Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre internetový obchod Lidl, predajne Lidl, obchodných partnerov, zákaznícky servis a Lidl aplikáciu

(účinné od 11.5.2023)


Ďakujeme Vám za záujem o informácie o ochrane osobných údajov na našej webovej stránke. Boli by sme radi, keby ste sa pri návšteve našej webovej stránky cítili dobre a bezpečne a aby ste náš spôsob zabezpečenia ochrany osobných údajov považovali za ukazovateľ kvality a starostlivosti o zákazníka.


Nasledujúce ustanovenia o ochrane osobných údajov Vám poskytnú informácie o spôsobe a rozsahu spracovania Vašich osobných údajov spoločnosťou Lidl Slovenská republika, s.r.o.

A) Internetový obchod

1.   Prehľad

Spracovanie osobných údajov spoločnosťou Lidl Slovenská republika, s.r.o., možno rozdeliť do dvoch kategórií:

 • na účely plnenia zmluvy sa spracúvajú všetky osobné údaje potrebné na plnenie zmluvy zo strany spoločnosti Lidl Slovenská republika, s.r.o.. Ak sa na plnení zmluvy zúčastňujú aj externé subjekty, napríklad kuriérske spoločnosti alebo poskytovatelia platobných služieb, Vaše údaje sa im poskytujú v nevyhnutnom rozsahu a spracovávajú ich v súlade so stanoveným účelom,
 • po otvorení webových stránok spoločnosti Lidl Slovenská republika, s.r.o., dochádza k výmene rôznych informácií medzi Vaším zariadením a naším serverom. Môže ísť aj o osobné údaje. Informácie získané týmto spôsobom slúžia, okrem iného, na optimalizáciu našich webových stránok alebo na zobrazovanie reklám v prehliadači Vášho zariadenia.

2. Zobrazenie našej webovej stránky


Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:


Pri zobrazení webových stránok spoločnosti Lidl Slovenská republika, s.r.o. sa vo Vašom koncovom zariadení cez otvorený prehliadač automaticky a bez vášho pričinenia na server našej webovej stránky pošle:


 • IP-adresa použitého koncového zariadenia,
 • dátum a čas prístupu,
 • názov a URL otvoreného súboru,
 • webová stránka/aplikácia, z ktorej sa uskutočnil prístup (tzv. Referrer-URL),
 • Vami použitý prehliadač a príp. operačný systém Vášho PC s prístupom na internet,
 • názov poskytovateľa internetového pripojenia,


Vyššie uvedené údaje sa zároveň dočasne uložia do pamäte v tzv. Log-file súboroch (protokolové súbory) na nasledujúce účely:


 • zabezpečenie nerušeného spojenia,
 • zabezpečenie komfortného používania našej webovej stránky/aplikácie,
 • vyhodnotenie bezpečnosti a stability systému.


Pokiaľ ste vo Vašom prehliadači, resp. v operačnom systéme alebo v inom nastavení Vášho koncového zariadenia súhlasili s tzv. geolokalizáciou, budeme používať túto funkciu, aby sme Vám ponúkli individualizované služby (napríklad umiestnenie najbližšej pobočky) na základe Vašej aktuálnej polohy. Takto zozbierané údaje o Vašej polohe spracúvame iba ako súčasť tejto funkcie.


Právnym základom na spracovanie IP-adresy je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov spracovania osobných údajov. Ak údaje zobrazené na našej webovej stránke vedú k príprave a uzavretiu kúpnej zmluvy, právnym základom pre spracovanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.


Príjemcovia/Kategórie príjemcov:


Odovzdanie týchto údajov tretím osobám v zásade vylučujeme.


Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:


Údaje sa uchovávajú po dobu 30 dní a potom sa automaticky vymažú. Po zavretí našej webovej stránky (keď ju prestanete používať) sa geolokačné údaje odstránia.

3. Plnenie kúpnych zmlúv


Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:


Jedným z predmetov činnosti spoločnosti Lidl Slovenská republika, s.r.o., je predaj tovaru a služieb na diaľku. Z tohto dôvodu spracúvame osobné údaje potrebné na uzavretie zmluvy a plnenie povinností a realizáciu práv zo zmluvy. Tieto osobné údaje zahŕňajú najmä: • meno a priezvisko,


 • fakturačná adresa a dodacia adresa,


 • emailová adresa,


 • fakturačné a platobné údaje,


 • dátum narodenia,


 • telefónne číslo.Právnym základom vyššie uvedeného spracovania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov to znamená, že nám poskytujete osobné údaje na základe zmluvného vzťahu medzi Vami a nami.


Príjemcovia/Kategórie príjemcov:


V rámci vyššie uvedeného spracovania osobných údajov spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene subdodávatelia, najmä kuriérske spoločnosti. Tieto spoločnosti si vyberáme s najväčšou starostlivosťou a ak existuje taká zákonná požiadavka, budú títo zmluvne zaviazaní podľa čl. 28 GDPR.


Údaje, týkajúce sa Vašej dodacej adresy, Vaše telefónne číslo a/alebo e-mailovú adresu, poskytneme za účelom plnenia kúpnej zmluvy jednej z kuriérskych spoločností, ktoré s nami spolupracujú pri plnení zmluvy. Kuriérska spoločnosť Vás bude pred dodaním kontaktovať, aby s Vami dohodla podrobnosti o dodaní tovaru. Osobné údaje sa prenášajú výhradne na tento účel do poverenej kuriérskej spoločnosti a spracovanie Vašich osobných údajov kuriérskou spoločnosťou je viazané výlučne na tento účel.


Ak ste ako spôsob platby vybrali platobnú kartu alebo online platobnú bránu (napríklad Google/Apple Pay), po dokončení objednávky Vás presmerujeme na príslušného poskytovateľa platobných služieb. Po zadaní prístupových údajov môžete vykonať platbu prostredníctvom tohto poskytovateľa služieb. Aby sme mohli platbu spracovať, odovzdávame informácie o výške platby vybranému poskytovateľovi platobných služieb. Ďalšie informácie o spracovaní údajov, ktoré vykonávajú poskytovatelia platobných služieb, možno nájsť v informačných textoch na vstupnej maske / webovej stránke poskytovateľov platobných služieb. Nájdete tu aj kontaktné informácie poskytovateľov platobných služieb.


Platbu prostredníctvom služby Google/Apple Pay a platobnou kartou zabezpečuj Adyen N.V., Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam, Holandsko. Informácie o spracúvaní údajov spoločnosťou Adyen, týkajúce sa spôsobov platby kartou nájdete na https://www.adyen.com/. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov v rámci služby Google/Apple Pay nájdete tu: Google / Apple Pay.


V prípade, ak si ako spôsob platby zvolíte tzv. dobierku, Vaše osobné údaje budú za účelom poskytovania poštového platobného styku spracované spoločnosťou Slovenská pošta, a. s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, a to v rozsahu a spôsobom podľa § 11 zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách. Obdobne budú údaje spracúvané aj zo strany iných kuriérskych spoločností.


Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:


Vaše osobné údaje získané na účely plnenia zmluvy uchovávame až do uplynutia zákonných alebo zmluvných lehôt (napr. zodpovednosť za vady, škodu alebo záruka). Po uplynutí tejto doby uchovávame Vaše osobné údaje na účely plnenia osobitných zákonných povinností, najmä daňových povinností, kde je povinná doba uchovávania až 10 rokov.


4. Zabezpečenie procesu objednávania a výber platobných metód


Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:

S cieľom zaistiť a optimalizovať proces objednávania tovarov a ponúknuť Vám rôzne spôsoby platby, v priebehu procesu objednávania kontrolujeme na základe informácií, ktoré už máme k dispozícii, ako je napríklad množstvo objednaných položiek alebo dodacia adresa, či sú v danej objednávke nejaké nezrovnalosti. Okrem toho, ak je objednávka prerušená, ukladáme prijaté údaje až do prerušenia procesu, s cieľom (technickej) optimalizácie procesu objednávky a identifikácie (možných) podvodných procesov a taktiež z dôvodu, aby sme boli schopní odpovedať na otázky zákazníkov týkajúce sa procesov objednávok.


Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov spracovania osobných údajov.


Aby sme zabránili podvodom a obmedzili riziko zlyhania platieb, preposielame určité údaje o Vás a v prípade potreby o opatreniach prijatých v súvislosti s elektronickými platbami z minulosti do Vašej banky alebo vydavateľovi Vašej platobnej karty. Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. b) a písmeno f) GDPR (resp. § 13 ods. 1 písm. b) a f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov). Náš oprávnený záujem vyplýva z opísaných účelov spracovania. V tomto procese dodržiavame prísne požiadavky právnych predpisov týkajúcich sa dohľadu nad platobnými službami a zodpovedajúce ustanovenia právnych predpisov Európskej Únie.


Príjemcovia / kategórie príjemcov údajov:

V prípade platby elektronickými platobnými prostriedkami preposielame určité údaje o Vás, a ak je to potrebné, o opatreniach prijatých v súvislosti s elektronickými platbami z minulosti do Vašej banky alebo vydavateľovi Vašej platobnej karty. Týmto spôsobom dôjde k overeniu Vaše totožnosti a vylúčeniu možnosti zneužitia elektronických platobných prostriedkov. V tomto procese dodržiavame prísne požiadavky právnych predpisov týkajúcich sa dohľadu nad platobnými službami a zodpovedajúce ustanovenia právnych predpisov Európskej Únie.


Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

Získané osobné údaje neuchovávame na zabezpečenie procesu objednávania dlhšie, ako je potrebné na spracovanie a splnenie objednávok (napr. do uplynutia zákonnej záruky). Osobné údaje zo zrušených objednávok uchovávame maximálne osemnásť mesiacov. Po uplynutí týchto retenčných období sa osobné údaje úplne odstránia.

5.   Vytvorenie a používanie účtu Môj Lidl


Môj Lidl účet je služba (ďalej len „Služba“ alebo „Môj Lidl“) skupiny spoločností Lidl (ďalej v tomto bode 5 len ako „Lidl“) prevádzkovaná spoločnosťou Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Nemecká spolková republika (ďalej v tomto bode 5 len „Lidl Stiftung“, „my“, „nás“). Lidl Stiftung spracúva údaje potrebné na účely Služby ako prevádzkovateľ, pokiaľ získava, zhromažďuje, vyhodnocuje a zasiela údaje iným spoločnostiam zo skupiny spoločností Lidl za účelom poskytovania Služby.


Tento bod 5 Vyhlásenia o ochrane osobných údajov sa týka spracovateľských činností spoločnosti Lidl Stiftung ako prevádzkovateľa. Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov spoločnosti Lidl Stiftung môžete kontaktovať na vyššie uvedenej poštovej adrese.


Heslom chránený účet Môj Lidl predstavuje službu jednotného prihlásenia (single sign on), ktorá vám umožňuje zaregistrovať sa a / alebo prihlásiť sa do niekoľkých online platforiem skupiny podnikov Lidl, ako sú internetové obchody, služby click & collect, aplikácie, atď. pomocou jedného jedinečného používateľského mena a hesla (ďalej len „cieľová služba“) bez toho, aby ste v každom prípade museli používať samostatné prihlasovacie údaje. Cieľová služba v rozsahu tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov je internetový obchod prevádzkovaný spoločnosťou Lidl Slovenská republika, s.r.o., so sídlom Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislava. Môj Lidl uchováva údaje zákazníka opísané v bode 5.1 a taktiež údaje zákazníka, ktoré ste poskytli pri registrácii / prihlásení do iných online služieb Lidl.

Ak sa zaregistrujete v cieľovej službe bez predchádzajúcej registrácie v iných online službách Lidl, automaticky si vytvoríte Môj Lidl účet. V prípade, že ste sa už zaregistrovali v inej online službe integrovanej s účtom Môj Lidl, môžete sa jednoducho prihlásiť do cieľovej služby pomocou svojich existujúcich prihlasovacích údajov. Ak by spoločnosť Lidl v budúcnosti ponúkla nové online služby, môžete ich využiť prostredníctvom svojho účtu Môj Lidl.5.1 Aké osobné údaje o vás zhromažďujeme?


Registrácia do účtu Môj Lidl


Ak sa zaregistrujete v cieľovej službe bez toho, aby ste sa predtým zaregistrovali v inej online službe Lidl, vytvoríte si tým Môj Lidl účet. V rámci registrácie zhromažďujeme tieto osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, číslo mobilného telefónu a obľúbená/preferovaná predajňa Lidl. Ako nepovinné údaje je možné poskytnúť oslovenie, pohlavie a adresu bydliska (ulica, číslo domu, PSČ, mesto a krajina). Ak sa prihlásite do cieľovej služby s existujúcim účtom Môj Lidl, požadujeme iba tie z vyššie uvedených osobných údajov zákazníka, ktoré ste pre ďalšie online služby Lidl zatiaľ neposkytli.

Zhromažďujeme tiež údaje, ako sú: vaša IP adresa, dĺžka pobytu v službe Môj Lidl, online identifikátory, ako napríklad ID zariadenia, informácie o použitom prehliadači, t. j. názov a verzia prehliadača, názov a verzia operačného systému zariadenia, na ktorom je prehliadač nainštalovaný a po prihlásení sa v sieti sa zobrazujú údaje o polohe vášho zariadenia.


Analýza správania používateľov / cookies


Pri používaní účtu Môj Lidl sa do zariadenia ukladajú súbory cookie. Používame dva typy cookies: technicky nevyhnutné, bez ktorých by bola obmedzená funkčnosť Môj Lidl, a voliteľné štatistické cookies. Prehľad súborov cookie použitých s ďalšími informáciami (napr. o dobe uloženia) nájdete v našich Cookie ustanoveniach.


5.2 Na aké účely a na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?


Účel registrácie, prihlásenia a správy účtu


Aby sme vám poskytli čo najväčší komfort pri používaní, uchovávame vaše osobné údaje v rámci účtu Môj Lidl. Po vytvorení tohto zákazníckeho účtu nemusíte pre jeho používanie znova zadávať svoje osobné údaje.

Od tohto momentu môže byť váš účet Môj Lidl používaný v rámci všetkých pripojených online služieb Lidl bez potreby samostatnej registrácie alebo opätovného zadávania podrobných údajov o používateľovi. Po registrácii máte tiež možnosť odhlásiť sa z jednotlivých služieb. Okrem toho si môžete kedykoľvek zobraziť a zmeniť údaje, ktoré sú o vás uchovávané, v rámci Môj Lidl. Ak si chcete zriadiť účet Môj Lidl, je potrebné zadať heslo podľa vášho výberu. Toto sa používa spolu s vašou e-mailovou adresou alebo číslom mobilného telefónu na prístup do Môj Lidl. Na dokončenie nastavenia je potrebné overiť vašu e-mailovú adresu. Za týmto účelom vám pošleme e-mail s potvrdzovacím kódom. Bez overenia e-mailovej adresy nie je možné používať zákaznícky účet Môj Lidl.

Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, t. j. osobné údaje nám poskytujete na základe zmluvného vzťahu medzi vami a nami.


Účel zabezpečenia vášho zákazníckeho profilu


V súvislosti s registráciou a / alebo prihlásením používame službu Google reCaptcha, službu poskytovanú spoločnosťou Google, na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem tu spočíva v ochrane vašich osobných údajov a našich systémov. V tejto súvislosti sa na určenie, či údaje zadáva fyzická osoba alebo automatizovaný program, používa analýza rôznych informácií. Táto analýza začína automaticky, akonáhle otvoríte Môj Lidl. Pre analýzu Google reCaptcha vyhodnotí rôzne informácie (napr. IP adresu, váš čas strávený na stránke alebo pohyby myši vykonané používateľom). Vygenerované informácie sa prenesú na server Google v USA a tam sa spracujú. Zhromažďovanie a analýza neumožňujú nám ani spoločnosti Google vás identifikovať. Spoločnosť Google nebude konkrétne spájať tieto informácie s vašimi osobnými údajmi. Viac informácií o službe Google reCaptcha nájdete na stránke https://policies.google.com/privacy?hl=sk alebo https://policies.google.com/terms?hl=sk.

Okrem toho používame vašu IP adresu, ako aj online identifikátory opísané vyššie a vašu polohu na základe informácií verejnej siete, aby sme zabránili zneužitiu a zabránili a odhalili akékoľvek narušenia bezpečnosti a iné zakázané alebo nezákonné činnosti. Napríklad, ak sa prihlásite z nového / neznámeho zariadenia, môžeme vás o takomto pokuse o prihlásenie informovať. Spracovanie týchto osobných údajov je založené na našom oprávnenom záujme monitorovať a zlepšovať informačnú bezpečnosť našej služby (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).


5.3 Komu poskytujeme vaše osobné údaje?


Príjemcovia / kategórie príjemcov:


Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté prevádzkovateľovi príslušnej cieľovej služby za účelom spracovania kúpnych zmlúv alebo iných služieb, ktoré boli objednané prostredníctvom online služieb pokrytých Môj Lidl. Tento poskytovateľ cieľovej služby prijíma údaje, ktoré sú v každom prípade potrebné na poskytnutie objednanej služby, pokiaľ sú tieto uložené v My Lidl, t. j. v závislosti od ponuky:


 • Overenie prihlasovacích údajov (e-mailová adresa, heslo, prípadne telefónne číslo).


Na spracovanie vašich osobných údajov navyše využívame poskytovateľov služieb. Spoločnosti konajúce v našom mene sú starostlivo vybrané a písomne poverené ako sprostredkovatelia. Sú viazaní našimi pokynmi a sú nami kontrolovaní pred začiatkom spracovania osobných údajov a následne v pravidelných intervaloch. Tieto spoločnosti nikdy nesledujú vlastné účely s vašimi osobnými údajmi. V tejto súvislosti odovzdávame vaše údaje príjemcom, ktorí nám poskytujú:


 • úložnú kapacitu, databázové systémy alebo podobné,
 • technickú podporu,
 • marketingové poradenstvo.


Vylučujeme akýkoľvek ďalší prenos vašich údajov tretím stranám.


Ak prenášame osobné údaje príjemcom v tretích krajinách (krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru), môžete to zistiť z informácií o spracovaní osobných údajov zo strany našich poskytovateľov služieb, ktoré sú uvedené v tomto vyhlásené o ochrane osobných údajov. Prijatím rozhodnutí o primeranosti Európska komisia určila, či takáto tretia krajina poskytuje primeranú úroveň ochrany údajov. Presný zoznam krajín s rozhodnutím o primeranosti nájdete tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en. Ak Európska komisia pre tretiu krajinu neurčí primeranú úroveň ochrany, zabezpečíme, aby sa primeraná úroveň ochrany údajov zabezpečovala prostredníctvom ďalších opatrení, ako sú napríklad: záväzné vnútropodnikové pravidlá ochrany údajov, štandardné zmluvné doložky, mechanizmy certifikácie alebo uznané kódexy správania. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na našu zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov (pozri vyššie).


5.4 Ako zabezpečíme dôvernosť vašich osobných údajov?


Na zabezpečenie dôvernosti vašich osobných údajov je našim zamestnancom podieľajúcim sa na spracovaní osobných údajov zakázané zhromažďovať, spracúvať alebo používať osobné údaje bez príslušného oprávnenia. Naši starostlivo vybraní zamestnanci, ktorí sú vzdelávaní v oblasti právnych predpisov o ochrane osobných údajov, sú pri uzavretí pracovnej zmluvy zaviazaní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúvajú. Táto povinnosť trvá aj po skončení pracovného pomeru.


5.5 Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?


Ak ste sa do cieľovej služby zaregistrovali iba prostredníctvom služby Môj Lidl, vaše osobné údaje budú zodpovedajúcim spôsobom vymazané, akonáhle požiadate o vymazanie svojho účtu v cieľovej službe. Upozorňujeme však, že ak ste sa prostredníctvom služby Môj Lidl zaregistrovali do viacerých online služieb Lidl, váš účet Môj Lidl a všetky nami uložené osobné údaje sa vymažú až po odstránení všetkých online služieb spojených s programom Môj Lidl. Obdobne sa uplatňujú doby uchovávania opísané vo vyhlásení o ochrane údajov cieľovej služby.


Pre úplnosť uvádzame, že za spracovanie a uchovávanie osobných údajov zodpovedá príslušný prevádzkovateľ použitej služby, ktorý spracúva osobné údaje potrebné na poskytnutie služby objednanej na tento účel a následne ich archivuje v súlade so zákonnými lehotami uchovávania (primerane sa uplatnia doby uchovávania osobných údajov uvedené vo vyhlásení o ochrane osobných údajov cieľovej služby).

6. Kontaktný formulár/E-mailový kontakt/Telefonický kontakt/Sociálne siete/Zákaznícke ankety


Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri vypĺňaní kontaktných formulárov, telefonicky, e-mailom, alebo prostredníctvom sociálnych médií, považujeme za dôverné. Vaše osobné údaje používame výlučne na spracovanie Vašej požiadavky a na zodpovedanie Vašich otázok.Pokiaľ sa zúčastňujete na našich zákazníckych anketách, deje sa to na výlučne dobrovoľnej báze. Pri tejto anonymnej ankete sa do pamäte neukladajú žiadne informácie, z ktorých by sa dala zistiť totožnosť účastníkov ankety. Ukladá sa iba dátum a čas Vašej účasti. Informácie môžete zadať prostredníctvom voľných textových polí alebo snímok obrazovky. Akákoľvek osobná informácia, ktorú nám takto poskytnete, bude považovaná za poskytnutú dobrovoľne a uchovaná podľa podmienok GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Pri používaní voľných textových polí a funkcie snímky obrazovky sa prosím vyhýbajte poskytovaniu osobných údajov o sebe alebo iných osobách.


Právny základ pre spracovanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov alebo prípadne článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Náš a súčasne aj Váš (oprávnený) záujem na spracovaní týchto osobných údajov vyplýva z cieľa odpovedať na Vaše otázky, resp. vyriešiť existujúce problémy, a tým si zachovať a zvýšiť Vašu spokojnosť ako zákazníka alebo používateľa našej webovej stránky. Ak ste nám v rámci zákazníckej ankety udelili súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, tak právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, t. j. Váš udelený súhlas. Pokiaľ ste nám v rámci zákazníckej ankety udelili súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, máte možnosť tento súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti. Ďalšie podrobnosti sú v týchto prípadoch upravené v osobitných zásadách ochrany osobných údajov pri príslušných zákazníckych anketách.


Príjemcovia/Kategórie príjemcov:

Pri odpovedaní na Vaše otázky a vyhodnocovaní zákazníckych ankiet budú Vaše osobné údaje v našom mene spracovávať aj dodávatelia zákazníckych služieb a spoločnosti vykonávajúce zákaznícke ankety. Títo sú však starostlivo vybratí, boli okrem toho z našej strany preverení a zmluvne zaviazaní podľa článku 28 GDPR a § 34 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.


Okrem toho môže byť pre nás potrebné postúpiť výňatky z Vašej otázky či požiadavky zmluvným partnerom (napr. dodávateľom špecifických výrobkov), aby sme dokázali zodpovedať Vašu otázku, či požiadavku. V týchto prípadoch bude otázka/požiadavka najprv anonymizovaná, takže tretie osoby nebudú schopné Vás identifikovať. Ak by v jednotlivých prípadoch bolo potrebné postúpenie Vašich osobných údajov tejto tretej osobe, budete o tom vopred informovaný a požiadaný o udelenie súhlasu. Bez vášho súhlasu nebudeme zdieľať Vaše osobné údaje s tretími stranami na tieto účely.


Výsledky našich zákazníckych ankiet sú zásadne používané iba na interné vyhodnotenia. Odovzdanie osobných údajov tretím osobám zásadne vylučujeme. Osobné údaje poskytneme tretím osobám jedine vtedy, ak ste nám dali na to váš výslovný súhlas.


Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

Akékoľvek osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v rámci Vašich žiadostí a podnetov prostredníctvom našej webovej stránky, e-mailom alebo telefonicky, budú u nás najneskôr 90 dní po ich končenom zodpovedaní vymazané, resp. anonymizované. Skúsenosť ukázala, že spravidla po 90 dňoch už ďalšie otázky k našim odpovediam neprichádzajú. V prípade uplatnených reklamácii prostredníctvom zákazníckeho servisu môže byť táto predĺžená na čas nevyhnutný na vybavenie reklamácie s ohľadom na záručnú dobu tovaru.


Ak si uplatníte svoje práva ako dotknutá osoba (pozrite nižšie), Vaše osobné údaje sa budú uchovávať 3 roky po konečnej odpovedi, aby sme dokázali, že sme Vám poskytli komplexné informácie a že boli splnené zákonné požiadavky.


Doba uchovávania osobných údajov zozbieraných v rámci zákazníckych ankiet sa vopred oznámi pri každej konkrétnej zákazníckej ankete.

7. Súťaže


Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:

Cez náš newsletter, webovú stránku alebo prostredníctvom Lidl aplikácie máte možnosť zúčastniť sa na rôznych súťažiach. Pokiaľ v osobitných ustanoveniach o ochrane osobných údajov príslušnej súťaže nie je uvedené niečo iné, alebo ak nám neudelíte ďalší výslovný súhlas, budú Vaše osobné údaje získané od Vás v súvislosti s účasťou na súťaži použité výlučne na realizáciu a vyhodnotenie súťaže (napr. výber výhercu, informovanie výhercu o výhre, zaslanie výhry). Právnym základom pre spracovanie osobných údajov v rámci súťaží je v zásade článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. V prípade udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov v súvislosti s realizáciou súťaže je právnym základom spracovania osobných údajov článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných t. j. Váš súhlas. Pokiaľ ste v súvislosti s realizáciou súťaže udelili súhlas, máte možnosť tento súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti. Podrobné informácie o týchto prípadoch nájdete v osobitných dokumentoch na ochranu osobných údajov, ktoré sa týkajú jednotlivých súťaží.


Príjemcovia/Kategórie príjemcov:

Odovzdanie Vašich osobných údajov tretím osobám sa uskutoční iba vtedy, ak je to potrebné na realizáciu súťaže (napr. poslanie výhry cez kuriérsku spoločnosť). Odovzdanie Vašich osobných údajov tretím osobám nad tento rámec zásadne vylučujeme.


Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

Po ukončení súťaže a oznámení výhercov budú osobné údaje účastníkov vymazané. Osobné údaje výhercov budú pri vecných výhrach uložené počas trvania zákonných reklamačných lehôt, aby bolo v prípade výskytu vady možné vec opraviť alebo vymeniť.8. Spracovanie osobných údajov na reklamné účely


Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:


Pokiaľ ste s nami uzatvorili zmluvu, budeme Vás viesť ako svojho stáleho zákazníka. V tomto prípade spracujeme Vaše poštové kontaktné údaje aj bez existencie konkrétneho súhlasu, aby sme Vám touto cestou mohli posielať informácie o nových výrobkoch a službách. Vašu e-mailovú adresu spracujeme, aby sme Vám aj bez existencie konkrétneho súhlasu mohli posielať informácie o našich vlastných, podobných výrobkoch.Proti spracovaniu Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely môžete kedykoľvek bezplatne, osobitne pre príslušný komunikačný kanál a s účinnosťou do budúcna namietať. Na tento účel napríklad postačuje zaslať e-mail na kontaktnú e-mailovú adresu uvedenú v bode 16 toho Vyhlásenia.S Vaším súhlasom zisťujeme Vaše správanie sa ako zákazníka na našich webových stránkach a v nami zasielaných newsletteroch. Vyhodnotenie Vášho správania zahŕňa najmä to, ktoré oblasti sledujete a ktoré časti newsletteru Vás zaujímajú. Na základe toho vytvárame personalizované používateľské profily s priradením údajov Vašej osobe a/alebo e-mailovej adrese, aby sme Vás mohli lepšie a v súlade s Vašimi osobnými záujmami oslovovať cez Lidl Slovenská republika, s.r.o., formou newsletterov, reklamy na webových stránkach a tlačenej reklamy, ktoré lepšie vyhovujú Vašim osobným záujmom, a tým zlepšovať aj našu reklamnú ponuku. Svoj súhlas s tým môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Odvolanie súhlasu vedie k vymazaniu zhromaždených používateľských údajov.


Právnym základom na uvedené spracovania je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, resp. v prípade udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Spracovanie osobných údajov stálych zákazníkov na vlastné reklamné účely, resp. na reklamné účely tretích osôb, je možné považovať za oprávnený záujem.


Príjemcovia/Kategórie príjemcov:


V oblasti reklamných aktivít vrátane zobrazovania individuálne vytváraného obsahu „podľa Vašich preferencií a záujmov môžu byť príjemcami osobných údajov naši dôveryhodní partneri, ktorých zoznam je uvedený v informáciách o súboroch cookies.


Inak odovzdanie osobných údajov tretím osobám zásadne vylučujeme.


Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:


Pokiaľ odvoláte Váš súhlas s používaním jednotlivých reklamných nástrojov alebo ak proti určitým reklamným nástrojom budete namietať, budú Vaše údaje z príslušných (e-mailových) distribučných zoznamov vymazané.


Ak vznesiete námietku, bude príslušná kontaktná adresa zablokovaná pre ďalšie reklamné spracovanie údajov. Upozorňujeme na to, že vo výnimočných prípadoch aj po prijatí Vašej námietky môže ešte dočasne dochádzať k odoslaniu reklamného materiálu. To je technicky podmienené časom spracovania reklamných newsletterov a neznamená to, že Vašu námietku neakceptujeme.

9. Zasielanie newsletterov


Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:

Na našej webovej stránke alebo v našej mobilnej aplikácii Vám ponúkame možnosť prihlásiť sa na odber nášho newsletteru. Ak budete súhlasiť s odberom nášho newsletteru, použijeme Vašu e-mailovú adresu a príp. Vaše meno, priezvisko a oslovenie na zasielanie (pokiaľ to bude možné individuálnych) informácií o produktoch, akciách, súťažiach a novinkách z ponuky, ako aj ankiet o spokojnosti zákazníkov. Tieto údaje ukladáme a spracovávame za účelom zaslania bulletinu.


Newsletter zahŕňa informácie o akciách (ponuky, zľavy, súťaže atď.), ako aj tovaroch a službách Lidl predajní na Slovensku, prípadne aj informácie o ponukách (tovaroch a službách) partnerských spoločností.


S Vaším súhlasom evidujeme Vaše používateľské správanie na webových stránkach www.lidl.sk, v mobilných aplikáciách, ako aj v našich newsletteroch a newsletteroch našich partnerských spoločností. Vyhodnotenie používateľského správania zahŕňa najmä to, ktoré časti príslušnej webovej stránky, mobilnej aplikácie, resp. newsletteru, navštevujete a na ktoré linky klikáte. Na základe toho vytvárame personalizované používateľské profily s priradením údajov Vašej osobe a/alebo e-mailovej adrese, aby sme Vás mohli lepšie a v súlade s Vašimi osobnými záujmami oslovovať formou newsletterov, online reklamy, prípadne tlačenej reklamy a aby sme tým zlepšovali našu ponuku reklamy.


Tento súhlas sa vzťahuje na odber nasledovných tématických newsletterov:

 • Ponuka tovarov predajní spoločnosti Lidl (Lidl Newsletter)
 • Ponuke internetového obchodu spoločnosti Lidl (Online Shop)
 • Recepty komunikované prostredníctvom Kuchynalidla.sk (Kuchyňa Lidla).

Ak máte záujem len o odber určitého typu newsletteru, voľbu môžete spraviť preklikom priamo v newslettri cez „Upraviť môj profil“ v menu „Aktualizuj svoj profil“.


Právnym základom na spracovanie osobných údajov v rámci zasielania newsletterov je Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.


Aby sme zabezpečili, že pri vkladaní e-mailovej adresy nedošlo k žiadnej chybe, používame tzv. postup Double-Opt-In: keď zadáte Vašu e-mailovú adresu do prihlasovacieho poľa, pošleme Vám potvrdzovací link. Až po kliknutí na tento potvrdzovací link bude Vaša e-mailová adresa zaradená do nášho rozdeľovníka pre zasielanie newsletterov.


Váš súhlas so zasielaním newsletterov, účasťou na prieskumoch spokojnosti zákazníkov, alebo s vytvorením Vašich personalizovaných používateľských profilov môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti, a to napríklad tak, že sa na našej webovej stránke odhlásite z prijímania newsletteru. Link na odhlásenie nájdete tu alebo na konci každého newsletteru. Odhlásenie má za dôsledok vymazanie získaných osobných údajov užívateľa.


Príjemcovia/Kategórie príjemcov:

Pokiaľ na zasielanie newsletteru budú používaní externí poskytovatelia služby, budú títo zmluvne zaviazaní podľa čl. 28 GDPR a § 34 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Akékoľvek iné odovzdanie osobných údajov tretím osobám v súvislosti so zasielaním newsletterov zásadne vylučujeme.


Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

Keď odvoláte svoj súhlas so zasielaním newsletteru spoločnosti Lidl, budú Vaše osobné údaje z príslušných e-mailových rozdeľovačov odstránené.

10.   Použitie súborov cookies a podobných nástrojov na spracovanie údajov o používaní stránky


Zodpovedné subjekty a účely spracovania osobných údajov / právne základy:


My, spoločnosť Lidl Slovenská republika, s.r.o., Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, sme prevádzkovateľom spracúvaných osobných údajov v súvislosti s používaním súborov cookies a iných podobných techník na spracovanie osobných údajov používaných v rámci stránok a podstránok www.lidl.sk.


Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Nemecko, je prevádzkovateľom v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v kontexte používania súborov cookies a iných podobných techník na spracovanie údajov v rámci webovej stránke My Lidl. „My Lidl“ je zákaznícky účet pre online obchody skupiny spoločností Lidl vrátane webovej stránky www.lidl.sk. V prípade, že na webovej stránke www.lidl.sk (viď nižšie), vyjadríte súhlas s používaním súborov cookies a inými podobnými nástrojmi tento súhlas sa vzťahuje aj na používanie súborov cookies a iných podobných nástrojov na spracovanie údajov využívaných spoločnosťou Lidl Stiftung & Co. KG na webovej stránke My Lidl.


Pre spracúvanie súborov cookies na marketingové účely (pozri súbory cookies v kategórii „Marketing“ v Cookies ustanovenia | Lidl.sk) sú pre nás spoločnosti Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paríž, Francúzsko (ďalej len „Criteo“), Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko (Facebook) a RTB House GmbH, Kurfürstendamm 226, 10719 Berlín, Nemecko (RTB House) spoločnými prevádzkovateľmi v zmysle článku 26 GDPR. V rámci spolupráce na našich webových stránkach používame s vaším súhlasom špeciálne technológie týchto partnerov, aby sme mohli zaznamenávať vaše správanie pri surfovaní a zobrazovať Vám personalizovanú, resp. prispôsobenú reklamu na našich webových stránkach alebo na platforme našich partnerov. Naši partneri pritom môžu porovnávať údaje zhromaždené na našej webovej lokalite so svojimi vlastnými databázami.


V rámci spolupráce so spoločnosťou Criteo (tzv. Criteo cookies) používame na našej webovej stránke s Vaším súhlasom špeciálne technológie spoločnosti Criteo, aby spoločnosť Criteo mohla zaznamenať Vaše správanie na našej webovej stránke a zobrazovať reklamu prispôsobenú Vám na mieru. V rámci spolupráce Criteo vytvára reklamy a rozhoduje, ktoré reklamy sa zobrazia na ktorých webových stránkach. Ďalšie informácie o tomto spracovaní osobných údajov nájdete aj v politike ochrany údajov spoločnosti Criteo. Pri uplatňovaní svojich práv v súvislosti so spracovaním údajov opísaným v tomto odseku môžete tiež kontaktovať spoločnosť Criteo (Criteo DPO, 32 Rue Blanche, 75009 Paríž, Francúzsko alebo e-mailom na adrese: dpo@criteo.com).


V súvislosti s používaním tzv. Facebook Pixel sa na našom webe s Vašim súhlasom používajú súbory cookies (viď cookies s poskytovateľom alebo označením „Facebook“ v našich zásadách používania cookies). Okrem nás je za spracúvanie osobných údajov súvisiacich s Facebook Pixel v zmysle článku 26 GDPR spoločne zodpovedná teda spoločnosť Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko (ďalej len „spoločnosť Facebook“). Dohodu, na ktorej je založená spolupráca so spoločnosťou Facebook, nájdete tu. Facebook Pixel zhromažďuje údaje o Vašom používaní našej webovej stránky a porovnáva ich s údajmi z Facebooku, aby Vám na Vašej webovej stránke Facebook zobrazoval tzv. personalizovanú reklamu (t.j. reklamu prispôsobenú Vám na mieru). Facebook tiež používa získané osobné údaje na svoje vlastné reklamné účely, ako aj na reklamné účely tretích strán v súlade so Zásadami používania údajov spoločnosti Facebook. Nájdete tu tiež ďalšie informácie o tom, ako sa môžete domáhať svojich práv dotknutej osoby v súvislosti s vašimi údajmi spracúvanými spoločnosťou Facebook priamo v spoločnosti Facebook.


Ďalšie informácie o tomto spracúvaní údajov a o uplatňovaní Vašich práv ako dotknutej osoby nájdete aj v príslušných podmienkach ochrany osobných údajov našich partnerov:


 • Criteo: Privacy Policy | Criteo,
 • Facebook: Zásady ochrany súkromia spoločnosti Meta – ako spoločnosť Meta zhromažďuje a používa údaje používateľov | Centrum ochrany súkromia | Spravujte svoje súkromie na Facebooku, v Messengeri a na Instagrame | Ochrana súkromia na Facebooku,
 • RTB House: Privacy Center | RTB House


Cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú do pamäte vo Vašom koncovom zariadení (notebook, tablet, smartfón a i.) vždy, keď navštívite našu webovú stránku. Cookies nespôsobujú vo Vašom koncovom zariadení žiadnu škodu, neobsahujú žiadne vírusy, trójske kone alebo iný škodlivý softvér. V cookies sa ukladajú informácie, ktoré súvisia s používaním koncového zariadenia. To však neznamená, že tým získame priamo informáciu o Vašej totožnosti.


Použitie súborov cookies a ďalších nástrojov na spracovanie údajov o používaní slúži v závislosti od kategórie súborov cookies alebo iných nástrojov na tieto účely:


Technicky nevyhnutné:


Sú to cookies a podobné nástroje, bez ktorých nemôžete využívať naše služby (napr. na správne zobrazenie našich webových stránok / funkcií, ktoré chcete využiť, rešpektovanie Vašich nastavení, ako sú vaše voľby týkajúce sa súborov cookie a podobných technológií, nauloženie Vašich prihlasovacích údajov, vyplnenie nákupného košíka pri online nakupovaní atď.).


Zvýšenie pohodlia:


Tieto technológie nám umožňujú zohľadniť Vaše skutočné alebo predpokladané preferencie pre pohodlné používanie našich webových stránok. Napríklad Vaše preferencie nám umožňujú zobrazovať naše webové stránky v jazyku, ktorý je pre vás vhodný. Pomáha nám to tiež zabrániť tomu, aby sme Vám zobrazovali produkty, ktoré nemusia byť dostupné vo Vašej oblasti.


Štatistiky:


Tieto technológie nám umožňujú vytvoriť a spracovať anonymné štatistiky o využívaní našich služieb, aby sme ich mohli prispôsobiť Vašim potrebám. To nám umožňuje napríklad určiť, ako môžeme naše webové stránky ešte lepšie prispôsobiť zvyklostiam používateľov.


Marketing:


Tieto technológie nám a ďalším zodpovedným stranám (napríklad vyššie uvedeným spoločným prevádzkovateľom) umožňujú zobrazovať Vám reklamný obsah, ktorý je pre Vás vhodný, na základe analýzy Vášho spôsobu používania stránok. V tejto súvislosti je možné Váš spôsob používania sledovať aj na rôznych webových stránkach, prehliadačoch alebo koncových zariadeniach pomocou ID používateľa (jedinečný identifikátor).


Prehľad informácií o cookies a iných použitých nástrojoch, vrátane účelu spracovania, doby uchovávania a všetkých zahrnutých poskytovateľoch (tretích strán) môžete nájsť tu.


V rámci použitia súborov cookies a podobných nástrojov na spracovanie údajov o používaní sa v závislosti od účelu spracúvajú najmä tieto kategórie osobných údajov:


Technicky nevyhnutné:


 • Záznamy používateľov, ktoré si zapamätajú vstup na niekoľkých podstránkach (napr. na presunutie vybraného tovaru do nákupného košíka, na výber preferovaného obchodu vo vyhľadávači Lidl obchodov);
 • Autentifikačné údaje na identifikáciu používateľa po registrácii s cieľom získať prístup k autorizovanému obsahu počas ďalších návštev (napr. prístup k zákazníckemu účtu My Lidl);
 • Autentifikačné údaje na identifikáciu používateľa po registrácii s cieľom získať prístup k autorizovanému obsahu počas ďalších návštev (napr. prístup k zákazníckemu účtu My Lidl);
 • Dáta na prehrávanie multimediálneho obsahu (napr. Prehrávanie (produktov) videí vybraných používateľom).


Zvýšenie pohodlia:


 • Nastavenia používateľského rozhrania, ktoré nie sú prepojené s trvalým identifikátorom (napr. Aktívny výber jazyka alebo konkrétne zobrazenie vyhľadávacích dopytov alebo máp vo vyhľadávači obchodov);


 • Tovar vložený do nákupného košíka pred dokončením objednávky, ak medzitým opustíte internetový obchod.


Štatistika:


 • Pseudonymizované profily používateľov s informáciami o používaní našich webových stránok. Patria sem najmä:


 • typ prehliadača / verzia,


 • použitý operačný systém,


 • tzv. „refferer URL“ (predtým navštívená webová stránka),


 • IP adresa zariadenia a názov zariadenia


 • čas požiadavky servera,


 • individuálne užívateľské ID a zobrazené časti webovej stránky (správanie pri surfovaní).


 • IP adresa je pravidelne anonymizovaná, takže ju vo všeobecnosti nemožno vysledovať späť k Vašej osobe.


 • Individuálne užívateľské ID skombinujeme s inými údajmi od Vás (napr. menom, e-mailovou adresou atď.) iba s Vaším výslovným súhlasom (pozri napr. bod 9 tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov). Na základe samotného ID používateľa nedokážeme vyvodiť žiadne závery o Vašej osobe.


Marketing:


 • Pseudonymizované užívateľské profily s informáciami o používaní našich webových stránok. Patria sem najmä:


 • IP adresa,


 • individuálne užívateľské ID,


 • potenciálny záujem o produkt,


 • zobrazené časti webovej stránky (správanie pri surfovaní).


 • IP adresy sú pravidelne anonymizované, takže ich vo všeobecnosti nemožno vysledovať späť k Vašej osobe.


 • Individuálne užívateľské ID skombinujeme s inými údajmi od Vás (napr. menom, e-mailovou adresou atď.) iba s Vaším výslovným súhlasom (pozri napr. bod 9 tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov). Na základe samotného ID používateľa nedokážeme vyvodiť žiadne závery o Vašej osobe. V prípade potreby zdieľame ID používateľa a súvisiace profily používania s tretími stranami prostredníctvom poskytovateľov reklamných sietí.


Táto webová lokalita používa funkciu "Google Signals" na rozšírenie štatistických prehľadov vytvorených pomocou služby Google Analytics o vyhodnotenie tokov návštevníkov naprieč zariadeniami. Google Signals sa používajú len pre používateľov, ktorí sú počas relácií prihlásení do účtu Google a majú aktivovanú funkciu "Personalizovaná reklama" v účte Google. Google Signals nám neposkytujú žiadne hlbšie informácie o konkrétnych osobách ani možnosti jedinečnej identifikácie Vás alebo zariadenia, ktoré používate. Ak chcete túto funkciu deaktivovať, môžete to nastaviť vo svojom konte Google. Ďalšie informácie o tom, ako upraviť nastavenia reklamy Google, nájdete na stránke https://support.google.com/ads/answer/2662856. Ďalšie informácie o službách Google Signals nájdete na stránke Aktivácia signálov Googlu - Analytics Pomocník (google.com).


Právnym základom pre používanie cookies na zvýšenie pohodlia, štatistických a marketingových cookies (a podobných nástrojov) je Váš súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Právnym základom pre použitie technicky potrebných súborov cookies (a podobných nástrojov) je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, t. j. spracúvame Vaše osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby v procese uzatvárania alebo plnenia zmluvy v spojení s článkom 6 ods.1 písm. f) GDPR.


Váš súhlas môžete odvolať / upraviť voči všetkým prevádzkovateľom (t.j. okrem nás aj Lidl Stiftung & Co. KG, Criteo SA a pod.) kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti bez toho, aby ste ovplyvnili zákonnosť spracovania na základe súhlasu do okamihu odvolania súhlasu. Jednoducho kliknite sem a urobte výber. Odstránením zodpovedajúcich zaškrtávacích políčok môžete ľahko odvolať svoj súhlas na účely spracúvania, ktorí požadujete zrušiť.


Príjemcovia/kategórie príjemcov:


V rámci spracovania osobných údajov pomocou cookies a podobných nástrojov na spracovanie údajov o používaní využívame špecializovaných poskytovateľov služieb, najmä z oblasti online marketingu. Títo poskytovatelia služieb spracúvajú Vaše údaje v našom mene ako spracovatelia, v každom prípade sú starostlivo vybraní a zmluvne zaviazaní v súlade s článkom 28 GDPR. Všetky spoločnosti uvedené v našich Cookies ustanoveniach ako poskytovatelia konajú ako sprostredkovateľ na základe nášho poverenia, pokiaľ na začiatku tohto bodu nie sú uvedení ako (spoločný) prevádzkovateľ.


V rámci našej spolupráce so spoločnosťami Google LLC a Facebook Ireland Limited sa vyššie uvedené údaje zvyčajne spracúvajú aj na serveroch v USA na štatistické a marketingové účely.


V rozsahu, na ktorý sa vzťahuje Váš udelený súhlas, sa Vaše osobné údaje budú zhromažďovať rovnako, ako je opísané vyššie, spoločnosťou Lidl Stiftung & Co. KG a / alebo Criteo SA ako samostatným alebo spoločným prevádzkovateľom. Ak ste súhlasili so spracovaním na marketingové účely, môžeme zdieľať vaše ID používateľa a súvisiace užívateľské profily s tretími stranami prostredníctvom poskytovateľov reklamných sietí.


Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:


Dobu uchovávania súborov cookies nájdete v našich Cookies ustanoveniach. Ak je v stĺpci „Platnosť do“ uvedené „Persistent“, cookies sa ukladajú natrvalo až do odvolania príslušného súhlasu.

11. Právo odvolať súhlas / Opt – Out možnosti


Okrem možností uvedených v bode 10 môžete tiež zabrániť technológiám personalizácie uvedeným v bode 10 zodpovedajúcim nastavením webového prehliadača, napr. odmietnutím určitých alebo všetkých cookies. Chceli by sme však zdôrazniť, že potom nebudete môcť používať všetky funkcie tejto webovej stránky.

Máte tiež možnosť zabrániť personalizovanej reklame pomocou takzvaného Manažéra preferencií.


12. Prenos osobných údajov príjemcom v tretích krajinách


Ak poskytujeme osobné údaje príjemcom v tretích krajinách (t. j. so sídlom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru), informujeme Vás o tom v informáciách o príjemcoch / kategóriách príjemcov v popise príslušného spracovania osobných údajov. Európska komisia potvrdzuje, že niektoré tretie krajiny majú štandard ochrany údajov porovnateľný s úrovňou ochrany v Európskom hospodárskom priestore prostredníctvom takzvaných rozhodnutí o primeranosti. Zoznam týchto krajín môžete nájsť na adrese https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_sk. Ak v krajine neexistuje porovnateľný štandard ochrany osobných údajov, zabezpečujeme, aby bola ochrana údajov primerane zaručená inými opatreniami. To je možné napr. prostredníctvom záväzných vnútropodnikových pravidiel, štandardných doložiek o ochrane údajov, ktoré prijala Európska komisia, certifikátov alebo schválených kódexov správania. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa prosím na našu zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov (viď nižšie).

13. Zahrnutý obsah tretích strán


Na našu webovú stránku môžeme umiestniť YouTube videá, ktoré sú uložené na https://www.youtube.com a dajú sa prehrávať priamo z našej webovej stránky. Všetky YouTube videá sú vložené v „rozšírenom režime ochrany osobných údajov“, čo znamená, že ak si neprehrávate videá, do YouTube sa neodošlú žiadne údaje o Vás ako o používateľovi. Dáta sa prenášajú iba počas prehrávania videa. Nemáme žiaden vplyv na prenos týchto údajov.


Viac informácií o účele a rozsahu zhromažďovania osobných údajov a ich spracovania na YouTube nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov poskytovateľa služby. Nájdete tu aj ďalšie informácie o svojich právach a možnostiach nastavení ochrany Vášho súkromia. Adresa a zásady ochrany osobných údajov služby YouTube: Google LLC, Amphitheatre Parkway. Mountain View, CA 94043, USA;  https://www.google.de/intl/sk/policies/privacy/.

14. Bing Maps


Na tomto webe používame službu Bing Maps. Táto služba nám umožňuje ukázať Vám interaktívne mapy priamo na webe, čo Vám umožní pohodlne používať funkciu mapy, napr. na nájdenie predajní Lidl vo Vašom okolí.Používanie Bing Maps sa uskutočňuje za účelom atraktívnej prezentácie našej online ponuky a ľahkého vyhľadania našich predajní na webových stránkach. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.Ak navštívite našu webovú stránku, dodávateľ služby Bing Maps, spoločnosť Microsoft Corporation, dostane informácie o tom, že ste navštívili príslušnú podstránku našej webovej stránky. Aby ste mohli využívať funkcie aplikácie Bing Maps, je potrebné v rámci internetovej komunikácie spracovať Vašu adresu IP. Zvyčajne sa spracováva na serveri Microsoft v USA.Nemáme nijaký vplyv na spracovanie konkrétnych údajov pomocou služby Bing Maps. Viac informácií o účele a rozsahu spracovania údajov v aplikácii Bing Maps nájdete vo vyhláseniach o ochrane osobných údajov poskytovateľa. Nájdete tu aj ďalšie informácie o svojich právach a možnostiach nastavenia ochrany Vášho súkromia. Informácie o adrese a ochrane osobných údajov poskytovateľa Bing Maps: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA,


https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.


15. Google reCaptchaNa ochranu Vašich osobných údajov a na zabezpečenie odosielania formulárov, najmä v rámci Vašej účasti na súťažiach, používame Google reCaptcha, službu spoločnosti Google LLC („Google“). Použitie tejto služby je založené na článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
V tejto súvislosti sa používa analýza rôznych informácií na určenie, či zadávanie údajov vykonáva človek alebo automatický program. Generované informácie sa odošlú na server Google v USA a tam sa uložia. Zhromažďovanie a analýza údajov nám ani spoločnosti Google neumožňuje identifikovať Vašu totožnosť. Spoločnosť Google tieto informácie nepriraďuje k Vašim osobným údajom.Viac informácií o Google reCaptcha nájdete na: https://policies.google.com/privacy?hl=sk alebo https://policies.google.com/terms?hl=sk.

16. Informovanie o dostupnosti produktu prostredníctvom e-mailu


Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:

Ak určitý produkt nie je k dispozícii, ponúkame zákazníkom priamo pri tomto produkte možnosť získať prostredníctvom e-mailu v budúcnosti informáciu o tom, že tento produkt je opäť k dispozícii. Ak ste udelili súhlas so zasielaním týchto informácií, budeme na informovanie o dostupnosti produktu používať Vašu e-mailovú adresu a prípadne Vaše meno. Vaše osobné údaje uchovávame a spracúvame za účelom zasielanie e-mailov.

Právnym základom pre toto spracúvanie osobných údajov je Váš súhlas udelený v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Aby sme sa uistili, že pri zadávaní e-mailovej adresy nedošlo k žiadnym chybám, používame tzv. princíp dvojitej autentifikácie: Po zadaní Vašej e-mailovej adresy do registračného poľa Vám e-mailom pošleme potvrdzovací hyperlinkový odkaz. Vaša e-mailová adresa bude do našej databázy e-mailových adries pridaná až po kliknutí na tento potvrdzovací odkaz.

Váš súhlas so zasielaním týchto oznámení o dostupnosti produktu môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti, napríklad kliknutím na odkaz na zrušenie prihlásenia na konci každého e-mailového oznámenia o dostupnosti. Alternatívne je možné zaslať e-mail na niektorý z kontaktov uvedený v bode 19.


Príjemcovia/kategórie príjemcov:

Ak sa na zasielanie e-mailov používajú externí dodávatelia, sú zmluvne poverení podľa článku 28 GDPR.


Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

Ak odvoláte svoj súhlas so zasielaním oznámení o dostupnosti produktov alebo ak požadovaný produkt nebude k dispozícii ani po 90 dňoch, možnosť zasielania oznámení o dostupnosti produktu na Vašu e-mailovú adresu bude zablokovaná. Vaše osobné údaje a registrácia súvisiaca so zasielaním informácií o dostupnosti produktov budú následne bez zbytočného odkladu odstránené.

17. Prieskum spokojnosti v rámci programu „Overené zákazníkmi“


Ciele spracúvania údajov/právne základy


S vaším povolením vám po uskutočnení nákupu môže byť zaslaný e-mailový dotazník od Heureka v rámci programu „Overené zákazníkmi“, do ktorého je zapojený náš e-shop. Cieľom dotazníka je zisťovať spokojnosť zákazníkov prevádzkovateľa, ktorí realizovali nákup cez internetový e-shop www.lidl.sk. Na e-mailovú adresu, uloženú Vo vašom zákazníckom účte, Vám pošleme dotazník. V prípade, že následne doručený dotazník spokojnosti vyplníte, zhromaždí sprostredkovateľ pre prevádzkovateľa Vaše hodnotenie nákupu a poskytneme ho prevádzkovateľovi.


Účasť zákazníkov na prieskume spokojnosti je dobrovoľná. Zákazník nemá povinnosť súhlas udeliť. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania pred jeho odvolaním. Sme vám vďační za Vašu podporu.


Rozsah spracúvaných údajov: Heureke sa poskytujú údaje v rozsahu e-mailová adresa, informácia o zakúpenom tovare


Právnym základom na vyššie uvedené spracovanie údajov je váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm.a) GDPR.


Váš súhlas s týmto spracúvaním údajov môžete kedykoľvek odvolať, s pôsobnosťou pre budúcnosť, a to odvolaním súhlasu pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom alebo e-mailom na naše kontaktné údaje uvedené v bode 10 „Kontaktné údaje“.


Príjemcovia/kategórie príjemcov


Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk.; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Tento spracúva Vaše osobné údaje v našom mene ako sprostredkovateľ, je starostlivo vybraný a zmluvne zaviazaný v súlade s článkom 28 GDPR. V prípade potreby môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté iným tretím stranám, ak to vyžaduje zákon. Vaše údaje neposkytujeme do tretích krajín.


Doba uchovávania/kritériá na stanovenie doby uchovávania


Vaše údaje spracúvame v súvislosti s konkrétnym nákupom a v krátkom čase sú pseudonymizované. Ak váš súhlas odvoláte, bude Vaša adresa určená na prijatie tohto e-mailu zablokovaná.


Práva dotknutej osoby


Vaše práva dotknutej osoby uvádzame bližšie na konci tohto vyhlásenia.

18. Prepojenie s Lidl Plus


Aby sme vás mohli identifikovať ako používateľa služby Lidl Plus, odovzdáme vaše zákaznícke číslo spoločnosti Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm ("Lidl Stiftung"). Právnym základom tohto spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR). Oprávneným záujmom je obmedziť nasledujúci prenos údajov na zákazníkov, ktorí sú skutočne používateľmi služby Lidl Plus.


Ak Vás spoločnosť Lidl Stiftung identifikuje ako účastníka vernostného programu "Lidl Plus", informujeme ju o produktoch, ktoré ste si zakúpili/vložili do nákupného košíka podľa druhu, množstva a ceny, o kupónoch, ktoré ste uplatnili, o čase platby, použitých platobných prostriedkoch a zvolených spôsoboch doručenia. Ak ste súhlasili so spracúvaním údajov o používaní na štatistické a/alebo marketingové účely (pozri bod 10), tieto údaje tiež odovzdáme spoločnosti Lidl Stiftung. Okrem toho informujeme Lidl Stiftung o Vašom správaní pri používaní nášho informačného bulletinu vrátane informácií, ako je čas otvorenia bulletinu, odkazy alebo oblasti, na ktoré ste klikli, trvanie a frekvencia používania. Právnym základom uvedeného spracúvania je plnenie zmluvy medzi Vami a spoločnosťou Lidl Stiftung, článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR.


Ďalšie informácie o spracovaní údajov v rámci spoločnosti Lidl Plus nájdete tu.

19. Web-push oznámenie


Účely spracovania osobných údajov/Právny základ:

Aby ste od nás mohli pravidelne dostávať informácie o novinkách v našom internetovom obchode a špeciálnych ponukách (ako sú kupóny alebo akcie), ako aj upozornenia na neukončené objednávky, môžete sa prihlásiť na odber push oznámení.

Na tento účel musíte potvrdiť požiadavku vášho prehliadača alebo koncového zariadenia na prijímanie push oznámení. Následne sa uloží čas prihlásenia ako aj push token alebo ID vášho zariadenia. Tieto údaje sa používajú jednak na to, aby vám bolo možné zasielať push oznámenia, a jednak ako dôkaz vašej registrácie.

Push oznámenia štatisticky vyhodnocujeme, a tak môžeme rozpoznať, či a kedy boli oznámenia zobrazené a či ste na ne klikli. To nám umožňuje určiť predpokladané záujmy všetkých príjemcov a zvýšiť tak záujem o naše push oznámenia.

Právnym základom spracovania vašich údajov na účely zasielania push oznámení je váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Svoj súhlas s týmto spracovaním údajov môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Svoj súhlas môžete odvolať v nastaveniach svojho prehliadača alebo koncového zariadenia alebo kliknutím na tento odkaz [ Odhlásiť sa z odberu].


Príjemcovia/Kategórie príjemcov:

Ak sa na zobrazovanie push oznámení využívajú externí spracovatelia, sú zmluvne zaviazaní v súlade s článkom 28 GDPR.


Doba uchovávania/ Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

Vaše údaje sa budú uchovávať tak dlho, kým budete prihlásení k zasielaniu push oznámení.


20. Názov a kontaktné údaje prevádzkovateľa, ako aj kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov


Tieto Ustanovenia o ochrane osobných údajov platia pre spracovanie osobných údajov spoločnosťou Lidl Slovenská republika, s.r.o., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava („Prevádzkovateľ“) a pre webové stránky https://www.lidl.sk/. Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov pre Lidl Slovenská republika, s.r.o. je dostupná na vyššie uvedenej adrese, do rúk zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov, resp. na ochranaosobnychudajov@lidl.sk.

B) Predajne spoločnosti Lidl

1. Kontrola veku


Pri predaji produktov s vekovým obmedzením, ako sú napr. alkohol či tabakové výrobky, je vykonaná vizuálna kontrola preukazu totožnosti našim pokladníkom za účelom kontroly veku. Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, t. j. ide o plnenie našej zákonnej povinnosti.

2. Bezpečnostné kamery


Za účelom zaistenia bezpečnosti osôb a ochrany majetku, zabránenia a objasnenia trestných činov a priestupkov páchaných na osobách a majetku, sú v priestoroch predajní aj skladoch spoločnosti Lidl inštalované bezpečnostné kamery a kamerový systém so záznamom. Prostredníctvom kamerového systému dochádza k spracúvaniu Vašich osobných údajov. Právnym základom na uvedené spracovanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Takéto spracúvanie osobných údajov za účelom ochrany našich zákazníkov, zamestnancov a nášho majetku je možné považovať za oprávnený záujem.

 

 

Používanie bezpečnostných kamier je v predajniach a skladoch označené jasne viditeľným piktogramom. Záznamy uchovávame najviac 15 dní od ich vyhotovenia. V prípade skladov je doba uchovávania 6 dní, s výnimkou skladu v Seredi kde je doba uchovávania 12 dní. V prípade ak z kamerových záznamov vznikne podozrenie, že je tam zaznamenané protiprávne konanie, záznamy môžu byť zálohované dlhšie pre účely zabezpečenia dôkazov v ďalších konaniach napríklad pre prípad zistenia a preukázania zodpovednosti osôb na účely trestného konania a konania o priestupkoch. V prípade ak príslušné orgány požiadajú o vydanie kamerových záznamov, Vaše údaje poskytujeme na splnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

 

 

V prípade inštalácie a údržby môžu mať externé spoločnosti poverené údržbou, poskytovatelia bezpečnostných služieb prístup k údajom spracúvaným v rámci kamerového systému. Tieto externé subjekty sú riadne zazmluvnené v s. Dotknutá osoba má najmä právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov spracúvaných v rámci výkonu oprávneného záujmu;


3. Spracovanie platieb kartou


Pokiaľ ide o rozsah údajov, spracovávame údaje o Vašej karte (číslo bankového účtu a kód banky, dátum platnosti karty a číslo karty) a ďalšie platobné údaje (najmä čiastka, dátum, čas, identifikátor terminálu, miesto platby a predajňa, v ktorej platíte) . Toto spracovanie vykonávame za účelom spracovania platieb (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR) a zaistenia platobného procesu u poskytovateľa platobných služieb (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Oprávnený záujem spočíva v zabezpečení a spracovaní platby. Údaje budú vymazané, len čo už nebudú potrebné na spracovanie platby, ibaže zákon bude vyžadovať určitú lehotu na ich uchovanie.


Vaše údaje spracúvame na spracovanie platby kartou (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR), ako aj na implementáciu postupu inkasa SEPA (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) a v prípade potreby na kontrolu kreditu. Okrem toho slúžia údaje na zabránenie zneužitia karty a na zníženie rizika zlyhania platby. Údaje sa vymažú, ak už nie sú potrebné na spracovanie platby, ak to nie je v rozpore so zákonnými lehotami uchovávania.


V prípadoch stanovených zákonom môžu byť Vaše údaje odovzdané orgánom činným v trestnom konaní a príslušným orgánom v súvislosti s opatreniami proti praniu špinavých peňazí.


Nie ste právne ani zmluvne povinní nám poskytnúť Vaše údaje. Platba kartou však nie je možná bez spracovania Vašich údajov. Alternatívne môžete kedykoľvek zaplatiť v hotovosti.

4. Reklamácia tovaru


V súvislosti s reklamáciou zakúpeného tovaru bude spoločnosť Lidl spracúvať Vaše osobné údaje, a to v rozsahu nevyhnutnom pre vybavenie reklamácie, t. j. minimálne v rozsahu Vašich identifikačných a kontaktných údajov a ďalej v rozsahu údajov o reklamovanom tovare.


Účelom spracovania Vašich osobných údajov je v tomto prípade vybavenie uplatnenej reklamácie, ako aj ochrana práv spoločnosti Lidl.


Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov pri uplatnení reklamácie je článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR a § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov, t. j. ide o plnenie zákonnej povinnosti spoločnosti Lidl vybaviť Vašu reklamáciu, ako aj článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov, t. j. oprávnený záujem spoločnosti Lidl. V oboch prípadoch je spracovanie Vašich osobných údajov možné aj bez súhlasu dotknutej osoby.


Doba uloženia osobných údajov sa odvíja od času, ktorý je nevyhnutný na vybavenie reklamácie a následne od doby, ktorá je nevyhnutná pre ochranu oprávnených záujmov spoločnosti Lidl.

5. Spracovanie škodových udalostí


V prípade, ak dôjde v priestoroch predajne k vzniku škody na zdraví či majetku dotknutej osoby , spoločnosť Lidl spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu nevyhnutnom na posúdenie zodpovednosti spoločnosti Lidl za vzniknutú škodu. Tieto údaje môžu zahŕňať okrem identifikačných a kontaktných údajov aj osobitnú kategóriu osobných údajov, t. j. údaje o zdravotnom stave, či popis škodovej udalosti.


Účelom spracovania osobných údajov je posúdenie zodpovednosti spoločnosti Lidl za vzniknutú škodu a prípadná náhrada škody.


Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov pri uplatnení nároku na náhradu škody je článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR a § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov, t. j. spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa nahradiť škodu, ale aj článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov, t. j. súhlas dotknutej osoby. V prípade poskytovania osobných údajov týkajúcich sa zdravotného stavu je právnym základom čl. 9 ods. 1 písm. a) GDPR a § 16 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov, t. j. výslovný súhlas dotknutej osoby.


Doba uloženia osobných údajov sa odvíja od času, ktorá je nevyhnutný pre posúdenie zodpovednosti spoločnosti Lidl a prípadne náhradu škody a následne od doby, ktorá je nevyhnutná pre ochranu oprávnených záujmov spoločnosti Lidl.


6. Ohlasovacia povinnosť


Spoločnosť Lidl je povinná hlásiť príslušným orgánom takzvané podozrivé transakcie alebo významné straty / krádeže regulovaných prekurzorov výbušnín a plniť si svoje zákonné povinnosti. Za týmto účelom aj zhromažďuje relevantné údaje.


Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sú zadávané do ohlasovacieho formulára a ďalej poskytované príslušným orgánom je článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR, t. j. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1148 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní v spojení so zákonom č. 262/2014 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).


Vaše osobné údaje, ktoré získavame od Vás alebo boli získané od personálu predajne pozorovaním (popis osoby) a budú spracúvané v rozsahu: pohlavie/oslovenie, meno a priezvisko, adresa, vek, dátum narodenia, prípadne údaje potrebné k popisu osoby: farba vlasov, výška, odhadovaný vek, iné vlastnosti (napr. okuliare, brada, tetovanie, piercing, atď.) a iné významné skutočnosti kúpy/straty/krádeže.


Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu nevyhnutnú na naplnenie účelu. Ohlasovaní formulár vrátane osobných údajov vymažeme po každom odoslaní. Osobné údaje budú poskytnuté príslušným orgán štátnej správy v zmysle Zákona a len v rámci EÚ.


Je Vašou zákonnou povinnosťou nám Vaše údaje poskytnúť.


Vaše práva ako dotknutej osoby nájdete na konci tohto dokumentu.

7. Parkovací systém (v predajniach s rampovým systémom)


Spoločnosť Lidl, spracúva osobné údaje dotknutých osôb (zákazníkov, resp. osôb využívajúcich parkovacie služby predajne) prostredníctvom kamerového systému umiestneného na vstupnej rampe smerom na parkovisko predajne, aby poskytla svojim zákazníkom možnosť bezlístkového vstupu na parkovisko s regulovaným parkovaním. Pri vjazde na parkovisko a výjazde je evidenčné číslo vozidla (EČV) automaticky rozoznané. V prípade, že systém nie je schopný rozpoznať EČV, zákazník má možnosť vytlačiť si parkovací lístok.


O pravidlách parkovacieho systému a existencii kamerového systému na rampe je dotknutá osoba informovaná pred vstupom na parkovisko.


Účelom spracúvania EČV (kamerovým systémom vo forme fotografie) a iných informácii, ktoré súvisia so vstupom motorového vozidla do priestoru parkoviska a jeho výstupu (ako napríklad čas, úhrada parkovného, detekcie dvojitého prejazdu a pod.) je zabezpečenie efektívneho nástroja na reguláciu parkovacích kapacít prevádzkovateľa a výber parkovného. V neposlednom rade ide aj ochranu majetku spoločnosti Lidl, ktorá by vznikla v dôsledku neregulovaného parkovania a zneužívania parkovania na súkromnom pozemku, ktorý je vo vlastníctve alebo oprávnenom užívaní spoločnosti Lidl. Daný nástroj slúži v neposlednom rade aj na zlepšenie zákazníckej skúsenosti s ich nákupom a pohodlným zaparkovaním.


Právnym základom predmetného spracúvania v rámci poskytovania krátkodobého parkovania spoločnosťou Lidl svojim zákazníkom, je plnenie zmluvného vzťahu so zákazníkom v zmysle článku 6 ods.1 písm. b GDPR, ktorý vstupom na parkovisko s rampu akceptoval podmienky parkovacieho systému v spojení s výkonom oprávneného záujmu prevádzkovateľa na predmetnom spracúvaní v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, pričom záujmy prevádzkovateľa v tomto prípade prevažujú nad základnými právami a slobodami osôb dotknutých predmetným spracúvaním. Dané spracúvanie je nepochybne aj v ich záujme, aby vždy mohli na parkovisku spoločnosti Lidl pohodlne zaparkovať a nakúpiť si.


Spracúvanie EČV je v Slovenskej republike prípustné, právne predpisy uvedené spracúvanie výslovne nezakazujú. Spracúvanie je v zásade zmluvnou požiadavkou prevádzkovateľa parkoviska. Ak EČV nebude rozpoznané, dotknutá osoba si môže namiesto pohodlného automatického rozpoznania, vytlačiť parkovací lístok.


Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje. V danom prípade sa osobné údaje uchovávajú po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu. Ide o krátkodobé ukladanie dát. K údajom môže mať externý subjekt, ktorý vykonáva správu systému a jeho údržbu. Tento subjekt je riadne zmluvne zaviazaný podľa čl. 28 GDPR.


Vaše práva na ochranu osobných údajov nájdete nižšie.

8. Názov a kontaktné údaje prevádzkovateľa a kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov


Tieto Ustanovenia o ochrane osobných údajov platia pre spracovanie osobných údajov spoločnosťou Lidl Slovenská republika, s.r.o., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava („Prevádzkovateľ“).


Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov pre Lidl Slovenská republika, s.r.o. je dostupná na vyššie uvedenej adrese, do rúk zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov, resp. na ochranaosobnychudajov@lidl.sk.

C) Obchodní partneri

1. Zmluvné vzťahy s obchodnými partnermi


Nasledujúce informácie o ochrane osobných údajov sa vás týkajú, ak ste obchodným partnerom spoločnosti Lidl (prípadne niektorej zo spoločností patriacej do skupiny podnikov Lidl) alebo ich povereným zástupom, zamestnancom a prípadne štatutárnym orgánom, spoločníkom alebo užívateľom konečných výhod obchodného partnera. Obchodnými partnermi sú právnické alebo fyzické osoby, ktoré rokujú so spoločnosťou Lidl o nadviazaní obchodného vzťahu alebo ktoré už sú účastníkom zodpovedajúceho obchodného vzťahu so spoločnosťou Lidl. Tieto informácie o ochrane osobných údajov sa nevzťahujú na osoby, ktoré majú so spoločnosťou Lidl uzavretú pracovnú zmluvu, dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, prípadne učebnú zmluvu.


2. Účely spracovania osobných údajov/ Právne základy


Na plnenie zmluvných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)


Ak ste ako fyzická osoba obchodným partnerom spoločnosti Lidl, účely spracúvania vašich osobných údajov zvyčajne vyplývajú z vykonania predzmluvných opatrení, ktoré predchádzajú zmluvne upravenému obchodnému vzťahu a z plnenia povinností z uzavretej zmluvy.


Na plnenie právneho záväzku (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)


Účely spracovania osobných údajov vyplývajú v jednotlivých prípadoch z právnych predpisov. Medzi tieto právne povinnosti patrí napr. plnenie právnych požiadaviek na uchovávanie informácií a identifikácia, napr. v rámci právnych predpisov o boji proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti, daňových, kontrolných a ohlasovacích povinností a spracovania údajov v rámci požiadaviek od štátnych orgánov, ako napr. od polície


Na účely oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)


Ak ste zamestnancom, oprávneným zástupcom (napr. konateľ alebo prokurista), akcionárom alebo spoločníkom (príp. vlastníkom) jedného z našich obchodných partnerov, zhromažďujeme a spracúvame vaše nižšie uvedené osobné údaje v súvislosti s obchodným vzťahom s obchodným partnerom, aby sme si chránili naše oprávnené Záujmy.


Medzi oprávnené záujmy tu patrí najmä výber vhodných obchodných partnerov, vykonávanie sociálnych auditov na kontrolu dodržiavania sociálnych noriem, vykonávanie prieskumov hodnotení spoločností, spracovanie kontaktných údajov pre kontaktné osoby, prideľovanie výsledkov jednotlivým obchodným partnerom, zaúčtovanie obchodných transakcií, rokovania s kontaktnými osobami, ktoré nie sú alebo nebudú priamymi obchodnými partnermi, ako aj spracovanie v rámci procesu digitalizácie. Ďalšími oprávnenými záujmami sú pozvanie na stretnutie, uplatnenie právnych nárokov a zabránenie negatívnym právnym následkom (napr. v prípade bankrotu), kontroly existujúcich oprávnení (napr. dodávatelia), ochrana pred hrozbami a rizikami, uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za škodu a vyhýbanie sa právnym rizikám a ekonomickým negatívnym dopadom, detekcia a spracovanie potenciálne škodlivých e-mailov, kontroly vstupu alebo prístupu, objasnenie možného porušenia Compliance princípov prostredníctvom interných Compliance vyšetrovaní (napr. Dokumentácia správania v rozpore s protimonopolným zákonom), predchádzanie trestným činom, regulácia škôd spôsobených obchodným vzťahom, efektívne a rýchle digitálne spracovanie podpisov zmlúv, príslušné protokolovanie procesu podpisu na účely overenia, ako aj kontrola platnosti kvalifikovaného elektronického podpisu a ďalšie interné administratívne účely (napr. správa používateľov a zmlúv, kontrola a schválenie projektu) výpočet, optimalizácia procesov a pracovných tokov, spracovanie v IT systémoch a IT portáloch).


Na základe súhlasu (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR)


Okrem toho môže byť spracovanie vašich osobných údajov založené na dobrovoľnom súhlase v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

3. Kategórie osobných údajov


To, ktoré osobné údaje sú konkrétne spracúvané, závisí vo veľkej miere od dohodnutých služieb a predmetu nášho obchodného vzťahu. Preto pre vás nebudú všetky časti týchto informácií relevantné.


Vaše osobné údaje zvyčajne získavame od vás. Avšak v určitých prípadoch môže byť z dôvodu plnenia zákonných povinností alebo na základe našich oprávnených záujmov (napr. ako súčasť Compliance kontroly obchodného partnera) tiež potrebné spracúvať osobné údaje, ktoré dostávame od iných spoločností, daňových úradov, štátnych orgánov, úverových agentúr, insolvenčných registrov, verejne prístupných zdrojov (internetový prieskum) alebo iných tretích strán. Patria sem aj správy o možných porušeniach Compliance pravidiel prostredníctvom našich informačných kanálov.


Relevantné osobné údaje môžu byť:


 • Osobné údaje (napr. Meno / priezvisko, adresa a ďalšie kontaktné údaje, dátum a miesto narodenia a štátna príslušnosť), legitimačné a autentifikačné údaje (napr. Výpisy z obchodného registra, identifikačné údaje, vzorový podpis);


 • Spoločnosť, ako aj pozícia, pracovné zaradenie a oddelenie v spoločnosti, nadriadený, údaje v kontexte nášho obchodného vzťahu (napr. údaje o platbách, údaje o objednávkach), údaje o štruktúrach a vlastníctve spoločnosti, fotografie a videozáznamy (napr. v prípade dodávok tovaru), IT protokolové údaje, meno používateľa, znak používateľa a ID užívateľa, údaje týkajúce sa Compliance (napr. Informácie o referenciách, informácie o platobnej neschopnosti, negatívne správy, informácie o policajných vyšetrovaniach, týkajúcich sa predmetu služby) a ďalšie údaje porovnateľné s uvedenými kategóriami.


Po uzavretí zmluvy získavame údaje o vašej bonite prostredníctvom úverových agentúr, aby sme ochránili naše vyššie uvedené oprávnené záujmy. Na overenie dôveryhodnosti používame údaje o dôveryhodnosti z úverových agentúr. Úverové agentúry spracúvajú údaje, ktoré získavajú napríklad od bánk alebo iných spoločností. Tieto údaje zahŕňajú najmä priezvisko, meno, dátum narodenia, adresu a informácie o platobnom správaní. Informácie o údajoch, ktoré majú tieto spoločnosti o Vás k dispozícii, môžete získať priamo v úverových agentúrach.


Ak s nami uzavriete zmluvu pomocou digitálneho podpisu, spracujeme vaše s tým súvisiace osobné údaje (najmä vašu e-mailovú adresu, IP adresu, časy, kedy ste spracovávali príslušný zmluvný dokument). Určité zmluvy je možné podpisovať aj takzvaným kvalifikovaným elektronickým podpisom. V tomto prípade okrem uvedených údajov spracúvame aj údaje o certifikáte vášho podpisu (môže obsahovať napr. aj jedinečný identifikátor). Tieto osobné údaje sú prístupné všetkým, ktorí sa podieľajú na schválení a podpísaní zmluvy.

4. Príjemcovia/kategórie príjemcov


V rámci našej spoločnosti získavajú prístup k údajom, ktoré ste nám poskytli, tie úseky a oddelenia, ktoré ich potrebujú na splnenie zmluvných alebo zákonných povinností alebo na účely oprávnených záujmov, alebo tie, ktoré ste povolil v samotnom súhlase so spracovaní osobných údajov.


Spravidla ide o úsek Technického nákupu alebo úsek nákupu a príjemcov služieb v rámci spoločnosti Lidl, prípadne členov skupiny podnikov Lidl, s ktorými obchodný partner vstúpil do obchodného vzťahu, a Lidl Stiftung & Co. KG na poskytovanie podpory národným spoločnostiam Lidl.


V rámci zmluvných vzťahov majú za účelom splnenia zákonných povinností a ochrany oprávnených záujmov prístup k vašim osobným údajom aj sprostredkovatelia, štátne orgány alebo poskytovatelia služieb.


Dodržiavanie právnych predpisov o ochrane osobných údajov je v tomto prípade zmluvne zabezpečené. Údaje sa okrem toho v záujme plnenia zmluvných povinností môžu prenášať spoločnostiam v rámci skupiny Schwarz, ktorej je spoločnosť Lidl členom.


Ak ste uzavreli rámcovú dohodu so skupinou spoločností Lidl alebo skupinou Schwarz Gruppe, ako oprávnenými príjemca, príslušný úsek technického nákupu alebo úsek nákupu spoločnosti Lidl alebo Schwarz Grouppe (Schwarz Beschaffung GmbH) majú prístup k príslušným údajom obchodného partnera a údajom pre nadviazanie kontaktu. Oddelenia Compliance spoločností Schwarz majú prístup k údajom z Compliance kontrol obchodných partnerov. Základom pre toto je článok 26 GDPR v súvislosti so spoločnou zodpovednosťou. Mimo našej skupiny spoločností budú údaje poskytované ďalej iba v tom prípade, ak nám takáto povinnosť vyplýva z právnych predpisov (napr. Úradné vyšetrovania).

5. Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov


Osobné údaje sa uchovávajú tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelov uvedených vyššie. Relevantné sú pritom osobitne zákonom stanovené povinnosti o uchovávaní osobných údajov vyplývajúce zo zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní, ktoré ukladajú lehotu uchovávania až desať rokov.

6. Povinnosť poskytnúť osobné údaje


V rámci nášho obchodného vzťahu je potrebné poskytnúť tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na nadviazanie, realizáciu a ukončenie obchodného vzťahu a na splnenie s tým spojených povinností, ktoré sme zo zákona povinní získať alebo sme oprávnení ich získať na základe našich oprávnených záujmov. Bez týchto dát spravidla nebudeme schopní vstúpiť s Vami do obchodného vzťahu.

7. Prenos údajov do tretích krajín


Ak poskytujeme osobné údaje príjemcom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), takýto prenos sa uskutoční, iba ak Európska komisia potvrdí primeranú úroveň ochrany údajov pre tretiu krajinu a s príjemcom osobných údajov bude dohodnutá primeraná úroveň ochrany údajov (napr. Prostredníctvom štandardných zmluvných doložiek EÚ), alebo nám bol daný váš súhlas, alebo ak sme povinní tak urobiť na základe platných právnych predpisov.

8. Názov a kontaktné údaje prevádzkovateľa, ako aj kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov


Tieto Ustanovenia o ochrane osobných údajov platia pre spracovanie osobných údajov spoločnosťou Lidl Slovenská republika, s.r.o., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava („Prevádzkovateľ“). Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov pre Lidl Slovenská republika, s.r.o. je dostupná na vyššie uvedenej adrese, do rúk zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov, resp. na ochranaosobnychudajov@lidl.sk.

D) Zákaznícky servis

1.   Spracovanie požiadaviek zákazníkov a účasť na zákazníckych anketách


Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:


Osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri vypĺňaní kontaktných formulárov, telefonicky, e-mailom, alebo prostredníctvom sociálnych médií považujeme za dôverné. Vaše osobné údaje používame výlučne na spracovanie Vašej požiadavky a na zodpovedanie Vašich otázok.


Vaše osobné údaje použijeme výlučne na stanovené účely na spracovanie Vašej požiadavky. Právny základ pre spracovanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov alebo prípadne článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Náš a súčasne aj Váš (oprávnený) záujem na spracovaní týchto osobných údajov vyplýva z cieľa odpovedať na Vaše otázky, resp. vyriešiť existujúce problémy, a tým si zachovať a zvýšiť Vašu spokojnosť ako zákazníka alebo používateľa našej webovej stránky.


Pokiaľ sa zúčastňujete na našich zákazníckych anketách, deje sa to na výlučne dobrovoľnej báze. Pri tejto anonymnej ankete sa do pamäte neukladajú žiadne informácie, z ktorých by sa dala zistiť totožnosť účastníkov ankety. Ukladá sa iba dátum a čas Vašej účasti. Akákoľvek osobná informácia, ktorú počas odpovedania na našu anketu uvediete, bude považovaná za danú dobrovoľne a uchovaná podľa podmienok GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. V prázdnych textových poliach neuvádzajte, prosím, žiadne mená alebo podobné údaje, ktoré by umožnili identifikovať Vás alebo iné osoby. Ak ste nám v rámci zákazníckej ankety udelili súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, tak právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, t. j. Váš udelený súhlas. Pokiaľ ste nám v rámci zákazníckej ankety udelili súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, máte možnosť tento súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti. Ďalšie podrobnosti sú v týchto prípadoch upravené v osobitných zásadách ochrany osobných údajov pri príslušných zákazníckych anketách.


Príjemcovia/Kategórie príjemcov:


Pri odpovedaní na Vaše otázky a vyhodnocovaní zákazníckych ankiet môžu Vaše osobné údaje v našom mene spracovávať aj dodávatelia zákazníckych služieb a spoločnosti vykonávajúce zákaznícke ankety. Títo sú však starostlivo vybratí, boli okrem toho z našej strany preverení a zmluvne zaviazaní podľa článku 28 GDPR a § 34 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Pokiaľ je to potrebné na vybavenie Vašej požiadavky, môžu byť Vami poskytnuté údaje poskytnuté spoločnostiam skupiny spoločností Lidl.


Okrem toho môže byť pre nás potrebné postúpiť výňatky z Vašej otázky či požiadavky zmluvným partnerom (napr. dodávateľom špecifických výrobkov), aby sme dokázali zodpovedať Vašu otázku, či požiadavku. V týchto prípadoch bude otázka/požiadavka najprv anonymizovaná, takže tretie osoby nebudú schopné Vás identifikovať. Ak by v jednotlivých prípadoch bolo potrebné postúpenie Vašich osobných údajov tejto tretej osobe, budete o tom vopred informovaný a požiadaný o udelenie súhlasu. Bez vášho súhlasu nebudeme zdieľať Vaše osobné údaje s tretími stranami na tieto účely.


Výsledky našich zákazníckych ankiet sú zásadne používané iba na interné vyhodnotenia. Odovzdanie osobných údajov tretím osobám zásadne vylučujeme. Osobné údaje poskytneme tretím osobám jedine vtedy, ak ste nám dali na to váš výslovný súhlas.


Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:


Akékoľvek osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v rámci Vašich žiadostí a podnetov prostredníctvom našej webovej stránky, e-mailom alebo telefonicky, budú u nás najneskôr 90 dní po ich končenom zodpovedaní vymazané, resp. anonymizované. Skúsenosť ukázala, že spravidla po 90 dňoch už ďalšie otázky k našim odpovediam neprichádzajú. V prípade uplatnených reklamácii prostredníctvom zákazníckeho servisu môže byť táto predĺžená na čas nevyhnutný na vybavenie reklamácie s ohľadom na záručnú dobu tovaru.


Ak si uplatníte svoje práva ako dotknutá osoba (pozrite nižšie), Vaše osobné údaje sa budú uchovávať 3 roky po konečnej odpovedi, aby sme dokázali, že sme Vám poskytli komplexné informácie a že boli splnené zákonné požiadavky.


Doba uchovávania osobných údajov zozbieraných v rámci zákazníckych ankiet sa vopred oznámi pri každej konkrétnej zákazníckej ankete.

2. Registrácia a účasť na prieskume spokojnosti so zákazníckym servisom


2.1. Uskutočnenie prieskumu spokojnosti


Účely spracúvania/právne základy:

Kedykoľvek kontaktujete zákaznícky servis, máte možnosť zúčastniť sa prieskumu spokojnosti. Ak sa chcete zúčastniť telefonicky, môžete tak spraviť tým spôsobom, že na konci hovoru s operátorom , bez toho, aby ste prerušili telefonické spojenie, chvíľku počkáte kým sa automaticky spustí prieskum. Ak kontaktujete zákaznícky servis prostredníctvom emailu, pošleme vám dotazník na e-mailovú adresu, ktorú nám poskytnete. Cieľom tohto prieskumu spokojnosti je zlepšiť služby, ktoré poskytujeme zákazníkom, ako ste Vy. Vaše hodnotenie nebudeme samozrejme zverejňovať, a hneď ako to bude možné budú dáta z prieskumu anonymizujeme.


Právnym základom spracúvania Vašej e-mailovej adresy a telefónneho čísla v rámci vykonávania zákazníckeho prieskumu je výkon nášho oprávneného záujmu na zlepšení služieb zákazníckeho servisu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Dotknutá osoba môže dané spracúvanie aj primerane očakávať. Zlepšenie služieb zákazníckeho servisu je nepochybne aj v záujme dotknutej osoby. Proti tomuto spracúvaniu môžete uplatniť námietku.


Príjemcovia/kategórie príjemcov:


Vo výnimočných prípadoch budeme mať sprostredkovateľa, napr. našich poskytovateľov služieb zákazníkom, ktorí budú spracovávať údaje v našom mene. Takíto sprostredkovatelia sú starostlivo vyberaní, nami kontrolovaní a zmluvne zaviazaní v súlade s článkom 28 GDPR.


Doba uchovávania/kritériá na určenie doby uchovávania:


Výsledky zákazníckeho prieskumu sa vyhodnotia anonymne. Vaša e-mailová adresa a telefónne číslo nebudú uložené, avšak Vaša spätná väzba môže byť prepojené s Vašou požiadavkou, na ktorú sme nadviazali prieskum spokojnosti. K anonymizácii dôjde po uplynutí doby uchovávania príslušnej požiadavky podľa podmienok ochrany osobných údajov uvedených vyššie v bode 1. K párovaniu požiadavky dôjde len v odôvodnených prípadoch, kedy z povahy prieskumu je nevyhnutné vedieť spárovať prieskum s požiadavkou, aby sme vedeli zlepšiť poskytovanie služieb zákazníkom. Prieskum slúži len na interné účely.


2.2 Prístup k prieskumu spokojnosti


Účely spracúvania/právne základy:


Pri prístupe k nášmu zákazníckemu prieskumu prehliadač používaný na Vašom koncovom zariadení automaticky a bez akéhokoľvek zásahu z Vašej strany odošle


 • IP adresu zariadenia s prístupom na internet;
 • dátum a čas prístupu;
 • názov a URL požadovaného súboru;
 • webovú stránku/aplikáciu, z ktorej sa prístup uskutočnil (adresa URL referreral);
 • prehliadač a prípadne operačný systém vášho počítača s pripojením na internet; a
 • meno vášho poskytovateľa internetových služieb;


na náš webový server a budú dočasne uložené v takzvanom log-súbore na nasledujúce účely:


 • zabezpečenie bezchybného pripojenia;
 • na zabezpečenie pohodlného používania našej webovej stránky/aplikácie;
 • prevencia proti podvodným odpovediam prieskumu; a
 • analýzy bezpečnosti a stability systému.


Právnym základom spracúvania IP adresy je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Účely spracúvania údajov uvedené vyššie predstavujú náš oprávnený záujem; toto spracúvanie je technicky nevyhnutné na prevádzku webovej stránky, čím je zaručená bezpečnosť systému.


Príjemcovia/kategórie príjemcov:


Výsledky našich zákazníckych prieskumov sú obvykle používané len pre interní účely. Na poskytovanie našich zákazníckych prieskumov využívame špecializovaných poskytovateľov služieb, najmä tých, ktorí sa špecializujú na poskytovanie služieb zákazníkom. Vaše údaje spracúvajú v našom mene ako sprostredkovatelia. Takíto sprostredkovatelia sú starostlivo vyberaní, nami kontrolovaní a zmluvne zaviazaní v súlade s článkom 28 GDPR.


Doba uchovávania/kritériá na určenie doby uchovávania:


Výsledky zákazníckeho prieskumu sa vyhodnotia anonymne. Vaše telefónne číslo nebude uložené, avšak Vaša spätná väzba môže byť prepojená s Vašou požiadavkou, na ktorú sme nadviazali prieskum spokojnosti. K anonymizácii dôjde po uplynutí doby uchovávania príslušnej požiadavky, ktorej dobu môžete zistiť v predchádzajúcom bode (článok 1).


2.3 Používanie cookies a iných podobných technológií na poskytovanie prieskumu spokojnosti


Poskytnutie zákazníckeho prieskumu si vyžaduje používanie cookies a iných podobných technológií na všetkých (sub-)doménach stránky https://lidleu.my.site.com/LidlSurvey/s/.


Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na Vašom koncovom zariadení (notebook, tablet, smartfón atď.), keď navštívite našu webovú stránku. Cookies nespôsobujú žiadnu škodu Vášmu koncovému zariadeniu, neobsahujú žiadne vírusy, trójske kone alebo iný malvér. Súbor cookie ukladá určité informácie, ktoré sú výsledkom spojenia s konkrétnym koncovým zariadením, ktoré používate. To však neznamená, že prostredníctvom nich bezprostredne zistíme Vašu totožnosť.


Na spracúvanie údajov o používaní s cieľom poskytnúť Vám náš prieskum používame technicky nevyhnutné súbory cookie a ďalšie technicky potrebné technológie.


Prehľad súborov cookie a iných technológií, ktoré používame, vrátane príslušných účelov spracúvania, dôb uchovávania a všetkých zúčastnených poskytovateľov tretích strán, nájdete v našom zozname súborov cookie nižšie.


Používanie technicky nevyhnutných cookies a podobných nevyhnutných technológií na spracúvanie údajov o používaní zahŕňa v závislosti od účelu spracúvanie najmä nasledujúcich typov osobných údajov:


 • užívateľské vstupy, aby sa zapamätali vstupy na viacerých podstránkach (napr. na uloženie Vašich nastavení cookies);
 • udalosti súvisiace s bezpečnosťou (napr. identifikácia podvodných vstupných aktivít);


Právnym základom pre používanie technicky nevyhnutných súborov cookie je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Vaše údaje teda spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu a technickej nevyhnutnosti prevádzky webovej stránky.


Príjemcovia/kategórie príjemcov:


Pri používaní súborov cookie a podobných technológií na spracúvanie údajov o používaní zapojujeme na spracúvanie údajov špecializovaných poskytovateľov služieb, najmä tých, ktorí sa špecializujú na oblasť zákazníckych prieskumov.


Vaše údaje spracúvajú v našom mene v pozícii sprostredkovateľov. Každý z nich bol starostlivo vybraný a zaviazaný v súlade s článkom 28 GDPR. Všetky spoločnosti uvedené ako poskytovatelia služieb v našom zozname súborov cookie konajú ako sprostredkovatelia v našom mene.


Doba uchovávania/kritériá na určenie doby uchovávania:


Informácie o dobe uchovávania súborov cookie nájdete v zozname súborov cookie.


Zoznam súborov cookie

TypNázovPoskytovateľÚčelDoba uchovávania
Technicky nevyhnutnéBrowserIDSalesforcePoužíva sa na bezpečnostnú ochranu.1 rok
Technicky nevyhnutnéBrowserId_secSalesforcePoužíva sa na bezpečnostnú ochranu.1 rok
Technicky nevyhnutné CookieConsentPolicySalesforcePoužíva sa na uplatnenie predvolieb súhlasu koncového používateľa so súbormi cookie nastavených naším nástrojom na strane klienta.1 rok
Technicky nevyhnutné LSKey-c$CookieConsentPolicySalesforcePoužíva sa na uplatnenie preferencií súhlasu koncového používateľa so súbormi cookie nastavených naším nástrojom na strane klienta.1 rok
Technicky nevyhnutné renderCtx (2x)SalesforcePoužíva sa na ukladanie parametrov stránky v relácii na opakované použitie v rámci požiadaviek jedného klienta z dôvodov funkčnosti a výkonu.Session
Technicky nevyhnutné sfdc-streamSalesforcePoužíva sa na správne smerovanie požiadaviek na server v rámci infraštruktúry Salesforce pre lepivé relácie.3 hodiny
Technicky nevyhnutné ak_bmscSalesforcePoužíva sa na rozlišovanie medzi ľuďmi a botmi.1 deň
Technicky nevyhnutné bm_svSalesforcePoužíva sa v spojení s funkciou BotManager webovej lokality - táto funkcia zisťuje, kategorizuje a generuje správy o potenciálnych botoch, ktoré sa pokúšajú získať prístup na webovú lokalitu pre prevádzkovateľa webovej lokality.1 deň

Tieto Ustanovenia o ochrane osobných údajov platia pre spracovanie osobných údajov spoločnosťou Lidl Slovenská republika, s.r.o., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava („Prevádzkovateľ“).


Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov pre Lidl Slovenská republika, s.r.o. je dostupná na vyššie uvedenej adrese, do rúk zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov, resp. na ochranaosobnychudajov@lidl.sk.

E) Lidl aplikácia


Ďakujeme Vám za používanie našej aplikácie Lidl App (ďalej len „aplikácia“) a Váš záujem o naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Boli by sme radi, keby ste sa pri používaní našej aplikácie cítili dobre a bezpečne a aby ste náš spôsob zabezpečenia ochrany osobných údajov považovali za ukazovateľ kvality a starostlivosti o zákazníka.


Nasledujúce ustanovenia o ochrane osobných údajov Vám poskytnú informácie o spôsobe a rozsahu spracovania Vašich osobných údajov spoločnosťou Lidl Slovenská republika, s.r.o., so sídlom Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislava, IČO: 35793783, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 176180/B (v súvislosti s týmto vyhlásením o ochrane údajov sa tiež označuje ako „Lidl“, „my“ alebo „nás“). Osobné údaje sú informácie, ktoré sú, resp. môžu byť, priamo alebo nepriamo priradené k vašej osobe. Ako právny základ na ochranu osobných údajov slúži v prvom rade Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej „GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

1. Prehľad


Spracovanie osobných údajov spoločnosťou Lidl Slovenská republika, s.r.o., pri používaní našej aplikácie možno v zásade rozdeliť do troch kategórií:


 • Po stiahnutí našej aplikácie sa požadované informácie prenesú do príslušného obchodu s aplikáciami.


 • Na poskytnutie rôznych funkcií, napr. ak chcete nájsť predajne spoločnosti Lidl vo Vašej oblasti, naša aplikácia vyžaduje prístup k rôznym funkciám a senzorom vo vašom mobilnom zariadení.


 • Pri používaní našej aplikácie sú medzi Vašim zariadením a naším serverom vymieňané rôzne informácie. Môžu to byť aj osobné údaje. Informácie získané týmto spôsobom sa okrem iného zvyčajne používajú:


o na optimalizáciu našej aplikácii,


o na zobrazenie reklamy v prehliadači Vášho koncového zariadenia alebo prostredníctvom tzv. Push notifikácií.

2. Stiahnutie našej aplikácie z príslušného obchodu s aplikáciami


Pri stiahnutí našej aplikácie príslušný prevádzkovateľ obchodu s aplikáciami (Apple App Store alebo Google Play) automaticky spracuje nasledovné údaje:


 • Používateľské meno v obchode s aplikáciami,
 • E-mailovú adresu uloženú v obchode s aplikáciami,
 • Zákaznícke číslo Vášho účtu v obchode s aplikáciami,
 • Čas stiahnutia,
 • Platobné informácie a
 • Individuálny kód zariadenia.


Nemáme žiaden vplyv na toto získavanie a spracovanie údajov a nenesieme zaň žiadnu zodpovednosť. Ďalšie informácie o tomto spracovaní údajov nájdete v informáciách o ochrane údajov príslušných prevádzkovateľov obchodov s aplikáciami:


 • Google Play Store
 • Apple App Store

3. Používanie našej aplikácie


Účely spracovania osobných údajov/právne základy:


Pri používaní našej aplikácie sa vo Vašom koncovom zariadení automaticky a bez vášho pričinenia na náš server prenesú nasledovné informácie:


 • zariadenie, v ktorom ste spustili našu aplikáciu,
 • IP adresa Vášho mobilného zariadenia,
 • dátum a čas prístupu,
 • požiadavka klienta,
 • kód odpovede http,
 • množstvo prenesených údajov,
 • použitá verzia aplikácie.


Vyššie uvedené údaje sa zároveň dočasne uložia do pamäte v tzv. Log-files súboroch (protokolové súbory) na nasledujúce účely:


 • Ochrana našich systémov,
 • Analýza a riešenie chýb,
 • Predchádzanie zneužívaniu alebo podvodnému konaniu.


Právnym základom pre spracovanie IP adresy je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov). Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov spracovania osobných údajov.


Doba uchovávania/ Kritériá na stanovenie doby uchovávania:


Údaje sa uchovávajú po dobu štrnástich dní a potom sa automaticky vymažú.

4. Prístup k funkciám a senzorom vo Vašom mobilnom zariadení


Účely spracovania osobných údajov/právne základy:


Údaje o polohe


Ak ste súhlasili s geolokáciou prostredníctvom dialógového okna „Povoliť autorizáciu“ pri používaní našej aplikácie alebo v nastaveniach Vášho mobilného zariadenia, pomocou tejto funkcie Vám môžeme ponúknuť jednotlivé služby súvisiace s Vašou aktuálnou polohou. Týmto spôsobom spracúvame Vašu polohu na základe GPS a siete, najmä ako súčasť funkcie „Vyhľadávanie predajní “, aby sme Vám mohli ukázať najbližšie predajne.


Fotografie / médiá / súbory vo Vašom mobilnom zariadení / obsahu pamäte USB (čítanie, zmena, mazanie)


Ak si vytvoríte nákupný zoznam alebo nákupný košík pomocou našej aplikácie, tieto sa uložia priamo do pamäte mobilného zariadenia alebo na pripojené úložné médium v závislosti od umiestnenia aplikácie a dostupného úložného priestoru.


Fotoaparát (vyhotovenie fotografií a videí)


Fotoaparát (kamera) vášho mobilného zariadenia sa používa na skenovanie QR kódov a ako súčasť funkcie rozpoznávania obrázkov a spätnej väzby (podrobnosti nájdete v odsekoch 5 a 8.1).


Informácie o Wi-Fi pripojení


Naša aplikácia používa Wi-Fi pripojenie Vášho mobilného zariadenia na nadviazanie spojenia s internetom.


Ostatné funkcie zariadenia alebo senzory zariadenia


Prístupom k ďalším funkciám a senzorom Vášho mobilného zariadenia je naša aplikácia obzvlášť schopná získavať údaje z internetu a spracovávať chybové hlásenia. Okrem toho to tiež umožňuje spustiť našu aplikáciu pri zapnutí a deaktivovať tzv. „spánkový režim“ zariadenia. Nakoniec, ak ste dali súhlas, naša aplikácia Vám môže zasielať tzv. Push notifikácie, aby Vás informovala o aktuálnych ponukách a propagačných akciách.


Právnym základom pre spracovanie údajov o Vašej polohe je Váš súhlas, udelený v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov).


Doba uchovávania/ Kritériá na stanovenie doby uchovávania:


Po vypnutí/ukončení našej aplikácie sa Vaše údaje o polohe odstránia.


5. Analýza použitia a personalizovaná reklama


Účely spracovania osobných údajov/právne základy:


Na základe Vášho súhlasu vytvárame a spracúvame pseudonymizované používateľské profily na nasledujúce účely:


 • Optimalizácia našich služieb a Vašich funkcií,


 • Vylepšenie našej ponuky a marketing našich výrobkov prostredníctvom (reklamných) kampaní,


Zobrazovanie reklám orientovaných podľa záujmov používateľa (napr. prostredníctvom push notifikácií a reklamných bannerov tretích strán).


Za týmto účelom sa spracúvajú nasledovné kategórie osobných údajov:


 • Názov mobilného zariadenia, z ktorého spúšťate našu aplikáciu,
 • Tzv. „Fingerprint”, Vášho zariadenia, ktorý slúži na jeho rozpoznanie a skladá sa z nasledovných údajov:
 • čas prístupu,
 • krajina a jazyk,
 • lokálne nastavenia,
 • operačný systém, jeho verzia, ako aj verzia aplikácie,
 • typ / verzia internetové prehliadača,
 • tzv. HTTP header,
 • IP alebo MAC adresa v anonymnej podobe,
 • Tzv. „session ID“ (ID mobilnej relácie),
 • Apple IDFA alebo Google GAID (identifikačné číslo operačného systému iOS alebo Android na reklamné účely; prostredníctvom operačného systému ho možno kedykoľvek resetovať alebo deaktivovať),
 • čas požiadavky servera.


Údaje o inštalácii a udalostiach spojené s našimi službami, najmä:


 • v ktorých sekciách aplikácie / webu sa nachádzate a
 • aké činnosti tam vykonávate.
 • tokeny aplikácie a jednotlivých udalostí,
 • tokeny push notifikácií.


Na základe Vášho súhlasu skombinujeme tieto pseudonymné používateľské profily s Vašimi osobnými údajmi z Vášho zákazníckeho účtu spoločnosti Lidl a vyhodnotíme Vaše správanie pri používaní našich webových stránok, mobilných aplikácií a tzv. newsletterov (digitálnych reklamných letákov) ako aj správanie pri používaní webových stránok, mobilných aplikácií a newsletterov našich partnerov.


Právnym základom pre vyššie popísaného spracovanie osobných údajov je Váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.


Váš súhlas pre všetky vyššie uvedené alebo individuálne účely spracovania môžete kedykoľvek odvolať v položke menu „Právne upozornenia / Tracking“ tejto aplikácie s účinkami do budúcnosti.


Táto aplikácia taktiež používa funkciu „Google Signale“ na rozšírenie štatistických prehľadov vytvorených pomocou produktov spoločnosti Google, aby nám umožnila analýzu prístupov návštevníkov naprieč zariadeniami. Google Signale používajú iba používatelia, ktorí sú počas jednotlivých relácií prihlásení do účtu Google a aktivovali si funkciu „Personalizácia reklamy“ v Google účte. Prostredníctvom Google Signale nedostávame žiadne podrobné informácie o konkrétnych jednotlivcoch ani spôsoboch, ako jednoznačne identifikovať Vás alebo zariadenie, ktoré používate. Ak chcete túto funkciu pre seba deaktivovať, môžete to zabezpečiť zodpovedajúcim nastavením svojho Google účtu.


Ďalšie informácie o možnostiach prispôsobenia nastavení reklamy od spoločnosti Google nájdete na https://support.google.com/ads/answer/2662856.


Ďalšie informácie o Google Signale nájdete na https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=sk.


Príjemcovia / Kategórie príjemcov:


Na spracovanie používateľských údajov využívame špecializovaných poskytovateľov služieb, najmä z oblasti online marketingu. Títo spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene ako sprostredkovatelia, pričom každý z nich je starostlivo vybraný a zmluvne zaviazaný v súlade s článkom 28 GDPR. V prípade potreby môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté iným tretím stranám, ak to vyžaduje zákon.


Popri nás je za zobrazovanie záujmovo orientovaných reklamných kampaní v súlade s článkom 26 GDPR spoločne zodpovedná spoločnosť Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paríž, Francúzsko (Criteo). V rámci spolupráce so spoločnosťou Criteo používame v našej aplikácii s Vaším súhlasom špeciálne technológie od spoločnosti Criteo, aby mohla spoločnosť Criteo zaznamenávať Vaše správanie pri surfovaní a zobrazovať Vám personalizovanú reklamu, ktorá je Vám prispôsobená. V rámci spolupráce spoločnosť Criteo vytvára reklamy a rozhoduje, ktoré reklamy sa zobrazia na ktorých webových stránkach alebo platformách. Ďalšie informácie o tomto spracovaní osobných údajov nájdete tiež v Informáciách o ochrane osobných údajov spoločnosti Criteo. Pri uplatňovaní Vašich práv dotknutej osoby uvedených nižšie v súvislosti so spracovaním osobných údajov opísaných v tomto odseku môžete tiež kontaktovať spoločnosť Criteo (Criteo DPO, 32 Rue Blanche, 75009 Paríž, Francúzsko alebo e-mailom na adrese dpo@criteo.com).


V rámci našej spolupráce so spoločnosťou Facebook sa údaje zhromaždené našimi aplikáciami prenášajú do spoločnosti Facebook. Okrem nás je spoločnosť Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko (Facebook), spoločne zodpovedná za spracovanie osobných údajov, ktoré v tejto súvislosti prebieha podľa článku 26 GDPR. Dohodu, na ktorej je založená spolupráca s Facebookom nájdete na webstránke Facebooku.


Prostredníctvom prepojenia sa zhromažďujú údaje o Vašom používaní našej aplikácie a porovnávajú sa s údajmi z Facebooku, aby sme Vám zobrazili reklamu od nás prispôsobenú pre Vás na webových stránkach a v aplikáciách Facebooku a partnerských spoločností. Facebook tiež používa osobné údaje na svoje vlastné reklamné účely, ako aj na reklamné účely tretích strán v súlade s informáciami o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook. Nájdete tu tiež ďalšie informácie o tom, ako sa môžete domáhať svojich práv dotknutej osoby v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi spracúvanými spoločnosťou Facebook priamo u spoločnosti Facebook.


V rámci spolupráce so spoločnosťou Google LLC vyššie uvedené údaje zvyčajne spracovávané aj na serveroch v USA.


Doba uchovávania / kritériá na určenie doby uchovávania:


Vaše osobné údaje budú spracúvané anonymne, pokiaľ je to pre daný účel možné a účelné. Po anonymizácii už nie je možné Vás osobne identifikovať. Navyše sa vyššie uvedené údaje nebudú uchovávať dlhšie ako 26 mesiacov, najmä ak odvoláte svoj súhlas.

6. Ďalšie funkcie


Webové stránky, ku ktorým máte prístup prostredníctvom prehliadača v aplikácii


Ak používate našu aplikáciu na vykonávanie iných funkcií, alebo na výber špeciálnych ponúk, môžete vstúpiť do prehliadača v aplikácii (iOS: Safari / Android: Chrome) na príslušných podstránkach našej webovej stránky www.lidl.sk alebo tam umiestnených partnerských webových stránkach. Ponuka našej aplikácie a náš online obsah, ktorý je možné vyvolať prostredníctvom prehliadača v aplikácii, môžu tiež obsahovať odkazy na iné webové stránky.


Ak na webové stránky vstupujete prostredníctvom prehliadača v aplikácii (napr. prostredníctvom odkazov), Vaše osobné údaje nebudú na týchto webových stránkach spracované na základe tohto Vyhlásenia o ochrane údajov. Toto vyhlásenie o ochrane údajov sa vzťahujú iba na našu aplikáciu. Žiadame Vás, aby ste sa oboznámili s informáciami o ochrane osobných údajov na prepojených webových stránkach. Nezodpovedáme za obsah tretích strán, ktorý je poskytovaný na použitie prostredníctvom odkazov a je špeciálne označený a neprijímame jeho obsah za svoj vlastný. Poskytovateľ uvedenej webovej stránky nesie výlučnú zodpovednosť za nezákonný, nesprávny alebo neúplný obsah, ako aj za škody spôsobené poskytnutím alebo neposkytnutím informácií.

7. Príjemcovia mimo EÚ


S výnimkou spracovania pomocou nástroja Google Analytics uvedeného v bode 5 nebudeme Vaše údaje odovzdávať príjemcom so sídlom mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Spomenuté spracovanie spôsobuje prenos údajov na servery spoločnosti Google LLC a Facebook, Inc. v USA. Pokiaľ ide o USA, Európska komisia 12. júla 2016 rozhodla, že za dodržania podmienok a ustanovení tzv. „EÚ-U.S. Privacy shield“ v USA existuje primeraná úroveň ochrany osobných údajov (tzv. „Rozhodnutie o primeranosti“ podľa článku 45 GDPR). Používame služby spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ktorá je certifikovaná v súlade s EÚ-U.S. Privacy shield.

F) Vaše práva ako dotknutej osoby

1 Prehľad


Okrem práva na odvolanie Vášho súhlasu, ktorý ste nám udelili, máte v prípade, ak sú splnené príslušné právne podmienky aj tieto práva:


 • právo na informáciu o Vašich osobných údajoch, ktoré sú u nás uložené, podľa článku 15 GDPR a § 21 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov podľa článku 16 GDPR a § 22 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo na vymazanie Vašich osobných údajov uložených u nás podľa článku 17 GDPR a § 23 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov podľa článku 18 GDPR a § 24 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR a § 26 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo namietať podľa článku 21 GDPR a § 27 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.


2. Právo na informáciu podľa článku 15 GDPR


Podľa článku 15 ods. 1 GDPR a § 21 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov máte právo na požiadanie bezodplatne dostať informáciu o osobných údajoch, ktoré sú u nás uložené o Vašej osobe. Toto zahŕňa najmä:


 • účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú,
 • kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú,
 • príjemcov, resp. kategórie príjemcov, ktorým boli, resp. ešte budú, poskytnuté osobné údaje týkajúce sa Vás,
 • plánovanú dobu uchovávania Vašich osobných údajov alebo, pokiaľ o tom nie je možné poskytnúť konkrétne informácie, kritériá na stanovenie doby uloženia,
 • existenciu práva na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, právo na obmedzenie spracovania osobných údajov zo strany prevádzkovateľa a právo namietať proti spracovaniu,
 • existenciu práva na sťažnosť u dozorného orgánu,
 • všetky prístupné informácie o pôvode údajov, pokiaľ osobné údaje nebudú získané od dotknutej osoby,
 • existenciu automatizovaného rozhodnutia vrátane profilovania podľa článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a § 28 ods. 1 a 4 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a v takomto prípade zrozumiteľné informácie o použitej logike, ako aj o dopadoch takéhoto spracovania na dotknutú osobu.


Ak sú osobné údaje zasielané do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie, máte právo byť informovaný o vhodných zárukách podľa článku 46 GDPR a § 48 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v súvislosti s prenosom týchto údajov.

3. Právo na opravu podľa článku 16 GDPR


Máte právo požadovať od nás bezodkladnú opravu Vašich nesprávnych osobných údajov. Pri zohľadnení účelov spracovania máte právo požadovať doplnenie neúplných osobných údajov – a to aj pomocou dodatočného vyhlásenia.

4. Právo na výmaz podľa článku 17 GDPR


Máte právo požadovať od nás, aby Vaše osobné údaje boli bezodkladne vymazané, pokiaľ sa vyskytne jeden z uvedených dôvodov:


 • osobné údaje už nie sú viac potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo iným spôsobom spracované,
 • odvoláte Váš súhlas, o ktorý sa opiera spracovanie podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov alebo podľa článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR a) GDPR alebo § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a už neexistuje žiaden iný právny základ na spracovanie,
 • vznesiete námietku podľa článku 21 ods. 1 alebo ods. 2 GDPR a § 27 ods. 1 alebo ods. 2 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov proti spracovaniu a v prípade článku 21 ods. 1 GDPR a § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov neexistujú žiadne nevyhnutné oprávnené záujmy na spracovanie,
 • osobné údaje neboli zákonne spracované,
 • vymazanie osobných údajov je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti,
 • osobné údaje boli získané v súvislosti s ponúkanými službami informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR a § 15 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.


Pokiaľ sme osobné údaje uverejnili a sme povinní vymazať ich, vykonáme pri zohľadnení dostupnej technológie a nákladov primerané opatrenia, aby sme tretie osoby, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje, informovali o tom, že aj od nich požadujete vymazanie všetkých odkazov na takéto osobné údaje alebo odstránenie ich kópií, a pod.

5. Právo na obmedzenie spracovania podľa článku 18 GDPR


Máte právo požadovať od nás obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, ak bude splnený jeden z nasledujúcich predpokladov:


 • správnosť osobných údajov bude Vami spochybnená,
 • spracovanie je protiprávne a Vy namiesto vymazania požadujete obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov,
 • prevádzkovateľ osobné údaje už viac nepotrebuje na účely spracovania, dotknutá osoba ich však potrebuje na uplatnenie, výkon alebo ochranu právnych nárokov,
 • namietate proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa článku 21 ods. 1 GDPR a § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, až kým nie je zrejmé, či legitímne záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ, prevažujú nad záujmami dotknutej osoby.

6. Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR


Máte právo Vaše osobné údaje dostať v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte a máte tiež právo tieto údaje odovzdať inému prevádzkovateľovi bez obmedzenia z našej strany, pokiaľ


 • spracovanie prebieha na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR , resp. § 13 ods. 1 písm. a) a § 16 ods. 2 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, alebo na základe zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
 • spracovanie sa uskutočňuje pomocou automatizovaného postupu.


Pri uplatňovaní Vášho práva na prenos údajov máte právo nás požiadať o to, aby Vaše osobné údaje boli priamo poslané od nás inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky vykonateľné.

7. Právo na námietku podľa článku 21 GDPR


Za podmienok stanovených v článku 21 ods. 1 GDPR a v § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov môžete namietať proti spracovaniu osobných údajov z dôvodov, ktoré vyplývajú z Vašej konkrétnej situácie.


Vyššie uvedené všeobecné právo namietať sa vzťahuje na všetky účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, pri ktorých sa spracovanie uskutočňuje podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Na rozdiel od osobitného práva namietať proti spracovaniu údajov na reklamné účely (porovnaj najmä body 8, 9 a 13 vyššie) sme podľa GDPR povinní takéto všeobecné námietky akceptovať iba vtedy, ak nás informujete o naliehavých dôvodoch, napr. o možnom ohrození života alebo zdravia.


Okrem toho existuje možnosť obrátiť sa na dozorný orgán príslušný pre Lidl Slovenská republika, s.r.o. alebo na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov Lidl Slovenská republika, s.r.o.

8. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu osobných údajov


Máte tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu na ochranu osobných údajov.

9. Názov a kontaktné údaje prevádzkovateľa, ako aj kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov


Kontaktná osoba pre otázky alebo uplatnenie Vašich práv na ochranu osobných údajov


Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa webových stránok alebo online obchodu Lidl alebo uplatnenia svojich práv pri spracovaní osobných údajov (práva na ochranu údajov), môžete sa obrátiť na náš zákaznícky servis: tu


Kontaktná osoba pre otázky týkajúce sa ochrany údajov


Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov v spoločnosti Lidl.


Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov pre Lidl Slovenská republika, s.r.o. je dostupná na vyššie uvedenej adrese, do rúk zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov, resp. na ochranaosobnychudajov@lidl.sk.


Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí pre spracovanie osobných údajov spoločnosťou Lidl Slovenská republika, s.r.o., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava („Prevádzkovateľ“) a pre aplikáciu Lidl App.