Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Stav: október 2019


Ďakujeme Vám za Váš záujem o program Lidl Plus.


Program Lidl Plus je zákaznícky vernostný program skupiny podnikov Lidl, ktorý prevádzkuje spoločnosť  Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Nemecko („Lidl Stiftung“, „my, „nami“, a pod.), ktorá spracúva osobné údaje zákazníkov potrebné na účely  realizácie vernostného programu ako zodpovedná osoba (Prevádzkovateľ), pokiaľ sa osobné údaje potrebné na účely realizácie zákazníckeho vernostného programu zbierajú, zhromažďujú, hodnotia a prenášajú iným spoločnostiam skupiny spoločností Lidl. K skupine podnikov patria tiež rozličné národné a regionálne spoločnosti, ktoré sú podrobne uvedené tu a spoločnosť Lidl Digital International GmbH & Co. KG („Spoločnosti Lidl“).
Zoznam obsahuje iba aktuálne existujúce Spoločnosti Lidl. V budúcnosti môžu do tohto zoznamu pribudnúť aj ďalšie spoločnosti, ak Lidl Stiftung priamo alebo nepriamo vlastní podiely na príslušnej spoločnosti a spolupôsobí pri ponuke programu Lidl Plus.
Pokiaľ tieto Spoločnosti Lidl získavajú osobné údaje prostredníctvom zákazníckeho vernostného programu a informujú Vás o aktuálnych ponukách a akciách Spoločnosti Lidl, sami zodpovedajú za spracovanie osobných údajov.
Zodpovednú osobu za ochranou osobných údajov spoločnosti Lidl Stiftung nájdete na adrese: Datenschutz@lidl.com.
S programom Lidl Plus si užívate rozmanité, presne na Vašu mieru „šité“ služby. Tieto služby obsahujú, okrem iného, špeciálne ponuky nastavené na Vaše potreby a želania, účasť na súťažiach a exkluzívne zľavy a špeciálne akcie. V závislosti od toho, kde a v akom rozsahu využívate služby Lidl Plus, sú Vaše osobné údaje poskytované spoločnosťou Lidl Stiftung do ďaľších Spoločností Lidl, aby Vám mohli poskytovať určité služby.

1. Ktoré osobné údaje o Vašej osobe získavame a aké komunikačné kanály na to používame?


Registrácia do programu Lidl Plus
V rámci registrácie zisťujeme nasledujúce osobné údaje zákazníkov: oslovenie/pohlavie, meno, priezvisko, adresu (ulicu, číslo domu, poštové smerovacie číslo, mesto a krajinu), preferovanú predajňu Lidl, dátum narodenia, e-mailovú adresu, číslo mobilného telefónu. Na určenie preferovanej predajne sa môže použiť funkcia geolokalizácie Vášho koncového mobilného zariadenia.


Návštevy predajne
Ak sa pri svojej návšteve v predajni identifikujete pri pokladnici, zaevidujeme predajňu, ktorú ste navštívili, produkty, ktoré ste si kúpili, podľa druhu, množstva a ceny, kupóny, ktoré ste uplatnili, sumu na pokladničnom doklade, čas platby a typy použitých platobných prostriedkov. Priradením Vášho nákupu k Vášmu zákazníckemu účtu sledujeme účely uvedené v bode 2, aby sme Vám mohli dávať ponuky, nastavené špeciálne na Vaše záľuby, záujmy a účasť na akciách.   
 
Pri pokladnici sa aktívne identifikujete digitálnou zákazníckou kartou.

 

Zákaznícky servis
Ak kontaktujete zákaznícky servis Spoločností Lidl, použijeme informácie, ktoré nám v tomto kontexte poskytnete, aby sme spracovali Vašu požiadavku. Ak Vás dokážeme identifikovať na základe údajov, ktoré ste uviedli pri svojej registrácii pre Lidl Plus (porovnajte vyššie „Registrácia do programu Lidl Plus“), ako zákazníka Lidl Plus, tieto informácie o prípadných sťažnostiach alebo reklamáciách z Vašej strany uložíme k Vášmu účtu Lidl Plus, aby sme mohli naše ponuky ešte presnejšie zamerať na Vaše záujmy. Takto zabránime napr. tomu, aby ste naďalej dostávali informácie a ponuky na produkty, ktoré nespĺňajú Vaše očakávania a nevyhovujú Vašim záujmom. Môžete namietať proti prepojeniu svojej požiadavky na zákaznícky servis so svojím účtom Lidl Plus, ak nám v rámci svojej požiadavky zreteľne oznámite svoje výhrady.
Ak použijete náš kontaktný formulár, uchovávame v ňom uvedené informácie.


Používanie aplikácie
Pri používaní aplikácie Lidl Plus zaznamenáme predajňu, v ktorej nakupujete. K tomu zaznamenáme prezreté a aktivované kupóny, Vaše správanie pri klikaní na jednotlivé položky a Vašu preferovanú predajňu, ktorú ste si zvolili. Okrem toho zaznamenáme informácie o používanej verzii operačného systému, o označení zariadenia, systémovom jazyku a verzii aplikácie, ktorú používate.
Vaše prihlasovacie údaje sa uchovajú a použijú na uskutočnenie Vášho prihlásenia. Aby ste sa nemuseli pri každom spustení aplikácie opätovne prihlasovať, Vaše prihlasovacie údaje sa v aplikácii uchovajú v zaheslovanej podobe až do chvíle, keď sa odhlásite zo svojho účtu.
Digitálne pokladničné doklady sa môžu ukladať vo Vašom koncovom zariadení alebo zdieľať prostredníctvom messengera, ak aplikácii povolíte prístup do svojich fotografií/médií. Dá sa používať kamera Vášho mobilného koncového zariadenia na skenovanie QR-kódu kupónu, ak udelíte na to príslušné oprávnenie.


Partnerské ponuky
Pomocou programu Lidl Plus môžete získať tiež možnosť využívať zvýhodnené ponuky vybraných partnerov. Pri niektorých z týchto ponúk sa musíte pri ich využívaní identifikovať pomocou svojej digitálnej zákazníckej karty ako zákazník programu Lidl Plus. V tomto prípade nás príslušný obchodný partner informuje o využití príslušnej zvýhodnenej ponuky vrátane súvisiacich informácií (napr. čas, množstvo, miesto), aby sme mohli svoje ponuky ešte presnejšie zameriavať na Vaše záujmy.


Internetový obchod (E-shop)
Ak ste sa zaregistrovali do internetového obchodu Lidl alebo na našej webovej stránke Lidl, zhromažďujeme údaje o Vašom používaní týchto online ponúk vrátane produktov, ktoré ste si zakúpili online, podľa typu, množstva a ceny, kupónov, ktoré ste použili, sumy na pokladničnom doklade, ako aj čas platobnej transakcie a druh použitých platobných prostriedkov. Tieto údaje budeme zhromažďovať prostredníctvom týchto služieb Lidl na účely uvedené v bode 2, aby sme Vám mohli ponúknuť služby prispôsobené Vašim preferenciám a záujmom a zaujímavé promo akcie. Ak ste súhlasili so zasielaním nášho newsletteru, my alebo niektorá zo Spoločností Lidl Vám môže poslať (ak je to možné individualizované) informácie o produktoch, akciách, súťažiach, nových službách a novinkách zo streamingu, o predajniach, internetovom obchode, kvetoch, fotografiách a cestovných ponukách, ako aj prieskumy spokojnosti zákazníkov. Na odoslanie používame Vašu e-mailovú adresu a v prípade potreby aj Vaše meno. Tieto osobné údaje uchovávame a spracúvame za účelom zasielania newslettera. V tomto prípade sa využívajú personalizované profily s priradením Vašej osoby a/alebo e-mailovej adresy, aby bolo možné zosúladiť marketingové aktivity, najmä vo forme informačných bulletinov, lepšie s Vašimi osobnými záujmami, a tým zlepšiť webové ponuky.


Analýza správania používateľa/cookies
Pri používaní webových stránok Spoločností Lidl zostavujeme užívateľské profily na účely štatistického vyhodnocovania a prispôsobenie ponúk potrebám zákazníkov a prideľujeme ich, ak je to možné, Vašej osobe alebo Vašej e-mailovej adrese, alebo číslu zákazníka. Na tento účel spracúvame webové stránky skupiny Lidl, ktoré navštevujete, frekvenciu a trvanie návštevy, kliknuté oblasti a vybrané produkty.
Countly
V aplikácii sa používajú nástroje Countly Mobile a Web Analytics, analytické služby spoločnosti Countly Ltd. („Countly“), ktoré sa využívajú na analýzu používania aplikácie. Keď si nainštalujete Lidl Plus, Countly eviduje, kedy a ako dlho sa aplikácia používa, ktoré stránky aplikácie klient zvolil, na ktoré funkcie klikol, a ktorý obsah zobrazil. To nám umožňuje porozumieť, ako spolupracujete s našou aplikáciou. Ďalej môžeme na základe Vášho používateľského správania aplikáciu sústavne vylepšovať a predkladať Vám relevantnejšie ponuky/poskytovať lepšie služby.  
Pri tejto analýze má Countly prístup k Vášmu zákazníckemu číslu, a to od ukončenia registrácie.
Adjust
Aplikácia Lidl Plus využíva nástroj Analyse-Tool adjust, produkt firmy adjust GmbH. Ak si nainštalujete aplikáciu Lidl Plus, adjust uloží inštalačné údaje a údaje o udalostiach z Vašej aplikácie Lidl Plus (napr. využívanie aplikácie alebo interakcie na zákazníckom účte). To nám umožňuje porozumieť, ako spolupracujete s našou aplikáciou. Ďalej môžeme týmto analyzovať a zlepšovať svoje propagačné kampane. Na túto analýzu nástroj adjust využíva identifikátor IDFA (Identifier for Advertising = reklamný identifikátor pri zariadeniach s operačným systémom iOS) alebo identifikáciu Android-Werbe-ID, IP-/MAC-adresu, HTTP-Header a snímač odtlačkov prstov Vášho koncového mobilného zariadenia (a k tomu navyše: čas prístupu, krajinu, jazyk, lokálne nastavenia, operačný systém a verziu operačného systému a verziu aplikácie). Tieto údaje sa spracúvajú výlučne na pseudonymizovanom základe. Identifikátory IDFA a Android-Werbe-ID môžete cez svoj operačný systém kedykoľvek vynulovať alebo deaktivovať.
Google Firebase
V Lidl Plus sa používa A/B Testing, Analytics, Cloud Messaging, Crashlytics, Dynamic Links, In-App Messaging, Performance, Predictions a Remote Config, analytické služby poskytované spoločnosťou Google LLC  ("Firebase"), ktoré, okrem iného, analyzujú používanie aplikácie. Keď si nainštalujete Lidl Plus, Firebase zaznamenáva, kedy a ako dlho sa aplikácia používa, ktoré stránky aplikácie sa zobrazujú, na ktoré funkcie sa kliklo a aký obsah sa zobrazuje. To nám pomôže pochopiť, ako pracujete s našou aplikáciou. Okrem toho, na základe správania používateľa, môžeme aplikáciu neustále vylepšovať a poskytovať Vám relevantnejšie ponuky / služby. Okrem toho môžeme vykonávať niekoľko testov aplikácií paralelne a robiť ďalšie opatrenia na vývoj aplikácie.
Pri tejto analýze má Firebase prístup k Vášmu zákazníckemu číslu, a to od ukončenia registrácie. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov služby Google Firebase nájdete na webovej stránke služby Google Firebase.


Opt out
Ak si neželáte Tracking (monitorovanie) pri používaní Lidl Plus, môžete kedykoľvek namietať s účinnosťou do budúcnosti a Tracking po ukončení registrácie zrušiť pomocou funkcie Opt Out v závere Vyhlásenia o ochrane osobných údajov (Android) alebo na jeho začiatku (iOS).


Newsletter/Push notifikácie/SMS
Ďalej uchovávame Vaše správanie ako odberateľa pri doručovaní letákov (tzv. newsletter) a ostatných informácií, ktoré Vám prípadne zasielame ako Push notifikácie alebo SMS, ukladáme a priraďujeme ho, ak je to možné, Vašej osobe, resp. Vašej e-mailovej adrese, resp. zákazníckemu číslu. Na to zaznamenávame čas otvorenia stránky s odkazmi a oblasťami, na ktoré ste klikli, s časom, trvaním a početnosťou využívania.
Do vyhodnocovania vyššie uvedených osobných údajov nie sú zahrnuté osobitné kategórie osobných údajov v zmysle článku 9 ods. 1 GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (napr. Informácie o Vašom zdravotnom stave alebo náboženstve).

