Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Lidl Slovenská republika, s.r.o.

Preambula

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy spoločnosti Lidl Slovenská republika, s.r.o., so sídlom Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO: 35 793 783, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 176180/B (ďalej len „Lidl“ alebo „predávajúci“) a jej zákazníkov (ďalej len „kupujúci“) (predávajúci a kupujúci spoločne ďalej len „Zmluvné strany“ alebo „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“ alebo „zmluvná strana“) pri nákupe produktov prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného spoločnosťou Lidl na internetovej stránke www.lidl.sk, pri dodaní a predaji produktov, prostredníctvom kúpnej alebo akejkoľvek inej súvisiacej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou Lidl a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len „Zmluva“), ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto VOP. Zmluva a VOP upravujú vzťah predávajúceho a kupujúceho pri kúpe a dodaní produktu, ktorý je definovaný v Zmluve (ďalej len „produkt“ alebo „tovar“). Tieto VOP sú k dispozícii na jednotlivých portáloch predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.


Kontakty: Lidl Slovenská republika, s.r.o., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava


Zákaznícka linka: tel.: 0232 441 800, e-mail: hotline@lidl.sk


Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Bajkalská 21/A, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 02/ 58272 172-3 fax č.: 02/ 58272 170.


Zákazníkom je spotrebiteľ.


Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.


Vyššia moc je skutočnosť spočívajúca v mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej a nezavinenej udalosti.


Internetový obchod má význam ako je tento uvedený v preambule vyššie.


Objednávka má význam ako je tento uvedený v bode 1.4 týchto VOP.


Nadrozmerný tovar je tovar, ktorý je v rámci aktuálnej ponuky internetového obchodu dostupnej prostredníctvom www.lidl.sk, označený ako nadrozmerný tovar.


Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zák. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi (ďalej aj „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“).


Kupujúci odoslaním objednávky v zmysle týchto VOP potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia o prijatí objednávky na zadanú e-mailovú adresu.


Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.


Zjednodušenú faktúru obsahujúcu základné údaje Zmluvy dostane kupujúci na e-mailovú adresu, ktorú má kupujúci uloženú v zákazníckom účte (pri vytvorení elektronickej objednávky v rámci zákazníckeho účtu) alebo ktorú uviedol pri vytvorení elektronickej objednávky (pri vytvorení elektronickej objednávky bez registrácie). Kupujúci s týmto súhlasí.


Predaj tovaru v internetovom obchode je určený výlučne pre kupujúceho, ktorý tovar kupuje výlučne mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca výkonu povolania, a ktorý sa na účely dane z pridanej hodnoty nepovažuje za zdaniteľnú osobu. Práva vyplývajúce z týchto VOP prislúchajú výlučne spotrebiteľom. Tieto VOP sa preto nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar od predávajúceho, koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci výkonu svojho povolania. Všetok tovar predávaný v internetovom obchode je určený pre konečného spotrebiteľa a nie na účely podnikateľskej činnosti.

1. Kúpna zmluva

Uzavretie kúpnej zmluvy

1.1 Kupujúci si môže objednať tovar ponúkaný predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu dostupného na stránke www.lidl.sk.


1.2 Úspešné vytvorenie elektronickej objednávky je možná buď (i) zaregistrovaním sa a založeným zákazníckeho účtu na webovej stránke www.lidl.sk a následným vytvorením elektronickej objednávky alebo (ii) vytvorením elektronickej objednávky bez registrácie a založenia zákazníckeho účtu. Pri registrácií a zriadení zákazníckeho účtu a taktiež pri objednávaní tovaru (bez ohľadu či ako registrovaný zákazník alebo ako neregistrovaný zákazník) je kupujúci povinný uvádzať pravdivé a úplné údaje. Údaje uvedené v zákazníckom účte je kupujúci povinný pri akejkoľvek zmene týchto údajov zmeniť aj v zákazníckom účte. Predávajúci nie je povinný preverovať správnosť údajov kupujúceho. Kupujúci je povinný zachovať mlčanlivosť o údajoch potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že predávajúci je oprávnený zrušiť zákaznícky účet a to predovšetkým v prípade, ak kupujúci poruší svoje povinnosti zo Zmluvy. Kupujúci taktiež berie na vedomie, že zákaznícky účet nemusí byť dostupný nepretržite.


1.3 Akékoľvek ponuky tovaru v internetovom obchode sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť Zmluvu v súvislosti s prezentovaným tovarom.


1.4 Kupujúci vykoná objednávku výberom tovaru, ktorý chce kúpiť (určeného čo do množstva a druhu), kliknutím na príslušné tlačidla „Pridať do košíka“ a následným riadnym vyplnením elektronického objednávkového formulára na webovom rozhraní internetového obchodu, ktorý (elektronický formulár) elektronicky odošle predávajúcemu. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na príslušné tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“, čím zároveň kupujúci vysloví súhlas s týmito VOP.


1.5 Po odoslaní elektronickej objednávky kupujúcim, predávajúci objednávku zaregistruje a následne doručí kupujúcemu na e-mailovú adresu, ktorú má kupujúci uloženú v zákazníckom účte (pri vytvorení elektronickej objednávky v rámci zákazníckeho účtu) alebo ktorú uviedol pri vytvorení elektronickej objednávky (pri vytvorení elektronickej objednávky bez registrácie), potvrdenie o prijatí objednávky, v ktorom upovedomí kupujúceho o následnom procese preverenia dostupnosti objednaného tovaru a ktorého prílohou budú aktuálne VOP a reklamačný poriadok predávajúceho. Kupujúci berie na vedomie, že potvrdenie o prijatí objednávky nepredstavuje akceptáciu predávajúceho s návrhom kupujúceho na uzatvorenie Zmluvy zrealizovaného prostredníctvom elektronického objednávkového formulára na webovom rozhraní internetového obchodu.


1.6 Potvrdenie o prijatí objednávky obsahuje údaje:

a) o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom Zmluvy;

b) o konečnej cene tovaru a/alebo iných služieb;

c) o preverovaní dostupnosti objednaného tovaru;

d) prípadne iné údaje.


1.7 V prípade aktuálnej dostupnosti objednaného tovaru doručí predávajúci kupujúcemu na e-mailovú adresu, ktorú má kupujúci uloženú v zákazníckom účte (pri vytvorení elektronickej objednávky v rámci zákazníckeho účtu) alebo ktorú kupujúci uviedol pri vytvorení elektronickej objednávky (pri vytvorení elektronickej objednávky bez registrácie), , potvrdenie o odoslaní objednaného tovaru, ktoré zároveň predstavuje akceptovanie návrhu kupujúceho na uzatvorenie Zmluvy zrealizovaného prostredníctvom elektronického objednávkového formulára na webovom rozhraní internetového obchodu. Zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a potvrdením o odoslaní objednaného tovaru predávajúcim.


1.8 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť Zmluvu, a to predovšetkým s osobami, ktoré podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu, alebo si objednali tovar v rozsahu, ktorý prekračuje obvyklé množstvá, ktoré môže bežná domácnosť rozumne spotrebovať.


1.9 Záväzné potvrdenie o odoslaní tovaru obsahuje údaje:

a) o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom Zmluvy;

b) o mieste, kde má byť tovar dodaný;

c) o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri) a

d) prípadne iné údaje.


1.10 V prípade, ak kupujúcemu nebude doručené potvrdenie o prijatí objednávky, považuje sa elektronická objednávka kupujúceho za nesprávne vyplnenú a predávajúci ju neakceptuje a nie je ňou viazaný.


1.11 Kupujúci zároveň berie na vedomie, že dostupnosť tovaru prezentovaného v rámci internetového obchodu je naviazaná na skladové zásoby predávajúceho a predávajúci preto negarantuje dostupnosť tovaru. V prípade, že si kupujúci objedná tovar, ktorý sa medzičasom t. j. medzi okamihom začatia vytvárania elektronickej objednávky až do okamihu odoslania objednávky predávajúcemu v zmysle týchto VOP, u predávajúceho vypredal a už nie je dostupný, zašle predávajúci kupujúcemu prostredníctvom elektronickej pošty správu o nedostupnosti tovaru. V prípade, ak nastane situácia opísaná v tomto bode týchto VOP, nie je predávajúci povinný akceptovať elektronickú objednávku a nie je ňou viazaný. Uvedeným nie je dotknuté ustanovenie bodu 1.3 týchto VOP. V prípade, ak kupujúci už uhradil cenu za ním objednaný tovar, budeme mu táto vrátená a to do 45 dní odo dňa doručenia správy o nedostupnosti tovaru a to rovnakým spôsobom, ako sa uskutočnila úhrada ceny.


1.12 Platnú a účinnú Zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.


1.13 Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky túto skontrolovať a prípadne opraviť. V prípade, ak kupujúci dodatočne zistí nezrovnalosti medzi odoslanou objednávkou a potvrdením zaslaným predávajúcim, môže o tom upovedomiť predávajúceho prostredníctvom kontaktovania zákazníckeho servisu na tel. čísle 0232 441 800. Uzavretá Zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej desiatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu Zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.


1.14 Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím Zmluvy, hradí kupujúci sám.

2. Dodanie tovaru

2.1 Zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu cenu.


2.2 Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, akosti a prevedení.


2.3 Tovar, ktorý je predmetom Zmluvy, bude dodaný v lehote podľa dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho po preverení dostupnosti stavu skladových zásob, najneskôr ale do 30 dní odo dňa akceptovania návrhu kupujúceho na uzatvorenie Zmluvy v zmysle bodu 1.7 týchto VOP. Tovar ale predávajúci obvykle expeduje v lehote uvedenej ako lehota dodania pri tovare v internetovom obchode, pričom táto lehota sa počíta odo dňa akceptovania návrhu kupujúceho na uzatvorenie Zmluvy v zmysle bodu 1.7 týchto VOP. V prípade dodania nadrozmerného tovaru bude kupujúci pred samotným doručením daného tovaru kontaktovaný prepravcom a bude s ním dohodnutý presný termín dodania daného tovaru. Tovar bude dodaný prostredníctvom prepravcu určeného predávajúcim. Akonáhle bude tovar odovzdaný prepravcovi za účelom jeho doručenia kupujúcemu, bude o uvedenom kupujúci informovaný elektronicky prostredníctvom potvrdení o odoslaní.


2.4 V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému nenesie spoločnosť Lidl zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.


2.5 Predávajúci si splní svoju povinnosť dodať tovar kupujúcemu tým, že ho odošle prostredníctvom prepravcu na miesto dodania uvedené v Zmluve. Kupujúci má možnosť, s výnimkou prípadu dodania nadrozmerného tovaru, si ako miesto doručenia vybrať (i) dodaciu adresu zadanú kupujúcim pri vytváraní elektronickej objednávky, (ii) balíkobox, a to v zmysle aktuálnej t. j. v čase realizácie výberu spôsobu dodania a odoslania objednávky predávajúcemu v zmysle týchto VOP, tak kapacitnej ako aj geografickej dostupnosti balíkoboxov, alebo (iii) príslušnú pobočku Slovenskej pošty, a.s. ako odberné miesto. V prípade dodania na dodaciu adresu bude kupujúcemu tovar dodaný prostredníctvom prepravcu na miesto dodania uvedené v Zmluve a to k hlavnému vstupnému vchodu budovy uvedenej v objednávke, pokiaľ je k nemu (hlavnému vchodu) umožnený prístup. V prípade dodania nadrozmerného tovaru sa uskutoční dodanie daného tovaru na dodaciu adresu zvolenú pri vytvorení objednávky

2.6 Dodávka tovaru sa uskutočňuje výlučne v rámci Slovenskej republiky. Dodanie na predajňu prevádzkovanú spoločnosťou Lidl nie je možné.


2.7 Pokiaľ by sa z akýchkoľvek dôvodov zaslanie zakúpeného tovaru uskutočnilo v niekoľkých zásielkach / etapách, bude o tom kupujúci informovaný a cena za dopravu mu bude v takom prípade účtovaná len jedenkrát. V prípade platby prostredníctvom dobierky budú náklady za prepravu uhradené pri prevzatí tovaru pri prvej zásielke. Zároveň v prípade, ak sa platba na dobierku bude realizovať formou hotovostnej platby, môže dôjsť v takom prípade k zaokrúhleniu platenej ceny a to za predpokladu, že sa bude jedna o cenu vo výške, pri ktorej je v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách povinné aplikovať procese zaokrúhľovania.


2.8 Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení o odoslaní tovaru. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie.


2.9 Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú udaním nesprávnej adresy kupujúceho.


2.10 Kupujúci je oprávnený dôkladne skontrolovať tovar, ako aj jeho obal, pri jeho prevzatí od prepravcu a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí prepravca.


2.11 Ak nie je dohodnuté, ako ma byť tovar zabalený, predávajúci tovar zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie tovaru a jeho ochrany. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci tovar pre prepravu.


2.12 Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.


2.13 S ohľadom na minimalizáciu vzniku škôd a zaistenie bezproblémového zásobovania si predávajúci vyhradzuje právo dodať tovar kupujúcemu, ktorý si v rámci jednej objednávky a/alebo jedného dňa objednal tovar za celkovú hodnotu presahujúcu 5.000,- Euro vrátane DPH, až po úplnej úhrade celkovej kúpnej ceny. Akonáhle kupujúci uhradí celkovú kúpnu cenu zakúpeného tovaru, predávajúci urobí expedíciu v súlade s požiadavkami kupujúceho stanovenými v objednávke.


3. Cena


3.1 Cena uvedená pri ponúkaných tovaroch na stránke www.lidl.sk je uvedená vrátene dane z pridanej hodnoty ako aj vrátane iných daní a poplatkov a vrátane súvisiacich nákladov s výnimkou nákladov súvisiacich s dopravou a so spôsobom jej úhrady, nakoľko tieto sa nedajú určiť vopred a závisia od voľby kupujúceho a od skutočnosti, či si kupujúci v rámci objednávky objedná aj tovar označený ako nadrozmerný tovar alebo iný tovar, pri ktorom je z dôvodu jeho rozmerov alebo objemu potrebná osobitná manipulácia pri jeho dodaní. Konečná cena bude závisieť od spôsobu dopravy a spôsobu platby, ktorú si zvolí kupujúci pri objednávke tovaru a od skutočnosti, či si kupujúci v rámci objednávky objedná aj tovar označený ako nadrozmerný tovar alebo iný tovar, pri ktorom je z dôvodu jeho rozmerov alebo objemu potrebná osobitná manipulácia pri jeho dodaní. Konečná cena bude kupujúcemu vyobrazená v sumarizácií jeho objednávky pred okamihom odoslania objednávky a zároveň bude uvedená v potvrdení o prijatí objednávky.


3.2 Poplatky súvisiace s dopravou, vrátane poplatkov spojených s dodaním nadrozmerného tovaru alebo poplatku v súvislosti s dodaním tovaru, pri ktorom je z dôvodu jeho rozmerov alebo objemu potrebná osobitná manipulácia pri jeho dodaní a s úhradou kúpnej ceny sú uvedené na stránke www.lidl.sk v sekcii Doprava.


3.3 Cena zohľadňuje skutočnosti platné v dobe vypracovávania ponuky. Predávajúci je oprávnený túto cenu prispôsobiť v prípade zmeny trhovej ceny, verejných odvodov a/alebo iných cenotvorných faktorov (napr. sadzba dane z pridanej hodnoty, zavedenie nového druhu daní poplatkov a pod). Rozhodujúce sú pri tom okolnosti platiace v deň odoslanie elektronickej objednávky kupujúcim.


3.4 Faktúru za tovar alebo zjednodušený daňový doklad zašle predávajúci kupujúcemu elektronicky na e-mailovú adresu, ktorú má kupujúci uloženú v zákazníckom účte (pri vytvorení elektronickej objednávky v rámci zákazníckeho účtu) alebo ktorú kupujúci uviedol pri vytvorení elektronickej objednávky (pri vytvorení elektronickej objednávky bez registrácie), a to po uzatvorení Zmluvy.


3.5 Mimoriadne požiadavky kupujúceho alebo mimoriadne objednávky kupujúceho nie sú v ponukových cenách predávajúceho obsiahnuté a musia byť uhradené zvlášť na základe skutočných nákladov.


3.6 Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.


3.7 Predávajúci je oprávnený upraviť ním ponúkanú cenu, najmä, nie však výlučne, v prípade:


a) zmeny dodacích poplatkov (cla, dovozných poplatkov alebo iných colných poplatkov);

b) zmeny aktuálnej trhovej ceny v Slovenskej republike;

c) zmeny dopravných nákladov;

d) významnej zmeny iných faktorov s vplyvom na stanovenie cien (medzinárodných alebo nákupných cien, menových kurzov, nedostatku produktov, zmeny nákladov pri zadávaní verejných zákaziek v dôsledku zákonných požiadaviek a pod.).4. Platobné podmienky

4.1 Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

a) platba cez internetové rozhranie poskytovateľa platobných služieb (platobnou kartou on-line),

b) na dobierku pri doručení tovaru (finančné prostriedky preberá od kupujúceho prepravca),

c) platba cez službu Google Pay,

d) platba cez službu Apple Pay.


4.2 Predávajúci si vyhradzuje právo ponúknuť kupujúcemu len vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia a spôsoby platby kedykoľvek zmeniť.


4.3 Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.


5. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim

5.1 V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov má kupujúci právo od Zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a to do 30 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný formulár o odstúpení od zmluvy predávajúcemu.


5.2 Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy bude kupujúcemu zaslané v potvrdení o prijatí objednávky a tým mu bude dané k dispozícii. Zároveň je tento formulár dostupný na stránke www.lidl.sk v sekcii Právo na odstúpenie od zmluvy.


5.3 V prípade odstúpenia od Zmluvy zasielaného poštou, kupujúci zašle odstúpenie od Zmluvy a tovar na adresu: Lidl sp. z o. o. sp. k./, c/o Rhenus Logistics S.A., Stefana Batorego 6, 05-870 Blonie, Polska. Uvedením nie je dotknuté právo kupujúceho postupovať v zmysle bodu 5.11 alebo 5.12 týchto VOP.


5.4 V prípade odstúpenia od Zmluvy zasielaného elektronicky e-mailom, kupujúci zašle odstúpenie od Zmluvy na e-mailovú adresu: hotline@lidl.sk a tovar na adresu: Lidl sp. z o. o. sp. k./, c/o Rhenus Logistics S.A., Stefana Batorego 6, 05-870 Blonie, Polska. Uvedením nie je dotknuté právo kupujúceho postupovať v zmysle bodu 5.11 alebo 5.12 týchto VOP.


5.5 Ak kupujúci odstúpi od Zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.


5.6 Tovar je kupujúci povinný vrátiť najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od Zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.


5.7 V prípade, že kupujúci odstúpi od Zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.


5.8 Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar (napr. kozmetika, drogistické výrobky a pod.), potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.


5.9 Pokiaľ kupujúci od Zmluvy odstúpi, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy a vrátenia tovaru všetky peňažné prostriedky, vrátane nákladov na dodanie, ktoré predávajúci prijal od kupujúceho na základe alebo v súvislosti so Zmluvou a v súvislosti s tovarom, vo vzťahu ku ktorému kupujúci odstúpil od Zmluvy. V prípade, ak kupujúci uhradil v súvislosti s dodaním nadrozmerného tovaru osobitný poplatok za dodanie daného druhu tovaru, bude mu tento tovar vrátený len v prípade, ak odstúpi od Zmluvy v rozsahu nadrozmerného tovaru. V prípade, ak kupujúci uhradí v súvislosti s dodaním tovar, pri ktorom je z dôvodu jeho rozmerov alebo objemu potrebná osobitná manipulácia pri jeho dodaní, osobitný poplatok za dodanie daného druhu tovaru, bude mu tento tovar vrátený len v prípade, ak odstúpi od Zmluvy v rozsahu takéhoto tovaru. Vrátenie peňažných prostriedkov sa uskutoční rovnakým spôsobom, ako sa uskutočnila úhrada ceny, za predpokladu, že kupujúci nepožiada o iný spôsob vrátenia peňažných prostriedkov a predávajúci s uvedeným spôsobom vrátenia peňažných prostriedkov bude súhlasiť. Predávajúci nie je ale povinný vrátiť peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako kupujúci vráti tovar predávajúcemu alebo hodnoverným spôsobom preukáže, že tovar riadne odoslal predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia tovaru kupujúcemu, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia tovaru ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.


5.10 Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie od Zmluvy v uvedenej lehote, odporúča sa pre urýchlenie vybavenia odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (uvedenie dôvodu nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti.


5.11 Kupujúci berie na vedomie, že s výnimkou situácií podľa bodu 5.12, ak odstúpi od Zmluvy a využije možnosť vrátenia tovaru osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, znáša priame náklady na vrátenie tovaru osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru predávajúci. Podmienkou na vrátenie tovaru osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, pri ktorom znáša náklady na vrátenie tohto tovaru predávajúci, je predloženie vyplnenej návratky kupujúcim osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Návratka spolu s postupom jej vyplnenia sú dostupné na stránke www.lidl.sk v sekcii Právo na odstúpenie od zmluvy pričom vrátiť tovar spôsob v zmysle tohto bodu je možné tak v prípade vytvorenie elektronickej objednávky v rámci zákazníckeho účtu ako aj vytvorením elektronickej objednávky bez registrácie a založenia zákazníckeho účtu, pričom postup získania návratky a jej vyplnenia sa môže z technických dôvod líšiť pre jednotlivé spôsoby vytvorenia elektronickej objednávky.


5.12 V prípade odstúpenia od Zmluvy v rozsahu nadrozmerného nákladu sa pri vrátení nadrozmerného tovaru postupuje tak, že kupujúci si postupom opísaným na stránke www.lidl.sk v sekcii Právo na odstúpenie od zmluvy zvolí vrátenie nadrozmerného tovaru. Po uskutočnení daného kroku bude kupujúci kontaktovaný osobou poverenou predávajúcim za účelom prevzatia nadrozmerného tovaru a za účelom dohodnutia si termínu jeho prevzatia. Po prevzatí nadrozmerného tovaru osobou poverenou predávajúcim postupom v zmysle tohto bodu, obdrží kupujúci potvrdenie o prevzatí daného tovaru zo strany osoby poverenej predávajúcim.


5.13 S výnimkou situácie podľa bodu 5.11 a 5.12 týchto VOP znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu kupujúci. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty a kupujúci nevyužije možnosť vrátenia ani prostredníctvom osoby poverenej predávajúcim. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti, odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR.


5.14 V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa VOP, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa VOP kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.


5.15 Informácie v súvislosti s právom kupujúceho odstúpiť od Zmluvy v zmysle § 3 ods. 1 písm. h) až j) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku ako aj vzorový formulár na odstúpenie od Zmluvy sú obsiahnuté v prílohe č. 1 týchto VOP.


5.16 Kupujúci má okrem bodov vyššie právo odstúpiť od Zmluvy aj do troch (3) minút od odoslania objednávky v zmysle týchto VOP a to aj bez uvedenia dôvodu a pred okamihom dodania tovaru. Popis postupu odstúpenia od Zmluvy v zmysle tohto bodu VOP je dostupný na stránke www.lidl.sk v sekcii Storno objednávky. V prípade odstúpenia od Zmluvy v zmysle tohto bodu VOP nie je predávajúci povinný doručiť kupujúcemu ním objednaný tovar. Zároveň sa v takomto prípade bod 5.9 týchto VOP aplikuje primerane.


Odstúpenie od zmluvy predávajúcim


5.17 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu, že došlo k takým závažným zmenám, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú cenu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to rovnakým spôsobom ako sa uskutočnila úhrada kúpnej ceny.

6. Záručné podmienky

6.1 Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad. Aktuálny Reklamačný poriadok predávajúceho tvorí ako príloha č. 2 neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.


7. Výhrada vlastníctva

7.1 Tovar zostáva až do úplného zaplatenia kúpnej ceny zo strany kupujúceho vo vlastníctve predávajúceho.


7.2 Akékoľvek použitie tohto tovaru ako zálohu voči tretím osobám je bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho vylúčené. Oprávnenie kupujúceho tovar spracovávať, používať alebo predávať končí momentom zastavenia jeho akýchkoľvek platieb alebo začatím konkurzného, reštrukturalizačného konania alebo likvidácie. V prípade, že tovar s výhradou vlastníctva bude spracovávaný, získava predávajúci spoluvlastníctvo k novému tovaru do výšky účtovnej ceny vyhradeného tovaru v ňom obsiahnutého. Kupujúci tým postupuje predávajúcemu pohľadávku z ďalšieho predaja vyhradeného tovaru napriek tomu, že tento bol ďalej spracovaný. Kupujúci je povinný uviesť na žiadosť predávajúceho príslušné tretie osoby, ktorá majú postavenie dlžníkov a im oznámiť postúpenie.


8. Osobitné dojednania

8.1 Zmluvné strany za zaväzujú robiť svoje vyhlásenia týkajúce sa výkonu svojich práv a plnenia svojich povinností na základe Zmluvy vždy písomne a poslať takéto vyhlásenia druhej zmluvnej strane e-mailom, faxom alebo doporučeným listom s doručenkou. Všetky e-maily zaslané zmluvnými stranami navzájom – u ktorých je potvrdené prevzatie – sa považujú za doručené v deň prijatia. Písomnosť sa považuje za doručenú v deň, keď ju zmluvná strana ako jej adresát pri osobnom doručovaní druhou zmluvnou stranou ako odosielateľom prevzala a túto skutočnosť vlastnoručným podpisom potvrdila na kópii doručovanej písomnosti alebo na osemnásty (18.) deň odo dňa, keď bola písomnosť podaná aspoň na doporučenú poštovú prepravu pri doručovaní prostredníctvom aspoň doporučenej listovej zásielky a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia takejto písomnosti, ibaže neúspešnosť doručenia žiadnym spôsobom nespôsobil adresát. Bez ohľadu na vyššie uvedené sa písomnosť považuje za doručenú v deň, keď ju zmluvná strana, ktorá je jej adresátom, odmietla prevziať alebo odmietla potvrdiť prevzatie písomnosti napriek tomu, že písomnosť prevzala.


8.2 Kupujúci je povinný písomne oznámiť predávajúcemu akúkoľvek zmenu svojich údajov (najmä zmenu v jeho mene a priezvisku/názve spoločnosti, trvalého bydliska/sídla, priestor, priestoroch pobočky, výkonných úradníkov, číslo bankového účtu alebo daňové identifikačné číslo), najneskôr v deň, keď táto zmena nadobudne účinnosť. Uvedeným nie je dotknuté ustanovenie bodu 1.2 týchto VOP. Kupujúci sa zaväzuje bezodkladne písomne informovať predávajúceho, ak bol na majetok vyhlásený konkurz, začala proti nemu exekúcia alebo exekučné konanie alebo nastali také okolnosti, ktoré môžu ohroziť realizáciu Zmluvy alebo uspokojenie pohľadávok predávajúceho. Kupujúci zodpovedá za všetky straty a škody vyplývajúce z nedodržania alebo omeškania pri splnení si tejto povinnosti.


8.3 Kupujúci je povinný, na vyžiadanie predávajúceho, poskytovať predávajúcemu pravdivé identifikačné údaje vzťahujúce sa ku kupujúcemu, a to v lehote do 7 dní odo dňa doručenia žiadosti predávajúceho kupujúcemu.


9. Spracovanie osobných údajov

9.1 Za účelom realizácie Zmluvy bude predávajúci spracúvať nevyhnutne potrebné osobné údaje kupujúceho v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) a to v rozsahu a spôsobom uvedeným v Prehlásení o ochrane osobných údajov, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP, a ktoré je dostupné na stránkach www.lidl.sk v sekcii Ochrana osobných údajov a v sekcii Impressum.10. Záverečné ustanovenia

10.1 Ak ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa kedykoľvek stane neplatným alebo nevykonateľným v akomkoľvek ohľade, platnosť a vykonateľnosť zostávajúcich ustanovení týchto VOP tým nebude dotknutá ani narušená. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú rokovať o nahradení akéhokoľvek neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia novým ustanovením, pričom tieto nové ustanovenia sa budú čo najviac blížiť významu tých neplatných alebo nevykonateľných ustanovení, ktoré sa nimi nahrádzajú. Uvedeným nie je dotknuté právo predávajúceho na zmenu týchto VOP postupom podľa bodu 10.10 týchto VOP.


10.2 Predávajúci je oprávnený postúpiť alebo previesť túto Zmluvu alebo jej časť, ako aj jednotlivé práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy na tretiu osobu s tým, že je povinný túto skutočnosť písomne vopred oznámiť kupujúcemu. Podpísaním Zmluvy dáva kupujúci svoj neodvolateľný súhlas s takýmto postúpením alebo prevodom.


10.3 Kupujúci nie je oprávnený postúpiť alebo previesť Zmluvu alebo ktorúkoľvek jej časť alebo jednotlivé práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho.


10.4 Právne vzťahy výslovne neupravené vo VOP alebo v Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ako aj ďalšími príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.


10.5 Kupujúci má právo na mimosúdne riešenie sporov zo Zmluvy a môže sa v tejto záležitosti obrátiť s návrhom na alternatívne riešenie sporov na príslušný subjekt, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.


Bližšie informácie nájdete:

https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1

http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi.


10.6 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, ktoré medzi nimi vzniknú, budú prednostne riešené vzájomnou dohodou (mimosúdne urovnanie). V prípade, že medzi Zmluvnými stranami nedôjde k dohode, budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté vecne a miestne príslušným súdom podľa sídla žalovaného v zmysle zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.


10.7 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe písomnej dohody oboch Zmluvných strán.


10.8 Tieto VOP platia, ak nie je výslovne medzi Zmluvnými stranami písomne dohovorené niečo iné alebo pokiaľ z príslušnej právnej úpravy nevyplýva niečo iné. Osobitné podmienky uvedené v Zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. Tieto VOP platia tiež vtedy, ak sú na objednávkach kupujúceho uvedené podmienky iné s výnimkou, že tieto boli predávajúcim písomne uznané.


10.9 Potvrdením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“ pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito VOP, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.


10.10 Spoločnosť Lidl je oprávnená kedykoľvek jednostranne zmeniť/doplniť tieto VOP. Nové aktualizované znenie VOP nahrádza predchádzajúce znenie a nadobudne platnosť/účinky dňom ich zverejnenia na webovej stránke spoločnosti Lidl (aplikuje sa v prípade, ak sú VOP zverejnené na tejto webovej stránke spoločnosti Lidl) .


10.11 Tieto VOP vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 15.05.2023 a rušia predchádzajúce znenie VOP vrátane ich súčastí, pričom sú k dispozícii v sídle predávajúceho alebo elektronicky na www.lidl.sk.V Bratislave, dňa 21.5.2024

Príloha č. 1 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Pre zobrazenie PDF dokumentu môžete využiť bezplatný program Adobe Acrobat Reader.

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)


Adresa na doručenie odstúpenia od zmluvy a tovaru: Lidl sp. z o. o. sp. k./, c/o Rhenus Logistics S.A., Stefana Batorego 6, 05-870 Blonie, Poľská republika


Komu: Lidl Slovenská republika, s.r.o., so sídlom: Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO: 35 793 783,


Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby*: ..............Dátum objednania/dátum prijatia* ..............Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*:

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
Dátum ..............
* Nehodiace sa prečiarknite.POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


1. Právo na odstúpenie od zmluvy


Kupujúci má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 30 dní.


Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 30 dňoch odo dňa keď kupujúci alebo kupujúcim určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar a v prípade, ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, kupujúci alebo kupujúcim určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus.


Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci informuje predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s, so sídlo: Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO: 35 793 783, na adresu na doručenie odstúpenia od zmluvy a tovaru: Lidl sp. z o. o. sp. k./, c/o Rhenus Logistics S.A., Stefana Batorego 6, 05-870 Blonie, Poľská republika. Na tento účel môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý predávajúci odovzdal alebo zaslal.


Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.


2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy


Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru ku kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak bol zvolený iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď predávajúcemu bude doručené kupujúceho oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri svojej platbe, ak výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.


Platba za zakúpený tovar bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.


Tovar kupujúci zašle predávajúcemu späť na vyššie uvedenú adresu na doručenie odstúpenie tovaru alebo ho prinesie na adresu predávajúceho alebo ho odovzdá predávajúcim poverenej osobe– Slovenská pošta, a.s. alebo inej poverenej osoby v prípade nadrozmerného tovaru, a to za podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti Lidl Slovenská republika, s.r.o.


Za predpokladu, že tovar kupujúci vráti osobe poverenej predávajúcim a dodrží pri tom podmienky stanovené vo Všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti Lidl Slovenská republika, s.r.o., znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúci.


S výnimkou prípadov, kedy kupujúci vráti tovar poverenej osobe predávajúcim, znáša priame náklady na vrátenie tovaru kupujúci. Priame náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom poštového prepravcu a kupujúci nevyužije možnosť vrátenia ani prostredníctvom osoby poverenej predávajúcim, znášate taktiež kupujúci. Priame náklady spojené s vrátením tovaru nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov v závislosti od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby vo výške od 2,- EUR do 150,- EUR.

Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Príloha č. 2

Reklamačný poriadok


Týmto sa vydáva v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej aj „zákon o ochrane spotrebiteľa“) reklamačný poriadok spoločnosti Lidl Slovenská republika, s.r.o., IČO: 35 793 783 (ďalej len „Lidl“). Tento reklamačný poriadok je všeobecne aplikovateľný v celej sieti predajní Lidl v Slovenskej republike. V oblasti neupravenej týmto reklamačným poriadkom sa aplikujú všeobecné právne predpisy, vrátane zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“). Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 9.9.2019.


1. Predmet reklamačného poriadku

Reklamačný poriadok upravuje práva kupujúceho (spotrebiteľa) zo zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného v predajniach Lidl alebo zakúpeného prostredníctvom elektronického obchodu prevádzkovaného spoločnosťou Lidl na webovej stránke www.lidl.sk (ďalej len „online obchod“).


2. Právo zákazníka na reklamáciu

Zákazník má právo zakúpený tovar, na ktorom sa vyskytuje vada, reklamovať, a to v rámci zákonnej záručnej doby stanovenej v Občianskom zákonníku, ak nie je na tovar poskytovaná dlhšia záručná doba.


Lidl zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim, t. j. tovar musí mať požadovanú, resp. právnymi predpismi stanovenú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť a musí byť bez vád, t.j. musí zodpovedať záväzným technickým normám. Pri potravinách musí byť vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia kúpna cena.


3. Lehoty na uplatnenie reklamácie

Pri potravinárskych výrobkoch podliehajúcich rýchlej skaze musia byť vady uplatnené bez zbytočného odkladu, najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú. Pri ostatných potravinárskych výrobkoch musia byť vady reklamované v záručnej dobe uvedenej na obale (pri lehote trvanlivosti). Pri ostatnom spotrebnom tovare sa aplikuje záručná doba v súlade s ustanovením § 620 Občianskeho zákonníka, t. j. záručná doba v trvaní 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim, alebo záručná doba uvedená v záručnom liste, ak je dlhšia ako zákonná záručná doba alebo je uvedená vo Všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti Lidl. V prípadne darčekovej karty je záručná doba viazaná na dobu platnosti používania výrobku.


Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Lidl vydá kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.


4. Miesto uplatnenia reklamácie

Reklamácia musí byť uplatnená u predajcu, u ktorého bol tovar kúpený. V prípade, že tovar má v dokumentácii poskytnutej kupujúcemu uvedené servisné stredisko, môže byť reklamácia uplatnená v tomto servisnom stredisku.


5. Uplatnenie reklamácie

Pri uplatnení reklamácie zákazník predloží okrem reklamovaného výrobku tiež (i) originál dokladu o nákupe výrobku v predajni Lidl alebo (ii) faktúru alebo zjednodušený daňový doklad v prípade tovaru zakúpeného v online obchode alebo iii) doklad o aktivácii v prípade zakúpenej darčekovej karty a ak bol zákazníkovi pri kúpe výrobku vystavený záručný list, predloží tiež tento záručný list. Reklamovaný výrobok je nevyhnutné predkladať v čistom a hygienicky bezchybnom stave. O prijatí reklamácie a spôsobe jej vybavenia vystaví Lidl zákazníkovi písomný doklad. Lidl je povinný vydať o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.


6. Vybavenie reklamácie

Za vybavenie reklamácie sa považuje ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku alebo jej odôvodnené zamietnutie.


Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, poverený zamestnanec alebo iná určená osoba je povinná poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je Lidl, resp. poverený zamestnanec povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie.


Ak je to možné, rozhodne sa o reklamácii ihneď. V zložitejších prípadoch sa rozhodne najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, vybaví sa reklamácia najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia.


Ak ide o odstrániteľné vady, zákazník má nárok na bezplatné a včasné odstránenie vady. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.


Ak ide o vadu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla užívať riadne ako vec bez vady, má kupujúci nárok na výmenu veci alebo odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.


Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.


Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže spoločnosť Lidl vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Predávajúci poskytne kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie a to v lehote v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa.


Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a spoločnosť Lidl ju zamietne, je spoločnosť Lidl povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť spoločnosti Lidl za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie.

7.     Odstúpenie od zmluvy

Zákazník môže v lehote 30 dní odo dňa zakúpenia nepotravinového tovaru odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu za predpokladu, že predloží originál dokladu o nákupe nepotravinového tovaru a tento tovar vráti v pôvodnom (neporušenom a nepoužitom) stave a originálnom obale, vrátane príručiek a ostatného príslušenstva. Uvedené ustanovenie neplatí pre darčekové karty.


V prípade tovaru zakúpeného prostredníctvom online obchodu je právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy a podmienky na uplatnenie daného práva upravené v čl. 5 Všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti Lidl a z uvedeného dôvodu sa v predchádzajúcom odseku uvedené neuplatní pri tovare zakúpenom prostredníctvom online obchodu.


8.     Alternatívne riešenie sporov

Pokiaľ zákazník nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie, alebo sa domnieva, že zo strany Lidl došlo k porušeniu jeho práv, môže Lidl požiadať o nápravu. Ak Lidl odpovie na žiadosť zákazníka zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, môže sa zákazník v tejto záležitosti obrátiť s návrhom na alternatívne riešenie sporov na príslušný subjekt, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.


Bližšie informácie nájdete na:

https://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov

http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi