené na základe čl. 6 ods. 1 e) alebo f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, prináleží Vám právo na podanie námietky podľa čl. 21 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Ak namietate spracovanie osobných údajov, tieto sa v budúcnosti nebudú spracúvať, okrem prípadu, v ktorom prevádzkovateľ môže preukázať nevyhnutné oprávnené dôvody z hľadiska ochrany osobných údajov pre ďalšie spracovanie, ktoré prevážia záujem dotknutej osoby na podaní námietky.


Ak ste sami poskytli spracované osobné údaje, prináleží Vám právo na prenos dát podľa čl. 20 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.


Ak je spracovanie osobných údajov založené na základe súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 a) alebo čl. 9 ods. 2 a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti, bez toho, aby bola dotknutá právoplatnosť doterajšieho spracovania.

V prípadoch, uvedených vyššie, v prípade nezodpovedaných otázok alebo v prípade sťažnosti, sa prosím obráťte písomne alebo e-mailom na zodpovednú osobu prevádzkovateľa. K tomu Vám prináleží právo na podanie sťažnosti u inštitúcie dozorujúcej ochranu osobných údajov. Príslušným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov krajiny, v ktorej máte trvalé bydlisko alebo v ktorej má prevádzkovateľ svoje sídlo.

Ak budete mať ďalšie otázky k získavaniu, spracovaniu a využívaniu Vašich osobných údajov, obráťte sa, prosím, na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov:


Lidl Digital International GmbH & Co. KG
Datenschutz
Stiftsbergstraße 1741 72 Neckarsulm


Stav: máj 2018