Pravidlá používania

A.    Pravidlá používania Lidl Plus


Stav: Jún 2019


1    Rozsah platnosti a vzťah k ďalším úpravám
Tieto Pravidlá používania upravujú využívanie služby Lidl Plus (ďalej v tejto časti „Služba“ alebo „Lidl Plus“). Službu prevádzkuje spoločnosť Lidl Stiftung & Co. KG (ďalej „spoločnosť Lidl Stiftung“ alebo „my“), pri poskytovaní plnenia sú však tiež zapojené ostatné spoločnosti skupiny spoločností Lidl (ďalej súhrnne označované ako „Lidl“). Služba sa zameriava na spotrebiteľov (ďalej „Používateľ“ alebo „Vy“), ktorí chcú získať personalizované informácie o ponukách a akciách spoločnosti Lidl a od vybraných spolupracujúcich partnerov, ktoré čo najintenzívnejšie zodpovedajú záujmom príslušnej osoby. Služba teda cieli na to, aby Používatelia dostali relevantnejší obsah, a aby spoločnosť Lidl vôbec neposielala danému Používateľovi také informácie, ktoré ho nezaujímajú. Služba sa poskytuje na základe nasledujúcich Pravidiel používania.


2    Predpoklady používania
Aby ste sa mohli do našej Služby prihlásiť, musíte mať minimálne 18 rokov. [Používanie sa smie uskutočniť iba na súkromné využitie. Komerčné využívanie sa vylučuje.]


3    Registrácia a účet
Aby ste mohli využívať našu Službu, musíte si založiť účet. Keďže Službu poskytujeme dobrovoľne a bezplatne, sme oprávnení založenie účtu v konkrétnom prípade zamietnuť bez udania dôvodu.
E-mailová adresa a Vaše mobilné telefónne číslo, ktoré uvediete, nemôžu byť už priradené k žiadnemu ďalšiemu účtu. Tiež je zakázané uvádzať e-mailovú adresu, mobilné telefónne číslo alebo iné kontaktné dáta, ktoré Vám nepatria, osobitne jednorazové e-mailové adresy. Svoje prístupové údaje musíte bezpečne uchovávať, je zakázané poskytovať iným osobám prístup k Vášmu účtu.
Každá interakcia so spoločnosťou Lidl, ktorá prebieha cez Váš účet, sa považuje za Váš úkon. To platí aj v prípade, ak tretie osoby konali prostredníctvom Vášho účtu, ak tieto tretie osoby mohli Váš účet využívať v dôsledku Vášho zavineného správania. Je Vašou povinnosťou bezodkladne nás informovať o akomkoľvek neoprávnenom použití Vášho účtu a zmeniť Vaše prístupové údaje, ak získate informácie, že Váš účet využíva tretia osoba.
Máte nasledujúce možnosti, ako sa zaregistrujete do Lidl Plus:
•    cez našu aplikáciu, ktorá je dostupná pre rozličné mobilné platformy (ďalej „Lidl Plus“). Prostredníctvom našej aplikácie nájdete množstvo služieb a ponúk súvisiacich so spoločnosťou Lidl.
Pri registrácii Vám bude automaticky priradené zákaznícke číslo.


