Informácia k o ochrane osobných údajov

Ďakujeme za záujem o hodnotenie predajne z pohľadu zákazníka.

 

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, preto sa usilujeme o zabezpečenie vášho práva na informácie. Nižšie by sme vám chceli vysvetliť, ktoré osobné údaje zhromažďujeme, spracúvame a používame, a taktiež kedy a na aký účel.

 

1. Prevádzkovateľ v zmysle čl. 4 bod 7 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) (§ 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov)

 

 

Pokiaľ v jednotlivých odsekoch (zvýraznené nadpismi) týchto zásad o ochrane údajov nie je uvedené inak, spoločnosť

Lidl Slovenská republika, v.o.s.

Ochrana osobných údajov
Ružinovská 1E

821 02 Bratislava

ochranaosobnychudajov@lidl.sk

 

je prevádzkovateľom zodpovedným za spracúvanie údajov v zmysle čl. 4 bod 7 GDPR.

 

2. Použitie hodnotiaceho nástroja

 

 

 

Pri každom prístupe na túto webovú stránku ukladáme o tomto procese prístupové údaje v podobe protokolových súborov.

Každý protokolový súbor obsahuje:

  • dátum a čas vyvolania,
  • trvanie prístupu na webovú stránku.

 

3. Zákaznícka anketa o skúsenostiach pri nakupovaní

 

 

 

V rámci zákazníckej ankety o skúsenostiach pri nakupovaní zhromažďujeme Vaše údaje len vtedy, keď nám ich poskytnete, obzvlášť pri odpovedi na otázku: Chceli by ste nám ešte niečo odkázať?

Číslo pokladničného bloku potrebujeme za účelom zabezpečenia, aby sa každý pokladničný blok použil v zákazníckej ankete iba raz. Na základe čísla pokladničného bloku nie je možné ani v prípade platby kreditnou alebo debetnou kartou spojiť údaje s Vašou osobou.

 

4. Kontaktovanie našimi službami zákazníkom

 

 

Účel spracúvania údajov/právny základ:

Pokiaľ na nadviazanie kontaktu zo strany nášho zákazníckeho servisu poskytnete meno, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, poskytujeme tieto údaje, ako aj Vaše zákaznícke hodnotenie nášmu zákazníckemu servisu výhradne na nadviazanie kontaktu. Právnym základom na spracúvanie údajov je čl. 6 odsek 1 písmeno a) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov).

Príjemca/kategórie príjemcov:

Vaše údaje poskytujeme výhradne nášmu zákazníckemu servisu. Poskytovateľom služieb týkajúcich sa prevádzky našej domovskej stránky je okrem toho spoločnosť MaritzCX GmbH, Borselstraße 18, 22765 Hamburg.

Čas uloženia/kritériá na stanovenie času uloženia:

Po ukončení nadviazania kontaktu sa Vaše osobné údaje vymažú.

 

5. Súťaž

 

 

Účel spracúvania údajov/právny základ:

Pokiaľ sa v rámci súťaže ukladajú osobné údaje účastníkov (meno, priezvisko, e-mailová adresa, ulica, číslo domu, poštové smerovacie číslo a obec), použijú sa tieto údaje len na realizáciu a vyhodnotenia súťaže. Právnym základom na spracúvanie údajov je čl. 6 odsek 1 písmeno b) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov).

Príjemca/kategórie príjemcov:

Spoločnosť Lidl Slovenská republika, Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava. Poskytovateľom služieb týkajúcich sa prevádzky našej domovskej stránky je okrem toho spoločnosť MaritzCX GmbH, Borselstraße 18, 22765 Hamburg

Čas uloženia/kritériá na stanovenie času uloženia:

Údaje sa uchovávajú len tak dlho, ako je to potrebné v rámci tejto dohody za dodržania aplikovateľného práva. Po splnení účelu súťaže sa údaje vymažú.

 

6. Práva používateľov

 

 

Podľa čl. 15 ods. 1 GDPR  (§ 21 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov máte právo požiadať o poskytnutie bezplatnej informácie o u nás uložených osobných údajoch o Vašej osobe.

Pri existencií právnych predpokladov máte dodatočne právo na opravu v zmysle čl. 16 GDPR (§ 22 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov), vymazanie v zmysle čl. 17 GDPR (§ 23 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov) a obmedzenie spracúvania v zmysle čl. 18 GDPR (§ 24 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov) Vašich osobných údajov.

Pokiaľ spracúvanie údajov spočíva na základe čl. 6 ods. 1 e) alebo f) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. b) alebo f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov), máte podľa č. 21 GDPR právo na odvolanie. Pokiaľ sa odvoláte voči spracúvaniu údajov, nebude sa toto v budúcnosti vykonávať, iba ak by prevádzkovateľ dokázal preukázať naliehavé dôvody na ďalšie spracúvanie hodné ochrany, ktoré prevažujú záujem dotknutej osoby o odvolanie.

Pokiaľ ste sami poskytli spracúvané údaje, máte právo na prenos údajov podľa čl. 20 GDPR (§ 26 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov).

Ak spracúvanie údajov spočíva na základe súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 a) alebo čl. 9 ods. 2 a) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. a) alebo § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov), môžete súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti bez toho, aby sa to dotklo zákonnosti doterajšieho spracúvania.

Vo vyššie uvedených prípadoch, pri otvorených otázkach alebo v prípade sťažností sa, prosím, písomne alebo e-mailom obráťte na zodpovednú osobu.

Okrem toho máte právo podať sťažnosť na dozornom úrade na ochranu údajov. Zodpovedným je dozorný úrad na ochranu údajov krajiny, v ktorej bývate alebo v ktorej má sídlo prevádzkovateľ.

 

7. Žiadna povinnosť na poskytnutie osobných údajov

 

 

Pokiaľ v predchádzajúcich odsekoch neboli uvedené ustanovenia iného znenia, nie je poskytnutie osobných údajov predpísané zákonom ani zmluvne, ani potrebné na uzatvorenie zmluvy. Neposkytnutie vašich osobných údajov má okrem iného za následok, že nebudeme môcť odpovedať na vašu žiadosť o nadviazanie kontaktu alebo nebude možná vaša účasť na výhernej hre.

 

8. Ďalšie otázky

 

 

Ak by ste mali ďalšie otázky týkajúce sa získavania, spracúvania a používania vašich osobných údajov, obráťte sa, prosím, na našu zodpovednú osobu:

Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Ochrana osobných údajov
Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava
821 02 Bratislava
ochranaosobnychudajov@lidl.sk

Stav: 30.8.2018