Vyhlásenie o ochrane osobných údajov Lidl Plus

Stav: Apríl 2021
Ďakujeme vám za váš záujem o program Lidl Plus.
Program Lidl Plus je zákaznícky vernostný program (ďalej len „program“ alebo „Lidl Plus“) skupiny podnikov Lidl, ktorý prevádzkuje spoločnosť Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Nemecko („Lidl Stiftung“, „my, „nás“, a pod.), ktorá spracúva osobné údaje zákazníkov potrebné na účely realizácie vernostného programu ako zodpovedná osoba (Prevádzkovateľ), pokiaľ sa osobné údaje potrebné na účely realizácie zákazníckeho vernostného programu zbierajú, zhromažďujú, hodnotia a prenášajú iným spoločnostiam skupiny spoločností Lidl. K skupine Lidl patria tiež rozličné národné a regionálne spoločnosti, ktoré sú podrobne uvedené tu („spoločnosti Lidl“).


Zoznam obsahuje iba relevantné a aktuálne spoločnosti Lidl. V budúcnosti môžu do tohto zoznamu pribudnúť aj ďalšie spoločnosti, ak Lidl Stiftung priamo alebo nepriamo vlastní podiely na príslušnej spoločnosti a spolupôsobí pri ponuke programu Lidl Plus.


Pokiaľ tieto spoločnosti Lidl získavajú osobné údaje prostredníctvom programu, na základe vášho dobrovoľného súhlasu, a informujú vás o aktuálnych ponukách a akciách spoločnosti Lidl, sami sú prevádzkovateľom v zmysle príslušných právnych predpisov na ochranu osobných údajov.


Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa uplatňuje na spracovateľské činnosti vykonávané Lidl Stiftung ako prevádzkovateľom. Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov spoločnosti Lidl Stiftung môžete kontaktovať na vyššie uvedenej poštovej adrese, alebo na: ochranaosobnychudajov@lidlplus.sk.


Služba je zameraná na spotrebiteľov (ďalej len „používatelia“ alebo „vy“), ktorí chcú od spoločnosti Lidl Stiftung dostávať personalizované informácie o ponukách a reklamách z Lidl Plus a ponukách, výrobkoch a službách od vybraných partnerov a spoločností Lidl, ktoré v čo najväčšej miere zodpovedajú vašim záujmom a nákupnej histórii.


S programom Lidl Plus si užívate rozmanité, presne na vašu mieru „šité“ služby. Tieto služby obsahujú, okrem iného, špeciálne ponuky nastavené na vaše potreby a želania, účasť na súťažiach a exkluzívne zľavy a špeciálne akcie. V závislosti od toho, kde a v akom rozsahu využívate služby Lidl Plus, sú vaše osobné údaje poskytované spoločnosťou Lidl Stiftung do ďalších spoločností Lidl, aby vám mohli poskytovať určité služby.
1. Ktoré osobné údaje o vašej osobe získavame a aké komunikačné kanály na to používame?
Registrácia do programu Lidl Plus
V rámci registrácie požadujeme nasledujúce osobné údaje zákazníkov:meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mailovú adresu, číslo mobilného telefónu a preferovanú predajňu Lidl. Môžete nám poskytnúť nepovinné údaje: oslovenie, pohlavie a adresu vášho bydliska (ulica, číslo domu, PSČ, mesto a krajina). Na určenie preferovanej predajne sa môže použiť funkcia geolokalizácie vášho koncového mobilného zariadenia.
Údaje z účtu Môj Lidl
Ak ste dobrovoľne poskytli informácie o svojich pomeroch a záujmoch vo svojom účte Môj Lidl, zhromažďujeme tieto informácie aj v rámci Lidl Plus aplikácie.
Návštevy predajne
Ak sa pri svojej návšteve v predajni identifikujete pri pokladnici, zaevidujeme predajňu, ktorú ste navštívili, produkty, ktoré ste si kúpili, podľa druhu, množstva a ceny, kupóny, ktoré ste uplatnili, sumu na pokladničnom doklade, čas platby a typy použitých platobných prostriedkov. Priradením vášho nákupu k vášmu zákazníckemu účtu sledujeme účely uvedené v bode 2, aby sme vám mohli dávať ponuky, nastavené špeciálne na vaše záľuby, záujmy a účasť na akciách.


Pri pokladnici sa môžete identifikovať prostredníctvom digitálnej zákazníckej karty, alebo prostredníctvom mobilného telefónneho čísla zadaného pri registrácii.
Zákaznícky servis
Ak kontaktujete zákaznícky servis spoločností Lidl, použijeme informácie, ktoré nám v tomto kontexte poskytnete.
Používanie aplikácie
Pri používaní aplikácie Lidl Plus zaznamenáme informácie o predajni, v ktorej nakupujete. Okrem toho zbierame informácie o akomkoľvek obsahu zobrazenom v aplikácii, predovšetkým o aktivovaných kupónoch, nastaveniach notifikácií, účasti v lotériách, prezretom tovare a vašu preferovanú predajňu, ktorú ste si zvolili. Taktiež zbierame informácie o vašej interakcii s aplikáciou, ako sú navštívené sekcie, obrazovky zobrazené počas jednotlivých relácií, počet kliknutí a tzv. scrollovanie. Okrem toho spracúvame vaše zákaznícke ID (vernostné ID), informácie o používanej verzii operačného systému, o označení zariadenia, systémovom jazyku, zvolenej krajine, ako aj o verzii aplikácie, ktorú používate.


Vaše prihlasovacie údaje sa uchovajú a použijú na uskutočnenie vášho prihlásenia. Aby ste sa nemuseli pri každom spustení aplikácie opätovne prihlasovať, vaše prihlasovacie údaje sa v aplikácii uchovajú v zaheslovanej podobe až do chvíle, keď sa odhlásite zo svojho účtu.


Digitálne pokladničné doklady sa môžu ukladať vo vašom koncovom zariadení alebo zdieľať prostredníctvom messengera, ak aplikácii povolíte prístup do svojich fotografií/médií. Dá sa používať kamera vášho mobilného koncového zariadenia na skenovanie QR-kódu kupónu, ak udelíte na to príslušné oprávnenie.


V rámci aplikácie uskutočňujeme prieskumy a zhromažďujeme informácie o vašom nákupnom správaní, vašom používaní aplikácie, osobných preferenciách a záujmoch.
Výhody u partnerov
Pomocou programu Lidl Plus môžete získať tiež možnosť využívať zvýhodnené ponuky vybraných partnerov. Pri niektorých z týchto ponúk sa musíte pri ich využívaní identifikovať pomocou svojej digitálnej zákazníckej karty ako zákazník programu Lidl Plus. V tomto prípade nás príslušný obchodný partner informuje o využití príslušnej zvýhodnenej ponuky vrátane súvisiacich informácií (napr. čas, množstvo, miesto), aby sme mohli svoje ponuky ešte presnejšie zameriavať na vaše záujmy. V prípade, že v rámci Lidl Plus bude poskytnutá špeciálna ponuka na zmluvné služby našich kooperačných partnerov, budú/títo nám poskytnuté/poskytnú vaše kontaktné údaje (e-mailovú adresu a telefónne číslo), aby sme mohli správne priradiť ponuku k vášmu účtu.
Internetový obchod (E-shop) /ďalšie digitálne služby
Ak ste sa zaregistrovali do internetového obchodu spoločnosti Lidl alebo akýchkoľvek iných aplikácií, webových stránok, alebo digitálnych služieb patriacich pod skupinu spoločností Lidl, ako sú služby, online recepty, aplikácia Lidl Home, atď., budeme dostávať informácie o vašom používaní týchto digitálnych služieb, vrátane typu, množstva a ceny produktov, ktoré ste si zakúpili, alebo objednali online, kupónov, ktoré ste uplatnili, hodnotu poukážky (voucher), čas platby a druh použitých platobných prostriedkov, ako aj zvolený spôsob dopravy, či vaše zákaznícke správanie na jednotlivých platformách.
Newsletter iných poskytovateľov služieb
Ďalej, ak ste sa prihlásili na odber tzv. newsletteru internetové obchodu alebo akýchkoľvek iných služieb popísaných v predchádzajúcom odseku a prevádzkovaných spoločnosťami Lidl, môžeme od týchto spoločností dostávať informácie o vašom užívateľskom správaní, v súvislosti s týmto newsletterom, vrátane takých informácie, ako je čas otvorenia newsletteru, odkazy alebo oblasti, na ktoré ste klikli, trvanie a frekvencia používania.
Analýza správania používateľa/cookies
Pri používaní aplikácie zostavujeme segmentované užívateľské profily na účely štatistického vyhodnocovania a prispôsobenie ponúk potrebám zákazníkov a prideľujeme ich, ak je to možné, vašej osobe alebo vašej e-mailovej adrese, alebo číslu zákazníka. Tieto údaje zhromažďujeme a používame, iba ak ste nám udelili súhlas s použitím našich tzv. trackingových technológií (pozrite tiež bod 2 tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov). Patria sem aj nasledujúce služby alebo poskytovatelia trackingových služieb:
Adjust
Aplikácia Lidl Plus využíva analytický nástroj adjust, produkt firmy adjust GmbH. Ak si nainštalujete aplikáciu Lidl Plus a udelíte súhlas s používaním tzv. trackingových technológií používaných aplikáciou, adjust bude v našom mene analyzovať nasledujúce informácie:


Kliknutia: vždy, keď kliknete na odkaz poskytnutý nástrojom adjust. Kliknutia sa zbierajú na účely vykonania analýzy pripisovania, čo nám umožňuje zistiť miesto, kde ste sa dozvedeli o aplikácii Lidl Plus a pokračovali v jej inštalácii, čo môže byť napríklad odkaz na web, e-mailovú kampaň alebo na sociálne médiá.

Inštalácie: po udelení súhlasu s použitím trackingových technológií, aplikácia Lidl Plus komunikuje s nástrojom adjust, aby naznačila, že bola vykonaná nová inštalácia. Táto inštalácia sa potom priradí k vyššie vysvetlenému kliknutiu, ak sa vykonáva z rovnakého zariadenia.

Návštevy aplikácie: počet otvorení aplikácie Lidl Plus vo vašom zariadení.

Udalosti: vaša interakcia v aplikácii Lidl Plus. Vždy, keď sa zaregistrujete alebo prihlásite do aplikácie Lidl Plus, vytvorí sa udalosť. Toto sa používa na určenie najvýkonnejších reklamných kanálov.


To nám umožňuje porozumieť, ako spolupracujete s našou aplikáciou. Ďalej môžeme týmto analyzovať a zlepšovať svoje propagačné kampane. Ak ste si aplikáciu stiahli na základe odkazu na pozvánku, ktorý vám poslala vaša rodina alebo priatelia, pomocou týchto nastavení zistíme, že ste odporúčaným užívateľom Lidl Plus, a prípadne poskytneme príslušné odmeny. Upozorňujeme, že to, že ste sa zaregistrovali do Lidl Plus na základe pozvánky, môžeme sledovať, iba ak udelíte súhlas s použitím našich trackingových technológií. Ak nesúhlasíte s trackingom, tieto informácie nám nebudú k dispozícii a následne nebudú udelené príslušné odmeny.


Na vyššie uvedenú analýzu nástroj adjust využíva identifikátor IDFA (Identifier for Advertising = reklamný identifikátor pri zariadeniach s operačným systémom iOS) alebo identifikáciu Android-Werbe-ID, IP-/MAC-adresu, HTTP-Header a snímač odtlačkov prstov vášho koncového mobilného zariadenia (a k tomu navyše: čas prístupu, krajinu, jazyk, lokálne nastavenia, operačný systém a verziu operačného systému a verziu aplikácie). Okrem toho používa informácie o zariadeniach a webových aktivitách používateľov, ako aj tokeny aplikácií a udalostí. Tieto údaje sa spracúvajú výlučne na pseudonymizovanom základe. Identifikátory IDFA a Android-Werbe-ID môžete cez svoj operačný systém kedykoľvek vynulovať alebo deaktivovať.


Adjust tiež odovzdáva tieto údaje našim poskytovateľom služieb Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“) a Facebook, Inc., , 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 („Facebook“). Ak Vás spoločnosť Google a Facebook môžu na základe týchto údajov identifikovať, poskytujú nástroju Adjust informácie o reklamnej kampani, ktorá Vás priviedla do obchodu App Store/Google Play, a o tom, ako ste tam konali (najmä či ste aplikáciu stiahli alebo napríklad zrušili sťahovanie a podobné informácie). Adjust tieto informácie používa na vytváranie anonymných štatistík, aby sme pochopili úspech jednotlivých reklamných kampaní.
Google Firebase
V Lidl Plus sa používa A/B Testing, Analytics, Cloud Messaging, Crashlytics, Dynamic Links, In-App Messaging, Performance, Predictions a Remote Config, analytické služby poskytované spoločnosťou Google ("Firebase"), ktoré, okrem iného, analyzujú používanie aplikácie. Keď si nainštalujete Lidl Plus, Firebase zaznamenáva, kedy a ako dlho sa aplikácia používa, ktoré stránky aplikácie sa zobrazujú, na ktoré funkcie sa kliklo a aký obsah sa zobrazuje. To nám pomôže pochopiť, ako pracujete s našou aplikáciou. Okrem toho, na základe správania používateľa, môžeme aplikáciu neustále vylepšovať a poskytovať vám relevantnejšie ponuky / služby. Okrem toho môžeme vykonávať niekoľko testov aplikácií paralelne a robiť ďalšie opatrenia na vývoj aplikácie.


Pri tejto analýze má Firebase prístup k vášmu zákazníckemu číslu, a to od ukončenia registrácie. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov služby Google Firebase nájdete na webovej stránke služby Google Firebase.
Salesforce
Ak používate sekciu „FAQ“ v našej aplikácii, náš poskytovateľ služieb salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 Mníchov („Salesforce“) bude využívať cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa uložia do vášho zariadenia, keď použijete časť „FAQ“. Salesforce bude používať dva typy cookies: technicky potrebné cookies, bez ktorých by bola obmedzená funkčnosť tejto časti a analytické cookies.


Technicky nevyhnutné cookies:


Nižšie uvedené technicky nevyhnutné cookies pomáhajú zabezpečiť použiteľnosť sekcie „FAQ“ aplikácie. Táto sekcia nedokáže správne fungovať bez týchto cookies.

NázovPoskytovateľÚčelTrvanieTyp
renderCtxSalesforcePoužíva sa na poskytovanie požadovaných stránok a obsahu na základe navigácie používateľa.Session - cookie. Po uzavretí sekcie sa automaticky odstráni.HTTP Cookie
pctrkSalesforcePoužíva sa na počítanie zobrazení sekcií.Session - cookie. Po uzavretí sekcie sa automaticky odstráni.HTTP Cookie
force-streamSalesforcePoužíva sa na smerovanie požiadaviek servera v rámci infraštruktúry Salesforce na tzv. „sticky sessions“.3 hodinyHTTP Cookie
sfdc-streamSalesforcePoužíva sa na smerovanie požiadaviek servera v rámci infraštruktúry Salesforce na tzv. „sticky sessions“.3 hodinyHTTP Cookie
force-proxy-streamSalesforcePoužíva sa na zabezpečenie toho, aby žiadosti klientov zasiahli rovnakých hostiteľov proxy.3 hodinyHTTP Cookie
CookieConsentPolicySalesforcePoužíva sa na správne použitie súhlasu používateľa1 rokHTTP Cookie
instSalesforcePoužíva sa na presmerovanie požiadaviek na inštanciu, keď záložky a napevno zadané adresy URL odosielajú požiadavky na inú inštanciu. Tieto typy požiadaviek sa môžu vyskytnúť po migrácii organizácie, rozdelení alebo po akejkoľvek aktualizácii adresy Session-Cookies. Po ukončení návštevy sa automaticky odstránia.HTTP Cookie
1SalesforcePoužíva sa na registráciu zdroja navigácie na správne zobrazenie štýlu webuPersistent - trvaláHTTP Cookie
LSSIndex:LOCAL{"namespace":"c"}SalesforcePoužíva sa na registráciu zdroja navigácie na správne zobrazenie štýlu webuPersistent - trvaláHTTP Cookie
LSSNextSynthtic:LOCALSalesforcePoužíva sa na registráciu zdroja navigácie na správne zobrazenie štýlu webuPersistent - trvaláHTTP Cookie
sourceSalesforcePoužíva sa na registráciu zdroja navigácie na správne zobrazenie štýlu webuPersistent - trvaláHTTP Cookie
querySalesforceV prihlásenej mobilnej aplikácii registruje údaje používateľa a jazyk používateľa, aby mohol vyplniť kontaktný formulárHTTP Cookie

Tieto analytické súbory cookies umožňujú nášmu poskytovateľovi služieb získať štatistiky o používaní časti „FAQ“ na účely jej prispôsobenia vašim potrebám. Používame nasledujúce analytické súbory cookies:

NázovPoskytovateľÚčelTrvanieTyp
BrowserldSalesforcePoužíva sa na zaznamenávanie akcií a návštev prehliadača na účely analýzy produktov iba pre interné účely.1 rokHTTP Cookie

Cookies Salesforce neuchovávajú informácie, ktoré priamo umožňujú identifikáciu konkrétnej osoby. Používajú však jedinečnú identifikáciu vášho zariadenia (vrátane ďalších technických detailov, napríklad adresy IP, operačného systému, poskytovateľa internetových služieb atď.). Akékoľvek spracovanie údajov počas používania sekcie „FAQ“ v aplikácii sa vykonáva na serveroch Salesforce umiestnených v Európskej únii.
Opt Out
Ak si želáte odvolať svoj súhlas s Trackingom (monitorovaním) pri používaní Lidl Plus, môžete tak urobiť kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti a Tracking po ukončení registrácie zrušiť pomocou funkcie Opt Out v aplikácii v časti „Viac“ --> „Právne informácie“ --> “Zdieľanie údajov v Lidl Plus”.


Google Maps
V prípade, že používate zariadenie s operačným systémom Android, máte možnosť používať v tejto aplikácii funkcie a obsah Google Maps. Interaktívne mapy sa teda dajú zobraziť priamo v aplikácii a máte možnosť pohodlne použiť funkciu mapy na nájdenie napr. obchodov spoločnosti Lidl vo vašom okolí.


Aby ste mohli využívať funkcie Google Maps, je potrebné spracovať vašu IP adresu v rámci internetovej komunikácie. Zvyčajne sa spracováva na serveroch spoločnosti Google v USA. Nemáme žiadny vplyv na konkrétne spracovanie osobných údajov v Google Maps. Ďalšie informácie o účele a rozsahu spracovania osobných údajov v Google Maps nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov poskytovateľa. Nájdete tu aj ďalšie informácie o svojich právach a možných nastaveniach na ochranu vášho súkromia. Adresa a zásady ochrany osobných údajov poskytovateľa Máp Google: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, https://www.google.com/policies/privacy/. Dodatočné podmienky používania pre Google Maps/Google Earth nájdete na adrese https://maps.google.com/help/terms_maps.html.
Apple Maps
Pre používateľov zariadení s operačným systémom iOS používa táto aplikácia aplikácie Apple Maps. Tieto aplikácie sú nevyhnutné pre funkčnosť a úplné zabezpečenie funkcionality máp napr. pre pohodlné nájdenie Lidl predajní vo vašom okolí. Aby ste mohli využívať funkcie Apple Maps, je potrebné spracovať vašu IP adresu v rámci internetovej komunikácie. Zvyčajne sa spracováva na serveroch spoločnosti Apple v USA. Nemáme žiadny vplyv na konkrétne spracovanie osobných údajov spoločnosťou Apple. Ďalšie informácie o účele a rozsahu spracovania osobných údajov spoločnosťou Apple nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov poskytovateľa. Nájdete tu aj ďalšie informácie o svojich právach a možných nastaveniach na ochranu vášho súkromia. Adresa a zásady ochrany osobných údajov poskytovateľa Apple Maps: Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, Kalifornia. Podmienky používania aplikácie Apple Maps nájdete na https://www.apple.com/legal/internet-services/maps/terms-en.html. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Apple nájdete na https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/.
Odkazy na iné webové stránky a aplikácie
Naša aplikácia obsahuje odkazy (tzv. „linky“) na ďalšie webové stránky a aplikácie, ktoré prevádzkuje niektorá zo spoločností Lidl, alebo nami vybraných partnerov opísaných vyššie, alebo od iných tretích strán. Keď kliknete na jeden z bannerov v aplikácii, alebo na jeden z vybraných produktov, presmerujeme Vás na webovú stránku, do aplikácie alebo do príslušného obchodu s aplikáciami. Odkazy môžu obsahovať aj špeciálne trackingové technológie, ktoré prevádzkovateľom uvedených webov / aplikácií umožnia porozumieť a zmerať, kde sa o nich používateľ dozvedel. Odporúčame vám, aby ste si preštudovali príslušné zásady ochrany osobných údajov každej webovej stránky / aplikácie, na ktorú budete presmerovaní, aby ste sa oboznámili s tým, aké informácie o Vás operátor spracúva. Pri presmerovaní na ktorúkoľvek z týchto webových stránok / aplikácií spracúvame vaše osobné údaje, aby sme vyhoveli vašej (technickej) žiadosti o návštevu príslušnej aplikácie alebo webovej stránky (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) a na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa vykonávať reklamu (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).
Newsletter/Push notifikácie/SMS
Ďalej uchovávame vaše správanie ako odberateľa pri doručovaní letákov (tzv. newsletter) a ostatných informácií, ktoré vám prípadne zasielame ako push notifikácie alebo SMS, ukladáme a priraďujeme ho, ak je to možné, vašej osobe, resp. vašej e-mailovej adrese, resp. zákazníckemu číslu. Na to zaznamenávame čas otvorenia stránky s odkazmi a oblasťami, na ktoré ste klikli, s časom, trvaním a početnosťou využívania.


Tieto údaje tiež zhromažďujeme a používame, iba ak s tým súhlasíte (pozri tiež bod 2 toho Vyhlásenia o ochrane osobných údajov).
Osobitné kategórie osobných údajov
Do vyhodnocovania vyššie uvedených osobných údajov nie sú zahrnuté osobitné kategórie osobných údajov v zmysle článku 9 ods. 1 GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (napr. Informácie o vašom zdravotnom stave alebo náboženstve).
2. Na aké účely a na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?
Osobné údaje uvedené v paragrafe 1 spracúvame, aby sme vám mohli poskytnúť služby, o ktoré by ste mohli mať záujem, a aby sme vám zasielali alebo zobrazovali iba takéto informácie.
Účel komunikácie, identifikácie a ochrany vášho zákazníckeho profilu
Osobné údaje zákazníka, získané v rámci registrácie, slúžia na komunikáciu s vami a na jednoznačné priraďovanie vášho správania pri nákupoch a používateľského správania k vášmu zákazníckemu profilu.


Ak v rámci využívania našej aplikácie, resp. v nastaveniach svojho mobilného koncového zariadenia, súhlasíte s použitím tzv. geolokalizácie pomocou dialógového okna „Povoliť oprávnenie“, použijeme túto funkciu, aby sme vám mohli ponúkať individuálne služby nastavené na vašu aktuálnu polohu. Takto spracúvame osobitne v rámci funkcie „Vyhľadávanie predajne“ vašu polohu s využitím informácií z GPS a siete, aby sme vám mohli zobraziť predajňu, ktorá je vám najbližšie. Neukladáme u nás žiadne geolokačné údaje.


Pri vašej registrácii sa o. i. pýtame na dátum vášho narodenia (porovnajte paragraf 1 vyššie). Na jednej strane vaša účasť predpokladá dovŕšenie minimálneho veku 18 rokov (porovnajte paragraf 2 Pravidiel používania). Okrem toho platia z dôvodu ochrany mládeže určité vekové obmedzenia pre používanie určitých produktov. Z toho dôvodu sa nesmie reklama na alkoholické nápoje zameriavať na deti a mladistvých.


Osobitne využívame vašu e-mailovú adresu, aby sme Vás chránili pred neoprávneným prístupom tretích osôb, pričom vám zasielame e-mailovú správu, napr. pri prístupe cez externé zariadenia, tzn. cez zariadenie, cez ktoré ešte nebol vykonaný prístup do aplikácie Lidl Plus.


Osobné údaje sa spracúvajú na základe zákonných predpisov, ktoré nám dovoľujú spracúvať osobné údaje, ak je to potrebné na využívanie služby, resp. na plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 b) GDPR), a preto, lebo máme prevažne oprávnený záujem na tom, aby sme urobili využívanie aplikácie takým ľahkým a efektívnym, ako je to len možné (čl. 6 ods. 1 f) GDPR).


Ak nám zašlete žiadosť prostredníctvom kontaktného formulára v rámci aplikácie, uložíme a použijeme vaše osobné údaje, aby sme vašu žiadosť mohli čo najlepšie spracovať. Spracovanie vašich osobných údajov uvedených v oznámení vychádza z článku 6 ods. 1 b) GDPR.
Účel optimalizácie distribučných kanálov a siete predajní
Ak nám poskytnete údaje o vašej adrese, použijeme ju na identifikáciu a optimalizáciu našich distribučných oblastí, čo nám umožní obmedziť rozptyl reklamy a poskytnúť cielenejšiu reklamu, ako aj optimalizovať sieť našich predajní, aby sme mohli určiť vhodné polohy pre nové predajne. Uvedenie adresy je dobrovoľné. Tieto údaje sa spracúvajú na základe nášho oprávneného záujmu o optimalizáciu distribučných kanálov (článok 6 ods. 1 f) GDPR).
Účel zisťovania vášho záujmu o výrobky a optimalizácie našich online ponúk
Aby sme vám mohli poskytnúť výhody členstva v programe Lidl Plus, a aby sme vám mohli predkladať čo najlepšie individuálne ponuky a vykonávať cieľovo orientované zákaznícke prieskumy, chceme Vás bližšie spoznať. Na to najprv zisťujeme, ktoré produkty, akcie a služby by mohli byť pre Vás zaujímavé a relevantné. Preto Vás môžeme upozorňovať napr. na zľavové akcie na vaše obľúbené produkty, ponúkať vám mimoriadne zvýhodnené ceny a cielene Vás informovať v rámci akcií na určitý sortiment o atraktívnych ponukách.


Z tohto dôvodu zhromažďujeme, spracúvame a využívame určité množstvo osobných údajov, týkajúcich sa vášho nákupného správania, ako aj informácie o vašom ďalšom správaní, ako je opísané v odseku 1.


Osobné údaje, ktoré zbierame, môžu byť vhodné na získanie informácií o vašich záujmoch v súvislosti s ponúkanými druhmi výrobkov. Patria k nim všetky osobné údaje uvedené v bode 1.


Ostatné osobné údaje uvedené vyššie môžu mať tiež výpovednú hodnotu o vašom potenciálnom záujme o určité výrobky. Na to zisťujeme možnú súvislosť medzi jedným alebo viacerými osobnými údajmi a záujmami o produkty. Na zistenie tejto súvislosti používame matematicko-štatistické metódy. Na to porovnávame vaše osobné údaje s údajmi iných zákazníkov. Na základe tohto porovnania potom môžeme odvodiť, ktoré ďalšie produkty a akcie, o ktoré prejavili záujem ostatní zákazníci s porovnateľnými záujmami, by mohli vyvolať aj váš záujem.


Toto spracovanie prebieha na základe zákonných predpisov, ktoré nám dovoľujú spracúvať osobné údaje, ak sú potrebné na využívanie služby, resp. plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 b) GDPR), a pretože máme prevažne legitímny záujem na prispôsobenie svojej ponuky podľa vašich záujmov o výrobky (čl. 6 ods. 1 f) GDPR).


Na základe informácií, ktoré dostávame od internetového obchodu Lidl alebo akýchkoľvek iných vyššie popísaných aplikácií, webov alebo digitálnych služieb, budete dostávať (pokiaľ je to možné personalizované) informácie o produktoch, propagačných akciách, súťažiach, nových službách a novinkách zo streamov, predajní, internetového obchodu, ponuky kvetov, fotografií a cestovania a informácie o prieskumoch. Navyše budú použité osobné užívateľské profily priradené k vašej osobe a / alebo e-mailovej adrese, aby sme lepšie prispôsobili možný reklamný prístup, najmä vo forme newsletterov, vašim osobným záujmom a vylepšili webové ponuky. Tento užívateľský profil obsahuje aj informácie o vašom používaní Lidl Plus.


Ak ste udelili príslušný súhlas, môžu byť do tohto profilu zahrnuté aj informácie, ktoré sme zistili z vášho koncového zariadenia. V týchto prípadoch spracúvame vaše osobné údaje na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Platí to pre spracovanie osobných údajov opísané vyššie v časti „Internetový obchod (E-shop)“, „Analýza správania používateľa/cookies“ a „Newsletter/Push notifikácie/SMS“.


Okrem zvýšenia informačnej hodnoty profilu používame tieto zistenia aj na optimalizáciu aplikácie Lidl Plus a našich ďalších online služieb za predpokladu, že sa na to vzťahuje váš súhlas. Právnym základom pre toto je tiež článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Účel marketingovej komunikácie
Pokiaľ ste udelili svoj súhlas, poskytujeme vaše osobné údaje opísané v bode 1 spoločnostiam skupiny Lidl, aby Vás mohli informovať prostredníctvom elektronickej komunikácie (napr. prostredníctvom e-mailu alebo SMS) a/alebo poštou o akciách a ponukách z ich príslušného sortimentu a zasielajú vám pozvánky k účasti na zákazníckych prieskumoch.


Tento priamy kontakt je spôsobený tým, že ste nám poskytli samostatný súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR).
Účel zaznamenania miesta a času nákupu
Vaše osobné údaje spracúvame a využívame z hľadiska miesta a času vašich nákupov, aby sme vám mohli zasielať propagačné informácie v miestnych a časových súvislostiach, napr. pomocou push notifikácií do vášho mobilného telefónu alebo formou SMS. Ak je napríklad vaším obľúbeným dňom, keď chodíte nakupovať, sobota, môžeme Vás upozorniť na predajné akcie, ktoré robíme práve v tento deň v týždni. Okrem toho sme schopní zaslať vám lokálnu ponuku, ak máme informácie o tom, v ktorom regióne nakupujete prednostne.


Push notifikácie sú správy, ktoré sa odosielajú z aplikácie do vášho zariadenia a majú v nich prioritu. Aplikácia používa push notifikácie, ak ste súhlasili so zasielaním push notifikácií pri inštalácii aplikácie alebo kedykoľvek počas používania aplikácie v nastaveniach vášho zariadenia. Prijímanie push notifikácií môžete kedykoľvek deaktivovať.


Pokiaľ spracúvame miesto a čas vášho nákupu, je to potrebné na využívanie služby, resp. plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 b) GDPR), a pretože máme prevažne legitímny záujem o zameranie svojej ponuky podľa vašich lokálnych a časových preferencií (čl. 6 ods. 1 f) GDPR ).
Účel spracovania požiadaviek zákazníkov
S osobnými údajmi, ktoré nám poskytnete pri kontakte so zákazníckym servisom budeme samozrejme zaobchádzať ako s dôvernými. Vaše osobné údaje používame výlučne na účely spracovania vašej zákazníckej požiadavky a za účelom vybavenia a zodpovedania vašej požiadavky, ktorá sa týka ochrany osobných údajov.


Právnym základom pre spracovanie osobných údajov, vyplývajúcich z vašich otázok, je čl. 6 ods. 1 písm. f) alebo b) GDPR. Náš a zároveň váš (legitímny) záujem o toto spracovanie osobných údajov vyplýva z cieľa odpovedať na vaše otázky, vyriešiť všetky problémy, ktoré môžu vzniknúť, a teda udržať a podporovať vašu spokojnosť ako zákazníka alebo používateľa našej služby. Právnym základom pre spracovanie vašich žiadostí, v rámci ktorých si uplatňujete svoje práva na ochranu osobných údajov, je čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, pretože je to nevyhnutné na splnenie našej zákonnej povinnosti.
Účel poskytnutia aplikácie
Údaje získané v priebehu používania aplikácie spracúvame, aby naša aplikácia mohla správne fungovať. Tieto informácie potrebujeme najmä preto, aby aplikácia mohla uložiť vaše preferované nastavenia, napríklad krajinu a jazyk, aby sme mohli rýchlo vyriešiť technické problémy a aby ste mali prístup k určitým oblastiam. Tieto údaje sa nepoužívajú na vytváranie užívateľských profilov.


Právnym základom pre použitie technológií potrebných na tento účel je čl. 6 ods. 1 b) GDPR, to znamená, že vaše osobné údaje spracúvame na poskytovanie našich služieb v zmysle plnenia zmluvy.


Používanie Google Maps na zariadeniach s operačným systémom Android a Apple Maps pre používateľov iOS je založené na našom oprávnenom záujme atraktívneho predstavenia našich ponúk a za účelom jednoduchého nájdenia miest, ktoré sme označili v aplikácii. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
3. Komu poskytujeme vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje poskytujeme tretím osobám takto:


Čiastočne využívame na spracovanie vašich osobných údajov služby poskytovateľov služieb. Firmy, ktoré budú pre nás pracovať, podrobujeme starostlivému výberu a poverujeme ich písomnou formou. Títo dodávatelia sú viazaní našimi príkazmi a kontrolujeme ich pred začiatkom spracovania osobných údajov a potom pravidelne. Tieto firmy nikdy nesledujú vašimi osobnými údajmi svoje vlastné ciele.


V tejto súvislosti poskytujeme vaše dáta príjemcom, ktorí nám:


poskytujú pamäťovú kapacitu, databázové systémy, a pod.,

poskytujú technickú podporu a

poskytujú poradenstvo v oblasti marketingu a techniky.


V rámci skupiny podnikov Lidl (pozri bod 1 vyššie) poskytujeme za vyššie uvedených podmienok nasledujúce osobné údaje príslušnej národnej spoločnosti:


Vaše preferencie produktov za účelom cielenej prezentácie obsahu, ktorý je pre vás relevantný.

Vaše zákaznícke číslo, ak sa zúčastňujete súťaže organizovanej národnou spoločnosťou, ako aj vaše meno, priezvisko a telefónne číslo, ak ste boli vyžrebovaní ako víťaz.


Iba ak ste udelili súhlas v súvislosti s internetovým obchodom Lidl alebo inými digitálnymi službami, aplikáciami, webovými stránkami spoločností patriacich do skupiny spoločností Lidl, ako sú služby online recepty, aplikácia Lidl Home, webová stránka výhod tretích atď., budeme analyzovať vaše používanie aplikácie Lidl Plus a / alebo prepojenie údajov z Lidl Plus s údajmi z vyššie uvedených služieb Lidl, vrátane typu, množstva a ceny produktov, ktoré ste si kúpili v obchodoch Lidl, a vášho užívateľského správania v súvislosti s našim newsletterom, vrátane informácií, ako sú čas otvorenia informačného bulletinu, odkazy alebo oblasti, na ktoré ste klikli, trvanie a frekvencia používania, sprístupníme tieto informácie príslušnej národnej spoločnosti.


Ak je potrebné spracovanie požiadavky prostredníctvom nášho zákazníckeho servisu, môžeme poskytovať osobné údaje, ktoré ste uviedli, spoločnostiam Lidl. Okrem toho môže byť potrebné, aby sme na ďalšie spracovanie vašej požiadavky poskytovali výňatky z vašej požiadavky zmluvným partnerom (napr. dodávateľom v prípade dopytov na špecifické produkty).


Za žiadnych okolností neposkytneme vaše osobné údaje iným firmám mimo spoločností Lidl, ktoré by ich chceli použiť na opatrenia v súvislosti s priamym marketingom.


Ak prenášame osobné údaje príjemcom v tretích krajinách (krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru), môžete to zistiť z informácií týkajúcich sa spracovania údajov našimi poskytovateľmi služieb, ktoré sú opísané v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov. Prijatím rozhodnutí o primeranosti Európska komisia určila, či takáto tretia krajina ponúka primeranú úroveň ochrany údajov. Presný zoznam krajín, pre ktoré Európska komisia prijala rozhodnutie o primeranosti, nájdete tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en . Ak pre tretiu stranu Európska komisia rozhodnutím nepotvrdila primeranú úroveň ochrany, zaistíme, že primeranú úroveň ochrany osobných údajov poskytujú ďalšie opatrenia, ako napríklad: záväzné podnikové pravidlá, štandardné zmluvné doložky, certifikačný mechanizmus alebo uznávané kódexy správanie. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte prosím našu zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov (strana 1).
4. Ako zaručíme dôvernosť vašich osobných údajov?
Aby sme zabezpečili dôvernosť vašich osobných údajov, majú naši pracovníci, ktorí sú poverení spracovaním osobných údajov, zákaz neoprávnene zbierať, spracúvať alebo využívať osobné údaje. Naši starostlivo vyberaní zamestnanci, vzdelávaní v oblasti právnych predpisov o ochrane osobných údajov, sú na začiatku ich pracovného pomeru zmluvne zaviazaní dodržiavať mlčanlivosť o spracúvaných osobných údajoch. Táto povinnosť pretrváva aj po ukončení pracovného pomeru.
5. Ako zaručíme bezpečnosť vašich osobných údajov?
Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, preto uplatňujeme technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili osobitne pred nebezpečenstvami pri poskytovaní osobných údajov a ich neoprávneným sprístupnením tretím osobám. Prijaté preventívne opatrenia sa pravidelne upravujú v súlade s najnovším stavom techniky.
6. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje vymazávame alebo anonymizujeme ihneď, ako sme ich spracovali na účely uvedené v bodoch vyššie, a ak už nie sú potrebné. Spravidla uchovávame vaše osobné údaje počas vašej účasti v zákazníckom vernostnom programe Lidl Plus. Ak ste neaktívni 24 mesiacov, budeme Vás informovať o plánovanom zmazaní. V takom prípade môžete proti odstráneniu namietať opätovným otvorením aplikácie.


Číslo vášho mobilného telefónu uchovávame ešte 6 mesiacov po ukončení vašej účasti na účely zabránenia neoprávnenej opakovanej registrácie. Inak budú vaše osobné údaje vymazané po 72 hodinách po zrušení registrácie v Lidl Plus. Počas týchto 72 hodín máte možnosť obnoviť svoj zákaznícky účet opätovným prihlásením. Proces vymazania sa potom zruší. Pokiaľ sú vaše údaje potrebné na dlhšie obdobie v dôsledku zákonných lehôt na uchovávanie osobných údajov alebo na zabezpečenie, uplatnenie alebo presadzovanie právnych nárokov, vaše údaje uložíme v súlade s ustanoveniami o ochrane osobných údajov nad rámec vyššie uvedených lehôt, pokiaľ nám takúto povinnosť ukladá zákon, a ak existuje účel spracovania.


Všetky osobné údaje, ktoré nám pošlete pri kontakte so zákazníckym servisom, budú odstránené alebo anonymizované najneskôr 90 dní po zaslaní konečnej odpovede. Skúsenosti ukázali, že otázky týkajúce sa našich odpovedí sa spravidla nevyskytujú po 90 dňoch. Ak si uplatníte svoje práva ako dotknutá osoba, vaše osobné údaje sa budú uchovávať 3 roky po tom, ako vám bola doručená posledná odpoveď, ako dôkaz, že sme vám poskytli komplexné informácie a že boli splnené zákonné požiadavky.
7. Aké práva máte pri spracovaní vašich osobných údajov?
Samozrejme, na vyžiadanie vám poskytneme informácie podľa čl. 15 GDPR (najmä vám oznámime osobné údaje, ktoré uchovávame o vašej osobe, príjemcu alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje ďalej poskytujeme a účel uchovávania). Tieto informácie vám samozrejme poskytneme bezplatne.


Okrem toho máte v súlade s príslušnými zákonnými podmienkami nárok na opravu nesprávnych osobných údajov, ako aj na ich vymazanie, obmedzenie spracovania a prenosnosť vašich osobných údajov.


Máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dozoru.
V prípadoch, v ktorých sa spracovanie osobných údajov riadi ustanoveniami čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) GDPR, alebo slúži na účely priamej reklamy, máte právo uplatniť proti ich spracovaniu námietku.
Ak ste udelili súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti, napr. v rámci aplikácie pod položkou „Pomoc“ à „Kontaktuj nás“ alebo (ak chcete zrušiť výber jednotlivých kanálov upozornení priamo) v časti „Nastavenia“ à „Upozornenia“ alebo odoslaním e-mailu na adresu: lidl@lidl.sk. Ak odvoláte svoj súhlas, nebudete viac informovaný o ponukách skupiny Lidl. Vezmite prosím na vedomie, že po odvolaní súhlasu už nebudete môcť plne využívať výhody Lidl Plus.
Ak si želáte odvolať svoj súhlas s analýzou používania tohto zákazníckeho účtu tejto aplikácie / Môj Lidl, môžete v aplikácii vykonať príslušné nastavenie v časti „Viac“ à „Právne informácie“ à „Zdieľanie údajov v Lidl Plus“. Ak svoj súhlas s analýzou použitia tohto zákazníckeho účtu aplikácie / Môj Lidl zrušíte, môžete našu službu využívať iba v základnej verzii. V takom prípade budete mať stále možnosť prezerať si informácie o našich produktoch, nebudete sa však môcť zúčastňovať zliav a špeciálnych propagačných akcií alebo kupónov.
8. Neexistencia povinnosti poskytnúť osobné údaje
Ak osobné údaje poskytujete sami, nie ste povinný poskytovať údaje uvedené vyššie. Bez týchto dát však nie sme schopní poskytovať vám služby programu Lidl Plus, ktoré tieto dáta využívajú.
9. Môže program Lidl Plus zmeniť Vyhlásenie o ochrane osobných údajov?
Zmeny v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov môžu byť potrebné v súvislosti so zmenami právnych predpisov, alebo okolností spracovania osobných údajov v rámci programu Lidl Plus. Ak by sa zmenili účely zberu vašich osobných údajov, spracovania vašich osobných údajov alebo využívania vašich osobných údajov alebo totožnosť zodpovednej osoby (Prevádzkovateľa), či kategórie príjemcov, budeme Vás o týchto skutočnostiach informovať alebo, ak to bude potrebné, vyžiadame si na to váš súhlas.

10. Vytvorenie a použitie účtu Môj Lidl
Môj účet Lidl je služba (ďalej len „služba“ alebo „môj Lidl“) skupiny podnikov Lidl (ďalej len „Lidl“) prevádzkovaná spoločnosťou Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm (ďalej len „Lidl Stiftung", „my", „nás"). Lidl Stiftung spracúva osobné údaje potrebné na účely poskytovania služieb ako prevádzkovateľ, pokiaľ zhromažďuje, zlučuje, hodnotí a prenáša údaje do iných spoločností v rámci skupiny podnikov Lidl na účely implementácie služby.


Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na spracovateľské činnosti spoločnosti Lidl Stiftung ako prevádzkovateľa Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov spoločnosti Lidl Stiftung je možné kontaktovať na vyššie uvedenej poštovej adrese.


Heslom chránený účet Môj Lidl predstavuje službu jednotného prihlásenia (single sign on), ktorá vám umožňuje zaregistrovať sa a / alebo prihlásiť sa do niekoľkých online platforiem skupiny podnikov Lidl, ako sú internetové obchody, služby click & collect, aplikácie, atď., pomocou jedného jedinečného používateľského mena a hesla (ďalej len „cieľová služba“) bez toho, aby ste v každom prípade museli používať samostatné prihlasovacie údaje. Cieľová služba v rozsahu tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov je Lidl Plus. Môj Lidl uchováva údaje zákazníka opísané v bode 1 a taktiež údaje zákazníka, ktoré ste poskytli pri registrácii / prihlásení do iných online služieb Lidl.


Ak sa zaregistrujete v cieľovej službe bez predchádzajúcej registrácie v iných online službách Lidl, automaticky si vytvoríte Môj Lidl účet. V prípade, že ste sa už zaregistrovali v inej online službe, integrovanej s účtom Môj Lidl, môžete sa jednoducho prihlásiť do cieľovej služby pomocou svojich existujúcich prihlasovacích údajov. Ak by spoločnosť Lidl v budúcnosti ponúkla nové online služby, môžete ich využiť prostredníctvom svojho účtu Môj Lidl.
10.1 Aké osobné údaje o vás zhromažďujeme?
Registrácia do účtu Môj Lidl
Ak sa zaregistrujete v cieľovej službe bez toho, aby ste sa predtým zaregistrovali v inej online službe Lidl, vytvoríte si tým Môj Lidl účet. V rámci registrácie zhromažďujeme tieto osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, číslo mobilného telefónu a obľúbená predajňa Lidl. Ako nepovinné údaje je možné poskytnúť oslovenie, pohlavie a adresu bydliska (ulica, číslo domu, PSČ, mesto a krajina). Geolokalizačnú funkciu vášho mobilného zariadenia možno tiež nepovinne použiť na určenie preferovanej predajne. Ak sa prihlásite do cieľovej služby s existujúcim účtom Môj Lidl, požadujeme iba tie z vyššie uvedených osobných údajov zákazníka, ktoré ste pre ďalšie online služby Lidl zatiaľ neposkytli.


Zhromažďujeme tiež údaje, ako sú: vaša IP adresa, dĺžka pobytu v službe My Lidl, online identifikátory, ako napríklad ID zariadenia, informácie o použitom prehliadači, t. j. názov a verzia prehliadača, názov a verzia operačného systému zariadenia, na ktorom je prehliadač nainštalovaný a po prihlásení sa v sieti sa zobrazujú údaje o polohe vášho zariadenia.
Funkcia „O mne“
Ak v časti „O mne“ (príp. „About me“) dobrovoľne uvediete určité informácie o svojich životných podmienkach a záujmoch, uložíme tieto údaje pre váš prehľad do účtu Môj Lidl.
Analýza správania používateľov / cookies
Pri používaní účtu Môj Lidl sa do zariadenia ukladajú súbory cookie. Používame dva typy cookies: technicky nevyhnutné, bez ktorých by bola obmedzená funkčnosť Môj Lidl, a voliteľné štatistické cookies. Prehľad súborov cookie použitých s ďalšími informáciami (napr. O dobe ukladania) nájdete v našich Pravidlách používania súborov cookie.
10.2. Na aké účely a na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?
Účel registrácie, prihlásenia a správy účtu
Aby sme vám poskytli čo najväčší komfort pri používaní, uchovávame vaše osobné údaje v rámci účtu Môj Lidl. Po vytvorení tohto zákazníckeho účtu nemusíte pre jeho používanie znova zadávať svoje osobné údaje.


Od tohto momentu môže byť váš účet Môj Lidl používaný v rámci všetkých pripojených online služieb Lidl bez potreby samostatnej registrácie alebo opätovného zadávania podrobných údajov o používateľovi. Po registrácii máte tiež možnosť odhlásiť sa z jednotlivých služieb. Okrem toho si môžete kedykoľvek zobraziť a zmeniť údaje, ktoré sú o vás uchovávané, v rámci Môj Lidl. Ak si chcete zriadiť účet Môj Lidl, je potrebné zadať heslo podľa vášho výberu. Toto sa používa spolu s vašou e-mailovou adresou alebo číslom mobilného telefónu na prístup do Môj Lidl. Proces registrácie je dokončený, keď bolo overené telefónne číslo poskytnuté používateľom a operátor nakoniec potvrdí registráciu.


Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, t. J. Osobné údaje nám poskytujete na základe zmluvného vzťahu medzi vami a nami.
Účel zabezpečenia vášho zákazníckeho profilu
V súvislosti s registráciou a / alebo prihlásením používame službu Google reCaptcha, službu poskytovanú spoločnosťou Google, na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem tu spočíva v ochrane vašich osobných údajov a našich systémov. V tejto súvislosti sa na určenie, či údaje zadáva fyzická osoba alebo automatizovaný program, používa analýza rôznych informácií. Táto analýza začína automaticky, akonáhle otvoríte Môj Lidl. Pre analýzu Google reCaptcha vyhodnotí rôzne informácie (napr. IP adresu, váš čas strávený na stránke alebo pohyby myši vykonané používateľom). Vygenerované informácie sa prenesú na server Google v USA a tam sa spracujú. Zhromažďovanie a analýza neumožňujú nám ani spoločnosti Google vás identifikovať. Spoločnosť Google nebude konkrétne spájať tieto informácie s vašimi osobnými údajmi. Viac informácií o službe Google reCaptcha nájdete na stránke https://policies.google.com/privacy?hl=sk alebo https://policies.google.com/terms?hl=sk.


Okrem toho používame vašu IP adresu, ako aj online identifikátory opísané vyššie a vašu polohu na základe informácií verejnej siete, aby sme zabránili zneužitiu a zabránili, a odhalili akékoľvek narušenia bezpečnosti a iné zakázané alebo nezákonné činnosti. Napríklad, ak sa prihlásite z nového / neznámeho zariadenia, môžeme vás o takomto pokuse o prihlásenie informovať. Spracovanie týchto osobných údajov je založené na našom oprávnenom záujme monitorovať a zlepšovať informačnú bezpečnosť našej služby (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).
10.3 Komu poskytujeme vaše osobné údaje?
Príjemcovia / kategórie príjemcov
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté prevádzkovateľovi príslušnej cieľovej služby, za účelom spracovania kúpnych zmlúv alebo iných služieb, ktoré boli objednané prostredníctvom online služieb pokrytých Môj Lidl. Tento poskytovateľ cieľovej služby prijíma údaje, ktoré sú v každom prípade potrebné na poskytnutie objednanej služby, pokiaľ sú tieto uložené v My Lidl, t. j. v závislosti od ponuky:


- Overenie prihlasovacích údajov (e-mailová adresa, heslo, prípadne telefónne číslo).


- Kmeňové údaje (meno, adresa, dátum narodenia)


Na spracovanie vašich osobných údajov navyše využívame poskytovateľov služieb. Spoločnosti konajúce v našom mene sú starostlivo vybrané a písomne ​​poverené ako sprostredkovatelia. Sú viazaní našimi pokynmi a sú nami kontrolovaní pred začiatkom spracovania osobných údajov a následne v pravidelných intervaloch. Tieto spoločnosti nikdy nesledujú vlastné účely s vašimi osobnými údajmi. V tejto súvislosti odovzdávame vaše údaje príjemcom, ktorí nám poskytujú


- úložnú kapacitu, databázové systémy alebo podobné,


- technickú podporu,


- marketingové poradenstvo,


- podporu pri spracovávaní otázok používateľov týkajúcich sa funkcionality „O mne“


Vylučujeme akýkoľvek ďalší prenos vašich údajov tretím stranám.


Ak prenášame osobné údaje príjemcom v tretích krajinách (krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru), môžete to zistiť z informácií o spracovaní osobných údajov zo strany našich poskytovateľov služieb, ktoré sú uvedené v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov. Prijatím rozhodnutí o primeranosti Európska komisia určila, či takáto tretia krajina poskytuje primeranú úroveň ochrany údajov. Presný zoznam krajín s rozhodnutím o primeranosti nájdete tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en. Ak Európska komisia pre tretiu krajinu neurčí primeranú úroveň ochrany, zabezpečíme, aby sa primeraná úroveň ochrany údajov zabezpečovala prostredníctvom ďalších opatrení, ako sú napríklad: záväzné vnútropodnikové pravidlá ochrany údajov, štandardné zmluvné doložky, mechanizmy certifikácie alebo uznané kódexy správania. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na našu zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov (pozri vyššie).
10.4 Ako zabezpečíme dôvernosť vašich osobných údajov?Na zabezpečenie dôvernosti vašich osobných údajov je našim zamestnancom podieľajúcim sa na spracovaní osobných údajov zakázané zhromažďovať, spracúvať alebo používať osobné údaje bez príslušného oprávnenia. Naši starostlivo vybraní zamestnanci, ktorí sú vzdelávaní v oblasti právnych predpisov o ochrane osobných údajov, sú pri uzavretí pracovnej zmluvy zaviazaní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúvajú. Táto povinnosť trvá aj po skončení pracovného pomeru.
10.5 Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
Ak ste sa do cieľovej služby zaregistrovali iba prostredníctvom služby Môj Lidl, vaše osobné údaje budú zodpovedajúcim spôsobom vymazané, akonáhle požiadate o vymazanie svojho účtu v cieľovej službe. Upozorňujeme však, že ak ste sa prostredníctvom služby Môj Lidl zaregistrovali do viacerých online služieb Lidl, váš účet Môj Lidl a všetky nami uložené osobné údaje sa vymažú až po odstránení všetkých online služieb spojených s programom Môj Lidl. Obdobne sa uplatňujú doby uchovávania opísané vo vyhlásení o ochrane údajov cieľovej služby. Ak upravíte alebo odstránite informácie o svojich pomeroch alebo záujmoch v priečinku „O mne“, upravené alebo odstránené informácie sa okamžite zmažú.


Pre úplnosť uvádzame, že za spracovanie a uchovávanie osobných údajov zodpovedá príslušný prevádzkovateľ použitej služby, ktorý spracúva osobné údaje, potrebné na poskytnutie služby objednanej na tento účel a následne ich archivuje v súlade so zákonnými lehotami uchovávania (primerane sa uplatnia doby uchovávania osobných údajov uvedené vo vyhlásení o ochrane osobných údajov cieľovej služby).

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov aplikácie „Lidl Plus“ na stiahnutie vo formáte PDF nájdete tu:

Pre zobrazenie PDF-dokumentu môžete bezplatne využiť program Adobe Acrobat Reader .