4    Predmet plnenia
4.1    Presná informácia
Účel Služby spočíva v tom, aby sme Vám posielali, resp. aby sme Vám cez aplikáciu Lidl Plus zobrazovali čo najvhodnejšie informácie, ktoré sú pre Vás relevantné a – ak je to možné – aby sme naše ponuky a služby personalizovali pre Vás.
Účasť na Lidl Plus je bezplatná.
Pomocou Lidl Plus získate výhodu rozmanitých, pre Vás prispôsobených služieb. Tieto služby obsahujú okrem iného ponuky, špeciálne zosúladené s Vašimi potrebami a želaniami, účasť na súťažiach, zľavových a špeciálnych akciách. S týmto cieľom sa pokúsime zistiť Vaše záujmy a záľuby, a to s ohľadom na produkty a služby, ktoré spoločnosť Lidl ponúka.
4.2    Zber a ukladanie dát
Základom zisťovania ponúk, ktoré sú pre Vás vhodné, sú údaje uvedené v tomto odseku:
4.2.1    Registrácia do Lidl Plus
V rámci registrácie zisťujeme nasledujúce osobné údaje zákazníkov: oslovenie/pohlavie, meno, priezvisko, adresu (ulicu, číslo domu, poštové smerovacie číslo, mesto a krajinu), preferovanú predajňu Lidl, dátum narodenia, e-mailovú adresu, mobilné telefónne číslo. Na určenie preferovanej predajne sa môže použiť funkcia geolokalizácie Vášho koncového mobilného zariadenia.
4.2.2    Návštevy predajne
Ak sa pri svojej návšteve v predajni identifikujete pri pokladnici, zaevidujeme predajňu, ktorú ste navštívili, produkty, ktoré ste si kúpili, podľa druhu, množstva a ceny, kupóny, ktoré ste uplatnili, sumu na pokladničnom doklade, čas platby a typy použitých platobných prostriedkov. Priradením Vášho nákupu k Vášmu zákazníckemu účtu sledujeme účely uvedené v bode 4.1, aby sme Vám mohli dávať špeciálne na Vaše záľuby a záujmy nastavené ponuky a možnosti účasti na akciách.
Pri pokladnici sa aktívne identifikujete digitálnou zákazníckou kartou.
4.2.3    Zákaznícky servis
Ak kontaktujete zákaznícky servis spoločností skupiny spoločnosti Lidl, použijeme informácie, ktoré nám v tomto kontexte poskytnete, aby sme spracovali Vašu požiadavku. Ak Vás dokážeme identifikovať na základe údajov, ktoré ste uviedli pri svojej registrácii pre Lidl Plus (porovnajte vyššie „Registrácia pre Lidl Plus“), ako zákazníka Lidl Plus, tieto informácie o prípadných sťažnostiach alebo reklamáciách z Vašej strany uložíme k Vášmu účtu Lidl Plus, aby sme mohli naše ponuky ešte presnejšie zamerať na Vaše záujmy. Takto zabránime napr. tomu, aby ste naďalej dostávali informácie a ponuky na produkty, ktoré nespĺňajú Vaše očakávania a nevyhovujú Vašim záujmom. Môžete namietať proti prepojeniu svojej požiadavky na zákaznícky servis so svojím účtom Lidl Plus, ak nám v rámci svojej požiadavky zreteľne oznámite svoje výhrady.
4.2.4    Použitie aplikácie
Pri používaní aplikácie Lidl Plus zaznamenáme predajňu, v ktorej nakupujete. K tomu zaznamenáme prezreté a aktivované kupóny, Vaše správanie pri klikaní na jednotlivé položky a Vašu preferovanú predajňu, ktorú ste si zvolili. Okrem toho zaznamenáme informácie o používanej verzii operačného systému, o označení zariadenia, systémovom jazyku a verzii aplikácie, ktorú používate.
4.2.5    Prihlasovacie údaje
Vaše prihlasovacie údaje sa uchovajú a použijú na uskutočnenie Vášho prihlásenia. Aby ste sa nemuseli pri každom vyvolaní aplikácie opätovne prihlasovať, Vaše prihlasovacie údaje sa v aplikácii uchovajú v zaheslovanej podobe až do chvíle, kedy sa odhlásite zo svojho účtu.
4.2.6    Návštevy Online
Údaje o používaní webových stránok spoločností skupiny spoločností Lidl, vrátane stránok Lidl internetových obchodov (predovšetkým navštívená webová stránka, počet a dĺžka návštevy, zakliknuté oblasti, zvolené a nadobudnuté produkty a informácie o platbách), priraďujeme, ak je to možné, Vašej osobe, resp. Vašej e-mailovej adrese, resp. zákazníckemu číslu. Tieto údaje zhromažďujeme prostredníctvom Lidl Service, aby sme Vám mohli poskytnúť ponuku, ako aj možnosť účasti na akciách prispôsobené Vašim záujmom a potrebám.
4.2.7    Newsletter/Oznámenia Push/SMS
Ďalej uchovávame Vaše správanie ako odberateľa pri doručovaní letákov (tzv. newsletter) a ostatných informácií, ktoré Vám prípadne zasielame ako Push notifikácie alebo SMS, ukladáme a priraďujeme ho, ak je to možné, Vašej osobe, resp. Vašej e-mailovej adrese, resp. zákazníckemu číslu. Na to zaznamenávame čas otvorenia stránky s odkazmi a oblasťami, na ktoré ste klikli, s časom, trvaním a početnosťou využívania.
4.3    Analýza dát
Údaje uvedené v bode 4.2 zhromažďujeme v našej databáze. Údaje vyhodnocujeme s cieľom, aby sme zistili také informácie, o ktoré by ste mohli mať záujem a aby sme Vám iba takéto informácie zasielali alebo zobrazovali. Na zisťovanie možných záujmov o produkty nasadzujeme  navyše matematicko-štatistické metódy. Pri tom budú Vaše osobné údaje porovnávané s osobnými údajmi iných zákazníkov. Na základe uvedeného porovnania môžeme následne usúdiť, ktoré ďalšie produkty alebo akcie, o ktoré sa zaujímali iní zákazníci s porovnateľnými záujmami, môžu byť aj pre Vás zaujímavé. Spoločnosť Lidl ale nepreberá žiadny právny záväzok, že spracovanie osobných údajov bude fungovať opísaným spôsobom vždy, a že Vy skutočne dostanete iba tie ponuky, o ktoré sa zaujímate. Do vyhodnocovania vyššie uvedených osobných údajov nie sú zahrnuté osobitné kategórie osobných údajov v zmysle článku 9 ods. 1 GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).
4.4    Zasielanie ponúk
V závislosti od toho, kde a v akom rozsahu používate služby Lidl Plus Services, sa uskutoční poskytovanie určitých informácií spoločnosťou Lidl Stiftung určitým spoločnostiam Lidl, aby Vám boli zasielané príslušné ponuky. V rámci skupiny spoločností Lidl poskytujeme Vaše preferencie produktov, ktoré sme o Vás zistili a ktoré sme pre Vás vybrali ako potenciálne zaujímavé, príslušnej relevantnej spoločnosti.


5    Všeobecné požiadavky na využívanie služby
Na využívanie služby Lidl Plus je potrebné platné mobilného telefónne číslo a e-mailová adresa.
Aby mohol Používateľ využívať aplikácie Lidl Plus, musí si stiahnuť softvér z App Store, alebo Obchod Play. Pre rozličné typy mobilných telefónov sú dostupné rozličné špecifické verzie softvéru. Pre niektoré typy ale nemôže byť z technických dôvodov ponúknutý vhodný softvér. Ak nie je pre príslušný mobilný telefón Používateľa dostupná vhodná softvérová verzia, nemôže tento Používateľ využívať Služby. Spoločnosť Lidl sa ale usiluje ponúkať softvér na čo najväčší počet modelov telefónov. Keďže sortiment výrobkov na trhu koncových mobilných zariadení sa stále mení, spoločnosť Lidl nemôže poskytnúť aktuálny zoznam všetkých mobilných telefónov, ktoré umožňujú využívanie Služieb.
Inštalácia softvéru a využívanie Služieb predpokladá pravidelný dátový prenos mobilného telefónu Používateľa. Rozsah a početnosť dátového prenosu závisí od druhu a rozsahu využívania Služieb. Náklady súvisiace s dátovým prenosom znáša Používateľ. Výšku týchto nákladov stanovuje zmluva uzavretá medzi Používateľom a príslušným poskytovateľom mobilných služieb.
Náklady na zriadenie internetového pripojenia a na jeho udržiavanie na strane Používateľa nie sú súčasťou služieb spoločnosti Lidl. Tieto náklady sú stanovené výlučne zmluvným vzťahom medzi Požívateľom a jeho poskytovateľom internetového pripojenia.
Využívanie služby Lidl Plus okrem toho predpokladá dostatočne nabitý akumulátor a jas displeja na skenovanie QR-kódu v procese Check-Out.
Účastník sa zaväzuje, že si nainštaluje aktualizácie, ktoré ponúka spoločnosť Lidl. Účastník bude o uvedenom počas využívania softvéru príslušným spôsobom informovaný.


6    Vaše povinnosti
Musíte
•    uviesť pri registrácii správne údaje a udržiavať svoj profil v aktuálnom stave,
•    uchovávať svoje heslo v tajnosti a pri zneužití, resp. pri podozrení na zneužitie, ho zmeniť,
•    využívať Službu v súlade s platným právnym poriadkom.


7    Zodpovednosť
S výnimkou škody na živote, škody na tele alebo zdraví, nezodpovedáme za škodu, ak
-    aplikácia nefunguje alebo funguje iba v obmedzenom rozsahu,
-    nie je dostupné žiadne spojenie so sieťou WLAN, alebo ak je dostupné iba v obmedzenom rozsahu,
-    nesprávne funguje skenovacie zariadenie pri pokladnici,
-    nie sú dostupné ponuky.
Zodpovednosť v zmysle zákona o zodpovednosti za vadný výrobok zostáva týmto nedotknutá.


8    Vypovedanie, vymazanie
Používateľ je oprávnený ukončiť účasť bez uvedenia dôvodu aktiváciou funkcie „Vymazať používateľský účet“. Výpoveď zo strany spoločnosti Lidl Stiftung je rovnako možná bez uvedenia dôvodu a kedykoľvek s výpovednou lehotou 10 dní.


9    Zmeny pravidiel používania
Spoločnosť Lidl Stiftung môže tieto podmienky používania meniť v rozsahu tohto odseku. Aktuálna verzia podmienok používania sa dá kedykoľvek odvolať. Stav podmienok používania bude uvedený v samotných podmienkach.
Môžeme tieto podmienky účasti zmeniť, ak zmena slúži našim oprávneným záujmom, osobitne na zlepšenie poskytovania plnení, a ak primerane zohľadníme záujmy zákazníkov.
Ak spoločnosť Lidl Stiftung zmení podmienky používania, informuje spoločnosť Lidl Stiftung Používateľov príslušným upozornením v aplikácii a vyzve ich, aby prijatie nových podmienok účasti potvrdili.
Ak Používateľ nesúhlasí so zmenenými podmienkami účasti, zostáva na slobodnom rozhodnutí spoločnosti Lidl Stiftung, či záväzkový vzťah vypovie.


10    Záverečné ustanovenia
Neúčinnosť, neplatnosť a/alebo nerealizovateľnosť jednotlivých ustanovení týchto podmienok používania sa nedotýka účinnosti zostávajúcich ustanovení týchto podmienok používania. Neúčinné, neplatné alebo nerealizovateľné ustanovenia budú nahradené takým účinným a realizovateľným ustanovením, ktoré sa pokiaľ možno čo najviac približuje pôvodnému úmyslu týchto podmienok používania. Pokiaľ by tieto podmienky používania neobsahovali nejaké ustanovenie či záväzok, ktorého založenie by bolo inak pre vymedzenie práv a povinností odôvodnené, vykoná sa všetko pre to, aby takéto ustanovenie bolo do týchto podmienok používania doplnené tak, aby bol v plnej miere sledovaný účel týchto podmienok používania.
Pre názorové rozdiely a spory v súvislosti s touto zmluvou platí výlučne právny poriadok Slovenskej republiky s vylúčením obchodného práva OSN.
Pokiaľ sa nejedná o spor so spotrebiteľom je výlučným sídlom súdu Stuttgart.

 

B.    Pravidlá používania Lidl účtu


1    Stav: január 2019 Rozsah platnosti a vzťah k iným úpravám
Tieto pravidlá používania upravujú využívanie služby Lidl účet (ďalej v tejto časti „Môj Lidl“ alebo „Služba“). Službu prevádzkuje spoločnosť Lidl Stiftung & Co. KG (ďalej „prevádzkovateľ“ alebo „my“), pri poskytovaní plnenia sú však tiež zapojené ostatné spoločnosti skupiny spoločností Lidl (spolu ďalej označené ako „Lidl“). Služba poskytuje jednotný prístup k početným online ponukám skupiny spoločností Lidl (ďalej „Ponuky“). Pritom ide o tzv. službu Single Sign On, cez ktorú môžu používatelia s jednotnými prístupovými dátami používať viacero ponúk (napr. Onlineshops, účtovné portály, a pod.) rozličných firiem. Služba sa sprístupňuje na základe ďalších podmienok používania.
Tieto Podmienky používania oproti tomu neplatia pre samostatné zmluvné vzťahy s tretími osobami uzatvorené v rámci ponúk ani na nadobúdanie tovaru, ani služby. Na to sú určujúce samostatné špecifické obchodné podmienky príslušnej ponuky (porovnajte aj uvedené plnenia vyššie v bode A).


2    Registrácia a účet
Na využívanie Lidl účtu je potrebná registrácia, pri ktorej si používateľ musí vytvoriť heslo pre svoj Lidl účet. Postup pri registrácii je ukončený až vtedy, ak je validované telefónne číslo, ktoré používateľ uviedol v rámci registrácie a na záver registráciu potvrdil prevádzkovateľovi.
Dáta, ktoré uviedol používateľ v rámci procesu registrácie, musia byť obsahovo vhodné. Dáta  tretích osôb nesmie používateľ použiť. Ak by sa tieto dáta dodatočne zmenili, používateľ ich musí bezodkladne upraviť vo svojom účte.
Prístupové dáta sú určené výlučne na využívanie príslušným oprávneným používateľom a je potrebné chrániť ich primeranými opatreniami, aby sa ich nedozvedeli tretie osoby. Ak by sa objavili upozornenia na zneužívanie služieb, používateľ je povinný túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť prevádzkovateľovi. Používateľ ručí za následky neoprávneného použitia tretími osobami, ak toto zneužitie zavinil, resp. ak zavinil to, že sa nepodarilo zabrániť zneužitiu.


