Informácie o ochrane osobných údajov

Pravidlá súťaže „Váš názor“

 

Právne informácie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s., so sídlom Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO: 35 793 783, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sr, vložka č. 1160/B (ďalej „Usporiadateľ“) sa pri spracovaní osobných údajov účastníka súťaže riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie“)  a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). Usporiadateľ zhromažďuje, spracúva a využíva nasledovné osobné údaje účastníkov súťaže, a to za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže:

  • priezvisko, meno, e-mail;
  • korešpondenčná adresa (iba u výhercu);

Osobné údaje účastníkov súťaže budú vymazané najneskôr po ukončení súťaže a odovzdaní výhry.  Podľa platných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov môže  účastník súťaže svoj ​​súhlas s ukladaním, spracovávaním  a využívaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. V tomto prípade budú osobné údaje bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť v hre bude v tomto prípade vylúčená. Požiadavku na vymazanie osobných údajov je možné poslať na  e-mailovú adresu: lidlnet@lidl.sk alebo písomne poštou na adresu Usporiadateľa.

V ostatných prípadoch platia všeobecné podmienky spracovania osobných údajov Usporiadateľa, ktoré  sú zverejnené na:

https://www.lidl.sk/sk/Ochrana-osobnych-udajov.htm

 

Vaše práva ako dotknutej osoby a možnosti kontaktovania zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov

Podľa čl. 15 ods. 1 Nariadenia a §21 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov máte právo požiadať o poskytnutie bezplatnej informácie o uložených osobných údajoch o Vašej osobe. Ak na to existujú právne dôvody, máte dodatočne právo na opravu (čl. 16 Nariadenia a § 22 Zákona o ochrane osobných údajov), vymazanie (čl. 17 Nariadenia a § 23 Zákona o ochrane osobných údajov) a obmedzenie spracovania (čl. 18 Nariadenia a § 24 Zákona o ochrane osobných údajov) Vašich osobných údajov.

Pokiaľ spracovanie osobných údajov spočíva na základe čl. 6 ods. 1 e) alebo f) Nariadenia a §13 ods. 1 e) alebo f) Zákona o ochrane osobných údajov, máte podľa čl. 21 Nariadenia a § 27 Zákona o ochrane osobných údajov právo namietať voči spracovaniu Vašich osobných údajov. Pokiaľ využijete svoje právo namietať voči spracovaniu Vašich osobných údajov, nebude sa toto v budúcnosti vykonávať, iba ak by Usporiadateľ dokázal preukázať naliehavé dôvody pre ďalšie spracovanie hodné ochrany, ktoré prevažujú nad záujmami dotknutej osoby.

Pokiaľ ste sami poskytli spracúvané údaje, máte právo na prenos údajov podľa čl. 20 Nariadenia a § 26 Zákona o ochrane osobných údajov.

Ak je spracovanie osobných údajov založené na súhlase podľa čl. 6 ods. 1 a) Nariadenia a § 13 ods. 1 a) Zákona o ochrane osobných údajov alebo čl. 9 ods. 2 a) Nariadenia a § 16 Zákona o ochrane osobných údajov, môžete Váš súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti, bez toho, aby sa to dotklo zákonnosti doterajšieho spracovania.

Vo vyššie uvedených prípadoch, pri otvorených otázkach, alebo v prípade sťažností sa, prosím, písomne alebo e-mailom obráťte na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov. Okrem toho máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Príslušným je Úrad na ochranu osobných údajov krajiny v ktorej bývate, alebo v ktorej má sídlo Usporiadateľ.

Ak by ste mali ďalšie otázky k získavaniu, spracúvaniu a používaniu Vašich osobných údajov, obráťte sa, prosím, na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov na:

 

Lidl Slovenská republika v.o.s.

Ochrana osobných údajov

Ružinovská 1E

821 02 Bratislava

E-mail: ochranaosobnychudajov@lidl.sk

Stav: jún 2016