Vyhlásenie o ochrane osobných údajov Lidl Plus

Stav: marec 2024

Verzia: 1.5.4


Ďakujeme Vám za Váš záujem o program Lidl Plus.


Všeobecný prehľad o ochrane osobných údajov v rámci Lidl Plus


Kto sme?


Sme spoločnosť Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Nemecko (ďalej len „Lidl Stiftung“, „my“ alebo „nás“) a sme prevádzkovateľom zákazníckeho vernostného programu Lidl Plus. Sme zodpovední za spracúvanie a rovnako aj ochranu vašich osobných údajov v Lidl Plus.


Čo je to Lidl Plus?


Lidl Plus je zameraný na spotrebiteľov, ktorí chcú dostávať personalizované informácie o našich ponukách, akciách, ako aj produktoch a službách od vybraných partnerov a iných spoločností patriacich do skupiny Lidl. Váš profil záujmu určíme na základe vášho nákupného správania, používania našej aplikácie a iných digitálnych služieb skupiny Lidl.


Aké osobné údaje od vás získavame?


Vaše osobné údaje získavame pri vašej registrácii do Lidl Plus. Okrem toho získavame informácie o vašom nákupnom a užívateľskom správaní v súvislosti s Lidl Plus a ďalšími digitálnymi službami skupiny Lidl, ktoré využívate.


Prečo získavame tieto osobné údaje a na aké účely ich používame?


Vaše osobné údaje spracúvame najmä na plnenie zmluvy, ktorú ste s nami uzatvorili dokončením vašej registrácie, t. j. aby sme identifikovali vaše prípadné záujmy na základe vášho nákupného a užívateľského správania s ohľadom na produkty a služby skupiny spoločností Lidl a tiež na to, aby sme vám poskytli personalizované informácie a ponuky.


Ak ste udelili súhlas, budeme vám posielať prostredníctvom e-mailu, push notifikácií alebo SMS informácie o aktuálnych akciách a ponukách Lidl, ktoré sú šité na mieru práve pre vás.


Okrem toho máme oprávnený záujem na tom, aby bolo používanie Lidl Plus pre vás čo najjednoduchšie a najefektívnejšie.


Komu vaše osobné údaje poskytujeme?


V niektorých prípadoch vaše osobné údaje poskytujeme poskytovateľom služieb, ktorých sme písomne poverili a ktorých pravidelne kontrolujeme. Tieto spoločnosti nepoužívajú vaše údaje na svoje vlastné účely. Okrem toho môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté národným spoločnostiam v spoločnosti Lidl za účelom prezentácie relevantného obsahu pre vás alebo na uskutočnenie súťaže organizovanej príslušnou národnou spoločnosťou, ak ste na to udelili súhlas.


Ak prenášame osobné údaje príjemcom v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), zabezpečujeme primeranú úroveň ochrany údajov prostredníctvom prijatia dodatočných opatrení, ako sú záväzné vnútropodnikové pravidlá, štandardné zmluvné doložky, certifikačný mechanizmus alebo uznávané kódexy správania.


Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?


Vaše osobné údaje budú anonymizované, akonáhle uplynie účel, na ktorý boli spracúvané. Vaše osobné údaje uchovávame spravidla po dobu trvania vašej účasti v Lidl Plus. Ak ste boli neaktívni 24 mesiacov, budeme vás informovať o plánovanom vymazaní.


Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov?


Ak si želáte získať prístup alebo získať kópiu vašich osobných údajov, ktoré sú u nás uložené, samozrejme vám ich poskytneme bezplatne. Splnením príslušných zákonných podmienok máte právo na opravu nesprávnych údajov. Okrem toho môžete požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, obmedziť spracúvanie a prenos vašich osobných údajov a namietať proti spracúvaniu na základe oprávneného alebo verejného záujmu. Súhlas udelený v rámci Lidl Plus môžete tiež kedykoľvek odvolať. Máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.


Prosíme vás, aby ste si prečítali naše nižšie uvedené Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, v ktorom nájdete viac informácií o podmienkach spracúvania vašich osobných údajov. Našu osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov môžete kontaktovať na vyššie uvedenej poštovej adrese alebo na adrese: ochranaosobnychudajov@lidlplus.sk.


Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre Lidl Plus


Lidl Plus je vernostný program (ďalej len „služba“ alebo „Lidl Plus“) skupiny Lidl, ktorý prevádzkuje spoločnosť Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Nemecko (ďalej len „Lidl Stiftung“, „my, „nás“, a pod.). Lidl Stiftung spracúva údaje potrebné na účely tejto služby ako zodpovedná osoba, pokiaľ sa zbierajú, zhromažďujú, analyzujú a poskytujú miestnemu subjektu Lidl Lidl Slovenská republika, s.r.o., Ružinovská 1E, 821 02, Bratislava, Slovenská republika (ďalej spolu s Lidl Stiftung len „spoločnosti Lidl“). Niektoré spracúvanie údajov si vyžaduje zapojenie skupiny Lidl (ďalej len „ skupina spoločností“ ).


Pokiaľ tieto spoločnosti Lidl získavajú osobné údaje prostredníctvom služby na základe vášho dobrovoľného súhlasu, a informujú vás o aktuálnych ponukách a akciách spoločnosti Lidl, sami sú zodpovednou osobou v zmysle právnych predpisov o ochrane osobných údajov.


Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na spracovateľské činnosti vykonávané spoločnosťou Lidl Stiftung ako prevádzkovateľom.


Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov spoločnosti Lidl Stiftung môžete kontaktovať na vyššie uvedenej poštovej adrese alebo na: ochranaosobnychudajov@lidlplus.sk.


Služba je zameraná na spotrebiteľov (ďalej len „používatelia“ alebo „vy“), ktorí chcú od spoločnosti Lidl Stiftung dostávať personalizované informácie o ponukách a akciách z Lidl Plus a ponukách, produktoch a službách od vybraných partnerov a spoločností Lidl, ktoré v čo najväčšej miere zodpovedajú ich záujmom. Základom pre určenie relevantných záujmov je nákupné a užívateľské správanie v súvislosti s produktmi a službami spoločností Lidl, ktoré je podrobne vysvetlené nižšie.


S programom Lidl Plus si užívate rozmanité služby ušité na mieru presne pre vás. Tieto služby obsahujú okrem iného špeciálne ponuky prispôsobené vašim potrebám a želaniam, účasť na súťažiach a exkluzívne zľavy a špeciálne ponuky pri nákupe v predajniach a online vo vybraných internetových obchodoch skupiny Lidl. V závislosti od toho, kde a v akom rozsahu využívate službu, sú vaše osobné údaje poskytované spoločnosťou Lidl Stiftung určitým spoločnostiam Lidl, aby vám mohli poskytovať príslušné služby.


