INFORMÁCIE PRE ZÁKAZNÍKOV

 

Všetky predajne sú otvorené od pondelka do soboty 6.30-21.00 a v nedeľu zatvorené.

 

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI,

 

- POUŽITE DEZINFEKCIU RÚK VO VSTUPE
- POČET ZÁKAZNÍKOV V PREDAJNI V JEDNOM OKAMIHU NEMÔŽE PREKROČIŤ KONCENTRÁCIU JEDEN NAKUPUJÚCI NA 25m2 PREDAJNEJ PLOCHY
- NAKUPOVANIE PRE OSOBY NAD 65 ROKOV V DOBE OD 9:00 DO 12:00
- MIMO BYDLISKA PLATÍ POVINNOSŤ NOSIŤ RÚŠKO


ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE

covid info

Informácie k preventívnym opatreniam v súvislosti so šírením ochorenia COVID - 19


Informácia o prijatých opatreniach – overovanie veku zákazníkov


Na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva (ďalej len „ÚVZ SR“) zo dňa 24.03.2020 (ďalej aj „opatrenie ÚVZ SR“), ktorým ÚVZ SR určil špeciálne otváracie
hodiny predajní potravín, drogérie, trafík a obchodov s krmivami pre zvieratá, pre osoby nad 65 rokov, spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s., so sídlom
Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO: 35 793 783 (ďalej len „spoločnosť Lidl“) s účinnosťou od 25.03.2020 zavádza mimoriadne opatrenie, ktoré spočívajú v kontrole
veku osôb vstupujúcich do priestorov predajní spoločnosti Lidl v čase medzi 09:00 až 12:00.


Osoby, ktoré vstupujú do priestorov predajní spoločnosti Lidl na území Slovenskej republiky budú zo strany osoby poverenej spoločnosťou Lidl vyzvané
na predloženie dokladu totožnosti (najmä občiansky preukaz), ktorým preukážu, že v momente vstupu do predajne už dovŕšili vek minimálne 65 rokov.
Osobám, ktoré sa na výzvu osoby poverenej spoločnosťou Lidl na overovanie veku odmietnu preukázať platným dokladom totožnosti a osobám, ktoré na základe dokladu totožnosti ku dňu vstupu do predajne nedovŕšili vek 65 rokov, nebude vstup do priestorov predajne spoločnosti Lidl v čase od 09:00 do 12:00 hod. umožnený.


Účelom tohto opatrenia je ochrana verejného zdravia a predovšetkým ochrana osôb, ktoré dovŕšili vek 65 rokov, pred šírením ochorenia COVID-19.


Informácie podľa čl. 13 ods. 1 a 2 GDPR
Právnym základom pre spracovanie informácie o Vašom veku je článok 6 ods. 1 písm. d) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len
„GDPR“), t. j. spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby. Životne dôležitým
je v tomto prípade záujem na ochrane života alebo zdravia osôb, ktoré dovŕšili vek 65 rokov, nakoľko ochorenie COVID-19, má najťažší a potenciálne rizikový
priebeh najmä pri starších osobách.
Osobné údaje dotknutej osoby budú v zásade prístupné len spoločnosti Lidl. V prípade, ak meranie teploty uskutočňuje zamestnanec externého dodávateľa
(zmluvný partner spoločnosti Lidl), prístup k tejto informácii bude mať aj externý dodávateľ.
Údaje o veku zákazníka nie sú spoločnosťou Lidl ani externým dodávateľom ďalej uchovávané. K dispozícii sú výlučne krátkodobo, a to za účelom posúdenia
možnosti vstupu do predajne spoločnosti Lidl v súlade s opatrením ÚVZ SR.
Poskytnutie osobných údajov (t. j. predloženie dokladu totožnosti) zo strany dotknutej osoby je dobrovoľné, t. j. ich poskytnutie nie je možné zo strany
poverenej osoby vynucovať. Následkom neposkytnutia osobných údajov zo strany dotknutej osoby však bude znemožnenie vstupu dotknutej osoby do priestorov spoločnosti Lidl v čase od 09:00 do 12:00.


Práva dotknutej osoby:
Podľa článku 15 ods. 1 GDPR má dotknutá osoba právo získať bezplatne informácie o uložených osobných údajoch o jej osobe v spoločnosti Lidl
(pozn. k uchovávaniu osobných údajov nedochádza).
Okrem toho, ak sú splnené zákonné požiadavky, má dotknutá osoba právo požiadať spoločnosť Lidl o opravu nesprávnych osobných údajov (článok 16 GDPR),
výmaz osobných údajov (článok 17 GDPR) a obmedzenie ich spracovania (článok 18 GDPR).
V súlade s čl. 21 GDPR má dotknutá osoba za daných podmienok právo namietať voči spracovaniu jej osobných údajov a má tiež právo podať sťažnosť dozornému
orgánu na ochranu osobných údajov.


Kontakt na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov u zamestnávateľa:
Lidl Slovenská republika v.o.s.
Ochrana osobných údajov
Ružinovská 1E
821 02 Bratislava
E-mail: ochranaosobnychudajov@lidl.sk