OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV JE PRE NÁS DÔLEŽITÁ TÉMA

Ďakujeme vám za návštevu našej webovej stránky.

 

Ochranu Vašich osobných údajov berieme veľmi vážne a usilujeme sa podrobne vás informovať o spracovaní vašich osobných údajov.

 

Nasledujúce pokyny týkajúce sa ochrany osobných údajov platia pre Vás v prípade, ak nás kontaktujete, ak s nami rokujete o uzatvorení zmluvy a/alebo máte s nami zmluvné dohody a v tejto súvislosti sa spracúvajú osobné údaje fyzických osôb.

 

Ako právny základ slúži osobitne Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

Na to, ktoré údaje sa konkrétne spracúvajú, sú rozhodujúce dohodnuté služby, preto pre Vás nebudú relevantné všetky časti týchto informácií.

AKO ZÍSKAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A KTORÉ KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV VYUŽÍVAME?

Vaše údaje v zásade získavame od Vás samotných.

Môže však byť potrebné spracúvať osobné údaje, ktoré dostaneme od iných firiem, orgánov alebo ostatných tretích osôb, napr. informačných kancelárií, finančných úradov a pod. K tomu môžu patriť aj osobné údaje, ktoré získame prostredníctvom nami zriadených informačných kanálov na nahlasovanie protispoločenskej činnosti alebo v rámci prešetrenia jednotlivých compliance podnetov.

Relevantnými osobnými údajmi môžu byť tieto pdaje: osobné dáta (napr. meno/priezvisko, adresa a ostatné kontaktné údaje, deň a miesto narodenia a štátna príslušnosť), údaje o totožnosti a autentifikačné údaje (napr. výpisy z obchodného registra, údaje z dokladu totožnosti, podpisový vzor), dáta v rámci nášho obchodného vzťahu (napr. údaje o platbách, dáta k objednávkam), dáta o bonite, dáta o štruktúrach spoločnosti a majetkových pomeroch, fotografie a videozáznamy (napr. v prípade dodávok tovaru) a ostatné dáta, porovnateľné s uvedenými kategóriami.

Vždy máte možnosť výberu, či sa rozhodnete komunikovať s nami e-mailom alebo poštou. Komunikácia e-mailom prebieha z technických dôvodov za určitých podmienok nešifrovaná.

ÚČELY A PRÁVNE ZÁKLADY SPRACOVANIA

Na splnenie zmluvných záväzkov (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

Účely spracovania osobných údajov vyplývajú prezmluvných opatrení, ktoré predchádzajú zmluvne upravenému obchodnému vzťahu a v prípade plnení povinností z uzatvorenej zmluvy.

 

Na splnenie právneho záväzku (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Účely spracovania osobných údajov v konkrétnom prípade vyplývajú z právnych predpisov. K týmto právnym záväzkom patria napr. plnenie povinného uchovávania informácií a identifikácie, napr. v rámci predpisov o boji proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti, daňových kontrolných a ohlasovacích povinností a spracovania dát v rámci dopytov od orgánov.

Na splnenie oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

Môže byť potrebné spracovať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli nad rámec vlastného plnenia zmluvy. Oprávnenými záujmami sú pritom osobitne výber vhodných obchodných partnerov, uplatňovanie právnych nárokov, obrana proti nárokom na náhradu škody, kontroly vstupu alebo prístupu, objasňovanie možnej protispoločenskej činnosti, prevencia trestnej činnosti a regulácia škôd vyplývajúcich z obchodného vzťahu.

Pri uzatvorení zmluvy si v záujme splnenia oprávnených záujmov uvedených vyššie jednotlivo prostredníctvom informačných kancelárií zaobstarávame dáta o vašej bonite. Dáta informačných kancelárií o bonite využívame na preverenie úverovej bonity. Informačné kancelárie uchovávajú dáta, ktoré získajú napríklad od bánk alebo firiem. K týmto dátam patria osobitne priezvisko, meno, dátum narodenia, adresa a informácie o platobnej disciplíne. Informácie o svojich uchovávaných dátach dostanete priamo od informačných kancelárií.

KTO DOSTANE OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ STE ZANECHALI?

V rámci našej firmy získavajú prístup k údajom, ktoré ste nám poskytli, tie úseky, ktoré ich potrebujú na splnenie zmluvných alebo zákonných záväzkov a povinností alebo na splnenie oprávnených záujmov. V rámci zmluvných vzťahov poverujeme aj zmluvných spracovateľov alebo poskytovateľov služieb, ktorí môžu získať prístup k vašim osobným údajom. Dodržiavanie právnych predpisov o ochrane osobných údajov je v tomto prípade zmluvne zabezpečené.

Dáta sa okrem toho v záujme plnenia zmluvných povinností môžu prenášať spoločnostiam v rámci skupiny Schwarz.

AKO DLHO SA BUDÚ DÁTA UCHOVÁVAŤ?

Osobné údaje sa uchovávajú tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelov uvedených vyššie. Relevantné sú pritom osobitne zákonom stanovené povinnosti o uchovávaní osobných údajov vyplývajúce zo zákona č 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní, ktoré ukladajú lehotu uchovávania až desať rokov.

STE POVINNÍ POSKYTNÚŤ DÁTA?

V rámci nášho obchodného vzťahu musíte poskytnúť tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na nadviazanie, realizáciu a ukončenie obchodného vzťahu a na splnenie s tým spojených povinností, ktoré sme zo zákona povinní získať alebo sme oprávnení získať na základe oprávnených záujmov. Bez týchto dát spravidla nebudeme schopní vstúpiť s Vami do obchodného vzťahu.

USKUTOČŇUJÚ SA DÁTOVÉ PRENOSY DO TRETÍCH KRAJÍN?

Ak by sme mali prenášať osobné údaje príjemcom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), takýto prenos dát sa uskutoční iba v prípade, ak v tretej krajine potvrdí komisia EÚ primeranú úroveň ochrany osobných údajov, s príjemcom dát bola dohodnutá primeraná úroveň ochrany osobných údajov (napr. prostredníctvom zmluvných dodatkov v zmysle štandardov EÚ) alebo ak ste nám na takýto prenos osobných údajov udelili svoj súhlas.

AKÉ MÁTE PRÁVA AKO DOTKNUTÁ OSOBA? 

Máte právo na požiadanie získať bezplatnú informáciu o svojich osobných údajoch, ktoré sú u nás uložené. Navyše máte v rozsahu zákonných ustanovení právo na opravu a vymazanie týchto osobných údajov, právo na prenositeľnosť dát a právo na obmedzenie spracovania. Ak Vaše osobné údaje spracujeme na základe súhlasu, máte kedykoľvek právo odvolať tento súhlas s účinnosťou do budúcnosti. V týchto prípadoch sa, prosím, obráťte písomne alebo e-mailom na nášho pracovníka povereného ochranou osobných údajov uvedeného nižšie. Navyše môžete podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak nesúhlasíte so spracovaním svojich osobných údajov.

 

ZODPOVEDNÉ PRACOVISKO

V prípade zodpovedného pracoviska ide o príslušnú firmu, s ktorou vstupujete do obchodného vzťahu alebo realizujete obchodný vzťah.

MÁTE ĎALŠIE OTÁZKY?

Kontaktné údaje pracovníka povereného ochranou osobných údajov:
E-mail: ochranaosobnychudajov@lidl.sk
Adresa: Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava.