Oznámenia o ochrane osobných údajov pri prijímaní digitálnych letákov prostredníctvom aplikácie WhatsApp


Za spracúvanie vašich osobných údajov v rámci jednorazového odberu, ako aj odberu našich digitálnych letákov (týždenné letáky pobočiek alebo špeciálne letáky) je zodpovedná spoločnosť Lidl Slovenská republika, s.r.o., Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislava (ďalej len "Lidl", "my").


Účely spracúvania osobných údajov/právny základ:


Aby sme Vám umožnili dostávať naše letáky prostredníctvom aplikácie WhatsApp, spracúvame tieto údaje:


• Vaše číslo mobilného telefónu,

• Vaše meno, ktoré sa zobrazuje vo vašom účte služby Messenger a


Takto Vám môžeme jednorazovo zaslať aktuálny leták Lidl, resp. na Vaše želanie zasielať Vám na týždennej báze aktuálne letáky pobočky a špeciálne letáky pre vybranú pobočku.


Právnym základom tohto spracúvania údajov je váš súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) všeobecnej smernice o ochrane údajov (GDPR).


Dobrovoľným odoslaním prednastavenej správy v aplikácii WhatsApp nám udeľujete svoj súhlas a oznamujete nám vyššie uvedené údaje. Potom máte možnosť dostávať každý týždeň aktuálny leták, ak nám na to dáte svoj konečný súhlas. Urobíte tak stlačením tlačidla "START" alebo zaslaním správy s obsahom "START". V súlade s tým budete dostávať aktuálny leták každý týždeň prostredníctvom aplikácie WhatsApp. Okrem toho Vám budeme posielať špeciálne letáky, napr. v osobitných obdobiach roka, ako sú Vianoce.


Svoj súhlas s odberom môžete kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti odvolať. Súhlas môžete odvolať zaslaním správy s obsahom "STOP" alebo stlačením tlačidla "STOP".

Následne dostanete potvrdenie o odvolaní a už nebudete viac dostávať týždenné správy s aktuálnymi letákmi pobočiek. Vezmite na vedomie, že zákonnosť spracovania údajov vykonávaného do vášho odvolania tým nie je dotknutá.


Príjemcovia/kategórie príjemcov:


V rámci vyššie uvedeného spracúvania údajov budú Vaše údaje v našom mene spracúvať sprostredkovatelia v súlade s článkom 28 GDPR, predovšetkým na účely poskytovania služieb posielania správ.

V rámci našej spolupráce so spoločnosťou WhatsApp Ireland Limited sa vyššie uvedené údaje na účely zasielania správ zvyčajne spracúvajú aj na serveroch v USA alebo v iných krajinách mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré nemusia mať primeranú úroveň ochrany údajov. Niektoré tretie krajiny sú certifikované Európskou komisiou prostredníctvom takzvaných rozhodnutí o primeranosti ako krajiny s úrovňou ochrany údajov porovnateľnou s úrovňou v Európskom hospodárskom priestore. Zoznam týchto krajín nájdete na adrese Prenos do krajín zaručujúcich primeranú úroveň ochrany | Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (gov.sk). Ak v niektorej krajine neexistuje porovnateľný štandard ochrany údajov, zabezpečíme, aby bola ochrana údajov dostatočne zaručená inými opatreniami. To je možné napríklad prostredníctvom záväzných podnikových predpisov, štandardných zmluvných doložiek Európskej komisie na ochranu osobných údajov, certifikátov alebo uznaných kódexov správania. Ak máte záujem o ďalšie informácie, obráťte sa na našuZodpovednú osobu (pozri časť "Zodpovedná osoba" nižšie).


Doba uchovávania/Kritériá na určenie doby uchovávania:


Ak ste nám poslali prednastavenú správu, Vaše údaje uvedené vyššie budú po 2 dňoch vymazané.


Ak ste nám udelili súhlas so zasielaním našich letákov, vaše údaje budeme uchovávať po dobu, počas ktorej budete dostávať naše letáky. Ak ste svoj súhlas odvolali stlačením tlačidla "STOP", Vaše údaje odstránime z chatu WhatsApp a následne ich vymažeme.


Vaše práva dotknutej osoby


Samozrejme, na požiadanie Vám poskytneme informácie podľa článku 15 GDPR (predovšetkým údaje, ktoré sa uchovávajú o vašej osobe, príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým sa údaje poskytujú, účel uchovávania atď.). Tieto informácie poskytujeme spravidla bezplatne.


Okrem toho máte za príslušných zákonných podmienok právo na opravu nesprávnych údajov a na vymazanie Vašich osobných údajov, obmedzenie ich spracúvania a prenos.


Svoje práva si môžete uplatniť tak, že sa obrátite na náš zákaznícky servis spoločnosti Lidl: https://informacie-pre-zakaznikov.lidl.sk/SelfServiceSK/s/


Ak ste súhlas udelili, môžete ho odvolať v súlade s vyššie uvedeným postupom (pozri časť "Účely spracúvania osobných údajov/právny základ").


Nakoniec máte právo podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán.


Zodpovedná osoba


Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť aj na našu Zodpovednú osobu.


Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov pre Lidl Slovenská republika, s.r.o. je dostupná na vyššie uvedenej adrese spoločnosti, do rúk zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov, resp. na ochranaosobnychudajov@lidl.sk.


Bez povinnosti poskytovať údaje


Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zo zákona ani zmluvne predpísané, ani nie je nevyhnutné na uzavretie zmluvy. Ak nám svoje vyššie uvedené údaje nechcete poskytnúť, nebudeme Vám bohužiaľ môcť prostredníctvom služby posielania správ poskytovať digitálne ponuky našich pobočiek.