 

2. Na aké účely a na akom právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje?
Osobné údaje uvedené v bode 1 spracúvame, aby sme Vám mohli poskytnúť služby, o ktoré by ste mohli mať záujem, a aby sme Vám zasielali alebo zobrazovali iba takéto informácie.


Účel komunikácie, identifikácie a ochrany Vášho zákazníckeho profilu
Osobné údaje zákazníka, získané v rámci registrácie, slúžia na komunikáciu s Vami a na jednoznačné priraďovanie Vášho správania pri nákupoch a používateľského správania k Vášmu zákazníckemu profilu.
Ak v rámci využívania našej aplikácie, resp. v nastaveniach svojho mobilného koncového zariadenia, súhlasíte s použitím tzv. geolokalizácie pomocou dialógového okna „Povoliť oprávnenie“, použijeme túto funkciu, aby sme Vám mohli ponúkať individuálne služby nastavené na Vašu aktuálnu polohu. Takto spracúvame osobitne v rámci funkcie „Vyhľadávanie predajne“ Vašu polohu s využitím informácií z GPS a siete, aby sme Vám mohli zobraziť predajňu, ktorá je vám najbližšie.
Pri Vašej registrácii sa o. i. pýtame na dátum Vášho narodenia (porovnajte bod 1 vyššie). Na jednej strane Vaša účasť predpokladá dovŕšenie minimálneho veku 18 rokov (porovnajte bod 2 Pravidiel používania). Okrem toho platia z dôvodu ochrany mládeže určité vekové obmedzenia pre používanie určitých produktov. Z toho dôvodu sa nesmie reklama na alkoholické nápoje zameriavať na deti a mladistvých.
Osobitne využívame Vašu e-mailovú adresu, aby sme Vás chránili pred neoprávneným prístupom tretích osôb, pričom Vám zasielame e-mailovú správu, napr. pri prístupe cez externé zariadenia, tzn. cez zariadenie, cez ktoré ešte nebol vykonaný prístup do aplikácie Lidl Plus.
Osobné údaje sa spracúvajú na základe zákonných predpisov, ktoré nám dovoľujú spracúvať osobné údaje, ak je to potrebné na využívanie služby, resp. na plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 b) GDPR), a preto, lebo máme prevažne oprávnený záujem na tom, aby sme urobili využívanie aplikácie takým ľahkým a efektívnym, ako je to len možné (čl. 6 ods. 1 f) GDPR).
Ak nám zašlete žiadosť prostredníctvom kontaktného formulára v rámci aplikácie, uložíme a použijeme Vaše osobné údaje, aby sme Vašu žiadosť mohli čo najlepšie spracovať. Spracovanie Vašich osobných údajov uvedených v oznámení vychádza z článku 6 ods. 1 b) GDPR.


Účel optimalizácie distribučných kanálov
Ak nám poskytnete údaje o Vašej adrese, použijeme ju na identifikáciu a optimalizáciu našich distribučných oblastí, čo nám umožní obmedziť rozptyl reklamy a poskytnúť cielenejšiu reklamu. Uvedenie adresy je dobrovoľné. Tieto údaje sa spracúvajú na základe nášho oprávneného záujmu o optimalizáciu distribučných kanálov (článok 6 ods. 1 f) GDPR).


Účel zisťovania Vášho záujmu o výrobky
Aby sme Vám mohli poskytnúť výhody členstva v programe Lidl Plus, a aby sme Vám mohli predkladať čo najlepšie individuálne ponuky a vykonávať cieľovo orientované zákaznícke prieskumy, chceme Vás bližšie spoznať. Na to najprv zisťujeme, ktoré produkty, akcie a služby by mohli byť pre Vás zaujímavé a relevantné. Preto Vás môžeme upozorňovať napr. na zľavové akcie na Vaše obľúbené produkty, ponúkať Vám mimoriadne zvýhodnené ceny a cielene Vás informovať v rámci akcií na určitý sortiment o atraktívnych ponukách.
Na tomto základe zbierame, spracúvame a využívame celý rad osobných údajov o Vašom správaní pri nákupoch.
Osobné údaje, ktoré zbierame, môžu byť vhodné na získanie informácií o Vašich záujmoch v súvislosti s ponúkanými druhmi výrobkov. Patria k nim všetky osobné údaje uvedené v bode 1.
Ostatné osobné údaje uvedené vyššie môžu mať tiež výpovednú hodnotu o Vašom potenciálnom záujme o určité výrobky. Na to zisťujeme možnú súvislosť medzi jedným alebo viacerými osobnými údajmi a záujmami o produkty. Na zistenie tejto súvislosti používame matematicko-štatistické metódy. Na to porovnávame Vaše osobné údaje s údajmi iných zákazníkov. Na základe tohto porovnania potom môžeme odvodiť, ktoré ďalšie produkty a akcie, o ktoré prejavili záujem ostatní zákazníci s porovnateľnými záujmami, by mohli vyvolať aj Váš záujem.
Toto spracovanie prebieha na základe zákonných predpisov, ktoré nám dovoľujú spracúvať osobné údaje, ak sú potrebné na využívanie služby, resp. plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 b) GDPR), a pretože máme prevažne legitímny záujem na prispôsobenie svojej ponuky podľa Vašich záujmov o výrobky (čl. 6 ods. 1 f) GDPR).


Účel poskytovania informácií a reklamných ponúk
Pokiaľ ste udelili svoj súhlas, spoločnosti Lidl Vás informujú prostredníctvom elektronickej komunikácie (napr. prostredníctvom e-mailu alebo SMS) a/ alebo poštou o akciách a ponukách z ich príslušného sortimentu a zasielajú Vám pozvánky k účasti na zákazníckych prieskumoch.
Tento priamy kontakt je spôsobený tým, že ste nám poskytli samostatný súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR), alebo (ak ste svoj súhlas neudelili alebo zrušili), pretože máme prevažne legitímny záujem na priamom marketingu (článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR).


Účel zaznamenania miesta a času nákupu
Vaše osobné údaje spracúvame a využívame z hľadiska miesta a času Vašich nákupov, aby sme Vám mohli zasielať propagačné informácie v miestnych a časových súvislostiach, napr. pomocou Push notifikácií do Vášho mobilného telefónu alebo formou SMS. Ak je napríklad Vaším obľúbeným dňom, keď chodíte nakupovať, sobota, môžeme Vás upozorniť na predajné akcie, ktoré robíme práve v tento deň v týždni. Okrem toho sme schopní zaslať Vám lokálnu ponuku, ak máme informácie o tom, v ktorom regióne nakupujete prednostne.
Pokiaľ spracúvame miesto a čas Vášho nákupu, je to potrebné na využívanie služby, resp. plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 b) GDPR), a pretože máme prevažne legitímny záujem o zameranie svojej ponuky podľa Vašich lokálnych a časových preferencií (čl. 6 ods. 1 f) GDPR ).

 

3. Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje poskytujeme tretím osobám takto:
Čiastočne využívame na spracovanie Vašich osobných údajov služby poskytovateľov služieb. Firmy, ktoré budú pre nás pracovať, podrobujeme starostlivému výberu a poverujeme ich písomnou formou. Títo dodávatelia sú viazaní našimi príkazmi a kontrolujeme ich pred začiatkom spracovania osobných údajov a potom pravidelne. Tieto firmy nikdy nesledujú Vašimi osobnými údajmi svoje vlastné ciele.
V tejto súvislosti poskytujeme Vaše dáta príjemcom, ktorí nám:
o    poskytujú pamäťovú kapacitu, databázové systémy, a pod.,
o    ponúkajú technickú podporu a  
o    poskytujú poradenstvo v oblasti marketingu a techniky.
Na základe vyššie uvedeného môže nastať situácia, že niektoré osobné údaje sa budú spracúvať v štátoch mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) (v tretej krajine). Každé poskytovanie osobných údajov do tretej krajiny prebieha v súlade s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Ak Európska komisia nekonštatuje, že v tretej krajine je zabezpečená primeraná úroveň ochrany, plánujeme poskytovať primerané garancie, aby sme poskytli Vašim osobným údajom primeranú ochranu. Toto môžeme urobiť napríklad uzatvorením zmlúv o spracovaní osobných údajov, ktoré obsahujú štandardné klauzuly o ochrane osobných údajov Európskej únie a zahŕňajú príslušné uznesenie Európskej komisie (dostupné na stránke: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_sk).
V rámci Spoločností Lidl (porovnajte pred bodom 1 vyššie) poskytujeme Vaše preferencie produktov, ktoré sme zistili, na cielené zostavenie obsahu ponuky príslušnej relevantnej národnej spoločnosti, ktorú sme vyhodnotili ako relevantnú pre Vás.
Ak je potrebné spracovanie požiadavky prostredníctvom nášho zákazníckeho servisu, môžeme poskytovať osobné údaje, ktoré ste uviedli, Spoločnostiam Lidl. Okrem toho môže byť potrebné, aby sme na ďalšie spracovanie Vašej požiadavky poskytovali výňatky z Vašej požiadavky zmluvným partnerom (napr. dodávateľom v prípade dopytov na špecifické produkty).
Za žiadnych okolností neposkytneme Vaše osobné údaje iným firmám mimo Spoločností Lidl, ktoré by ich chceli použiť na opatrenia v súvislosti s priamym marketingom.

 

4. Ako zaručíme dôvernosť Vašich osobných údajov ?
Aby sme zabezpečili dôvernosť Vašich osobných údajov, majú naši pracovníci, ktorí sú poverení spracovaním osobných údajov, zákaz neoprávnene zbierať, spracúvať alebo využívať osobné údaje. Naši starostlivo vyberaní zamestnanci, vzdelávaní v oblasti právnych predpisov o ochrane osobných údajov, sú na začiatku ich pracovného pomeru zmluvne zaviazaní dodržiavať mlčanlivosť o spracúvaných osobných údajoch. Táto povinnosť pretrváva aj po ukončení pracovného pomeru.

 

5. Ako zaručíme bezpečnosť Vašich osobných údajov?
Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, preto uplatňujeme technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše osobné údaje chránili osobitne pred nebezpečenstvami pri poskytovaní osobných údajov a ich neoprávneným sprístupnením tretím osobám. Prijaté preventívne opatrenia sa pravidelne upravujú v súlade s najnovším stavom techniky.

 

6. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje vymazávame alebo anonymizujeme ihneď, ako sme ich spracovali na účely uvedené v bodoch vyššie, a ak už nie sú potrebné. Spravidla uchovávame Vaše osobné údaje počas Vašej účasti v zákazníckom vernostnom programe Lidl Plus. Číslo Vášho mobilného telefónu uchovávame ešte 6 mesiacov po ukončení Vašej účasti na účely zabránenia neoprávnenej opakovanej registrácie. Inak budú Vaše osobné údaje  vymazané do 72 hodín po zrušení registrácie v Lidl Plus. Počas týchto 72 hodín máte možnosť obnoviť svoj zákaznícky účet opätovným prihlásením. Proces vymazania sa potom zruší. Pokiaľ sú Vaše údaje potrebné na dlhšie obdobie v dôsledku zákonných lehôt na uchovávanie osobných údajov alebo na zabezpečenie, uplatnenie alebo presadzovanie právnych nárokov, Vaše údaje uložíme v súlade s ustanoveniami o ochrane osobných údajov nad rámec vyššie uvedených lehôt, pokiaľ nám takúto povinnosť ukladá zákon, a ak existuje účel spracovania.

 

7. Aké práva máte pri spracovaní Vašich osobných údajov?
Samozrejme, na vyžiadanie Vám poskytneme informácie podľa čl. 15 GDPR (najmä Vám oznámime osobné údaje, ktoré uchovávame o Vašej osobe, príjemcu alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje ďalej poskytujeme a účel uchovávania). Tieto informácie Vám samozrejme poskytneme bezplatne.
Okrem toho máte v súlade s príslušnými zákonnými podmienkami nárok na opravu nesprávnych osobných údajov, ako aj na ich vymazanie, obmedzenie spracovania a prenosnosť Vašich osobných údajov.
Máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dozoru.
V prípadoch, v ktorých sa spracovanie osobných údajov riadi ustanoveniami čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) GDPR, alebo slúži na účely priamej reklamy, máte právo uplatniť proti ich spracovaniu námietku.
Ak ste udelili súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti, napr. v rámci aplikácie pod položkou „Pomoc“ -> „Kontaktuj nás“ alebo (ak chcete zrušiť výber jednotlivých kanálov upozornení priamo) v časti „Nastavenia“ -> „Upozornenia“ alebo odoslaním e-mailu na adresu: lidl@lidl.sk. Ak odvoláte svoj súhlas, nebudete viac informovaní o ponukách skupiny Lidl. Vezmite prosím na vedomie, že po odvolaní súhlasu už nebudete môcť plne využívať výhody Lidl Plus.

 

8. Neexistencia povinnosti poskytnúť osobné údaje
Ak osobné údaje poskytujete sami, nie ste povinní poskytovať údaje uvedené vyššie. Bez týchto dát však nie sme schopní poskytovať Vám služby programu Lidl Plus, ktoré tieto dáta využívajú.

 

9. Môže program Lidl Plus zmeniť Vyhlásenie o ochrane osobných údajov?
Zmena Vyhlásenia o ochrane osobných údajov môže byť potrebná iba v súvislosti so zmenami právnych predpisov alebo okolností spracovania osobných údajov v rámci programu LIDL Plus. Ak by sa zmenili účely zberu Vašich osobných údajov, spracovania Vašich osobných údajov alebo využívania Vašich osobných údajov alebo totožnosť zodpovednej osoby (Prevádzkovateľa), či kategórie príjemcov, budeme Vás o týchto skutočnostiach informovať alebo, ak to bude potrebné, vyžiadame si na to Váš súhlas.

 

10. Osobitosti pri používaní Lidl účtu
Účely spracovania osobných údajov/právne základy:
Aby sme Vám pri používaní aplikácie poskytli čo najväčší komfort, Vaše osobné údaje neustále uchovávame v zákazníckom Lidl účte, ktorý je chránený heslom. Po aktivácii tohto zákazníckeho účtu nie je potrebné ďalšie zadávanie Vašich osobných údajov na využívanie programu.
Váš zákaznícky Lidl účet je od tohto momentu možné používať na využívanie všetkých online ponúk Spoločností Lidl bez nutnosti samostatnej registrácie, resp. opätovného uvedenia podrobných osobných údajov používateľa. Po registrácii máte tiež možnosť z jednotlivých služieb sa opäť odhlásiť. Okrem toho máte kedykoľvek možnosť nazrieť do svojho zákazníckeho účtu na uložené osobné údaje o Vašej osobe a môžete ich aj zmeniť.
Pre zriadenie zákazníckeho účtu musíte uviesť heslo, ktoré si sami zvolíte. Toto heslo slúži spolu s Vašou e-mailovou adresou alebo Vaším číslom mobilného telefónu na prístup do Vášho zákazníckeho Lidl účtu.
Právny základ tvorí článok 6 odsek 1 písmeno b) GDPR, t.j. že nám poskytujete osobné údaje na základe zmluvného vzťahu medzi Vami a nami.
Príjemcovia/kategórie príjemcov:
Vaše osobné údaje postúpime v prípade potreby na vybavenie kúpnych zmlúv alebo ostatných plnení, ktoré boli zadané prostredníctvom ponúk v aplikácii Lidl, poskytovateľovi príslušnej ponuky. Tento poskytovateľ dostane Vaše osobné údaje, ktoré sú potrebné na realizáciu príslušného požadovaného plnenia, pokiaľ si ho uložíte vo svojom zákazníckom Lidl účte, t.j. podľa ponuky:
•    overenie prístupových údajov (e-mailová adresa, heslo, príp. telefónne číslo),
•    kmeňové údaje (meno, adresa, dátum narodenia),
•    uložené informácie o platbe (napr. kreditná karta, účet PayPal).
Poskytnutie osobných údajov nad tento rámec tretím osobám zásadne vylučujeme.
Trvanie uchovávania/kritériá na stanovenie trvania uchovávania osobných údajov:
Ak vykonáte zmazanie zákazníckeho Lidl účtu, Vaše osobné údaje budú zmazané.
Spracovanie a uchovávanie osobných údajov je v podstate úlohou poskytovateľa príslušnej ponuky, ktorý príslušné osobné údaje, ktoré sú potrebné na uskutočnenie požadovaného plnenia, využije na tento účel a zodpovedajúcim spôsobom ich archivuje v zmysle zákonom stanovených lehôt uchovávania osobných údajov (porovnajte pritom bod 6 vyššie).


Vyhlásenie o ochrane osobných údajov - download
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov aplikácie „Lidl Plus“ na stiahnutie vo formáte PDF nájdete tu: