Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

(účinné od  1.4.2021)

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Ďakujeme Vám za záujem o informácie o ochrane osobných údajov na našej webovej stránke. Boli by sme radi, keby ste sa pri návšteve našej webovej stránky cítili dobre a bezpečne a aby ste náš spôsob zabezpečenia ochrany osobných údajov považovali za ukazovateľ kvality a starostlivosti o zákazníka.

Nasledujúce ustanovenia o ochrane osobných údajov Vám poskytnú informácie o spôsobe a rozsahu spracovania Vašich osobných údajov spoločnosťou Lidl Slovenská republika, v.o.s..

Osobné údaje sú informácie, ktoré sú, resp. môžu byť, priamo alebo nepriamo priradené k vašej osobe. Ako právny základ na ochranu osobných údajov slúži v prvom rade Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Pokiaľ ide o službu MyLidl (Môj účet Lidl - viac v oddiele 5), prevádzkovateľom vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom je spoločnosť Lidl Stiftung & Co. KG Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm.

 

Obsah

1. Lidl.sk
Zobraziť obsah
Skryť obsah

Obsah

1.    Prehľad

2.    Zobrazenie našej webovej stránky

3.    Plnenie kúpnych zmlúv

4.    Zabezpečenie procesu objednávania

5.    Používanie účtu MyLidl 

6.    Kontaktný formulár/E-mailový kontakt/Telefonický kontakt/Sociálne siete/Zákaznícke ankety  

7.    Súťaže

8.    Spracovanie osobných údajov na reklamné účely

9.    Zasielanie newsletterov

10.      Používanie Cookies súborov a podobných nástrojov na spracovanie údajov o používaní stránky

11.      Právo odvolať súhlas / Opt – Out možnosti 

12.      Prenos osobných údajov príjemcom v tretích krajinách

13.      Zahrnutý obsah tretích strán

14.      Bing Maps 

15.      Google reCaptcha

16.      Názov a kontaktné údaje prevádzkovateľa, ako aj kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov  

 

 1. Prehľad

Spracovanie osobných údajov spoločnosťou Lidl Slovenská republika, v.o.s., možno rozdeliť do dvoch kategórií:

 • na účely plnenia zmluvy sa spracúvajú všetky osobné údaje potrebné na plnenie zmluvy zo strany spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s.. Ak sa na plnení zmluvy zúčastňujú aj externé subjekty, napríklad kuriérske spoločnosti alebo poskytovatelia platobných služieb, Vaše údaje sa im poskytujú v nevyhnutnom rozsahu a spracovávajú ich v súlade so stanoveným účelom,
 • po otvorení webových stránok spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s., dochádza k výmene rôznych informácií medzi Vaším zariadením a naším serverom. Môže ísť aj o osobné údaje. Informácie získané týmto spôsobom slúžia, okrem iného, na optimalizáciu našich webových stránok alebo na zobrazovanie reklám v prehliadači Vášho zariadenia.

 

2. Zobrazenie našej webovej stránky

Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:

Pri zobrazení webových stránok spoločnosti Lidl sa vo Vašom koncovom zariadení cez otvorený prehliadač automaticky a bez vášho pričinenia  na server našej webovej stránky pošle

 • IP-adresa použitého koncového zariadenia,
 • dátum a čas prístupu, 
 • názov a URL otvoreného súboru, 
 • webová stránka/aplikácia, z ktorej sa uskutočnil prístup (tzv. Referrer-URL),
 • Vami použitý prehliadač a príp. operačný systém Vášho PC s prístupom na internet,
 • názov poskytovateľa internetového pripojenia.

Vyššie uvedené údaje sa zároveň dočasne uložia do pamäte v tzv. Log-file súboroch (protokolové súbory) na nasledujúce účely:

 • zabezpečenie nerušeného spojenia,
 • zabezpečenie komfortného používania našej webovej stránky/aplikácie,  
 • vyhodnotenie bezpečnosti a stability systému.

Pokiaľ ste vo Vašom prehliadači, resp. v operačnom systéme alebo v inom nastavení Vášho koncového zariadenia súhlasili s tzv. geolokalizáciou, budeme používať túto funkciu, aby sme Vám ponúkli individualizované služby (napríklad umiestnenie najbližšej pobočky) na základe Vašej aktuálnej polohy. Takto zozbierané údaje o Vašej polohe spracúvame iba ako súčasť tejto funkcie.

Právnym základom na spracovanie IP-adresy je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov spracovania osobných údajov.  Ak údaje zobrazené na našej webovej stránke vedú k príprave a uzavretiu kúpnej zmluvy, právnym základom pre spracovanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

Príjemcovia/Kategórie príjemcov:

Odovzdanie týchto údajov tretím osobám v zásade vylučujeme.

 

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

Údaje sa uchovávajú po dobu 30 dní a potom sa automaticky vymažú. Po zavretí našej webovej stránky (keď ju prestanete používať) sa geolokačné údaje odstránia.

 

3. Plnenie kúpnych zmlúv

Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:

Jedným z predmetov činnosti spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s., je predaj tovaru a služieb na diaľku. Z tohto dôvodu spracúvame osobné údaje potrebné na uzavretie zmluvy a plnenie povinností a realizáciu práv zo zmluvy. Tieto osobné údaje zahŕňajú najmä:

 • meno a priezvisko,
 • fakturačná adresa a dodacia adresa,
 • emailová adresa,
 • fakturačné a platobné údaje,
 • dátum narodenia,
 • telefónne číslo.

Právnym základom vyššie uvedeného spracovania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov to znamená, že nám poskytujete osobné údaje na základe zmluvného vzťahu medzi Vami a nami.

 

Príjemcovia/Kategórie príjemcov:

V rámci vyššie uvedeného spracovania osobných údajov spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene subdodávatelia, najmä kuriérske spoločnosti. Tieto spoločnosti si vyberáme s najväčšou starostlivosťou a ak existuje taká zákonná požiadavka, budú títo zmluvne zaviazaní podľa čl. 28 GDPR a § 34 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. 

Údaje týkajúce sa Vašej dodacej adresy, Vaše telefónne číslo a/alebo e-mailovú adresu poskytneme jednej z kuriérskych spoločností, ktoré s nami spolupracujú pri plnení zmluvy. Kuriérska spoločnosť Vás bude pred dodaním kontaktovať, aby s Vami dohodla podrobnosti o dodaní tovaru. Osobné údaje sa prenášajú výhradne na tento účel do poverenej kuriérskej spoločnosti a spracovanie Vašich osobných údajov kuriérskou spoločnosťou je viazané výlučne na tento účel.

Ak ste ako spôsob platby vybrali platobnú kartu alebo online platobnú bránu (napríklad PayPal, Masterpass), po dokončení objednávky Vás presmerujeme na príslušného poskytovateľa platobných služieb.  Po zadaní prístupových údajov môžete vykonať platbu prostredníctvom tohto poskytovateľa služieb. Aby sme mohli platbu spracovať, odovzdávame informácie o výške platby vybranému poskytovateľovi platobných služieb. Ďalšie informácie o spracovaní údajov, ktoré vykonávajú poskytovatelia platobných služieb, možno nájsť v informačných textoch na vstupnej maske / webovej stránke poskytovateľov platobných služieb. Nájdete tu aj kontaktné informácie poskytovateľov platobných služieb.

Informácie o spracovaní údajov spoločnosťou Adyen N.V. Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam Holandsko, týkajúce sa spôsobov platby kartou nájdete na www.adyen.com. 

V prípade, ak si ako spôsob platby zvolíte tzv. dobierku, Vaše osobné údaje budú za účelom poskytovania poštového platobného styku spracované spoločnosťou Slovenská pošta, a. s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, a to v rozsahu a spôsobom podľa § 11 zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách. Obdobne budú údaje spracúvané aj zo strany iných kuriérskych spoločností.

 

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

Osobné údaje zozbierané na účely plnenia zmluvy sú uchovávané do uplynutia zákonných lehôt (napr. podľa daňových predpisov).

 

4.  Zabezpečenie procesu objednávania a výber platobných metód

Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:

S cieľom zaistiť a optimalizovať proces objednávania tovarov a ponúknuť Vám rôzne spôsoby platby, v priebehu procesu objednávania kontrolujeme na základe informácií, ktoré už máme k dispozícii, ako je napríklad množstvo objednaných položiek alebo dodacia adresa, či sú v danej objednávke nejaké nezrovnalosti. Okrem toho, ak je objednávka prerušená, ukladáme prijaté údaje až do prerušenia procesu, s cieľom (technickej) optimalizácie procesu objednávky a identifikácie (možných) podvodných procesov a taktiež z dôvodu, aby sme boli schopní odpovedať na otázky zákazníkov týkajúce sa procesov objednávok.

Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov spracovania osobných údajov.  

Aby sme zabránili podvodom a obmedzili riziko zlyhania platieb, preposielame určité údaje o Vás a v prípade potreby o opatreniach prijatých v súvislosti s elektronickými platbami z minulosti do Vašej banky alebo vydavateľovi Vašej platobnej karty. Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. b) a písmeno f) GDPR (resp. § 13 ods. 1 písm. b) a f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov). Náš oprávnený záujem vyplýva z opísaných účelov spracovania. V tomto procese dodržiavame prísne požiadavky právnych predpisov týkajúcich sa dohľadu nad platobnými službami a zodpovedajúce ustanovenia právnych predpisov Európskej Únie.

Príjemcovia / kategórie príjemcov údajov:

V prípade platby elektronickými platobnými prostriedkami preposielame určité údaje o Vás, a ak je to potrebné, opatrenia prijaté v súvislosti s elektronickými platbami z minulosti do Vašej banky alebo vydavateľovi Vašej platobnej karty. Týmto spôsobom dôjde k overeniu Vaše totožnosti a vylúčeniu možnosti zneužitia elektronických platobných prostriedkov. V tomto procese dodržiavame prísne požiadavky právnych predpisov týkajúcich sa dohľadu nad platobnými službami a zodpovedajúce ustanovenia právnych predpisov Európskej Únie.

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

Získané osobné údaje neuchovávame na zabezpečenie procesu objednávania dlhšie, ako je potrebné na spracovanie a splnenie objednávok (napr. do uplynutia zákonnej záruky). Osobné údaje zo zrušených objednávok uchovávame maximálne osemnásť mesiacov. Po uplynutí týchto retenčných období sa osobné údaje úplne odstránia.

 

5. Vytvorenie a používanie účtu Môj Lidl

Môj Lidl účet je služba (ďalej len „Služba“ alebo „Môj Lidl“) skupiny spoločností Lidl (ďalej v tomto bode 5 len ako „Lidl“) prevádzkovaná spoločnosťou Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Nemecká spolková republika (ďalej v tomto bode 5 len „Lidl Stiftung“, „my“, „nás“). Lidl Stiftung spracúva údaje potrebné na účely Služby ako prevádzkovateľ, pokiaľ získava, zhromažďuje, vyhodnocuje a zasiela údaje iným spoločnostiam zo skupiny spoločností Lidl za účelom poskytovania Služby.

Tento bod 5 Vyhlásenia o ochrane osobných údajov sa týka spracovateľských činností spoločnosti Lidl Stiftung ako prevádzkovateľa. Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov spoločnosti Lidl Stiftung môžete kontaktovať na vyššie uvedenej poštovej adrese.

Heslom chránený účet Môj Lidl predstavuje službu jednotného prihlásenia (single sign on), ktorá vám umožňuje zaregistrovať sa a / alebo prihlásiť sa do niekoľkých online platforiem skupiny podnikov Lidl, ako sú internetové obchody, služby click & collect, aplikácie, atď. pomocou jedného jedinečného používateľského mena a hesla (ďalej len „cieľová služba“) bez toho, aby ste v každom prípade museli používať samostatné prihlasovacie údaje. Cieľová služba v rozsahu tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov je internetový obchod prevádzkovaný spoločnosťou Lidl Slovenská republika, v.o.s., so sídlom Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislaa. Môj Lidl uchováva údaje zákazníka opísané v bode 5.1 a taktiež údaje zákazníka, ktoré ste poskytli pri registrácii / prihlásení do iných online služieb Lidl.

Ak sa zaregistrujete v cieľovej službe bez predchádzajúcej registrácie v iných online službách Lidl, automaticky si vytvoríte Môj Lidl účet. V prípade, že ste sa už zaregistrovali v inej online službe integrovanej s účtom Môj Lidl, môžete sa jednoducho prihlásiť do cieľovej služby pomocou svojich existujúcich prihlasovacích údajov. Ak by spoločnosť Lidl v budúcnosti ponúkla nové online služby, môžete ich využiť prostredníctvom svojho účtu Môj Lidl.

5.1 Aké osobné údaje o vás zhromažďujeme?

Registrácia do účtu Môj Lidl

Ak sa zaregistrujete v cieľovej službe bez toho, aby ste sa predtým zaregistrovali v inej online službe Lidl, vytvoríte si tým Môj Lidl účet. V rámci registrácie zhromažďujeme tieto osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, číslo mobilného telefónu a obľúbená/preferovaná predajňa Lidl. Ako nepovinné údaje je možné poskytnúť oslovenie, pohlavie a adresu bydliska (ulica, číslo domu, PSČ, mesto a krajina). Ak sa prihlásite do cieľovej služby s existujúcim účtom Môj Lidl, požadujeme iba tie z vyššie uvedených osobných údajov zákazníka, ktoré ste pre ďalšie online služby Lidl zatiaľ neposkytli.

Zhromažďujeme tiež údaje, ako sú: vaša IP adresa, dĺžka pobytu v službe Môj Lidl, online identifikátory, ako napríklad ID zariadenia, informácie o použitom prehliadači, t. j. názov a verzia prehliadača, názov a verzia operačného systému zariadenia, na ktorom je prehliadač nainštalovaný a po prihlásení sa v sieti sa zobrazujú údaje o polohe vášho zariadenia.

Analýza správania používateľov / cookies

Pri používaní účtu Môj Lidl sa do zariadenia ukladajú súbory cookie. Používame dva typy cookies: technicky nevyhnutné, bez ktorých by bola obmedzená funkčnosť Môj Lidl, a voliteľné štatistické cookies. Prehľad súborov cookie použitých s ďalšími informáciami (napr. o dobe uloženia) nájdete v našich Cookie ustanoveniach.

5.2 Na aké účely a na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

Účel registrácie, prihlásenia a správy účtu

Aby sme vám poskytli čo najväčší komfort pri používaní, uchovávame vaše osobné údaje v rámci účtu Môj Lidl. Po vytvorení tohto zákazníckeho účtu nemusíte pre jeho používanie znova zadávať svoje osobné údaje.

Od tohto momentu môže byť váš účet Môj Lidl používaný v rámci všetkých pripojených online služieb Lidl bez potreby samostatnej registrácie alebo opätovného zadávania podrobných údajov o používateľovi. Po registrácii máte tiež možnosť odhlásiť sa z jednotlivých služieb. Okrem toho si môžete kedykoľvek zobraziť a zmeniť údaje, ktoré sú o vás uchovávané, v rámci Môj Lidl. Ak si chcete zriadiť účet Môj Lidl, je potrebné zadať heslo podľa vášho výberu. Toto sa používa spolu s vašou e-mailovou adresou alebo číslom mobilného telefónu na prístup do Môj Lidl. Na dokončenie nastavenia je potrebné overiť vašu e-mailovú adresu. Za týmto účelom vám pošleme e-mail s potvrdzovacím kódom. Bez overenia e-mailovej adresy nie je možné používať zákaznícky účet Môj Lidl.

Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, t. j. Osobné údaje nám poskytujete na základe zmluvného vzťahu medzi vami a nami.

Účel zabezpečenia vášho zákazníckeho profilu

V súvislosti s registráciou a / alebo prihlásením používame službu Google reCaptcha, službu poskytovanú spoločnosťou Google, na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem tu spočíva v ochrane vašich osobných údajov a našich systémov. V tejto súvislosti sa na určenie, či údaje zadáva fyzická osoba alebo automatizovaný program, používa analýza rôznych informácií. Táto analýza začína automaticky, akonáhle otvoríte Môj Lidl. Pre analýzu Google reCaptcha vyhodnotí rôzne informácie (napr. IP adresu, váš čas strávený na stránke alebo pohyby myši vykonané používateľom). Vygenerované informácie sa prenesú na server Google v USA a tam sa spracujú. Zhromažďovanie a analýza neumožňujú nám ani spoločnosti Google vás identifikovať. Spoločnosť Google nebude konkrétne spájať tieto informácie s vašimi osobnými údajmi. Viac informácií o službe Google reCaptcha nájdete na stránke https://policies.google.com/privacy?hl=sk alebo https://policies.google.com/terms?hl=sk.

Okrem toho používame vašu IP adresu, ako aj online identifikátory opísané vyššie a vašu polohu na základe informácií verejnej siete, aby sme zabránili zneužitiu a zabránili a odhalili akékoľvek narušenia bezpečnosti a iné zakázané alebo nezákonné činnosti. Napríklad, ak sa prihlásite z nového / neznámeho zariadenia, môžeme vás o takomto pokuse o prihlásenie informovať. Spracovanie týchto osobných údajov je založené na našom oprávnenom záujme monitorovať a zlepšovať informačnú bezpečnosť našej služby (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

5.3 Komu poskytujeme vaše osobné údaje?

Príjemcovia / kategórie príjemcov

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté prevádzkovateľovi príslušnej cieľovej služby za účelom spracovania kúpnych zmlúv alebo iných služieb, ktoré boli objednané prostredníctvom online služieb pokrytých Môj Lidl. Tento poskytovateľ cieľovej služby prijíma údaje, ktoré sú v každom prípade potrebné na poskytnutie objednanej služby, pokiaľ sú tieto uložené v My Lidl, t. j. v závislosti od ponuky:

- Overenie prihlasovacích údajov (e-mailová adresa, heslo, prípadne telefónne číslo).

Na spracovanie vašich osobných údajov navyše využívame poskytovateľov služieb. Spoločnosti konajúce v našom mene sú starostlivo vybrané a písomne poverené ako sprostredkovatelia. Sú viazaní našimi pokynmi a sú nami kontrolovaní pred začiatkom spracovania osobných údajov a následne v pravidelných intervaloch. Tieto spoločnosti nikdy nesledujú vlastné účely s vašimi osobnými údajmi. V tejto súvislosti odovzdávame vaše údaje príjemcom, ktorí nám poskytujú

- úložnú kapacitu, databázové systémy alebo podobné,

- technickú podporu,

- marketingové poradenstvo.

Vylučujeme akýkoľvek ďalší prenos vašich údajov tretím stranám.

Ak prenášame osobné údaje príjemcom v tretích krajinách (krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru), môžete to zistiť z informácií o spracovaní osobných údajov zo strany našich poskytovateľov služieb, ktoré sú uvedené v tomto vyhlásené o ochrane osobných údajov. Prijatím rozhodnutí o primeranosti Európska komisia určila, či takáto tretia krajina poskytuje primeranú úroveň ochrany údajov. Presný zoznam krajín s rozhodnutím o primeranosti nájdete tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en. Ak Európska komisia pre tretiu krajinu neurčí primeranú úroveň ochrany, zabezpečíme, aby sa primeraná úroveň ochrany údajov zabezpečovala prostredníctvom ďalších opatrení, ako sú napríklad: záväzné vnútropodnikové pravidlá ochrany údajov, štandardné zmluvné doložky, mechanizmy certifikácie alebo uznané kódexy správania. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na našu zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov (pozri vyššie).

5.4 Ako zabezpečíme dôvernosť vašich osobných údajov?

Na zabezpečenie dôvernosti vašich osobných údajov je našim zamestnancom podieľajúcim sa na spracovaní osobných údajov zakázané zhromažďovať, spracúvať alebo používať osobné údaje bez príslušného oprávnenia. Naši starostlivo vybraní zamestnanci, ktorí sú vzdelávaní v oblasti právnych predpisov o ochrane osobných údajov, sú pri uzavretí pracovnej zmluvy zaviazaní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúvajú. Táto povinnosť trvá aj po skončení pracovného pomeru.

5.5 Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Ak ste sa do cieľovej služby zaregistrovali iba prostredníctvom služby Môj Lidl, vaše osobné údaje budú zodpovedajúcim spôsobom vymazané, akonáhle požiadate o vymazanie svojho účtu v cieľovej službe. Upozorňujeme však, že ak ste sa prostredníctvom služby Môj Lidl zaregistrovali do viacerých online služieb Lidl, váš účet Môj Lidl a všetky nami uložené osobné údaje sa vymažú až po odstránení všetkých online služieb spojených s programom Môj Lidl. Obdobne sa uplatňujú doby uchovávania opísané vo vyhlásení o ochrane údajov cieľovej služby.

Pre úplnosť uvádzame, že za spracovanie a uchovávanie osobných údajov zodpovedá príslušný prevádzkovateľ použitej služby, ktorý spracúva osobné údaje potrebné na poskytnutie služby objednanej na tento účel a následne ich archivuje v súlade so zákonnými lehotami uchovávania (primerane sa uplatnia doby uchovávania osobných údajov uvedené vo vyhlásení o ochrane osobných údajov cieľovej služby).

 

 

6. Kontaktný formulár/E-mailový kontakt/Telefonický kontakt/Sociálne siete/Zákaznícke ankety

Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri vypĺňaní kontaktných formulárov, telefonicky, e-mailom, alebo prostredníctvom sociálnych médií považujeme za dôverné. Vaše osobné údaje používame výlučne na spracovanie Vašej požiadavky a na zodpovedanie Vašich otázok.

Vaše osobné údaje použijeme výlučne na stanovené účely na spracovanie Vašej požiadavky. Právny základ pre spracovanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov alebo prípadne článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Náš a súčasne aj Váš (oprávnený) záujem na spracovaní týchto osobných údajov vyplýva z cieľa odpovedať na Vaše otázky, resp. vyriešiť existujúce problémy, a tým si zachovať a zvýšiť Vašu spokojnosť ako zákazníka alebo používateľa našej webovej stránky.

Pokiaľ sa zúčastňujete na našich zákazníckych anketách, deje sa to na výlučne dobrovoľnej báze. Pri tejto anonymnej ankete sa do pamäte neukladajú žiadne informácie, z ktorých by sa dala zistiť totožnosť účastníkov ankety. Ukladá sa iba dátum a čas Vašej účasti. Akákoľvek osobná informácia, ktorú počas odpovedania na našu anketu uvediete, bude považovaná za danú dobrovoľne a uchovaná podľa podmienok GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. V prázdnych textových poliach neuvádzajte, prosím, žiadne mená alebo podobné údaje, ktoré by umožnili identifikovať Vás alebo iné osoby. Ak ste nám v rámci zákazníckej ankety udelili súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, tak právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, t. j. Váš udelený súhlas. Pokiaľ ste nám v rámci zákazníckej ankety udelili súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, máte možnosť tento súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti. Ďalšie podrobnosti sú v týchto prípadoch upravené v osobitných zásadách ochrany osobných údajov pri príslušných zákazníckych anketách.

 

Príjemcovia/Kategórie príjemcov:

Pri odpovedaní na Vaše otázky a vyhodnocovaní zákazníckych ankiet budú Vaše osobné údaje v našom mene spracovávať aj dodávatelia zákazníckych služieb a spoločnosti vykonávajúce zákaznícke ankety. Títo sú však starostlivo vybratí, boli okrem toho z našej strany preverení a zmluvne zaviazaní podľa článku 28 GDPR a § 34 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Okrem toho môže byť pre nás potrebné postúpiť výňatky z Vašej otázky či požiadavky zmluvným partnerom (napr. dodávateľom špecifických výrobkov), aby sme dokázali zodpovedať Vašu otázku, či požiadavku. V týchto prípadoch bude otázka/požiadavka najprv anonymizovaná, takže tretie osoby nebudú schopné Vás identifikovať. Ak by v jednotlivých prípadoch bolo potrebné postúpenie Vašich osobných údajov tejto tretej osobe, budete o tom vopred informovaný a požiadaný o udelenie súhlasu. Bez vášho súhlasu nebudeme zdieľať Vaše osobné údaje s tretími stranami na tieto účely.

Výsledky našich zákazníckych ankiet sú zásadne používané iba na interné vyhodnotenia. Odovzdanie osobných údajov tretím osobám zásadne vylučujeme. Osobné údaje poskytneme tretím osobám jedine vtedy, ak ste nám dali na to váš výslovný súhlas.

 

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

Akékoľvek osobné údaje, ktoré ste nám pri anketách poskytli prostredníctvom našej webovej stránky alebo e-mailom, budú u nás najneskôr 90 dní po ich končenom zodpovedaní vymazané, resp. anonymizované. Skúsenosť ukázala, že spravidla po 90 dňoch už ďalšie otázky k našim odpovediam neprichádzajú.

Ak si uplatníte svoje práva ako dotknutá osoba (pozrite nižšie), Vaše osobné údaje sa budú uchovávať 3 roky po konečnej odpovedi, aby sme dokázali, že sme Vám poskytli komplexné informácie a že boli splnené zákonné požiadavky.

Doba uchovávania osobných údajov zozbieraných v rámci zákazníckych ankiet sa vopred oznámi pri každej konkrétnej zákazníckej ankete.

 

7. Súťaže

Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:

Cez náš newsletter, webovú stránku alebo prostredníctvom Lidl aplikácie máte možnosť zúčastniť sa na rôznych súťažiach. Pokiaľ v osobitných ustanoveniach o ochrane osobných údajov príslušnej súťaže nie je uvedené niečo iné, alebo ak nám neudelíte ďalší výslovný súhlas, budú Vaše osobné údaje získané od Vás v súvislosti s účasťou na súťaži použité výlučne na realizáciu a vyhodnotenie súťaže (napr. výber výhercu, informovanie výhercu o výhre, zaslanie výhry). Právnym základom pre spracovanie osobných údajov v rámci súťaží je v zásade článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. V prípade udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov v súvislosti s realizáciou súťaže je právnym základom spracovania osobných údajov článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných t. j. Váš súhlas. Pokiaľ ste v súvislosti s realizáciou súťaže udelili súhlas, máte možnosť tento súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti. Podrobné informácie o týchto prípadoch nájdete v osobitných dokumentoch na ochranu osobných údajov, ktoré sa týkajú jednotlivých súťaží.

 

Príjemcovia/Kategórie príjemcov:

Odovzdanie Vašich osobných údajov tretím osobám sa uskutoční iba vtedy, ak je to potrebné na realizáciu súťaže (napr. poslanie výhry cez kuriérsku spoločnosť). Odovzdanie Vašich osobných údajov tretím osobám nad tento rámec zásadne vylučujeme. 

 

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

Po ukončení súťaže a oznámení výhercov budú osobné údaje účastníkov vymazané. Osobné údaje výhercov budú pri vecných výhrach uložené počas trvania zákonných reklamačných lehôt, aby bolo v prípade výskytu vady možné vec opraviť alebo vymeniť.

 

8. Spracovanie osobných údajov na reklamné účely

Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:

Pokiaľ ste s nami uzatvorili zmluvu, budeme Vás viesť ako svojho stáleho zákazníka. V tomto prípade spracujeme Vaše poštové kontaktné údaje aj bez existencie konkrétneho súhlasu, aby sme Vám touto cestou mohli posielať informácie o nových výrobkoch a službách. Vašu e-mailovú adresu spracujeme, aby sme Vám aj bez existencie konkrétneho súhlasu mohli posielať informácie o našich vlastných, podobných výrobkoch.  

Proti spracovaniu Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely môžete kedykoľvek bezplatne, osobitne pre príslušný komunikačný kanál a s účinnosťou do budúcna namietať. Na tento účel napríklad postačuje zaslať e-mail na kontaktnú e-mailovú adresu uvedenú v bode 19 toho Vyhlásenia.

S Vaším súhlasom zisťujeme Vaše správanie sa ako zákazníka na našich webových stránkach a v nami zasielaných newsletteroch. Vyhodnotenie Vášho správania zahŕňa najmä to, ktoré oblasti sledujete a ktoré časti newsletteru Vás zaujímajú. Na základe toho vytvárame personalizované používateľské profily s priradením údajov Vašej osobe a/alebo e-mailovej adrese, aby sme Vás mohli lepšie a v súlade s Vašimi osobnými záujmami oslovovať cez Lidl Slovenská republika, v.o.s., formou newsletterov, reklamy na webových stránkach a tlačenej reklamy, ktoré lepšie vyhovujú Vašim osobným záujmom, a tým zlepšovať aj našu reklamnú ponuku. Svoj súhlas s tým môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Odvolanie súhlasu vedie k vymazaniu zhromaždených používateľských údajov.

Právnym základom na uvedené spracovania je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, resp. v prípade udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Spracovanie osobných údajov stálych zákazníkov na vlastné reklamné účely, resp. na reklamné účely tretích osôb, je možné považovať za oprávnený záujem.

 

Príjemcovia/Kategórie príjemcov:

V oblasti reklamných aktivít vrátane zobrazovania individuálne vytváraného obsahu „podľa Vašich preferencií a záujmov môžu byť príjemcami osobných údajov naši dôveryhodní partneri, ktorých zoznam je uvedený v informáciách o súboroch cookies.

Inak odovzdanie osobných údajov tretím osobám zásadne vylučujeme.

 

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

Pokiaľ odvoláte Váš súhlas s používaním jednotlivých reklamných nástrojov alebo ak proti určitým reklamným nástrojom budete namietať, budú Vaše údaje z príslušných (e-mailových) distribučných zoznamov vymazané.

Ak vznesiete námietku, bude príslušná kontaktná adresa zablokovaná pre ďalšie reklamné spracovanie údajov. Upozorňujeme na to, že vo výnimočných prípadoch aj po prijatí Vašej námietky môže ešte dočasne dochádzať k odoslaniu reklamného materiálu. To je technicky podmienené časom spracovania reklamných newsletterov a neznamená to, že Vašu námietku neakceptujeme. 

 

9. Zasielanie newsletterov

Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:

Na našej webovej stránke alebo v našej mobilnej aplikácii Vám ponúkame možnosť prihlásiť sa na odber nášho newsletteru. Ak budete súhlasiť s odberom nášho newsletteru, použijeme Vašu
e-mailovú adresu a príp. Vaše meno, na zasielanie (pokiaľ to bude možné individuálnych) informácií o produktoch, akciách, súťažiach a novinkách z ponuky, ako aj ankiet o spokojnosti zákazníkov. Tieto údaje ukladáme a spracovávame za účelom zaslania bulletinu.

Newsletter zahŕňa informácie o akciách (ponuky, zľavy, súťaže atď.), ako aj tovaroch a službách Lidl predajní  na Slovensku, prípadne aj informácie o ponukách (tovaroch a službách) partnerských spoločností.

S Vaším súhlasom evidujeme Vaše používateľské správanie na webových stránkach www.lidl.sk  a www.lidl-shop.sk v mobilných aplikáciách, ako aj v našich newsletteroch a newsletteroch našich partnerských spoločností. Vyhodnotenie používateľského správania zahŕňa najmä to, ktoré časti príslušnej webovej stránky, mobilnej aplikácie, resp. newsletteru, navštevujete a na ktoré linky klikáte. Na základe toho vytvárame personalizované používateľské profily s priradením údajov Vašej osobe a/alebo e-mailovej adrese, aby sme Vás mohli lepšie a v súlade s Vašimi osobnými záujmami oslovovať formou newsletterov, online reklamy, prípadne tlačenej reklamy a aby sme tým zlepšovali našu ponuku reklamy.  

Právnym základom na spracovanie osobných údajov v rámci zasielania newsletterov je Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Aby sme zabezpečili, že pri vkladaní e-mailovej adresy nedošlo k žiadnej chybe, používame tzv. postup Double-Opt-In: keď zadáte Vašu e-mailovú adresu do prihlasovacieho poľa, pošleme Vám potvrdzovací link. Až po kliknutí na tento potvrdzovací link bude Vaša e-mailová adresa zaradená do nášho rozdeľovníka pre zasielanie newsletterov.

Váš súhlas so zasielaním newsletterov, účasťou na prieskumoch spokojnosti zákazníkov, alebo s vytvorením Vašich personalizovaných používateľských profilov môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti, a to napríklad tak, že sa na našej webovej stránke odhlásite z prijímania newsletteru. Link na odhlásenie nájdete tu alebo na konci každého newsletteru. Odhlásenie má za dôsledok vymazanie získaných osobných údajov užívateľa.

 

Príjemcovia/Kategórie príjemcov:

Pokiaľ na zasielanie newsletteru budú používaní externí poskytovatelia služby, budú títo zmluvne zaviazaní podľa čl. 28 GDPR a § 34 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Akékoľvek iné odovzdanie osobných údajov tretím osobám v súvislosti so zasielaním newsletterov zásadne vylučujeme.

 

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

Keď odvoláte svoj súhlas so zasielaním newsletteru spoločnosti Lidl, budú Vaše osobné údaje z príslušných e-mailových rozdeľovačov odstránené.

 

10. Používanie Cookies súborov a podobných nástrojov na spracovanie údajov o používaní stránky

Zodpovedné subjekty a účely spracovania osobných údajov / právne základy:
My, spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, sme prevádzkovateľom spracúvaných osobných údajov v súvislosti s používaním súborov cookies a iných podobných techník na spracovanie osobných údajov používaných v rámci stránok a podstránok www.lidl.sk a www.lidl-shop.sk.


Cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú do pamäte vo Vašom koncovom zariadení (notebook, tablet, smartfón a i.) vždy, keď navštívite našu webovú stránku. Cookies nespôsobujú vo Vašom koncovom zariadení žiadnu škodu, neobsahujú žiadne vírusy, trójske kone alebo iný škodlivý softvér. V cookies sa ukladajú informácie, ktoré súvisia s používaním koncového zariadenia. To však neznamená, že tým získame priamo informáciu o Vašej totožnosti.
 
Použitie súborov cookies a ďalších nástrojov na spracovanie údajov o používaní slúži v závislosti od kategórie súborov cookies alebo iných nástrojov na tieto účely:

Technicky nevyhnutné: Sú to cookies a podobné nástroje, bez ktorých nemôžete využívať naše služby (napr. na správne zobrazenie našich webových stránok / funkcií, ktoré chcete využiť, na uloženie Vašich prihlasovacích údajov, vyplnenie nákupného košíka pri online nakupovaní atď.).
Zvýšenie pohodlia: Tieto technológie nám umožňujú zohľadniť Vaše skutočné alebo predpokladané preferencie pre pohodlné používanie našich webových stránok. Napríklad Vaše preferencie nám umožňujú zobrazovať naše webové stránky v jazyku, ktorý je pre vás vhodný. Pomáha nám to tiež zabrániť tomu, aby sme Vám zobrazovali produkty, ktoré nemusia byť dostupné vo Vašej oblasti.
Štatistika: Tieto technológie nám umožňujú vytvoriť a spracovať anonymné štatistiky o využívaní našich služieb, aby sme ich mohli prispôsobiť Vašim potrebám. To nám umožňuje napríklad určiť, ako môžeme naše webové stránky ešte lepšie prispôsobiť zvyklostiam používateľov.
Marketing: Tieto technológie nám umožňuje zobrazovať reklamný obsah, ktorý je pre Vás vhodný, na základe analýzy Vášho spôsobu používania stránok. V tejto súvislosti je možné Váš spôsob používania sledovať aj na rôznych webových stránkach, prehľadávačoch alebo koncových zariadeniach pomocou ID používateľa (jedinečný identifikátor).

Prehľad informácií o cookies a iných použitých nástrojoch, vrátane účelu spracovania, doby uchovávania a všetkých zahrnutých poskytovateľoch (tretích strán) môžete nájsť tu:
 
V rámci použitia súborov cookies a podobných nástrojov na spracovanie údajov o používaní sa v závislosti od účelu spracúvajú najmä tieto kategórie osobných údajov:
 
Technicky nevyhnutné:
• Záznamy používateľov, ktoré si zapamätajú vstup na niekoľkých podstránkach (napr. na presunutie vybraného tovaru do nákupného košíka, na výber preferovaného obchodu vo vyhľadávači Lidl obchodov);
• Autentifikačné údaje na identifikáciu používateľa po registrácii s cieľom získať prístup k autorizovanému obsahu počas ďalších návštev (napr. prístup k zákazníckemu účtu My Lidl);
• Incidenty súvisiace s bezpečnosťou (napr. Detekcia viacerých neúspešných pokusov o prihlásenie);
• Dáta na prehrávanie multimediálneho obsahu (napr. Prehrávanie (produktov) videí vybraných používateľom).

Zvýšenie pohodlia:
• Nastavenia používateľského rozhrania, ktoré nie sú prepojené s trvalým identifikátorom (napr. Aktívny výber jazyka alebo konkrétne zobrazenie vyhľadávacích dopytov alebo máp vo vyhľadávači obchodov).
Štatistika:
• Pseudonymizované profily používateľov s informáciami o používaní našich webových stránok. Patria sem najmä:
o typ prehliadača / verzia,
o použitý operačný systém,
o tzv. „refferer URL“ (predtým navštívená webová stránka),
o IP adresa zariadenia a názov zariadenia
o čas požiadavky servera,
o individuálne užívateľské ID a
o zobrazené časti webovej stránky (správanie pri surfovaní).
• IP adresa je pravidelne anonymizovaná, takže ju vo všeobecnosti nemožno vysledovať späť k Vašej osobe.
• Individuálne užívateľské ID skombinujeme s inými údajmi od Vás (napr. menom, e-mailovou adresou atď.) iba s Vaším výslovným súhlasom (pozri napr. bod 9 tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov). Na základe samotného ID používateľa nedokážeme vyvodiť žiadne závery o Vašej osobe.
 
Marketing:
• Pseudonymizované užívateľské profily s informáciami o používaní našich webových stránok. Patria sem najmä:
o IP adresa,
o individuálne užívateľské ID,
o potenciálny záujem o produkt,
o zobrazené časti webovej stránky (správanie pri surfovaní).
• IP adresy sú pravidelne anonymizované, takže ich vo všeobecnosti nemožno vysledovať späť k Vašej osobe.
• Individuálne užívateľské ID skombinujeme s inými údajmi od Vás (napr. menom, e-mailovou adresou atď.) iba s Vaším výslovným súhlasom (pozri napr. bod 9 tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov). Na základe samotného ID používateľa nedokážeme vyvodiť žiadne závery o Vašej osobe. V prípade potreby zdieľame ID používateľa a súvisiace profily používania s tretími stranami prostredníctvom poskytovateľov reklamných sietí.

Právnym základom pre používanie cookies na zvýšenie pohodlia, štatistických a marketingových cookies (a podobných nástrojov) je Váš súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Právnym základom pre použitie technicky potrebných súborov cookies (a podobných nástrojov) je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, t. j. spracúvame Vaše osobné údaje, aby sme Vám mohli poskytovať naše služby v procese uzatvárania alebo plnenia zmluvy.
 
Váš súhlas môžete odvolať / upraviť voči všetkým prevádzkovateľom (t.j. okrem nás Lidl Stiftung & Co. KG a Criteo SA) kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti bez toho, aby ste ovplyvnili zákonnosť spracovania na základe súhlasu do okamihu odvolania súhlasu. Jednoducho kliknite sem a urobte výber. Odstránením zodpovedajúcich zaškrtávacích políčok môžete ľahko odvolať svoj súhlas na účely spracovania, ktorí požadujete zrušiť.

Príjemcovia/kategórie príjemcov:
V rámci spracovania osobných údajov pomocou cookies a podobných nástrojov na spracovanie údajov o používaní využívame špecializovaných poskytovateľov služieb, najmä z oblasti online marketingu. Títo poskytovatelia služieb spracúvajú Vaše údaje v našom mene ako spracovatelia, v každom prípade sú starostlivo vybraní a zmluvne zaviazaní v súlade s článkom 28 GDPR. Všetky spoločnosti uvedené v našich Cookies ustanoveniach ako poskytovatelia konajú ako sprostredkovateľ na základe nášho poverenia, pokiaľ na začiatku tohto bodu nie sú uvedení ako (spoločný) prevádzkovateľ.
 
V rozsahu, na ktorý sa vzťahuje Váš udelený súhlas, sa Vaše osobné údaje budú zhromažďovať rovnako, ako je opísané vyššie, spoločnosťou Lidl Stiftung & Co. KG a / alebo Criteo SA ako samostatným alebo spoločným prevádzkovateľom. Ak ste súhlasili so spracovaním na marketingové účely, môžeme zdieľať vaše ID používateľa a súvisiace užívateľské profily s tretími stranami prostredníctvom poskytovateľov reklamných sietí.
 
Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:
Dobu uchovávania súborov cookies nájdete v našich Cookies ustanoveniach. Ak je v stĺpci „Platnosť do“ uvedené „Persistent“, cookies sa ukladajú natrvalo až do odvolania príslušného súhlasu.

 

 

11. Právo odvolať súhlas / Opt – Out možnosti 

Okrem možností uvedených v bode 11 môžete tiež zabrániť technológiám personalizácie vysvetleným v časti 10 zodpovedajúcim nastavením webového prehliadača, napr. odmietnutím určitých alebo všetkých cookies. Chceli by sme však zdôrazniť, že potom nebudete môcť používať všetky funkcie tejto webovej stránky.

 

Máte tiež možnosť zabrániť personalizovanej reklame pomocou takzvaného Manažéra preferencií.

 

12. Prenos osobných údajov príjemcom v tretích krajinách

Ak poskytujeme osobné údaje príjemcom v tretích krajinách (t. j. so sídlom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru), informujeme Vás o tom v informáciách o príjemcoch / kategóriách príjemcov v popise príslušného spracovania osobných údajov. Európska komisia potvrdzuje, že niektoré tretie krajiny majú štandard ochrany údajov porovnateľný s úrovňou ochrany v Európskom hospodárskom priestore prostredníctvom takzvaných rozhodnutí o primeranosti. Zoznam týchto krajín môžete nájsť na adrese https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_sk. Ak v krajine neexistuje porovnateľný štandard ochrany osobných údajov, zabezpečujeme, aby bola ochrana údajov primerane zaručená inými opatreniami. To je možné napr. prostredníctvom záväzných vnútropodnikových pravidiel, štandardných doložiek o ochrane údajov, ktoré prijala Európska komisia, certifikátov alebo schválených kódexov správania. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa prosím na našu zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov (bod 16).

 

13. Zahrnutý obsah tretích strán

Na našu webovú stránku môžeme umiestniť YouTube videá, ktoré sú uložené na https://www.YouTube.com a dajú sa prehrávať priamo z našej webovej stránky. Všetky YouTube videá sú vložené v „rozšírenom režime ochrany osobných údajov“, čo znamená, že ak si neprehrávate videá, do YouTube sa neodošlú žiadne údaje o Vás ako o používateľovi. Dáta sa prenášajú iba počas prehrávania videa. Nemáme žiaden vplyv na prenos týchto údajov.

 

Viac informácií o účele a rozsahu zhromažďovania osobných údajov a ich spracovania na YouTube nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov poskytovateľa služby. Nájdete tu aj ďalšie informácie o svojich právach a možnostiach nastavení ochrany Vášho súkromia. Adresa a zásady ochrany osobných údajov služby YouTube: Google LLC, Amphitheatre Parkway. Mountain View, CA 94043, USA; https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk/.

 

14. Bing Maps

Na tomto webe používame službu Bing Maps. Táto služba nám umožňuje ukázať Vám interaktívne mapy priamo na webe, čo Vám umožní pohodlne používať funkciu mapy, napr. na nájdenie predajní Lidl vo Vašom okolí.

 

Používanie Bing Maps sa uskutočňuje za účelom atraktívnej prezentácie našej online ponuky a ľahkého vyhľadania našich predajní na webových stránkach. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

Ak navštívite našu webovú stránku, dodávateľ služby Bing Maps, spoločnosť Microsoft Corporation, dostane informácie o tom, že ste navštívili príslušnú podstránku našej webovej stránky. Aby ste mohli využívať funkcie aplikácie Bing Maps, je potrebné v rámci internetovej komunikácie spracovať Vašu adresu IP. Zvyčajne sa spracováva na serveri Microsoft v USA.

 

Nemáme nijaký vplyv na spracovanie konkrétnych údajov pomocou služby Bing Maps. Viac informácií o účele a rozsahu spracovania údajov v aplikácii Bing Maps nájdete vo vyhláseniach o ochrane osobných údajov poskytovateľa. Nájdete tu aj ďalšie informácie o svojich právach a možnostiach nastavenia ochrany Vášho súkromia. Informácie o adrese a ochrane osobných údajov poskytovateľa Bing Maps: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA, https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

 

 

15. Google reCaptcha

Na ochranu Vašich osobných údajov a na zabezpečenie odosielania formulárov, najmä v rámci Vašej účasti na súťažiach, používame Google reCaptcha, službu spoločnosti Google LLC („Google“). Použitie tejto služby je založené na článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

V tejto súvislosti sa používa analýza rôznych informácií na určenie, či zadávanie údajov vykonáva človek alebo automatický program. Generované informácie sa odošlú na server Google v USA a tam sa uložia. Zhromažďovanie a analýza údajov nám ani spoločnosti Google neumožňuje identifikovať Vašu totožnosť. Spoločnosť Google tieto informácie nepriraďuje k Vašim osobným údajom.

Viac informácií o Google reCaptcha nájdete na: https://policies.google.com/privacy?hl=sk alebo https://policies.google.com/terms?hl=sk

 

16. Názov a kontaktné údaje prevádzkovateľa, ako aj kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov

Tieto Ustanovenia o ochrane osobných údajov platia pre spracovanie osobných údajov spoločnosťou Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava („Prevádzkovateľ“) a pre webové stránky www.lidl.sk a www.lidl-shop.sk. Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov pre Lidl Slovenská republika, v.o.s. je dostupná na vyššie uvedenej adrese, do rúk zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov, resp. na ochranaosobnychudajov@lidl.sk

 

17. Informovanie o dostupnosti produktu prostredníctvom e-mailu

Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:

Ak určitý produkt nie je k dispozícii, ponúkame zákazníkom priamo pri tomto produkte možnosť získať prostredníctvom e-mailu v budúcnosti informáciu o tom, že tento produkt je opäť k dispozícii. Ak ste udelili súhlas so zasielaním týchto informácií, budeme na informovanie o dostupnosti produktu používať Vašu e-mailovú adresu a prípadne Vaše meno. Vaše osobné údaje uchovávame a spracúvame za účelom zasielanie e-mailov.

Právnym základom pre toto spracúvanie osobných údajov je Váš súhlas udelený v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Aby sme sa uistili, že pri zadávaní e-mailovej adresy nedošlo k žiadnym chybám, používame tzv. princíp dvojitej autentifikácie: Po zadaní Vašej e-mailovej adresy do registračného poľa Vám e-mailom pošleme potvrdzovací hyperlinkový odkaz. Vaša e-mailová adresa bude do našej databázy e-mailových adries pridaná až po kliknutí na tento potvrdzovací odkaz.

Váš súhlas so zasielaním týchto oznámení o dostupnosti produktu môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti, napríklad kliknutím na odkaz na zrušenie prihlásenia na konci každého e-mailového oznámenia o dostupnosti. Alternatívne je možné zaslať e-mail na niektorý z kontaktov uvedený v bode 16.

Príjemcovia/kategórie príjemcov:

Ak sa na zasielanie e-mailov používajú externí dodávatelia, sú zmluvne poverení podľa článku 28 GDPR.

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

Ak odvoláte svoj súhlas so zasielaním oznámení o dostupnosti produktov alebo ak požadovaný produkt nebude k dispozícii ani po 90 dňoch, možnosť zasielania oznámení o dostupnosti produktu na Vašu e-mailovú adresu bude zablokovaná. Vaše osobné údaje a registrácia súvisiaca so zasielaním informácií o dostupnosti produktov budú následne bez zbytočného odkladu odstránené.

2. Predajne
Zobraziť obsah
Skryť obsah

Predajne spoločnosti Lidl

 

Obsah

1. Kontrola veku

2. Bezpečnostné kamery

3. Spracovanie platieb kartou

4. Reklamácia tovaru

5. Spracovanie škodových udalostí 

6. Názov a kontaktné údaje prevádzkovateľa a kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov  

 

1. Kontrola veku

Pri predaji produktov s vekovým obmedzením, ako sú napr. alkohol či tabakové výrobky je vykonaná vizuálna kontrola preukazu totožnosti našim pokladníkom za účelom kontroly veku. Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, t. j. ide o plnenie našej zákonnej povinnosti.

 •  

 na server našej webovej stránky a dočasne uloží do pamäte v takzvanom Log-File na nasledujúce účely:

 • zabezpečenie nerušeného spojenia,
 • zabezpečenie komfortného používania našej webovej stránky/aplikácie,  
 • vyhodnotenie bezpečnosti a stability systému.

Pokiaľ ste vo vašom prehliadači, resp. v operačnom systéme alebo v inom nastavení vášho koncového zariadenia, súhlasili s tzv. geolokalizáciou, budeme používať túto funkciu, aby sme vám na vašej aktuálnej lokácii mohli ponúknuť individuálny servis (napr. polohu najbližšej predajne). Takto spracované vaše lokalizačné údaje budeme používať výlučne pre túto funkciu. 

Právny základ na spracovanie IP-adresy je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov spracovania údajov.

Príjemca/Kategórie príjemcov:

Odovzdanie týchto údajov tretím osobám zásadne vylučujeme.

Trvanie uloženia do pamäte/Kritériá na stanovenie trvania uloženia:

Údaje budú uložené do pamäte na obdobie 30 dní a potom automaticky vymazané. Keď ukončíte používanie našej webovej stránky, budú geolokalizačné údaje vymazané.

 

2. Bezpečnostné kamery

S cieľom predchádzania trestným činom a priestupkom na majetku a zdraví a s cieľom odhaľovania trestných činov a priestupkov sú v priestoroch predajní spoločnosti Lidl inštalované bezpečnostné kamery a kamerový systém so záznamom. Prostredníctvom kamerového systému dochádza k spracovaniu Vašich osobných údajom. Právnym základom na uvedené spracovanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Takéto spracovanie osobných údajov za účelom ochrany našich zákazníkov, zamestnancov a nášho majetku je možné považovať za oprávnený záujem,

Používanie bezpečnostných kamier je v predajniach označené jasne viditeľným piktogramom. Záznamy uchovávame najviac 15 dní od ich vyhotovenia. V prípade inštalácie a údržby môžu mať spoločnosti poverené údržbou prístup k uloženým údajom.

3. Spracovanie platieb kartou

Vaše údaje spracúvame na spracovanie platby kartou (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR), ako aj na implementáciu postupu inkasa SEPA (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) a v prípade potreby na kontrolu kreditu. Okrem toho slúžia údaje na zabránenie zneužitia karty a na zníženie rizika zlyhania platby. Údaje sa vymažú, ak už nie sú potrebné na spracovanie platby, ak to nie je v rozpore so zákonnými lehotami uchovávania.

4. Reklamácia tovaru

V súvislosti s reklamáciou zakúpeného tovaru bude spoločnosť Lidl spracúvať Vaše osobné údaje, a to v rozsahu nevyhnutnom pre vybavenie reklamácie, t. j. minimálne v rozsahu Vašich identifikačných a kontaktných údajov a ďalej v rozsahu údajov o reklamovanom tovare.

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je v tomto prípade vybavenie uplatnenej reklamácie, ako aj ochrana práv spoločnosti Lidl.

Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov pri uplatnení reklamácie je článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR a § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov, t. j. ide o plnenie zákonnej povinnosti spoločnosti Lidl vybaviť Vašu reklamáciu, ako aj článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov, t. j. oprávnený záujem spoločnosti Lidl. V oboch prípadoch je spracovanie Vašich osobných údajov možné aj bez súhlasu dotknutej osoby.

Doba uloženia osobných údajov sa odvíja od času, ktorý je nevyhnutný na vybavenie reklamácie a následne od doby, ktorá je nevyhnutná pre ochranu oprávnených záujmov spoločnosti Lidl.

5. Spracovanie škodových udalostí

V prípade, ak dôjde v priestoroch predajne k vzniku škody na zdraví či majetku dotknutej osoby , spoločnosť Lidl spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu nevyhnutnom na posúdenie zodpovednosti spoločnosti Lidl za vzniknutú škodu. Tieto údaje môžu zahŕňať okrem identifikačných a kontaktných údajov aj osobitnú kategóriu osobných údajov, t. j. údaje o zdravotnom stave, či popis škodovej udalosti.

Účelom spracovania osobných údajov je posúdenie zodpovednosti spoločnosti Lidl za vzniknutú škodu a prípadná náhrada škody.

Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov pri uplatnení nároku na náhradu škody je článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR a § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov, t. j. spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa nahradiť škodu, ale aj článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov, t. j. súhlas dotknutej osoby. V prípade poskytovania osobných údajov týkajúcich sa zdravotného stavu je právnym základom čl. 9 ods. 1 písm. a) GDPR a § 16 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov, t. j. výslovný súhlas dotknutej osoby.

Doba uloženia osobných údajov sa odvíja od času, ktorá je nevyhnutný pre posúdenie zodpovednosti spoločnosti Lidl a prípadne náhradu škody a následne od doby, ktorá je nevyhnutná pre ochranu oprávnených záujmov spoločnosti Lidl.

6. Názov a kontaktné údaje prevádzkovateľa a kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov

Tieto Ustanovenia o ochrane osobných údajov platia pre spracovanie osobných údajov spoločnosťou Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava („Prevádzkovateľ“).

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov pre Lidl Slovenská republika, v.o.s. je dostupná na vyššie uvedenej adrese, do rúk zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov, resp. na ochranaosobnychudajov@lidl.sk.

3. Obchodní partneri
Zobraziť obsah
Skryť obsah

Predajne spoločnosti Lidl

Obsah

1.    Zmluvné vzťahy s obchodnými partnermi 

2.    Účely spracovania osobných údajov/ Právne základy

3.    Príjemcovia/kategórie príjemcov

4.    Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov

5.    Povinnosť poskytnúť osobné údaje

6.    Prenos údajov do tretích krajín

7.      Názov a kontaktné údaje prevádzkovateľa, ako aj kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov

 

1. Zmluvné vzťahy s obchodnými partnermi

Nasledujúce pokyny na ochranu osobných údajov sa na Vás vzťahujú, ak nás budete kontaktovať, ak dôjde k zmluvným rokovaniam a/alebo ste s nami v zmluvnom vzťahu a v tejto súvislosti sa spracúvajú osobné údaje fyzických osôb. To platí aj v prípade, ak vystupujete akýmkoľvek spôsobom v obchodnom vzťahu s nami a nie ste zmluvnou stranou.

Ako právny základ na ochranu osobných údajov slúži v prvom rade Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.Ktoré údaje sa spracovávajú podrobne, do veľkej miery závisí od dohodnutých služieb. Z tohto dôvodu pre vás nebudú platiť všetky časti týchto informácií.

Vaše údaje v zásade získavame od Vás samotných.

Môže však byť potrebné spracúvať osobné údaje, ktoré dostaneme od iných firiem, orgánov alebo ostatných tretích osôb, napr. informačných kancelárií, finančných úradov a pod. K tomu môžu patriť aj osobné údaje, ktoré získame prostredníctvom nami zriadených informačných kanálov na nahlasovanie protispoločenskej činnosti alebo v rámci prešetrenia jednotlivých compliance podnetov.

Relevantnými osobnými údajmi môžu byť tieto údaje: 

 • osobné dáta (napr. meno/priezvisko, adresa a ostatné kontaktné údaje, deň a miesto narodenia a štátna príslušnosť), 
 • údaje o totožnosti a autentifikačné údaje (napr. výpisy z obchodného registra, údaje z dokladu totožnosti, podpisový vzor), 
 • dáta v rámci nášho obchodného vzťahu (napr. údaje o platbách, dáta k objednávkam), 
 • dáta o bonite, 
 • dáta o štruktúrach spoločnosti a majetkových či vlastníckych pomeroch, 
 • fotografie a videozáznamy (napr. v prípade dodávok tovaru),
 • údaje z protokolov, ako napr. používateľské meno, ID používateľa, používateľ, prípadne
 • ostatné dáta, porovnateľné s uvedenými kategóriami.

Vždy máte možnosť výberu, či sa rozhodnete komunikovať s nami e-mailom alebo poštou. Komunikácia e-mailom prebieha z technických dôvodov za určitých podmienok nešifrovaná.

 

2. Účely spracovania osobných údajov/ Právne základy

 

Na plnenie zmluvných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

Účelom spracovania osobných údajov je vykonanie predzmluvných opatrení, ktoré predchádzajú zmluvne upravenému obchodnému vzťahu a plnenie povinností z uzatvorenej zmluvy.

 

Na plnenie právneho záväzku (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Účely spracovania osobných údajov vyplývajú v jednotlivých prípadoch z právnych predpisov. Medzi tieto právne povinnosti patrí napr. plnenie právnych požiadaviek na uchovávanie informácií a identifikácia, napr.  v rámci právnych predpisov o boji proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti, daňových, kontrolných a ohlasovacích povinností a spracovania údajov v rámci požiadaviek od štátnych orgánov, ako napr. od polície

 

Na účely oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

Môže byť potrebné spracovať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli nad rozsah nevyhnutný pre plnenie zmluvy. Oprávnenými záujmami sú pritom osobitne výber vhodných obchodných partnerov, uplatňovanie právnych nárokov, obrana proti nárokom na náhradu škody, kontroly vstupu alebo prístupu, objasňovanie možnej protispoločenskej činnosti, prevencia trestnej činnosti a regulácia škôd vyplývajúcich z obchodného vzťahu. Tento právny základ spracovania osobných údajov zahŕňa aj spracovanie osobných údajov prostredníctvom kamerového systému v priestoroch spoločnosti Lidl.

Pri uzatvorení zmluvy si v rámci našich oprávnených záujmov uvedených vyššie jednotlivo prostredníctvom verejne dostupných zdrojov (napr. www.finstat.sk) zaobstarávame informácie o Vašej bonite.

3. Príjemcovia/kategórie príjemcov

V rámci našej spoločnosti získavajú prístup k údajom, ktoré ste nám poskytli, tie úseky a oddelenia, ktoré ich potrebujú na splnenie zmluvných alebo zákonných povinností alebo na účely oprávnených záujmov. V rámci zmluvných vzťahov poverujeme aj zmluvných spracovateľov alebo poskytovateľov služieb, ktorí môžu získať prístup k Vašim osobným údajom. Dodržiavanie právnych predpisov o ochrane osobných údajov je v tomto prípade zmluvne zabezpečené.

Údaje sa okrem toho v záujme plnenia zmluvných povinností môžu prenášať spoločnostiam v rámci skupiny Schwarz, ktorej je spoločnosť Lidl členom.

 

4. Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov

Osobné údaje sa uchovávajú tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelov uvedených vyššie. Relevantné sú pritom osobitne zákonom stanovené povinnosti o uchovávaní osobných údajov vyplývajúce zo zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní, ktoré ukladajú lehotu uchovávania až desať rokov.

 

5. Povinnosť poskytnúť osobné údaje

V rámci nášho obchodného vzťahu je potrebné poskytnúť tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na nadviazanie, realizáciu a ukončenie obchodného vzťahu a na splnenie s tým spojených povinností, ktoré sme zo zákona povinní získať alebo sme oprávnení ich získať na základe našich oprávnených záujmov. Bez týchto dát spravidla nebudeme schopní vstúpiť s Vami do obchodného vzťahu.

 

6. Prenos údajov do tretích krajín

Ak by sme mali prenášať osobné údaje príjemcom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), takýto prenos dát sa uskutoční iba v prípade, ak v tretej krajine potvrdí komisia EÚ primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ak s príjemcom dát bola dohodnutá primeraná úroveň ochrany osobných údajov (napr. prostredníctvom zmluvných dodatkov v zmysle štandardov EÚ), alebo ak ste nám na takýto prenos osobných údajov udelili svoj súhlas.

 

7. Názov a kontaktné údaje prevádzkovateľa, ako aj kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov

Tieto Ustanovenia o ochrane osobných údajov platia pre spracovanie osobných údajov spoločnosťou Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava („Prevádzkovateľ“). Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov pre Lidl Slovenská republika, v.o.s. je dostupná na vyššie uvedenej adrese, do rúk zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov, resp. na ochranaosobnychudajov@lidl.sk.

4. Zákaznícky servis
Zobraziť obsah
Skryť obsah

Obsah

1.    Spracovanie požiadaviek zákazníkov a účasť na zákazníckych anketách

2.    Názov a kontaktné údaje prevádzkovateľa, ako aj kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov 

 

 

1. Spracovanie požiadaviek zákazníkov a účasť na zákazníckych anketách

Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri vypĺňaní kontaktných formulárov, telefonicky, e-mailom, alebo prostredníctvom sociálnych médií považujeme za dôverné. Vaše osobné údaje používame výlučne na spracovanie Vašej požiadavky a na zodpovedanie Vašich otázok.

Vaše osobné údaje použijeme výlučne na stanovené účely na spracovanie Vašej požiadavky. Právny základ pre spracovanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov alebo prípadne článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Náš a súčasne aj Váš (oprávnený) záujem na spracovaní týchto osobných údajov vyplýva z cieľa odpovedať na Vaše otázky, resp. vyriešiť existujúce problémy, a tým si zachovať a zvýšiť Vašu spokojnosť ako zákazníka alebo používateľa našej webovej stránky.

Pokiaľ sa zúčastňujete na našich zákazníckych anketách, deje sa to na výlučne dobrovoľnej báze. Pri tejto anonymnej ankete sa do pamäte neukladajú žiadne informácie, z ktorých by sa dala zistiť totožnosť účastníkov ankety. Ukladá sa iba dátum a čas Vašej účasti. Akákoľvek osobná informácia, ktorú počas odpovedania na našu anketu uvediete, bude považovaná za danú dobrovoľne a uchovaná podľa podmienok GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. V prázdnych textových poliach neuvádzajte, prosím, žiadne mená alebo podobné údaje, ktoré by umožnili identifikovať Vás alebo iné osoby. Ak ste nám v rámci zákazníckej ankety udelili súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, tak právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, t. j. Váš udelený súhlas. Pokiaľ ste nám v rámci zákazníckej ankety udelili súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, máte možnosť tento súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti. Ďalšie podrobnosti sú v týchto prípadoch upravené v osobitných zásadách ochrany osobných údajov pri príslušných zákazníckych anketách.

 

Príjemcovia/Kategórie príjemcov:

Pri odpovedaní na Vaše otázky a vyhodnocovaní zákazníckych ankiet môžu Vaše osobné údaje v našom mene spracovávať aj dodávatelia zákazníckych služieb a spoločnosti vykonávajúce zákaznícke ankety. Títo sú však starostlivo vybratí, boli okrem toho z našej strany preverení a zmluvne zaviazaní podľa článku 28 GDPR a § 34 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Pokiaľ je to potrebné na vybavenie Vašej požiadavky, môžu byť Vami poskytnuté údaje poskytnuté spoločnostiam skupiny spoločností Lidl.

Okrem toho môže byť pre nás potrebné postúpiť výňatky z Vašej otázky či požiadavky zmluvným partnerom (napr. dodávateľom špecifických výrobkov), aby sme dokázali zodpovedať Vašu otázku, či požiadavku. V týchto prípadoch bude otázka/požiadavka najprv anonymizovaná, takže tretie osoby nebudú schopné Vás identifikovať. Ak by v jednotlivých prípadoch bolo potrebné postúpenie Vašich osobných údajov tejto tretej osobe, budete o tom vopred informovaný a požiadaný o udelenie súhlasu. Bez vášho súhlasu nebudeme zdieľať Vaše osobné údaje s tretími stranami na tieto účely.

Výsledky našich zákazníckych ankiet sú zásadne používané iba na interné vyhodnotenia. Odovzdanie osobných údajov tretím osobám zásadne vylučujeme. Osobné údaje poskytneme tretím osobám jedine vtedy, ak ste nám dali na to váš výslovný súhlas.

 

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov

Akékoľvek osobné údaje, ktoré ste nám pri anketách poskytli prostredníctvom našej webovej stránky alebo e-mailom, budú u nás najneskôr 90 dní po ich končenom zodpovedaní vymazané, resp. anonymizované. Skúsenosť ukázala, že spravidla po 90 dňoch už ďalšie otázky k našim odpovediam neprichádzajú.

Ak si uplatníte svoje práva ako dotknutá osoba (pozrite nižšie), Vaše osobné údaje sa budú uchovávať 3 roky po konečnej odpovedi, aby sme dokázali, že sme Vám poskytli komplexné informácie a že boli splnené zákonné požiadavky.

Doba uchovávania osobných údajov zozbieraných v rámci zákazníckych ankiet sa vopred oznámi pri každej konkrétnej zákazníckej ankete.

 

2. Názov a kontaktné údaje prevádzkovateľa, ako aj kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov

Tieto Ustanovenia o ochrane osobných údajov platia pre spracovanie osobných údajov spoločnosťou Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava („Prevádzkovateľ“).

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov pre Lidl Slovenská republika, v.o.s. je dostupná na vyššie uvedenej adrese, do rúk zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov, resp. na ochranaosobnychudajov@lidl.sk.

5. Práva dotknutých osôb
Zobraziť obsah
Skryť obsah

Obsah

1.    Prehľad

2.    Právo na informáciu podľa článku 15 GDPR a § 21 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  

3.    Právo na opravu podľa článku 16 GDPR a § 22 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  

4.    Právo na výmaz podľa článku 17 GDPR a § 23 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  

5.    Právo na obmedzenie spracovania podľa článku 18 GDPR a § 24 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  

6.    Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR a § 26 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  

7.    Právo na námietku podľa článku 21 GDPR a § 27 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  

 

1.Prehľad

Okrem práva na odvolanie Vášho súhlasu, ktorý ste nám udelili, máte v prípade, ak sú splnené príslušné právne podmienky aj tieto práva:

 • právo na informáciu o Vašich osobných údajoch,  ktoré sú u nás uložené, podľa článku 15 GDPR a § 21 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov podľa článku 16 GDPR a § 22 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo na vymazanie Vašich osobných údajov uložených u nás podľa článku 17 GDPR a § 23 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, 
 • právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov podľa článku 18 GDPR a § 24 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR a § 26 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo namietať podľa článku 21 GDPR a § 27 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

2. Právo na informáciu podľa článku 15 GDPR a § 21 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Podľa článku 15 ods. 1 GDPR a § 21 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov máte právo na požiadanie bezodplatne dostať informáciu o osobných údajoch, ktoré sú u nás uložené o Vašej osobe. Toto zahŕňa najmä:

 • účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú,
 • kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú,
 • príjemcov, resp. kategórie príjemcov, ktorým boli, resp. ešte budú, poskytnuté osobné údaje týkajúce sa Vás,
 • plánovanú dobu uchovávania Vašich osobných údajov alebo, pokiaľ o tom nie je možné poskytnúť konkrétne informácie, kritériá na stanovenie doby uloženia,
 • existenciu práva na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, právo na obmedzenie spracovania osobných údajov zo strany prevádzkovateľa a právo namietať proti spracovaniu,
 • existenciu práva na sťažnosť u dozorného orgánu,
 • všetky prístupné informácie o pôvode údajov, pokiaľ osobné údaje nebudú získané od dotknutej osoby,
 • existenciu automatizovaného rozhodnutia vrátane profilovania podľa článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a § 28 ods. 1 a 4 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a v takomto prípade zrozumiteľné informácie o použitej logike, ako aj o dopadoch takéhoto spracovania na dotknutú osobu.

