Tento prehliadač nie je podporovaný
   Pre správne zobrazenie webovej stránky, prosím, použi jeden z týchto prehliadačov:Upozornenie:Prehliadač Internet Explorer už nie je podporovaný.

   Vyhlásenie o ochrane osobných údajov účtu Môj Lidl

   Stav: November 2021


   Môj Lidl účet je služba (ďalej len „služba“ alebo „Môj Lidl“) skupiny podnikov Lidl (ďalej len „ skupina podnikov“) prevádzkovaná spoločnosťou Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Nemecko (ďalej len „Lidl Stiftung", „my", „nás").

   Lidl Stiftung spracúva osobné údaje potrebné na účely poskytovania Služby ako prevádzkovateľ, pokiaľ zhromažďuje, zlučuje, vyhodnocuje a prenáša údaje do iných spoločností v rámci skupiny podnikov Lidl na účely realizácie Služby.

   Zoznam obsahuje iba relevantné a aktuálne spoločnosti Lidl. V budúcnosti môžu byť do tohto zoznamu pridané aj ďalšie spoločnosti, ak SB Lidl KG priamo alebo nepriamo vlastní majetkové podiely v príslušnej spoločnosti, ktorá sa zúčastňujú na službe. Tento prenos údajov je obmedzený na situácie, v ktorých príslušná spoločnosť Lidl potrebuje vaše osobné údaje, aby bola schopná poskytnúť príslušnú cieľovú službu alebo nás podporiť ako poskytovateľa služieb v rámci rozsahu služby Môj Lidl (podrobnosti nájdete nižšie).

   Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahujú na spracovateľské činnosti spoločnosti Lidl Stiftung ako prevádzkovateľa. V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov a pre uplatnenie vašich práv dotknutej osoby nás neváhajte kontaktovať, napríklad na adrese: lidl@lidl.sk. Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov spoločnosti Lidl Stiftung je možné kontaktovať na vyššie uvedenej poštovej adrese.

   Heslom chránený účet Môj Lidl zahŕňa možnosť jednotného prihlásenia (single sign on) (ďalej len „SSO“), ako aj použitie portálu Môj Lidl účet. SSO vám umožňuje, po jednorazovej registrácii v online službe skupiny podnikov (napr. internetové obchody, aplikácie atď., ďalej len „cieľová služba“), používať túto cieľovú službu s rovnakým používateľským menom a heslom za predpokladu, že je SSO (jednotné prihlásenie) implementované v príslušnej cieľovej službe.

   Portál Môj Lidl vám umožňuje zobrazovať, pristupovať, spravovať a opravovať informácie uložené vo vašom účte Môj Lidl na jednom centrálnom mieste. Portál Môj Lidl uchováva kmeňové údaje a informácie o zákazníkoch popísané v bode 1 (O mne, história platieb).

   1. Aké osobné údaje o vás zhromažďujeme?

   Registrácia do účtu Môj Lidl

   Ak sa registrujete v cieľovej službe bez toho, aby ste sa predtým zaregistrovali v inej cieľovej službe a zakladáte si tým účet Môj Lidl po prvýkrát, požadujeme aspoň vašu e-mailovú adresu a heslo, ako súčasť registračného procesu. V závislosti od cieľovej služby sú zbierané dodatočné kmeňové údaje zákazníka: meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo mobilného telefónu a obľúbená predajňa Lidl. Ako nepovinné údaje je možné uviesť oslovenie, pohlavie a adresu bydliska (ulica, číslo domu, PSČ, mesto a krajina). Informáciu o tom, ktoré osobné údaje presne sú odovzdané príslušnej cieľovej službe môžete nájsť vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov príslušnej cieľovej služby. Keď sa registrujete do novej cieľovej služby pomocou existujúceho účtu Môj Lidl, požadujeme od vás iba vyššie uvedené kmeňové údaje zákazníka, ktoré ste doposiaľ neposkytli a ktoré sú potrebné na používanie tejto cieľovej služby.

   Zhromažďujeme tiež údaje, ako sú: vaša IP adresa, pohyby vašej myši, dĺžka pobytu na registračnej internetovej stránke účtu Môj Lidl, online identifikátory, ako napríklad ID zariadenia, informácie o použitom prehliadači, t. j. názov a verzia prehliadača, názov a verzia operačného systému zariadenia, na ktorom je prehliadač nainštalovaný a sieťové údaje o polohe vášho zariadenia pri prihlasovaní.

   Okrem toho tiež ukladáme a spracúvame určité údaje v tzv. log files (protokolových súboroch), ak ste navštívili registračnú stránku. Log file predovšetkým poskytuje informácie o dátume a čase pokusu o registráciu/prihlásenie a či bol pokus úspešný, poskytnutú e-mailovú adresu a IP adresu.


   Použitie funkcie „O mne“

   Ak v sekcii „O mne“ (príp. „About me“) portálu Môj Lidl dobrovoľne uvediete určité informácie o svojich životných pomeroch a záujmoch, uložíme tieto údaje taktiež pre váš prehľad do účtu Môj Lidl.


   História platieb

   Okrem vyššie uvedených údajov môžeme od cieľovej služby, ktorú používate, dostávať aj informácie o v nej uložených spôsoboch platby a histórii vašich nákupov a objednávok. Tieto údaje vám zobrazujeme na portáli Môj Lidl. Vo Vyhlásení o ochrane údajov príslušnej cieľovej služby môžete zistiť, ktoré cieľové služby prenášajú svoju históriu platieb do účtu Môj Lidl.


   Analýza správania používateľov / cookies

   Pri používaní internetovej stránky portálu Môj Lidl sa do zariadenia ukladajú súbory cookies. Používame dva typy cookies: technicky nevyhnutné, bez ktorých by bola obmedzená funkčnosť internetovej stránky, a voliteľné štatistické cookies. Prehľad použitých súborov cookie s ďalšími informáciami (napr. o dobe uchovávania) nájdete v našich Pravidlách používania súborov cookie (bez súborov cookie pre praktické a marketingové účely, ktoré sú tu tiež uvedené).


   Zákaznícky servis

   Keď kontaktujete zákaznícky servis Lidl, môže sa dostať k informáciám z vášho účtu Môj Lidl, aby vám čo najefektívnejšie pomohol.

   2. Na aké účely a na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

   Účel registrácie, prihlásenia a správy účtu

   Aby sme vám poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní, spracúvame vaše osobné údaje v účte Môj Lidl, aby ste sa mohli vyhnúť opakovanému zadávaniu svojich osobných údajov kvôli používaniu služby.

   Od tohto momentu môže byť váš Môj Lidl účet používaný v rámci všetkých prepojených cieľových služieb bez potreby samostatnej, kompletnej registrácie alebo opätovného zadávania podrobných údajov o používateľovi v každom prípade, ako je uvedené a dohodnuté v Pravidlách používania účtu Môj Lidl.

   Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, t. j. osobné údaje nám poskytujete na základe zmluvného vzťahu medzi vami a nami.

   To platí aj pre akékoľvek ďalšie osobné údaje, ktoré obdržíme z cieľových služieb v súvislosti s používaním vášho účtu Môj Lidl.

   Ak by ste dobrovoľne uložili určité informácie o svojich osobných pomeroch a záujmoch v sekcii „O mne“, tieto údaje tiež uložíme pre váš prehľad vo vašom účte Môj Lidl, ako je uvedené v podmienkach používania. Právnym základom je teda taktiež čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.


   Účel zabezpečenia vášho zákazníckeho profilu

   V súvislosti s registráciou a/alebo prihlásením používame službu Google reCaptcha, službu poskytovanú spoločnosťou Google. Náš oprávnený záujem tu spočíva v ochrane vašich osobných údajov a našich systémov. V súvislosti s tým sa na určenie, či údaje zadáva fyzická osoba alebo automatizovaný program, používa analýza rôznych informácií. Táto analýza začína automaticky, akonáhle otvoríte registračnú internetovú stránku Môj Lidl. Pre analýzu Google reCaptcha vyhodnotí rôzne informácie (napr. IP adresu, váš čas strávený na stránke alebo pohyby myši vykonané používateľom). Vygenerované informácie sa prenesú na server Google v USA a tam sa spracujú. Zhromažďovanie a analýza neumožňujú nám ani spoločnosti Google vás identifikovať. Spoločnosť Google nebude spájať tieto informácie s vašimi osobnými údajmi. Viac informácií o službe Google reCaptcha nájdete na stránke https://policies.google.com/privacy?hl=sk alebo https://policies.google.com/terms?hl=sk. Právnym základom pre toto spracovanie je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.


   Účel spracovania vašich technických užívateľských údajov na predchádzanie zneužívaniu

   Vašu IP adresu, ako aj vyššie uvedené online identifikátory, log files (protokolové súbory) a sieťové údaje o vašej polohe používame aby sme zabránili zneužívaniu a predchádzali a odhaľovali akékoľvek narušenia bezpečnosti a iné zakázané alebo nezákonné činnosti. Ak sa napríklad prihlásite z nového/neznámeho zariadenia, môžeme vás na takýto pokus o prihlásenie upozorniť. Spracovanie týchto údajov je založené na našom oprávnenom záujme monitorovať a zlepšovať informačnú bezpečnosť našej služby (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).


   Účel prehľadu o údajoch a správy údajov na portáli Môj Lidl

   SSO vám v rámci portálov poskytuje identitu, ktorú rozpoznávajú a overujú prepojené cieľové služby. Týmto spôsobom si môžete svoje kmeňové údaje a informácie z funkcií „O mne“ a „Family Club“, uvedených v časti 1, prezerať aj z prepojených cieľových služieb na portáli Môj Lidl, a je možné ich použiť pre príslušné cieľové služby v rozsahu, ktorý je potrebný na príslušný účel. Portál účtu Môj Lidl vám tiež umožňuje jednoducho a centrálne spravovať údaje, ktoré ste tam uložili, a váš účet Môj Lidl. Môžete napríklad opraviť a čiastočne vymazať svoje kmeňové údaje, zmeniť heslo a zobraziť si niektoré informácie o svojich nákupoch a objednávkach uskutočnených prostredníctvom príslušných cieľových služieb. Portál Môj Lidl vám navyše ponúka možnosť využiť uložené údaje pri použití príslušnej cieľovej služby. Napríklad počas procesu platby v internetovom obchode Lidl môžete svoju adresu uloženú v portáli Môj účet Lidl automaticky použiť bez toho, aby ste ju museli znova zadávať.


   Účel spracovania „O mne“ na určenie vašich záujmov o produkty a optimalizáciu našich online ponúk

   Pokiaľ by ste dobrovoľne vložili určité informácie o svojich osobných pomeroch a záujmoch v sekcii „O mne“, tieto údaje tiež uložíme pre váš prehľad vo vašom účte Môj Lidl.

   Ak ste sa zaregistrovali pre používanie služby Lidl Plus, použijeme vaše informácie zo sekcie „O mne“ aj na účely personalizovaného (osobného) zacielenia reklamy v rámci služby Lidl Plus, ako je uvedené v zmluve o používaní služby Lidl Plus. Právnym základom pre to je teda čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, t. j. osobné udaje nám poskytujete na základe zmluvného vzťahu, ktorý existuje v súvislosti s používaním Lidl Plus, medzi vami a nami.


   Účel spracovania požiadaviek zákazníkov

   Ak kontaktujete náš zákaznícky servis s cieľom vyriešiť akékoľvek problémy ohľadne účtu Môj Lidl, použijeme tam uložené osobné údaje na spracovanie vašej konkrétnej požiadavky. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, pretože spracovanie je nevyhnutné na to, aby sme vám mohli poskytnúť dohodnutú službu alebo obnoviť zmluvné podmienky v súlade s dohodou o používaní.

   Ak kontaktujete zákaznícky servis Lidl v súvislosti s problémami s cieľovými službami, poskytneme vaše údaje uložené v účte Môj Lidl príslušnej cieľovej službe, aby mohli vašu požiadavku spracovať čo najefektívnejšie. Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, t. j. plníme tým zmluvu s vami.


   Použitie cookies

   Pokiaľ používame technicky nevyhnutné cookies, spracúvame vaše osobné údaje, aby sme vám mohli poskytovať naše služby. Právnym základom pre používanie technicky nevyhnutných súborov cookies je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Okrem toho máte možnosť dobrovoľne súhlasiť s použitím „analytických cookies súborov” (a tento súhlas neskôr odvolať). Právnym základom je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Podrobnejšie informácie nájdete v našich Pravidlách používania súborov cookie.

   3. Komu poskytujeme vaše osobné údaje?

   Prenos poskytovateľom cieľových služieb

   Ak použijete svoj účet Môj Lidl na použitie cieľovej služby, vaše osobné údaje postúpime poskytovateľovi príslušnej cieľovej služby na účely spracovania kúpnych zmlúv alebo iných služieb, ktoré boli objednané prostredníctvom cieľových služieb, na ktoré sa vzťahuje účet Môj Lidl. Poskytovateľ cieľovej služby prijíma údaje, ktoré sú potrebné na poskytovanie objednanej služby, pokiaľ ste ich uložili na portáli Môj účet Lidl alebo ich na portál preniesla iná cieľová služba, t. j. v závislosti od ponuky:

   - Overenie prihlasovacích údajov (e-mailová adresa, heslo, prípadne telefónne číslo),

   - Kmeňové údaje (meno, adresa, dátum narodenia),

   - Uložené spôsoby platby,

   - Informácie o vašej účasti v programe Family Club,

   - Informácie uložené v časti „O mne“ o vašich osobných pomeroch a záujmoch.

   Vaše kmeňové údaje zákazníka poskytujeme aj tým spoločnostiam zo skupiny podnikov, ktoré ste kontaktovali v súvislosti s požiadavkami na zákaznícky servis ohľadom cieľových služieb prepojených s účtom Môj Lidl.


   Prenos poskytovateľom služieb

   Okrem toho používame na spracovanie vašich osobných údajov externých poskytovateľov služieb. Spoločnosti konajúce v našom mene sú starostlivo vyberané a písomne poverené. Sú viazané našimi pokynmi a sú nami kontrolované pred začatím spracovania osobných údajov a následne pravidelne. Tieto spoločnosti s vašimi osobnými údajmi nikdy nesledujú vlastné účely. V tejto súvislosti postúpime vaše osobné údaje príjemcom, ktorí nám poskytujú

   - úložné kapacity , databázový systém a podobne,

   - služby súvisiace s predchádzaním podvodom,

   - technickú podporu

   - marketingové poradenstvo.

   Vylučujeme akýkoľvek ďalší prenos vašich osobných údajov tretím stranám.


   Prenos do tretích krajín

   Ak prenášame osobné údaje príjemcom v tretích krajinách (krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru), môžete to zistiť z Vyhlásení o spracovaní osobných údajov našimi poskytovateľmi služieb, ktoré sú uvedené v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov. Prijatím rozhodnutí o primeranosti Európska komisia určuje, či takáto tretia krajina poskytuje primeranú úroveň ochrany údajov. Presný zoznam krajín s rozhodnutím o primeranosti nájdete tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en. Ak Európska komisia pre tretiu krajinu nerozhodla o primeranej úrovni ochrany, zabezpečíme, aby sa primeraná úroveň ochrany údajov zabezpečovala prostredníctvom ďalších opatrení, ako sú napríklad: záväzné vnútropodnikové pravidlá ochrany údajov, štandardné zmluvné doložky, mechanizmy certifikácie alebo uznané kódexy správania. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa prosím na našu zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov (pozri vyššie).

   4. Ako zabezpečíme dôvernosť vašich osobných údajov?

   Na zabezpečenie dôvernosti vašich osobných údajov je našim zamestnancom podieľajúcim sa na spracovaní osobných údajov zakázané zhromažďovať, spracúvať alebo používať osobné údaje bez príslušného oprávnenia. Naši starostlivo vybraní zamestnanci, ktorí sú vzdelávaní v oblasti právnych predpisov o ochrane osobných údajov, sú pri uzavretí pracovnej zmluvy zaviazaní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúvajú. Táto povinnosť trvá aj po skončení pracovného pomeru.

   5. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

   Vaše osobné údaje spravidla uchovávame tak dlho, ako ste registrovaným užívateľom účtu Môj Lidl.

   Ak ste sa do cieľovej služby zaregistrovali iba prostredníctvom služby Môj Lidl, vaše osobné údaje budú zodpovedajúcim spôsobom vymazané, akonáhle požiadate o vymazanie svojho účtu v cieľovej službe. Berte však prosím na vedomie, že ak ste sa prostredníctvom služby Môj Lidl zaregistrovali do viacerých cieľových služieb Lidl, váš účet Môj Lidl a všetky nami uložené osobné údaje sa vymažú až po odstránení všetkých cieľových služieb prepojených s účtom Môj Lidl. Doby uchovávania údajov popísané vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov cieľovej služby sa uplatnia primerane.

   Spracovanie a uchovávanie osobných údajov je zodpovednosťou príslušného poskytovateľa použitej služby, ktorý spracúva osobné údaje, potrebné na poskytnutie objednanej služby, na tento účel, a následne ich archivuje v súlade so zákonnými lehotami uchovávania (doby uchovávania osobných údajov uvedené vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov cieľovej služby sa uplatnia primerane).

   6. Aké práva máte v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov?

   Na základe vašej žiadosti vám samozrejme poskytneme informácie podľa čl. 15 GDPR (najmä údaje uložené o vás, o príjemcovi alebo kategóriách príjemcov, ktorým sú osobné údaje poskytnuté, účele uchovávania atď.). Tieto informácie samozrejme poskytneme bezplatne. Okrem toho mate, v súlade s príslušnými zákonnými podmienkami, právo na opravu nesprávnych údajov, ako aj na vymazanie, obmedzenie spracúvania a prenosnosť vašich osobných údajov. Okrem toho máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.


   V prípadoch, keď je právnym základom pre spracovanie osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR alebo ak sa spracúvanie vykonáva za účelom priameho marketingu, máte právo namietať proti spracovaniu.

   Pokiaľ je právnym základom pre spracovanie osobných údajov váš súhlas, máte právo ho kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti odvolať.

   7. Neexistencia povinnosti poskytnúť osobné údaje

   Pokiaľ tieto osobné údaje poskytnete sami, nemáte povinnosť poskytnúť vyššie uvedené dobrovoľné informácie. Bez týchto údajov vám však nebudeme môcť plne umožniť používanie účtu Môj Lidl a na jeho základe vám poskytnúť celú škálu cieľových služieb. V účte Môj Lidl sú takto označené len nepovinné dátové polia.

   8. Môžeme zmeniť Vyhlásenie o ochrane osobných údajov?

   Zmeny v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov môžu byť potrebné v súvislosti so zmenami právnych predpisov, alebo okolností spracovania osobných údajov v účte Môj Lidl. Ak by sa zmenili okolnosti alebo podstata spracovania vašich osobných údajov, budeme Vás o týchto skutočnostiach informovať a ak to bude potrebné, vyžiadame si váš súhlas.

   Vyhlásenie o ochrane osobných údajov účtu Môj Lidl na stiahnutie nájdete tu:

   Pre zobrazenie PDF-dokumentu môžete bezplatne využiť program Adobe Acrobat Reader .