1. Ktoré osobné údaje o vašej osobe získavame a aké komunikačné kanály na to používame?


1.1. Registrácia do programu Lidl Plus


V rámci registrácie požadujeme nasledujúce osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, číslo mobilného telefónu a preferovaná predajňa Lidl. Môžete nám tiež poskytnúť tieto nepovinné údaje: oslovenie, pohlavie a adresu vášho bydliska (ulica, číslo domu, PSČ, mesto a krajina). Na určenie preferovanej predajne sa môže použiť funkcia geolokalizácie vášho mobilného zariadenia.


1.2. Údaje z účtu Môj Lidl


Ak ste dobrovoľne poskytli informácie o svojich pomeroch a záujmoch a rovnako tiež informáciu o dátume narodenia vášho dieťaťa vo svojom účte Môj Lidl, zhromažďujeme tieto informácie aj v rámci Lidl Plus.


1.3. Návštevy predajní


Ak sa počas návštevy predajne identifikujete pri pokladni, zaevidujeme predajňu, ktorú ste navštívili, produkty, ktoré ste kúpili alebo vrátili, a to podľa množstva, druhu a ceny, kupóny, ktoré ste uplatnili, celkovú sumu na pokladničnom doklade ako aj čas platby a typ platby. Priradením vášho nákupu k vášmu zákazníckemu účtu sledujeme účel uvedený v bode 2, napr. aby sme vám mohli predkladať ponuky špeciálne prispôsobené vašim preferenciám a záujmom, ako aj ponúkať účasť na špeciálnych akciách.


Pri pokladni sa môžete identifikovať prostredníctvom digitálnej zákazníckej karty.


1.4. Rezervácia produktov


Ak si prostredníctvom aplikácie Lidl Plus rezervujete určité produkty, aby ste si ich mohli neskôr zakúpiť v predajni a použiť aplikáciu Lidl Plus (takýmto používaním sa rozumie prvotné prihlásenie sa do vášho účtu Lidl Plus v aplikácii, ktoré môže prebehnúť automaticky po úspešnej registrácii), zhromažďujeme tieto informácie na účely uvedené v bode 2, najmä aby sme vám mohli ponúknuť ponuky špeciálne prispôsobené vašim preferenciám a záujmom, ako aj účasť na akciách. To sa uskutočňuje priradením vášho nákupu rezervovaných produktov k vašej rezervácii.


1.5. Zákaznícky servis


Keď kontaktujete zákaznícky servis spoločností Lidl, spracúvame údaje, ktoré nám v tejto súvislosti poskytnete.


1.6. Používanie aplikácie


Pri používaní aplikácie Lidl Plus zhromažďujeme informácie o predajni, v ktorej nakupujete. Okrem toho zhromažďujeme informácie o celom obsahu zobrazenom v aplikácii, napr. o aktivovaných kupónoch, vašich nastavenia notifikácií, účasti v súťažiach, zobrazenom tovare a predajni, ktorú ste si zvolili. Zhromažďujeme takisto informácie o vašej interakcii s aplikáciou, ako napr. navštívené sekcie, obrazovky zobrazené počas jednotlivých relácií, počet kliknutí a tzv. scrollovanie. Okrem toho spracúvame vaše zákaznícke číslo (vernostné číslo), informácie o verzii operačného systému, ktorý používate, o identifikácii zariadenia, jazyku systému a zvolenej krajine, ako aj vami používanej verzii aplikácie.


Vaše prihlasovacie údaje sa uchovajú a použijú na účely vykonania prihlásenia. Aby ste sa nemuseli pri každom otvorení aplikácie Lidl Plus opätovne prihlasovať, vaše prihlasovacie údaje sú uložené v aplikácii (v zašifrovanej podobe), až kým sa neodhlásite z účtu.


Digitálne pokladničné doklady môžete uložiť do svojho koncového zariadenia alebo ich môžete posielať priamo cez Messenger, pokiaľ aplikácii povolíte prístup k svojim fotografiám/médiám. Fotoaparát svojho mobilného zariadenia môžete použiť na skenovanie QR kupónov, ak udelíte príslušné povolenie.


V rámci aplikácie vykonávame prieskumy a zhromažďujeme informácie o vašom nákupnom správaní, používaní aplikácie a osobných okolnostiach, ako aj záujmoch v súvislosti s inými spoločnosťami Lidl. Účasť na prieskumoch je dobrovoľná.


1.7. Ponuky od partnerov


Prostredníctvom Lidl Plus získate aj možnosť dostávať špeciálne ponuky od vybraných partnerov. Pri niektorých z týchto ponúk sa musíte pri ich využívaní identifikovať pomocou svojej digitálnej zákazníckej karty ako zákazník programu Lidl Plus. V tomto prípade nás príslušný obchodný partner informuje o využití príslušnej špeciálnej ponuky vrátane súvisiacich informácií (napr. čas, množstvo, miesto), aby sme mohli svoje ponuky ešte viac prispôsobiť vašim záujmom. V prípade, že v rámci Lidl Plus bude poskytnutá špeciálna ponuka na zmluvné služby našich partnerov, s ktorými spolupracujeme, títo nám poskytnú vaše kontaktné údaje (e-mailovú adresu a telefónne číslo), aby sme mohli správne priradiť ponuku k vášmu účtu.

1.8. Odznaky


Lidl Plus Vám prostredníctvom kampaní s odznakmi ponúka výzvy súvisiace s nákupovaním. Aby sme Vám mohli priradiť správny odznak, používame informácie uložené v Lidl Plus o Vašich nákupoch (napr. dátum, miesto, zakúpené produkty) a ukladáme informácie o procese získavania odznakov. Po splnení výzvy vám môžeme v službe Lidl Plus poskytnúť kupón. Súvisiace informácie s poskytnutím kupónu tiež uchovávame.


1.9. Mobilná platba


Aplikácia Lidl Plus vám poskytuje aj prístup k službe mobilnej platby („Lidl Pay“), v rámci ktorej máte možnosť zaregistrovať svoju kreditnú alebo debetnú kartu a pohodlne zaplatiť zakúpený tovar alebo služby pomocou mobilného zariadenia na rôznych platobných miestach (napr. pokladňa atď.).


Registrácia prebieha priamo v Lidl Plus a len vtedy, ak si to želáte a aktívne zvolíte. Na registráciu a používanie služby Lidl Pay je potrebné číslo kreditnej alebo debetnej karty, CVV/CVC kódy a dátum skončenia platnosti karty. Tieto platobné údaje sa zadávajú priamo do systémov certifikovaných PCI-DSS & PCI 3DS našej tzv. platobnej platformy IXOPAY GmbH, so sídlom MariahilferStarsse 77-79, a-1060 Vienna, Austra (ďalen len „IXOPAY“) a sú tam uložené v zašifrovanej podobe.


V rámci registračného procesu sa tiež uistíme, že ste skutočne vlastníkom poskytnutej kreditnej alebo debetnej karty. Na tento účel naša platobná platforma IXOPAY odovzdá údaje o vašej kreditnej alebo debetnej karte priamo príslušnému poskytovateľovi platobných služieb Adyen, aby mohol potvrdiť vašu totožnosť vo vydávajúcej bankovej inštitúcii Adyen, ktorý je zodpovedná za spracúvanie údajov. Informácie o spracúvaní údajov spoločnosťou Adyen N.V. Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam Holandsko, týkajúce sa spôsobov platby kartou nájdete na https://www.adyen.com/.


Ak bola registrácia do služby Lidl Pay úspešná, platobná platforma IXOPAY nám ako potvrdenie zašle token vo forme šifry.Tento token potom prepojíme s vaším zákazníckym účtom.

Ak používate iné postupy overovania, môžu sa na vás vzťahovať aj podmienky používania a informácie o ochrane údajov príslušných poskytovateľov (napríklad pokiaľ ide o funkcie TouchID alebo FaceID od spoločnosti Apple).


Hneď ako použijete Lidl Pay, platobná platforma odovzdá údaje o vašej kreditnej alebo debetnej karte príslušnej spoločnosti Lidl na spracovanie platby. Spoločnosť Lidl vystupuje ako samostatný zodpovedný prevádzkovateľ pre potvrdenie vašej platby prostredníctvom Lidl Pay, ako aj pre uchovávanie vašich platobných údajov z dôvodu vlastných daňových a obchodnoprávnych povinností a pre prípad sporu ohľadom prípadných reklamácií týkajúcich sa zakúpených výrobkov (minimálne 10 rokov)


Aby sme mohli vykonať proces platby v súlade so zákonnými ustanoveniami smernice (EÚ) 2015/2366 („PSD 2“), platnými vnútroštátnymi transpozičnými zákonmi a delegovaným nariadením (EÚ) 2018/389, využívame našich poskytovateľov služieb, aby sme vašej úverovej inštitúcii alebo úradu, ktorý vydal váš platobný prostriedok (napríklad vašu debetnú alebo kreditnú kartu), umožnili vykonať overenie klienta a predbežnú analýzu rizík s cieľom posúdiť nevyhnutnosť takéhoto overenia klienta. Tým sa zabezpečí, že platobný prostriedok používate vy sami, a nie iná osoba s nepatričným úmyslom. Tieto informácie sa týkajú najmä vašich osobných údajov, aktuálnej transakcie a vášho predchádzajúceho správania pri platbách.


Právnym základom vyššie uvedeného spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR.


1.10. Internetový obchod/ďalšie digitálne služby


Ak ste sa zaregistrovali do internetového obchodu spoločnosti Lidl alebo akýchkoľvek iných aplikácií, webových stránok, alebo digitálnych služieb, ktoré prevádzkuje spoločnosť patriaca do skupiny spoločností Lidl, ako sú služby klikni a vyzdvihni, kvetinárstvo, rezervácia cestovania, online pokladničné doklady, fotografické služby, aplikácia Mr. Cuisine, aplikácia Lidl Home, Lidl Liddle Club, tieto nás informujú o vašom využívaní týchto digitálnych služieb, vrátane typu, množstva a ceny produktov, ktoré ste si zakúpili, alebo objednali online, kupónov, ktoré ste uplatnili, hodnoty poukážky, čase platby a druhu použitých platobných prostriedkov, vami zvolenom spôsobe dopravy a vašom správaní ako zákazníka na týchto platformách.


1.11. Newsletter iných poskytovateľov služieb


Ak ste udelili súhlas so zasielaním newslettera internetového obchodu alebo iných služieb opísaných v predchádzajúcom odseku a prevádzkovaných skupinou spoločností, môžeme od uvedených spoločností dostávať informácie o vašom užívateľskom správaní v súvislosti s týmto newsletterom vrátane takých informácií, ako je čas otvorenia newslettera, odkazy alebo oblasti, na ktoré ste klikli, trvanie a frekvencia používania.


1.12. Analýzy užívateľského správania / cookies


Pri používaní aplikácie zostavujeme segmentované užívateľské profily na účely štatistických analýz a priraďujeme ich, ak je to možné, k vašej osobe alebo vašej e-mailovej adrese, alebo zákazníckemu číslu. Pokiaľ tieto údaje nie sú technicky nevyhnutné na zaistenie funkčnosti aplikácie, zhromažďujeme a používame ich iba vtedy, ak ste nám udelili súhlas s použitím našich tzv. trackingových technológií (pozrite tiež bod 2 tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov). Patria sem nasledovné:Analýzou sa sledujú tieto účely:


• Optimalizácia našich služieb a ich funkcií,

• Skvalitňovanie našej ponuky a marketingu produktov spoločností Lidl prostredníctvom (reklamných) kampaní,

• Zobrazovanie reklám na základe záujmu (napr. prostredníctvom push notifikácií a reklamných bannerov o službách tretích strán)


Aby sme vám mohli zobraziť informácie založené na záujmoch, je potrebné, aby sme vám ako osobe mohli priradiť vyššie uvedenú analýzu. Na tento účel vytvárame spojenie s vaším zákazníckym číslom od okamihu dokončenia registrácie. Váš súhlas s poskytovaním personalizovaných informácií sa vzťahuje aj na tento krok spracúvania.


Aplikácia využíva aj A/BTesting, Analytics, Cloud Messaging, Crashlytics, Dynamic Links, In-App Messaging, Performance, Predictions a Remote Config. Ide o analytické služby poskytované spoločnosťou Google. So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracúvaní údajov (pozri tiež body 2 a 3.1 tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov).


Na túto analýzu a zobrazovanie personalizovanej reklamy využívame nasledovné reklamné identifikátory: (i) IDFA (Identifier for Advertising = reklamný identifikátor pri zariadeniach s operačným systémom iOS) alebo (ii) reklamný identifikátor operačného systému Android alebo (iii) Huawei ID, IP-/ MAC adresu, HTTP-Header a snímač odtlačkov prstov vášho koncového mobilného zariadenia (a k tomu navyše: čas prístupu, krajinu, jazyk, lokálne nastavenia, operačný systém a verziu operačného systému a verziu aplikácie). Okrem toho zahŕňame do tejto analýzy informácie o zariadeniach a webových aktivitách používateľov, ako aj tokeny aplikácií a udalostí. Tieto údaje sa spracúvajú výlučne na pseudonymizovanom základe. IDFA, reklamný identifikátor operačného systému Android a Huawei ID môžete cez svoj operačný systém kedykoľvek deaktivovať alebo vynulovať. V prípade, že IDFA nie je k dispozícii, použijeme SkAdNetwork, priraďujúce API spoločnosti Apple, na priradenie inštalácie našej aplikácie k reklamnej kampani. Právnym základom je váš súhlas (pozri tiež bod 2 Vyhlásenia o ochrane).


Spárovanie zákazníkov v službách Google Ads


V aplikácii Lidl Plus používame službu „Google Ads Customer Matching“ spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (ďalej len „Google“). V tomto procese sa zoznamy s údajmi používateľov odosielajú na servery spoločnosti Google pomocou nami používaných trackingových technológií. Spoločnosť Google potom porovnáva, či sa odoslané údaje používateľov zhodujú s údajmi zákazníkov spoločnosti Google, a následne vytvára cieľové skupiny, ktoré možno použiť na zobrazovanie reklamy. Reklamy sa môžu zobrazovať v rámci siete Google (YouTube, GMail alebo v rámci vyhľadávača), ako aj na rôznych zariadeniach (tzv. remarketing alebo retargeting).


So spoločnosťou Google sme uzavreli zmluvu o spracúvaní údajov na používanie služby Google Ads Customer Matching podľa čl. 28 ods. 3 GDPR. Prostredníctvom tejto zmluvy sa spoločnosť Google zaväzuje spracúvať osobné údaje podľa pokynov v jej mene a zabezpečiť ochranu práv dotknutej osoby.


Osobné údaje budú po zániku účelu vymazané.


Informácie o tom, ako spoločnosť Google používa osobné údaje, ktoré sa jej odovzdávajú prostredníctvom integrácie služieb, a o možnostiach nastavenia personalizovanej reklamy a zhromažďovania údajov nájdete tu a tu. Všeobecné informácie o spracúvaní údajov spoločnosťou Google nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google.


Meta/Facebook


V aplikácii Lidl Plus využívame službu „Facebook Custom Audience“ spoločnosti Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko (ďalej len „Facebook“). Facebook Custom Audience nám umožňuje vytvárať cieľové skupiny a navrhovať a prehrávať personalizované reklamy na Facebooku podľa potrieb.


Na tento účel sa do Facebooku nahrávajú zoznamy s údajmi používateľov - prostredníctvom našich trackingových technológií. Facebook potom porovnáva, či sa odoslané údaje používateľov zhodujú s údajmi používateľov Facebooku, a následne vytvára cieľové skupiny, ktoré možno použiť na cielenie reklám na Facebooku. Pomocou funkcie Custom Audience zabezpečíme, aby sa reklamy na Facebooku zobrazovali len ľuďom, ktorí predtým navštívili našu aplikáciu alebo sa zaujímajú o naše produkty. Spoločnosť Facebook používa tieto údaje aj na vlastné reklamné účely a na reklamné účely tretích strán.


Ľudia zostávajú v Custom Audience maximálne 180 dní. Po 180 dňoch sa ľudia, ktorí patria do Custom Audience webovej stránky, odstránia, ak už opätovne nenavštívia webovú stránku.


Sme spoločnými prevádzkovateľmi so spoločnosťou Facebook, pokiaľ ide o využívanie služby Facebook Custom Audience podľa čl. 26 GDPR. Uzavreli sme dohodu o spoločnej zodpovednosti, aby sme určili príslušné zodpovednosti za plnenie povinností podľa GDPR. Podľa tejto dohody sme zodpovední za informovanie dotknutých osôb, zatiaľ čo Facebook je zodpovedný za plnenie žiadostí týkajúcich sa práv dotknutých osôb podľa čl. 15 až 21 GDPR. V rámci spoločnej zodpovednosti však môžete v zásade uplatniť svoje práva dotknutej osoby voči každému zo spoločných prevádzkovateľov.


Spoločnosť Facebook zakladá spracúvanie údajov na súhlase používateľov Facebooku podľa čl. 6 ods. 1 ods. 1 písm. a) GDPR a oprávnených záujmov spoločnosti Facebook podľa čl. 6 ods. 1 ods. 1 písm. f) GDPR na zabezpečenie presných a spoľahlivých správ alebo presných štatistík výkonnosti pre inzerentov Facebooku. Viac informácií o tom nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov spoločnosti Facebook alebo tu. Zodpovednú osobu za ochranu údajov spoločnosti Facebook môžete kontaktovať tu.


Proti využívaniu služby Custom Audiences môžete namietať globálne na webovej stránke spoločnosti Facebook. Po prihlásení do svojho konta na Facebooku prejdite na nastavenia Facebook Ads.


Odvolanie súhlasu

Ak si želáte odvolať svoj súhlas s trackingom (monitorovaním) pri používaní Lidl Plus, môžete tak urobiť kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti a po dokončení registrácie tracking zrušiť v aplikácii v časti „Viac“ -> „Právne informácie“ -> „Zdieľanie údajov“.


1.13. Mapové služby


V tejto aplikácii máte možnosť používať mapovú službu operačného systému vášho mobilného zariadenia. Interaktívne mapy sa teda dajú zobraziť priamo v aplikácii a máte možnosť pohodlne využívať funkciu mapy napr. na vyhľadanie predajní Lidl vo vašom okolí.


Aby ste mohli využívať funkcie mapových služieb, je potrebné spracovať vašu IP adresu v rámci internetovej komunikácie. Zvyčajne sa spracováva na serveri príslušného operačného systému. Nemáme žiadny vplyv na konkrétne spracovanie osobných údajov poskytovateľmi operačných systémov. Ďalšie informácie o účele a rozsahu spracúvania údajov nájdete v informáciách o ochrane osobných údajov poskytovateľa. Nájdete tu aj ďalšie informácie o vašich právach a možných nastaveniach na ochranu vášho súkromia.


Adresy a informácie o ochrane osobných údajov poskytovateľov:

1.14. Odkazy na iné webové stránky a aplikácie


Naša aplikácia obsahuje odkazy (tzv. „linky“) na ďalšie webové stránky a aplikácie, ktoré prevádzkuje niektorá zo spoločností Lidl alebo nami vybraných partnerov opísaných vyššie, alebo od iných tretích strán. Keď kliknete v aplikácii na jeden z bannerov prezentovaných produktov, presmerujeme vás na webovú stránku / do aplikácie alebo do príslušného obchodu s aplikáciami. Odkazy môžu obsahovať aj špeciálne trackingové technológie, ktoré prevádzkovateľom uvedených webových stránok / aplikácií umožnia porozumieť a zmerať, kde sa o nich používateľ dozvedel. Odporúčame vám, aby ste si preštudovali príslušné zásady ochrany osobných údajov každej webovej stránky / aplikácie, na ktorú budete presmerovaní, aby ste sa oboznámili s tým, aké informácie o vás prevádzkovateľ spracúva. Pri presmerovaní na ktorúkoľvek z týchto webových stránok / aplikácií spracúvame vaše osobné údaje, aby sme vyhoveli vašej (technickej) žiadosti o návštevu príslušnej aplikácie alebo webovej stránky (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR), ako aj na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa vykonávať reklamu (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).


1.15. Newsletter/ Push notifikácie/ SMS


Zhromažďujeme tiež informácie o vašom užívateľskom správaní v súvislosti s newsletterom a iné informácie, ktoré vám zasielame vo forme push notifikácií alebo SMS, ukladáme ich a ak je to možné, priraďujeme ich k vám alebo vašej e-mailovej adrese alebo zákazníckemu číslu. V tejto súvislosti zhromažďujeme informácie o čase otvorenia správy, odkazoch alebo oblastiach, na ktoré ste klikli, o vybraných produktoch, čase, trvaní a frekvencii používania.

Tieto údaje zhromažďujeme a používame iba ak ste nám na to udelili súhlas (pozri tiež bod 2 tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov).


1.16. Osobitné kategórie osobných údajov


Do vyššie uvedeného vyhodnocovania osobných údajov nie sú zahrnuté osobitné kategórie osobných údajov v zmysle článku 9 ods. 1 GDPR (napr. informácie o vašom zdravotnom stave alebo vierovyznaní).

2. Na aké účely a na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?


Osobné údaje uvedené v bode 1 spracúvame, aby sme vám mohli poskytnúť relevantné služby Lidl Plus.


2.1. Účel komunikácie, identifikácie a ochrany vášho zákazníckeho profilu


Osobné údaje zákazníka získané v rámci registrácie slúžia na komunikáciu s vami a na jednoznačné priraďovanie vášho nákupného a užívateľského správania k vášmu zákazníckemu profilu.


Ak v rámci používania našej aplikácie, resp. v nastaveniach svojho mobilného koncového zariadenia, súhlasíte s použitím tzv. geolokalizácie pomocou dialógového okna „Povoliť oprávnenie“, použijeme túto funkciu, aby sme vám mohli ponúkať individuálne služby nastavené na vašu aktuálnu polohu. Spracúvame najmä vašu polohu a sieť v rámci funkcií „Vyhľadávanie predajní“, „Vyhľadávanie nabíjacích staníc“ a „Vyhľadávanie partnerských ponúk“, aby sme vám mohli zobraziť najbližšie predajne. Neukladáme u nás trvale žiadne geolokačné údaje.


Pri registrácii vás požiadame o dátum narodenia (pozri odsek 1 vyššie). Po prvé, vaša účasť predpokladá, že máte najmenej 18 rokov (pozri bod 2 podmienok). Po druhé, z dôvodu ochrany detí existujú vekové obmedzenia pre reklamu určitých produktov (t. j. reklama na alkoholické nápoje nesmie byť zameraná na deti).


Vašu e-mailovú adresu používame najmä na ochranu pred neoprávneným prístupom tretích osôb, a to tak, že vám zasielame e-mailové upozornenie, napr. keď dôjde k prístupu do vášho účtu prostredníctvom cudzieho zariadenia, t. j. zariadenia, ktoré predtým nebolo použité na prístup do aplikácie Lidl Plus. Okrem toho používame údaje o vašom nákupnom správaní v internetovom obchode na účely prevencie podvodov.


Účelom poskytnutia údajov vašej banke alebo vydavateľovi vášho platobného prostriedku (v prípade využívania služby Lidl Pay) je tiež splnenie zákonných požiadaviek týkajúcich sa overenia s cieľom zabrániť zneužitiu a podvodom.


Spracovanie tohto druhu prebieha na základe právnych predpisov, ktoré nám umožňujú spracúvať osobné údaje, ak je to potrebné na využívanie služby alebo na plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 b) GDPR), a preto, lebo máme primárny oprávnený záujem na tom, aby sme používanie aplikácie čo najviac zjednodušili a zefektívnili (čl. 6 ods. 1 f) GDPR).


V prípade stiahnutia produktu skontrolujeme, či ste zakúpili dotknutý produkt, aby sme vás mohli informovať o stiahnutí produktu z trhu. Na tento účel používame informácie o produktoch, ktoré ste si zakúpili (pozri vyššie „Návštevy predajní“).


Spracúvanie sa vykonáva na ochranu vášho zdravia (čl. 6 ods. 1 písm. d) GDPR) a preto, že máme oprávnený záujem informovať vás o prípadnom stiahnutí produktov z trhu (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).


2.2. Účel optimalizácie reklamných opatrení, siete predajní a dizajnu predajní


Ak máme k dispozícii aj údaje o vašej adrese, používame ich na optimalizáciu reklamných opatrení (najmä distribúcia letákov, plagátová reklama) a na optimalizáciu siete a dizajnu predajní. Uvedenie adresy je dobrovoľné. Tieto údaje sa spracúvajú na základe nášho oprávneného záujmu o optimalizáciu distribučných kanálov (článok 6 ods. 1 f) GDPR)


2.3. Účel zisťovania vášho záujmu o výrobky


Aby sme vám mohli poskytnúť výhody členstva v programe Lidl Plus, a aby sme vám a ďalším zákazníkom mohli predkladať čo najlepšie individuálne ponuky a vykonávať cieľovo orientované zákaznícke prieskumy, chceme vás bližšie spoznať. Na to najprv zisťujeme, na základe všetkých osobných údajov uvedených v bode 1, najmä údajov o vašich transakciách Lidl Plus, ako aj informáciách, ktoré získame z internetového obchodu Lidl alebo iných aplikácií, webových stránok alebo digitálnych služieb opísaných vyššie, ktoré produkty, akcie a služby by mohli byť pre vás zaujímavé a relevantné. Na určenie tejto korelácie používame matematicko-štatistické metódy. Na tento účel sa vaše osobné údaje porovnávajú s údajmi iných zákazníkov. Na základe tohto porovnania potom vieme odvodiť, ktoré ďalšie produkty a akcie, o ktoré mali záujem iní zákazníci s porovnateľnými záujmami, by mohli byť zaujímavé aj pre vás a ostatných zákazníkov.


Na základe týchto informácií vás môžeme upozorňovať napr. na zľavové akcie na vaše obľúbené produkty v Lidl Plus aplikácii a na webovej stránke príslušného internetového obchodu alebo individuálnych digitálnych služieb, ponúkať vám mimoriadne zvýhodnené ceny, zľavové kupóny a iné benefity pre vás, a cielene vás informovať v rámci akcií na určitý sortiment o atraktívnych ponukách.


Na tento účel budete dostávať (pokiaľ je to možné personalizované) informácie o produktoch, propagačných akciách, súťažiach, nových službách a novinkách z ponuky streamovania, predajní, internetového obchodu, kvetov, fotografií a cestovania informácie o prieskumoch.


Meraním používania vašej aplikácie (pozri vyššie) získavame aj všeobecný prehľad o optimalizácii našej aplikácie Lidl Plus a úspešnosti našich reklamných kampaní. Okrem toho poskytujeme našim reklamným partnerom štatisticky spracované anonymné údaje (na základe používania vašej aplikácie, ako aj zakúpených produktov) o úspešnosti ich reklamných kampaní na účely fakturácie a na optimalizáciu ich marketingových kampaní. Naši reklamní partneri vás nemôžu na základe týchto informácií identifikovať.


Navyše budú použité osobné užívateľské profily priradené k vašej osobe a / alebo e-mailovej adrese, aby sme lepšie prispôsobili možný reklamný prístup, najmä vo forme newsletterov, vašim osobným záujmom a vylepšili webové ponuky. Tento užívateľský profil obsahuje aj informácie o vašom používaní Lidl Plus.


Toto spracovanie prebieha na základe zákonných predpisov, ktoré nám dovoľujú spracúvať osobné údaje, ak sú potrebné na využívanie služby, resp. plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 b) GDPR).


Ak ste udelili príslušný súhlas, môžu byť do tohto profilu zahrnuté aj informácie, ktoré sme zistili z vášho koncového zariadenia. V týchto prípadoch spracúvame vaše osobné údaje na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Platí to pre spracovanie osobných údajov opísané vyššie v časti „Internetový obchod, „Analýza užívateľského správania“ a „Newsletter/ Push notifikácie/ SMS“, ako aj prenos údajov našim reklamným partnerom na prehrávanie (reklamného) obsahu v službách tretích strán.


Okrem zvýšenia informačnej hodnoty profilu používame tieto zistenia aj na optimalizáciu aplikácie Lidl Plus a našich ďalších online služieb za predpokladu, že sa na to vzťahuje váš súhlas. Právnym základom pre tento postup je tiež článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR.


2.4. Účel optimalizácie ponuky v našich predajniach a online ponuky


Ak sa zúčastníte našich dobrovoľných prieskumov, používame tieto informácie na optimalizáciu ponuky v našich predajniach ako aj online ponuky. Tieto údaje spracúvame, pretože máme primárny oprávnený záujem čo najviac zosúladiť naše ponuky s vašimi záujmami (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).


2.5. Účel marketingovej komunikácie


Ak ste nám udelili svoj výslovný súhlas s reklamným obsahom, budeme vám zasielať aj informácie o výhodách programu, napr. podrobnosti o programe, informácie o nových partneroch programu a partnerských výhodách, špeciálnych zákazníckych akciách a (ak je to možné, personalizované) informácie o produktoch, akciách, súťažiach, nových službách a novinkách z ponuky streamovania, predajní, internetového obchodu, kvetov, fotografií a cestovania prostredníctvom e-mailu, SMS alebo push notifikácií.


Tento priamy kontakt vyplýva z toho, že ste nám udelili príslušný súhlas (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR).


2.6. Účel zaznamenania miesta a času nákupu


Vaše osobné údaje spracúvame a využívame z hľadiska miesta a času vašich nákupov, aby sme vám mohli zasielať informácie o akciách relevantné s ohľadom na miesto a čas, napr. pomocou push notifikácií do vášho mobilného telefónu alebo formou SMS. Ak je napríklad vaším obľúbeným dňom, keď chodíte nakupovať, sobota, môžeme vás upozorniť na predajné akcie, ktoré robíme práve v tento deň v týždni. Okrem toho sme schopní zaslať vám lokálnu ponuku, ak máme informácie o tom, v ktorom regióne prednostne nakupujete.


Push notifikácie sú správy, ktoré sa odosielajú z aplikácie do vášho zariadenia a majú v nich prioritu. Aplikácia používa push notifikácie, ak ste súhlasili so zasielaním push notifikácií pri inštalácii aplikácie alebo kedykoľvek počas používania aplikácie v nastaveniach vášho zariadenia. Prijímanie push notifikácií môžete kedykoľvek deaktivovať.


Pokiaľ spracúvame miesto a čas vášho nákupu, je to potrebné na využívanie služby, resp. plnenie zmluvy (čl. 6 ods. 1 b) GDPR), a pretože máme primárny oprávnený záujem prispôsobiť našu ponuku vašim lokálnych a časovým preferenciám (čl. 6 ods. 1 f) GDPR).


2.7. Účel spracovania požiadaviek zákazníkov


S osobnými údajmi, ktoré nám poskytnete pri kontakte so zákazníckym servisom, napríklad prostredníctvom kontaktného formulára, budeme samozrejme zaobchádzať ako s dôvernými. Vaše osobné údaje používame výlučne na účely spracovania vašej zákazníckej požiadavky a za účelom vybavenia a zodpovedania vašej požiadavky, ktorá sa týka ochrany osobných údajov.


Aby sme vaše zákaznícke požiadavky spracovali najlepším možným spôsobom, sprístupňujeme vyššie uvedené údaje aj iným spoločnostiam Lidl. To znamená, že na spracovanie vašich požiadaviek nie je potrebné tieto údaje znova zaznamenávať a uchovávať. Spoločnosti Lidl používajú vaše údaje výlučne na účely overenia vás ako zákazníka alebo používateľa a spracovania vašej požiadavky.

Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, pretože je to nevyhnutné na spracovanie vašej požiadavky, ako aj čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.


Náš a zároveň váš (oprávnený) záujem na tomto spracovaní osobných údajov vyplýva z cieľa odpovedať na vaše otázky, vyriešiť všetky problémy, ktoré môžu vzniknúť, a teda udržať a podporovať vašu spokojnosť ako zákazníka alebo používateľa našej služby alebo služieb iných spoločností Lidl.

Právnym základom pre spracúvanie vašich požiadaviek podľa právnych predpisov o ochrane osobných údajov je čl. 6 ods. písm. 1 c) GDPR, pretože je to nevyhnutné na splnenie našej zákonnej povinnosti spracovať vašu požiadavku.


2.8. Účel poskytnutia aplikácie


Údaje získané v priebehu používania aplikácie spracúvame, aby naša aplikácia mohla správne fungovať. Tieto informácie potrebujeme najmä preto, aby aplikácia mohla uložiť vaše preferované nastavenia, napríklad krajinu a jazyk, aby sme mohli rýchlo vyriešiť technické problémy a aby ste mali prístup k určitým oblastiam. Tieto údaje sa nepoužívajú na vytváranie užívateľských profilov.

Právnym základom pre použitie technológií potrebných na tento účel je čl. 6 ods. 1 b) GDPR a čl. 25 ods. 2 TTDSG. Vaše údaje spracúvame na poskytovanie našich služieb v rámci plnenia zmluvy.


Používanie mapových služieb je založené na našom zmluvnom vzťahu s vami v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, ako aj na oprávnenom záujme atraktívneho predstavenia našich ponúk a za účelom jednoduchého nájdenia miest, ktoré sme označili v aplikácii. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.


2.9. Účel histórie produktov


Ak ste si rezervovali produkty prostredníctvom aplikácie Lidl Plus, zobrazíme vám ich v histórii, aby ste mali prehľad o svojich rezerváciách. Právnym základom pre súvisiace spracúvanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, t. j. vaše údaje spracúvame na realizáciu nášho používateľského vzťahu s vami.


2.10. Účel poskytovania bodového systému („Lidl Body“)


Prostredníctvom aplikácie Lidl Plus („Lidl Body“) môžete zbierať digitálne body, najmä pri nákupoch v predajniach Lidl, a tieto body vymieňať za kupóny s odmenami v aplikácii Lidl Plus. Body sú priradené k vašej zákazníckej karte Lidl Plus, aby bola umožnená výmena. Okrem toho spracúvame informácie aj o vami vrátených výrobkoch, aby sme určili a upravili váš individuálny stav bodov.


Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, t. j. vyššie uvedené údaje spracúvame na základe zmluvného vzťahu medzi vami a nami.


2.11. Účel predchádzania podvodom


Aby sme predišli ekonomickým škodám spoločnosti Lidl, analyzujeme nákupné správanie pomocou aplikácie Lidl Plus na účely predchádzania podvodom. Predovšetkým tiež vyhodnocujeme, či a ako často sa položky vracajú.

Právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie opísaných účelov spracúvania.

3. Komu poskytujeme vaše osobné údaje?


V prípade opodstatnených žiadostí zo strany úradov požadované údaje poskytneme ďalej. Vaše osobné údaje taktiež poskytujeme tretím osobám nasledovne:


3.1. Poskytnutie informácií poskytovateľom služieb


Na spracovanie vašich osobných údajov čiastočne využívame služby poskytovateľov služieb. Spoločnosti, ktoré pre nás pracujú, podrobujeme starostlivému výberu a poverujeme ich písomnou formou. Títo poskytovatelia služieb sú viazaní našimi pokynmi a kontrolujeme ich pred začiatkom spracúvania osobných údajov a následne v pravidelných intervaloch. Tieto spoločnosti nikdy nesledujú vlastné účely s vašimi osobnými údajmi v rámci rozsahu aktivít, ktoré pre nás vykonávajú.


V tejto súvislosti poskytujeme vaše údaje príjemcom, ktorí nám:

  • poskytujú úložnú kapacitu, databázové systémy a pod.,
  • poskytujú technickú podporu a
  • poskytujú poradenstvo v oblasti marketingu.

V súvislosti s využívaním služieb Meta sa údaje poskytujú spoločnosti Meta (pozri bod 1.11 tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov).


3.2. Poskytnutie informácií poskytovateľom prepojených Lidl služieb


V rámci spoločností Lidl (pozri bod 1 vyššie) poskytujeme za vyššie uvedených podmienok nasledujúce osobné údaje príslušnej národnej spoločnosti:


  • Vaše preferencie produktov za účelom cielenej prezentácie obsahu, ktorý je pre vás relevantný.
  • Ak sa zúčastníte hry alebo súťaže („kampaň“) organizovanej spoločnosťami Lidl, prenášame dátové polia uvedené v podmienkach používania kampane (napr. číslo zákazníka (vernostné číslo), telefónne číslo, e-mailovú adresu, dátum narodenia atď.).
  • Len ak je zákazník presmerovaný do internetového obchodu za účelom nákupu produktu v rámci bleskového výpredaja (tzv. Flash Sales), zašleme vašu cenu produktu, číslo položky a ID transakcie spoločnostiam Lidl za účelom poskytnutia služby, najmä nákupu v internetovom obchode, zobrazenia správnej ceny v internetovom obchode, zobrazenia správneho množstva zásob v aplikácii Lidl Plus a pod. Okrem toho údaje neposkytujeme tretím stranám.
  • Len v prípade, že zákazníci aktivujú kupóny v internetovom obchode, odošleme informácie o kupóne, číslo položky a ID transakcie spoločnostiam Lidl za účelom poskytnutia služby, zohľadnenia zliav pri nákupe v internetovom obchode atď. Okrem toho údaje neposkytujeme tretím stranám.
  • Pokiaľ je potrebné vybaviť dopyt prostredníctvom nášho zákazníckeho servisu, vyššie uvedené údaje poskytujeme aj spoločnostiam Lidl, s ktorými sa v rámci dopytov na zákaznícky servis obrátite. Okrem toho môže byť potrebné, aby sme určité informácie z vašej požiadavky postúpili zmluvným partnerom (napr. dodávateľom v prípade dopytov špecifických pre daný produkt), aby sme mohli vašu požiadavku spracovať.
  • Ak používate našu mobilnú platobnú službu Lidl Pay, naša platobná platforma prenáša údaje o vašej kreditnej alebo debetnej karte buď spoločnosti Lidl, ktorá vám predáva tovar alebo služby, alebo priamo príslušnému poskytovateľovi platobných služieb.
  • V prípade podozrenia z podvodu alebo ak spoločnosť Lidl utrpí ekonomickú škodu, postúpime spoločnostiam Lidl požadované údaje o vašom správaní pri nákupe/vrátení tovaru.

V rámci služby Lidl Pay (pozri vyššie) si s vašou bankou alebo vydavateľom vami zvoleného platobného prostriedku vymieňame určité osobné údaje, aby sme s vami mohli uzavrieť príslušnú zmluvu (vrátane zákonom predpísaného postupu overovania pred vykonaním jednotlivých platobných transakcií.


Ak si prostredníctvom aplikácie Lidl Plus rezervujete výrobky na neskorší nákup v predajni Lidl, zašleme spoločnosti Lidl zoznam rezervovaných výrobkov a číslo vašej objednávky [...]. Spoločnosť je výlučne zodpovedná za použitie týchto informácií na neskoršie spracovanie kúpnej zmluvy s vami podľa zákona o ochrane osobných údajov. Právnym základom tohto prenosu je čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR, t. j. vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy v reakcii na vašu žiadosť.


Ak poskytujeme osobné údaje príjemcom v tretích krajinách (krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru), môžete to zistiť z informácií týkajúcich sa spracovania údajov našimi poskytovateľmi služieb, ktoré sú opísané v tohto Vyhlásení o ochrane osobných údajov. Prijatím rozhodnutí o primeranosti Európska komisia určila, či takáto tretia krajina ponúka primeranú úroveň ochrany údajov. Presný zoznam krajín, pre ktoré Európska komisia prijala rozhodnutie o primeranosti, nájdete tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en. Ak pre tretiu stranu Európska komisia rozhodnutím nepotvrdila primeranú úroveň ochrany, zaistíme, aby primeranú úroveň ochrany osobných údajov poskytovali ďalšie opatrenia, ako napríklad: záväzné podnikové pravidlá, štandardné zmluvné doložky, certifikačný mechanizmus alebo uznávané kódexy správania. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte našu zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov (strana 1).


4. Ako zaručíme dôvernosť vašich osobných údajov?


Aby sme zabezpečili dôvernosť vašich osobných údajov, majú naši pracovníci, ktorí sú poverení spracovaním osobných údajov, zákaz neoprávnene zhromažďovať, spracúvať alebo používať osobné údaje. Naši starostlivo vyberaní zamestnanci, vzdelávaní v oblasti právnych predpisov o ochrane osobných údajov, sú na začiatku ich pracovného pomeru zmluvne zaviazaní dodržiavať mlčanlivosť o spracúvaných osobných údajoch. Táto povinnosť pretrváva aj po ukončení pracovného pomeru.


5. Ako zaručíme bezpečnosť vašich osobných údajov?


Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, preto uplatňujeme technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili osobitne pred nebezpečenstvami pri poskytovaní osobných údajov a ich neoprávneným sprístupnením tretím osobám. Tieto opatrenia sa pravidelne upravujú v súlade s najnovším stavom techniky.


6. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?


Vaše osobné údaje vymazávame alebo anonymizujeme ihneď, ako sme ich spracovali na účely uvedené v bodoch vyššie, a ak už nie sú potrebné. Spravidla uchovávame vaše osobné údaje počas vašej účasti v službe Lidl Plus. Ak ste neaktívni 24 mesiacov, budeme vás informovať o plánovanom vymazaní. V takom prípade môžete proti vymazaniu namietať opätovným otvorením aplikácie alebo opätovným prihlásením sa do aplikácie.


Inak budú vaše osobné údaje vymazané po 72 hodinách od zrušenia Lidl Plus. Počas týchto 72 hodín máte možnosť obnoviť svoj zákaznícky účet opätovným prihlásením. Proces vymazania sa potom zruší. Pokiaľ sú vaše údaje potrebné dlhšie obdobie v dôsledku zákonných lehôt na uchovávanie osobných údajov alebo na zabezpečenie, uplatnenie alebo presadzovanie právnych nárokov, vaše údaje uložíme v súlade s ustanoveniami o ochrane osobných údajov po zrušení, pokiaľ nám takúto povinnosť ukladá zákon alebo ak existuje účel spracúvania.


Všetky osobné údaje, ktoré nám pošlete pri kontakte so zákazníckym servisom, budú odstránené alebo anonymizované najneskôr 90 dní po zaslaní konečnej odpovede. Skúsenosti ukázali, že otázky týkajúce sa našich odpovedí sa spravidla nevyskytujú po 90 dňoch. Ak si uplatníte svoje práva ako dotknutá osoba, vaše osobné údaje sa budú uchovávať 3 roky po tom, ako vám bola doručená konečná odpoveď, ako dôkaz, že sme vám poskytli komplexné informácie a že boli splnené zákonné požiadavky.


7. Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov?


Samozrejme, na vyžiadanie vám poskytneme informácie podľa čl. 15 GDPR (najmä vám oznámime osobné údaje, ktoré uchovávame o vašej osobe, príjemcu alebo kategórie príjemcov, ktorým osobné údaje ďalej poskytujeme a účel uchovávania). Tieto informácie sú bezplatné.


Okrem toho máte v súlade s príslušnými zákonnými podmienkami nárok na opravu nesprávnych osobných údajov, ako aj na ich vymazanie, obmedzenie spracúvania a prenosnosť vašich osobných údajov.


Máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dozoru.


V prípadoch, v ktorých sa spracúvanie osobných údajov riadi ustanoveniami čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) GDPR, alebo slúži na účely priameho marketingu, máte právo namietať proti ich spracúvaniu.


Ak ste udelili súhlas so spracovaním osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti, napr. v rámci aplikácie pod položkou „Pomoc“ -> „Napísať teraz“ alebo (ak chcete zrušiť výber jednotlivých kanálov upozornení priamo) v časti „Nastavenia“ -> „Komunikácia“ alebo odoslaním e-mailu na adresu: lidl@lidl.sk.


Ak si želáte odvolať svoj súhlas s analýzou používania tejto aplikácie/ účtu Môj Lidl, môžete v aplikácii vykonať príslušné nastavenie v časti „Viac“ -> „Právne informácie“ -> „Zdieľanie údajov“.


8. Neexistencia povinnosti poskytnúť osobné údaje


Ak osobné údaje poskytujete sami, nemáte povinnosť poskytnúť nám vyššie uvedené dobrovoľné informácie. Bez týchto údajov však nie sme schopní poskytovať vám plnohodnotné služby programu Lidl Plus, ktoré tieto informácie využívajú. Takto sú označené iba voliteľné údajové polia.


9. Môžeme zmeniť Vyhlásenie o ochrane osobných údajov?


Zmeny v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov môžu byť potrebné v súvislosti so zmenami právnych predpisov, alebo okolností spracovania osobných údajov v rámci programu Lidl Plus. Ak sa napríklad zmenia účely získavania, spracúvania alebo využívania vašich osobných údajov alebo totožnosť zodpovednej osoby, či kategórie príjemcov, budeme vás o týchto skutočnostiach informovať a ak to bude potrebné, vyžiadame si na to váš súhlas.


Informácie o ochrane osobných údajov na stiahnutie


Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre aplikáciu „Lidl Plus“ na stiahnutie vo formáte PDF nájdete tu.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov aplikácie „Lidl Plus“ na stiahnutie vo formáte PDF nájdete tu:

Pre zobrazenie PDF dokumentu môžete využiť bezplatný program Adobe Acrobat Reader.