Pravidlá súťaže


Organizátorom súťaže „Vás názor“ (ďalej len „súťaž“) je Lidl Slovenská republika, v. o. s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava (ďalej aj „organizátor“ alebo „Lidl“). Účasť v súťaži sa realizuje výhradne za tu uvedených podmienok. Účasťou v súťaži (pozrite k tomu bod 3) výslovne uznávate platnosť nižšie uvedených podmienok účasti.
1. Kto sa môže zúčastniť v súťaži?
Zúčastniť sa smie každá osoba vo vlastnom mene, ktorá má bydlisko na území Slovenskej republiky, je plne spôsobilá na právne úkony a navštívila predajňu prevádzkovanú spoločnosťou Lidl na území Slovenskej republiky. Účasť na súťaži je bezplatná a nezávislá od hodnotenia uvedeného predtým.
Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra sa tejto osobe neodovzdá a spôsobom uvedeným v bode 7. týchto pravidiel bude ustanovený náhradný výherca. V prípade, ak sa výhra takejto osobe už odovzdala, alebo dôvody, pre ktoré nemala byť osoba v zmysle tohto odseku do súťaže zaradená, sa zistia po okamihu odovzdania výhry takejto osobe, je usporiadateľ súťaže oprávnený postupovať podľa bodu 8. týchto pravidiel.
Z účasti v súťaži sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa a rodinní príslušníci týchto zamestnancov v priamej línii, súrodenec zamestnanca usporiadateľa a manžel zamestnanca usporiadateľa. V prípade, že sa výhercom stane takáto osoba, tak táto nemá nárok na výhru a výhra sa takejto osobe neodovzdá. Zároveň v takom prípade spôsobom uvedeným v bode 7. týchto pravidiel bude ustanovený náhradný výherca. Ak sa výhra takejto osoba už odovzdala, alebo dôvody, pre ktoré bola osoba v zmysle tohto odseku zo súťaže vylúčená, sa zistia po okamihu odovzdania výhry takejto osobe, je usporiadateľ súťaže oprávnený postupovať podľa bodu 8. týchto pravidiel.
2. Čas trvania súťaže
Súťaž bude prebiehať od 01.07.2020 od 09:00 hod do jej ukončenia zo strany spoločnosti Lidl. Súťaž bude rozdelená na viacero súťažných kôl, pričom každé zo súťažných kôl trvať vždy jeden kalendárny mesiac.
3. Ako často sa smiem zúčastniť?
Každý účastník sa v rámci jedného súťažného kola smie zapojiť do súťaže len jeden (1) raz. Pri viacnásobnej účasti alebo uvedením nesprávnych údajov pri prihlasovaní môže dôjsť k vylúčeniu zo súťaže. Účasť je možná do posledného dňa príslušného súťažného kola t. j. do posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca do 23:59 hodiny vrátane, kliknutím na https://www.lidl.sk/sk/vasnazor-sutaz. Smerodajným je elektronicky zaprotokolovaný okamih prijatia dátového súboru o vyhlásení účasti v systéme.
4. Ako sa môžem zúčastniť v súťaži?
Predpokladom platného zapojenia sa do súťaže je účasť na našej ankete o skúsenostiach pri nakupovaní a to na našej internetovej stránke na adrese https://www.lidl.sk/sk/vasnazor. Po zodpovedaní všetkých otázok účastník môže, na základe svojho rozhodnutia a po kliknutí na tlačidlo „Áno, chcem sa zapojiť do súťaže. Prečítal/a som si Pravidlá súťaže aj informácie o Ochrane osobných údajov a súhlasím.“ vyplniť účastnícky formulár (pozrite bod 5), a tak sa zúčastniť na súťaži. Kliknutím pre účasť na výhernej hre účastník potvrdzuje úplné akceptovanie podmienok účasti.


5. Kedy budú určení výhercovia?
Zo všetkých účastníkov, ktorí sa platne zapojili v príslušnom súťažnom kole do súťaže, sa za každé súťažné kolo celkovo určí 11 výhercov, z ktorých 10 (desať) výhercov získa darčekovú kartu na nákup v predajniach spoločnosti Lidl v celkovej hodnote 50,- Eur a 1 (jeden) výherca, ktorý získa 1x mobilný telefón Apple Iphone 14 – 128GB čierny. Určenie výhercov sa uskutoční žrebovaním, bez účasti verejnosti, so zachovaním princípu náhodného výberu. Výhercov organizátor určí spôsobom podľa tohto bodu najneskôr do 15. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa príslušné súťažné kolo koná. Výherca bude následne v priebehu siedmich (7) dní po uskutočnení žrebovania kontaktovaný a to prostredníctvom ním v rámci zapojenia sa do súťaže poskytnutej e-mailovej adresy a bude požiadaný o poskytnutie kontaktných údajov potrebných na doručenie výhry, a to korešpondenčnej adresy na e-mailovú adresu, z ktorej bude kontaktovaný.
Ak výherca organizátorovi neodpovie v priebehu 3 dní po jeho informovaní v zmysle predchádzajúceho odseku, nárok na výhru prepadá a rovnakým postupom bude určený náhradný výherca. Výhry budú výhercovi zaslané prostredníctvom poštového prepravcu. Vyplatenie v hotovosti, vyplatenie v iných vecných hodnotách alebo výmena výhier nie je možná.
Výherca nie je povinný výhru prijať.
Výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch.
Usporiadateľ nezodpovedá za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom za účelom doručenia výhry. Spoločnosť Lidl nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny adresy výhercu, o ktorej nebol usporiadateľ upovedomený, za stratu, poškodenie, zničenie alebo nedoručenie výhry, či jej nedoručenie po lehote stanovenej v pravidlách súťaže z dôvodov spočívajúcich na strane Slovenskej pošty, či iného poštového dopravcu – kuriéra.


Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti výhier.
Reklamácie sa na výhry nevzťahujú, pokiaľ v jednotlivom prípade nie je dohodnuté inak.
6. Vylúčenie z účasti v súťaži
V prípade porušenia týchto pravidiel súťaže si usporiadateľ vyhradzuje právo bez varovania vylúčiť daných súťažiacich zo súťaže.
Vylúčení budú najmä tí súťažiaci, ktorí akýmkoľvek spôsobom nesplnia podmienky účasti v súťaži alebo ich porušia. Usporiadateľ je ďalej oprávnený rozhodnúť o vylúčení všetkých súťažiacich ktorí:
využívajú nepovolené pomôcky (napr. hackerské nástroje, vírusy, trójske kone atď.) alebo nadobúdajú výhody iným spôsobom prostredníctvom manipulácie;

sa zúčastnia súťaže v mene tretích osôb (s ich vedomím alebo bez ich vedomia);

sa na súťaži zúčastnia za pomoci výherných spolkov, automatizovaných služieb a predovšetkým profesionálnej výhernej služby.Pri každom vylúčení zo súťaže, bude výhercovi následne výhra odobraná, prípadne bude musieť vrátiť hodnotu odovzdanej alebo dodanej výhry.
Rozhodnutie usporiadateľa je konečné, bez možnosti akéhokoľvek odvolania.
7. Záverečné ustanovenia
Ak by boli jednotlivé ustanovenia týchto podmienok účasti neúčinné alebo sa takými stali, právna účinnosť ostatných podmienok účasti zostáva nedotknutá. Organizátor si vyhradzuje právo na vykonanie zmien podmienok účasti a súťaž úplne alebo čiastočne prerušiť, keď nastanú prekážky, ktoré ohrozujú integritu súťaže. Technické alebo iné problémy, ktoré sa nachádzajú mimo oblasti vplyvu, nepodliehajú ručeniu zo strany organizátora. Vymáhanie právnou cestou je vylúčené.
Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov podliehajúci zdaneniu a príslušným odvodom.
Usporiadateľ v žiadnej forme nezodpovedá za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti v súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia. Okrem toho usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.


Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350,- EUR za jednu výhru.
O výške výhry bude usporiadateľ výhercu informovať v zmysle platného zákona.
Sťažnosti, ktoré sa vzťahujú na priebeh súťaže sa zasielajú písomne e-mailom na hotline@lidl.sk, a to do 14 dní od vzniku dôvodu na sťažnosť, najneskôr však do 10 dní od skončenia príslušného súťažného kola. Na sťažnosti zaslané po termíne a oznámené prostredníctvom telefónu sa neprihliada.
Pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Tieto pravidlá súťaže sú k dispozícii na stránke www.lidl.sk a zároveň sú uložené v písomnej podobe v sídle usporiadateľa.
V Bratislave, dňa 1.5.2023
Impressum


Lidl Slovenská republika, v. o. s.


Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava,


IČO: 35 793 783,


DIČ: 2020279415, IČ-DPH: SK2020279415,


Registrácia: spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vl.č.:1160/B, Štatutárny orgán – spoločník - Lidl Holding Slovenská republika, s. r. o.

Pravidlá súťaže Vás názor

Pre zobrazenie PDF dokumentu môžete využiť bezplatný program Adobe Acrobat Reader.