3    Predmet plnenia
Predmet plnenia Môj Lidl je poskytovanie jednotnej služby Single Sign On (jednotné prihlásenie do viacerých platforiem) pre rozličné ponuky skupiny podnikov Lidl. Môj Lidl obsahuje v podstate to, že založený Lidl účet sa môže používať na všetky obsiahnuté ponuky bez toho, aby bola potrebná samostatná registrácia, resp. opätovné zadávanie podrobných dát používateľa.
Správa dát používateľa sa uskutočňuje centrálne prostredníctvom služby Môj Lidl. Tieto dáta sa poskytujú príslušným poskytovateľom ponúk pri využívaní špecifických ponúk, aby sa umožnila realizácia príslušných transakcií (porovnajte s bodom 6).
Využívanie služby Môj Lidl je bezplatné. Pri využívaní konkrétnej ponuky môžu oproti tomu vzniknúť náklady, ktoré sa tam patrične transparentne zobrazia v zmysle príslušných právnych požiadaviek. To isté platí pre prípadne potrebné plnenia tretích osôb, ako napr. internetové pripojenie.


4    Záruka, ručenie
Prevádzkovateľ sa usiluje poskytovať službu Môj Lidl podľa možnosti trvalo a bez porúch. Na základe technických daností, ako sú zmeny konfigurácie, údržba, výpadok prístrojového vybavenia, a pod., sa toto nedá zabezpečiť nepretržite. V prípade výpadku služby sa bude prevádzkovateľ usilovať čo najskôr obnoviť bezporuchovú využiteľnosť. Za prípadné následky v dôsledku znemožnenej (neúplnej) využiteľnosti nenesie zodpovednosť prevádzkovateľ.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na poskytovanie služby Môj Lidl v budúcnosti iba v obmedzenom rozsahu a/alebo s pozmeneným rozsahom funkcií, resp. službu celkom pozastaviť. Používateľ nemá zmluvný nárok na (pokračujúcu) využiteľnosť tejto (bezplatnej) služby.
Zodpovednosť za poskytovanie plnení v rámci jednotlivých ponúk nesú samotní príslušní poskytovatelia ponúk. Za prípadné nároky, ktoré z toho môžu vyplývať, nenesie prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť. To isté platí pre ostatné príspevky samostatných tretích osôb, ako napr. poskytovateľa internetového pripojenia.


5    Vypovedanie, vymazanie, zmena
Prevádzkovateľ aj používateľ môžu zmluvný vzťah o využívaní služby Môj Lidl kedykoľvek ukončiť, a to aj bez dodržania nejakej lehoty. V rámci správy účtu Môj Lidl môže používateľ kedykoľvek iniciovať vymazanie tohto účtu.
Ukončenie zmluvného vzťahu zo strany prevádzkovateľa prichádza do úvahy osobitne v tom prípade, ak používateľ poruší pravidlá v zmysle týchto podmienok používania. Až do vyjasnenia týchto incidentov môže najprv dôjsť k zablokovaniu dát používateľa.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na úpravy týchto podmienok používania v budúcnosti. Používatelia budú o úprave podmienok používania informovaní príslušným upozornením v aplikácii a vyzvaní na potvrdenie nových podmienok používania. Zmena neobsahuje žiadne zásadné zmeny, ako napr. povinné platby za náklady, ktoré stále vyžadujú výslovný súhlas. Ak používateľ nesúhlasí s nejakou zmenou, tento nesúhlas môže viesť k ukončeniu zmluvného vzťahu s používateľom zo strany prevádzkovateľa.


6    Ochrana osobných údajov
Spracovanie Vašich osobných údajov sa uskutočňuje pri dodržiavaní Vašich práv v súvislosti s ochranou osobných údajov. Na realizáciu služieb je potrebné, aby Vami poskytnuté osobné údaje boli poskytnuté za účelom autentifikácie používateľa a poskytnutia požadovaných služieb v rámci ponuky (napr. zasielanie a zúčtovanie objednaného tovaru) poskytovateľovi príslušnej využívanej ponuky.
Podrobnosti v tejto súvislosti vyplývajú z nášho Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.


7    Záverečné ustanovenia
Pre názorové rozdiely a spory v súvislosti s touto zmluvou platí výlučne právny poriadok Slovenskej republiky s vylúčením obchodného práva OSN.
Pokiaľ sa nejedná o spor so spotrebiteľom je výlučným sídlom súdu Stuttgart.


Pravidlá používania na stiahnutie
Podmienky používania aplikácie „Lidl Plus“ na stiahnutie nájdete tu: