Informácie o ochrane osobných údajov pre dotazník Medallia

Informácie o ochrane osobných údajov


Ďakujeme vám za záujem o zákaznícky prieskum Lidl.

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, preto sa snažíme zabezpečiť dodržanie vášho práva na informácie. V ďalšom texte vám chceme vysvetliť, ktoré osobné údaje, kedy a na aké účely zbierame, spracujeme a používame.


1. Prevádzkovateľ v zmysle článku 4 číslo 7 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR)


Pokiaľ v jednotlivých bodoch (zvýraznených nadpismi) týchto informácií o ochrane osobných údajov nebude uvedené niečo iné, platí, že prevádzkovateľom podľa článku 4 ods. 7 GDPR je:

Lidl Slovenská republika, s.r.o.,

Ochrana osobných údajov

Ružinovská 1/E

821 02 Bratislava


2. Používanie vyhodnocovacích nástrojov

2.1 Logovacie súbory


Účely spracovania osobných údajov / Právne základy:

Pri zobrazení webových stránok spoločnosti Lidl sa vo Vašom koncovom zariadení cez otvorený prehliadač automaticky a bez vášho pričinenia na server našej webovej stránky odošlú nasledujúce údaje:

• IP adresa použitého koncového zariadenia s možnosťou pripojenia na internet,

• dátum a čas prístupu,

• názov a URL otvoreného súboru,

• webová stránka/aplikácia, z ktorej bol uskutočnený prístup (Referrer-URL),

• vami použitý prehliadač, prípadne operačný systém vášho počítača s internetovým pripojením, ako aj

• meno vášho poskytovateľa internetových služieb,

• jedinečné ID používateľa,

• počet vašich doterajších účastí na prieskumoch,

• čas potrebný na zodpovedanie prieskumu.

Vyššie uvedené údaje sa zároveň dočasne uložia do pamäte v tzv. Log-file súboroch (protokolové súbory) na nasledujúce účely:

• zabezpečenie nerušeného spojenia,

• zabezpečenie komfortného používania našej webovej stránky / aplikácie

• vylúčenia pokusov o podvod pri zákazníckych prieskumoch a

• vyhodnotenie bezpečnosti a stability systému.

Právnym základom pre spracovanie IP adresy je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov spracúvania osobných údajov.

Príjemcovia/kategórie príjemcov:


V rámci prípravy našich zákazníckych prieskumov používame špecializovaných poskytovateľov týchto služieb, predovšetkým z oblasti zákazníckych prieskumov. Títo spracovávajú Vaše údaje na základe našich inštrukcií ako poverení poskytovatelia služieb a sú vždy starostlivo vybraní a zmluvne zaviazaní podľa čl. 28 GDPR. Všetky spoločnosti uvedené v našom zozname Cookies (pozrite bod 2.2) ako poskytovatelia konajú ako sprostredkovateľ na základe nášho poverenia.


Doba uchovávania / Kritériá pre stanovenie doby uchovávania:


Informácie o tom, ako dlho trvalo zodpovedania prieskumov budú archivované 90 dní a potom po 14 dňoch definitívne zmazané. Je to nevyhnutné na to, aby bolo možné dlhodobé vyhodnotenie prieskumov s vylúčením pokusov o podvod.

Zvyšné protokolové údaje budú po 7 dňoch archivované a po 14 dňoch definitívne vymazané.


2.2 Použitie cookies a podobných techník na spracovanie používateľských údajov


Účel spracovania údajov/právne podklady:


My, Lidl Slovenská republika, s.r.o., sme prevádzkovateľom vo vzťahu k osobným údajom spracúvaným v súvislosti s používaním takzvaných Cookies a iných podobných technológií na spracovanie užívateľských údajov na všetkých (sub) doménach pod https://survey2.medallia.eu/.


Cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú do pamäte vo Vašom koncovom zariadení (notebook, tablet, smartfón a i.) vždy, keď navštívite našu webovú stránku. Cookies nespôsobujú vo Vašom koncovom zariadení žiadnu škodu, neobsahujú žiadne vírusy, trójske kone alebo iný škodlivý softvér. V cookies sa ukladajú informácie, ktoré súvisia s používaním koncového zariadenia. To však neznamená, že tým získame priamo informáciu o Vašej totožnosti.


Použitie technicky nevyhnutných súborov Cookies a obdobných technicky nevyhnutných technológií na spracovanie údajov užívateľov slúži na spracovanie nášho zákazníckeho prieskumu.


Prehľad informácií o cookies a iných použitých technológiách, vrátane účelu spracovania, doby uchovávania a všetkých zapojených poskytovateľoch (tretích strán) môžete nájsť nižšie v našom zozname Cookies.

V rámci použitia technicky nevyhnutných Cookies a obdobných nevyhnutných technológií na spracovanie údajov užívateľov sa v závislosti od stanoveného účelu spracúvajú najmä nasledovné kategórie osobných údajov:

• užívateľské údaje, ktoré slúžia na získanie informácií o viacerých podstránkach (napríklad uloženie vášho súhlasu s cookies),

• udalosti relevantné z hľadiska bezpečnosti (napríklad rozpoznanie podvodného správania pri účasti v prieskume).

Právnym základom pre použitie technicky nevyhnutných Cookies je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. My teda spracúvame Vaše osobné údaje na základe nášho (obojstranného) oprávneného záujmu na zbieraní údajov potrebných na zlepšenie spokojnosti v súvislosti s nákupom v našich predajniach, našom internetovom obchode, ako aj v našich aplikáciách.


Zoznam použitých cookies:

Kategória: Technicky nevyhnutné

Názov: NSC_tvswfz.nfebmmjb.dpn

Poskytovateľ: Medallia

Typ: Technicky nevyhnutné

Účel: Cookies sa používajú na umožnenie vyrovnania zaťaženia.

Doba/trvanie uloženia: tzv. Session Cookie. Ukončí sa ihneď po ukončení návštevy stránky


Kategória: Technicky nevyhnutné

Názov: Consent

Poskytovateľ: Medallia

Typ: Technicky nevyhnutné

Účel: Zaznamenáva, či bolo zobrazené upozornenie na použitie cookies.

Doba/trvanie uloženia: 1 rok


Kategória: Technicky nevyhnutné

Názov: ADRUM

Poskytovateľ: AppDynamics

Typ: Technicky nevyhnutné

Účel: Pomáha pri lepšom pochopení skúseností používateľa a poskytuje podporu.

Doba/trvanie uloženia: tzv. Session Cookie. Ukončí sa ihneď po ukončení návštevy stránky.


Príjemcovia/kategórie príjemcov:

V rámci spracovania osobných údajov prostredníctvom Cookies a podobných technológií na spracovanie užívateľských údajov používame špecializovaných poskytovateľov služieb, najmä z oblasti zákazníckeho prieskumu. Títo spracovávajú Vaše údaje na základe našich inštrukcií ako poverení poskytovatelia služieb a sú vždy starostlivo vybraní a zmluvne zaviazaní podľa čl. 28 GDPR. Všetky spoločnosti uvedené v našom zozname Cookies ako poskytovatelia konajú ako sprostredkovateľ na základe nášho poverenia.

Doba uchovávania / Kritériá pre stanovenie doby uchovávania:

Doba uchovávania jednotlivých Cookies je uvedené v našom Zozname Cookies.


3. Zákaznícky prieskum o spokojnosti s nákupom


Účely spracovania osobných údajov / Právne základy:

V rámci zákazníckeho prieskumu zbierame údaje o Vašom subjektívnom pocite pri nákupe. Cieľom je trvalé zlepšovanie Vášho pohodlia pri nákupe v našich predajniach, našom internetovom obdchode, ako aj v našich aplikáciách.

Ak sa zúčastňujete na našom zákazníckom prieskume, je to výlučne na dobrovoľnej báze. Pri tomto anonymnom prieskume sa neukladajú žiadne informácie, ktoré by umožnnili vyvodiť záver o totožnosti účastníkov prieskumu. Ukladá sa iba dátum a čas vašej účasti. Všetky informácie, ktoré uvediete v odpovediach na náš prieskum, sa považujú za uvedené dobrovoľne a uchovávajú sa podľa podmienok GDPR. Vo voľných textových poliach neuvádzajte, prosím, žiadne mená alebo podobné údaje, ktoré by umožňovali vašu identifikáciu alebo identifikáciu iných osôb.

Právnym základom na použitie technicky nevyhnutných cookies je článok 6 odsek 1 písmm f) GDPR, takže vaše údaje spracovávame na základe nášho (obojstranného) oprávneného záujmu na zbere údajov na zlepšenie spokojnosti zákazníkov nakupujúcich v našich predajniach, našom internetovom obchode, ako aj v našich aplikáciách.


Príjemcovia/kategórie príjemcov:

V rámci spracovania osobných údajov prostredníctvom Cookies a podobných technológií na spracovanie užívateľských údajov používame špecializovaných poskytovateľov služieb, najmä z oblasti zákazníckeho prieskumu. Títo spracovávajú Vaše údaje na základe našich inštrukcií ako poverení poskytovatelia služieb a sú vždy starostlivo vybraní a zmluvne zaviazaní podľa čl. 28 GDPR.


Doba uchovávania / Kritériá pre stanovenie doby uchovávania

Zákaznícke prieskumy sa uskutočňujú na výlučne anonymnej báze. Pokiaľ v rámci prieskumu uvediete osobné údaje, budú tieto bezodkladne po zistení zmazané, respektíve anonymizované.


4. Transfer údajov do krajín mimo EHS


Ak poskytujeme osobné údaje príjemcom v tretích krajinách (t. j. so sídlom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru), informujeme Vás o tom v informáciách o príjemcoch / kategóriách príjemcov v popise príslušného spracovania osobných údajov. Európska komisia potvrdzuje, že niektoré tretie krajiny majú štandard ochrany osobných údajov porovnateľný s úrovňou ochrany v Európskom hospodárskom priestore prostredníctvom takzvaných rozhodnutí o primeranosti. Presný zoznam krajín, pre ktoré Európska komisia prijala rozhodnutie o primeranosti, nájdete tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_sk.

Ak v niektorej krajine neexistuje porovnateľný štandard ochrany osobných údajov, dbáme o to, aby bola ochrana osobných údajov primerane zaručená inými opatreniami. To je možné napr. prostredníctvom záväzných vnútropodnikových pravidiel, štandardných doložiek o ochrane údajov, ktoré prijala Európska komisia, certifikátov alebo schválených kódexov správania. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa prosím na našu zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov (bod 6).


5. Práva dotknutých osôb (užívateľov)


Máte právo podľa článku 15 ods. 1 GDPR získať od nás na požiadanie bezodplatne informácie o osobných údajoch, ktoré máme o Vás k dispozícii.

Ak sú splnené zákonné predpoklady, máte právo na opravu (článok 16 GDPR), výmaz (článok 17 GDPR) a obmedzenie spracovania (článok 18 GDPR) Vašich osobných údajov.

Ak je právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR, máte podľa článku 21 GDPR právo namietať voči takémuto spracovaniu osobných údajov. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu osobných údajov, táto má účinky aj do budúcna, okrem prípadu, kedy preukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Pokiaľ ste nám spracúvané osobné údaje poskytli Vy sami, máte právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR.

Ak je právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov Váš súhlas, udelený podľa článku 6 ods. 1 písmeno a) GDPR, môžete Váš súhlas kedykoľvek odvolať s účinkami do budúcnosti, pričom toto odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov do momentu odvolania súhlasu.

Vo vyššie uvedených prípadoch, pri otvorených otázkach alebo v prípade sťažností sa prosím obráťte písomne alebo e-mailom na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov.

Okrem toho máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu na ochranu osobných údajov.


6. Ďalšie otázky


V prípade, že budete mať ďalšie otázky ohľadne zhromažďovania, spracúvania a používania Vašich osobných údajov, obráťte sa prosím na našu zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov:

Lidl Slovenská republika, s.r.o.,

Ochrana osobných údajov

Ružinovská 1/E

821 02 Bratislava

ochranaosobnychudajov@lidl.sk


Stav: 1.3.2024