Právo na odstúpenie od zmluvy

Lehota

Kupujúci má, v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon č. 102/2014 Z.z.“), právo odstúpiť od kúpnej zmluvy (alebo jej časti týkajúcej sa tovaru) uzatvorenej na diaľku, a to aj bez uvedenia dôvodu. Kupujúci môže takto od zmluvy odstúpiť v predĺženej lehote 30 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je vylúčené v prípadoch uvedených v platných právnych predpisoch, hlavne v ustanovení § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z..

Forma

Kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy odoslaním jednoznačne formulovaného vyhlásenia vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo vyplneného „Formulára pre odstúpenie od zmluvy“, najlepšie s tovarom, ktorý vracia. Kupujúci môže o dokumenty potrebné k odstúpeniu od kúpnej zmluvy požiadať vo svojom zákazníckom účte na www.lidl.sk/moj-ucet. Samotným požiadaním o dokumenty potrebné k odstúpeniu ešte podľa predchádzajúcej vety nedochádza k odstúpeniu od zmluvy. Následne po požiadaní o dokumenty potrebné k odstúpeniu od kúpnej zmluvy dostane kupujúci e-mailom všetky potrebné dokumenty a to: „Formulár pre odstúpenie od zmluvy“ a „Štítok pre spätné zaslanie“, pričom uvedené dokumenty je potrebné následne, najlepšie s tovarom zaslať na príslušnú adresu.


V prípade, že kupujúci nemá možnosť požiadať o dokumenty potrebné k odstúpeniu od kúpnej zmluvy cez svoj zákaznícky účet, môže kontaktovať náš zákaznícky servis na tel. čísle: 0232 441 800 v dňoch Pondelok až Sobota v čase 8:00 - 18:00 (bezplatná linka iba na území Slovenskej republiky) alebo môže využiť vzorový „ Formulár pre odstúpenie od zmluvy“ dostupný na internetových stránkach Právo na odstúpenie od zmluvy.

Vrátenie tovaru

Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zašle predávajúcemu bez zbytočného odkladu, vo vlastnom záujme najlepšie spoločne s odstúpením od kúpnej zmluvy, vždy však najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, tovar, ktorý od predávajúceho obdržal, na adresu:


Lidl sp. z o. o. sp. k./, c/o Rhenus Logistics S.A.Stefana Batorego 605-870 Blonie, Polska.

Kupujúci priloží k vrátenému tovaru jednoznačne formulované vyhlásenie vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo vyplnený dokument s názvom „Formulár pre odstúpenie od zmluvy“ a zásielku viditeľne označí „Štítkom pre spätné zaslanie“.


V prípade, že kupujúci zašle tovar označený „Štítkom pre spätné zaslanie“ spolu s vyplneným dokumentom s názvom „Formulár pre odstúpenie od zmluvy“ predávajúcemu prostredníctvom pobočky Slovenskej pošty, nesie náklady spojené s vrátením tovaru predávajúci. V opačnom prípade nesie všetky náklady spojené s vrátením tovaru kupujúci.


Tovar musí kupujúci vrátiť úplný, to znamená vrátane všetkého dodaného príslušenstva, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý a vrátane originálneho obalu. Kupujúci je povinný tovar zabaliť tak, aby pri jeho preprave späť k predávajúcemu nedošlo k jeho poškodeniu.

Vrátenie peňažných prostriedkov

Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, vrátane nákladov na prepravu, ktoré od kupujúceho na základe kúpnej zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, akým ich prijal. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasil a pokiaľ tým kupujúcemu nevzniknú ďalšie náklady. Predávajúci však nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než kupujúci doručí tovar predávajúcemu alebo hodnoverne preukáže, že tovar riadne odoslal predávajúcemu.


Ak kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru len vo výške odpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.