Ak sú osobné údaje zasielané do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie, máte právo byť informovaný o vhodných zárukách podľa článku 46 GDPR a § 48 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v súvislosti s prenosom týchto údajov.

3. Právo na opravu podľa článku 16 GDPR a § 22 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Máte právo požadovať od nás bezodkladnú opravu Vašich nesprávnych osobných údajov. Pri zohľadnení účelov spracovania máte právo požadovať doplnenie neúplných osobných údajov – a to aj pomocou dodatočného vyhlásenia.

4. Právo na výmaz podľa článku 17 GDPR a § 23 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Máte právo požadovať od nás, aby Vaše osobné údaje boli bezodkladne vymazané, pokiaľ sa vyskytne jeden z uvedených dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú viac potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo iným spôsobom spracované,
 • odvoláte Váš súhlas, o ktorý sa opiera spracovanie podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov  alebo podľa článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR a) GDPR alebo § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a už neexistuje žiaden iný právny základ na spracovanie,
 • vznesiete námietku podľa článku 21 ods. 1 alebo ods. 2 GDPR a § 27 ods. 1 alebo ods. 2 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov proti spracovaniu a v prípade článku 21 ods. 1 GDPR a § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov neexistujú žiadne nevyhnutné oprávnené záujmy na spracovanie,
 • osobné údaje neboli zákonne spracované,
 • vymazanie osobných údajov je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti,
 • osobné údaje boli získané v súvislosti s ponúkanými službami informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR a § 15 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Pokiaľ sme osobné údaje uverejnili a sme povinní vymazať ich, vykonáme pri zohľadnení dostupnej technológie a nákladov primerané opatrenia, aby sme tretie osoby, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje, informovali o tom, že aj od nich požadujete vymazanie všetkých odkazov na takéto osobné údaje alebo odstránenie ich kópií, a pod. 

5. Právo na obmedzenie spracovania podľa článku 18 GDPR a § 24 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Máte právo požadovať od nás obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, ak bude splnený jeden z nasledujúcich predpokladov:

 • správnosť osobných údajov bude Vami spochybnená,
 • spracovanie je protiprávne a Vy namiesto vymazania požadujete obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov,
 • prevádzkovateľ osobné údaje už viac nepotrebuje na účely spracovania, dotknutá osoba ich však potrebuje na uplatnenie, výkon alebo ochranu právnych nárokov,
 • namietate proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa článku 21 ods. 1 GDPR a § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, až kým nie je zrejmé, či legitímne záujmy, ktoré sleduje pevádzkovateľ, prevažujú nad záujmami dotknutej osoby.

 

6. Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR a § 26 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Máte právo Vaše osobné údaje dostať v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte a máte tiež právo tieto údaje odovzdať inému prevádzkovateľovi bez obmedzenia z našej strany, pokiaľ

 • spracovanie prebieha na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR , resp. § 13 ods. 1 písm. a) a § 16 ods. 2 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, alebo na základe zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b)  zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
 • spracovanie sa uskutočňuje pomocou automatizovaného postupu.

Pri uplatňovaní Vášho práva na prenos údajov máte právo nás požiadať o to, aby Vaše osobné údaje boli priamo poslané od nás inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky vykonateľné.

7. Právo na námietku podľa článku 21 GDPR a § 27 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Za podmienok stanovených v článku 21 ods. 1 GDPR a v § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov môžete namietať proti spracovaniu osobných údajov z dôvodov, ktoré vyplývajú z Vašej konkrétnej situácie.

Vyššie uvedené všeobecné právo namietať sa vzťahuje na všetky účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, pri ktorých sa spracovanie uskutočňuje podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f)  zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Na rozdiel od osobitného práva namietať proti spracovaniu údajov na reklamné účely (porovnaj najmä body 8,9 a 13 vyššie) sme podľa GDPR povinní takéto všeobecné námietky akceptovať iba vtedy, ak nás informujete o naliehavých dôvodoch, napr. o možnom ohrození života alebo zdravia.

Okrem toho existuje možnosť obrátiť sa na dozorný orgán príslušný pre Lidl Slovenská republika, v.o.s. alebo na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov Lidl Slovenská republika, v.o.s..

6. Lidl Aplikácia
Zobraziť obsah
Skryť obsah

Ďakujeme Vám za používanie našej aplikácie Lidl App (ďalej len „aplikácia“) a Váš záujem o naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Boli by sme radi, keby ste sa pri používaní našej aplikácie cítili dobre a bezpečne a aby ste náš spôsob zabezpečenia ochrany osobných údajov považovali za ukazovateľ kvality a starostlivosti o zákazníka.

Nasledujúce ustanovenia o ochrane osobných údajov Vám poskytnú informácie o spôsobe a rozsahu spracovania Vašich osobných údajov spoločnosťou Lidl Slovenská republika, v.o.s., so sídlom Ružinovská 1/E, 82102 Bratislava, IČO: 35793783, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sr, vložka č. 1160/B (v súvislosti s týmto vyhlásením o ochrane údajov sa tiež označuje ako „Lidl“, „my“ alebo „nás“). Osobné údaje sú informácie, ktoré sú, resp. môžu byť, priamo alebo nepriamo priradené k vašej osobe. Ako právny základ na ochranu osobných údajov slúži v prvom rade Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej „GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 1. Prehľad

Spracovanie osobných údajov spoločnosťou Lidl Slovenská republika, v.o.s., pri používaní našej aplikácie možno v zásade rozdeliť do troch kategórií:

 • Po stiahnutí našej aplikácie sa požadované informácie prenesú do príslušného obchodu s aplikáciami.
 • Na poskytnutie rôznych funkcií, napr. ak chcete nájsť predajne spoločnosti Lidl vo Vašej oblasti, naša aplikácia vyžaduje prístup k rôznym funkciám a senzorom vo vašom mobilnom zariadení.
 • Pri používaní našej aplikácie sú medzi Vašim zariadením a naším serverom vymieňané rôzne informácie. Môžu to byť aj osobné údaje. Informácie získané týmto spôsobom sa okrem iného zvyčajne používajú:
  • na optimalizáciu našej aplikácii,
  • na zobrazenie reklamy v prehliadači Vášho koncového zariadenia alebo prostredníctvom tzv. Push notifikácií.

 

2. Stiahnutie našej aplikácie z príslušného obchodu s aplikáciami

Pri stiahnutí našej aplikácie príslušný prevádzkovateľ obchodu s aplikáciami (Apple App Store alebo Google Play) automaticky spracuje nasledovné údaje:

 • Používateľské meno v obchode s aplikáciami,
 • E-mailovú adresu uloženú v obchode s aplikáciami,
 • Zákaznícke číslo Vášho účtu v obchode s aplikáciami,
 • Čas stiahnutia,
 • Platobné informácie a
 • Individuálny kód zariadenia.

Nemáme žiaden vplyv na toto získavanie a spracovanie údajov a nenesieme zaň žiadnu zodpovednosť. Ďalšie informácie o tomto spracovaní údajov nájdete v informáciách o ochrane údajov príslušných prevádzkovateľov obchodov s aplikáciami:

 

3. Používanie našej aplikácie

Účely spracovania osobných údajov/právne základy:

Pri používaní našej aplikácie sa vo Vašom koncovom zariadení automaticky a bez vášho pričinenia  na náš server prenesú nasledovné informácie:

 • zariadenie, v ktorom ste spustili našu aplikáciu,
 • IP adresa Vášho mobilného zariadenia,
 • dátum a čas prístupu,
 • požiadavka klienta,
 • kód odpovede http,
 • množstvo prenesených údajov,
 • použitá verzia aplikácie.

Vyššie uvedené údaje sa zároveň dočasne uložia do pamäte v tzv. Log-files súboroch (protokolové súbory) na nasledujúce účely:

 • Ochrana našich systémov,
 • Analýza a riešenie chýb,
 • Predchádzanie zneužívaniu alebo podvodnému konaniu.

Právnym základom pre spracovanie IP adresy je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov). Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov spracovania osobných údajov. 

Doba uchovávania/ Kritériá na stanovenie doby uchovávania:

Údaje sa uchovávajú po dobu štrnástich dní a potom sa automaticky vymažú.

 

4. Prístup k funkciám a senzorom vo Vašom mobilnom zariadení

Účely spracovania osobných údajov/právne základy:

Údaje o polohe

Ak ste súhlasili s geolokáciou prostredníctvom dialógového okna „Povoliť autorizáciu“ pri používaní našej aplikácie alebo v nastaveniach Vášho mobilného zariadenia, pomocou tejto funkcie Vám môžeme ponúknuť jednotlivé služby súvisiace s Vašou aktuálnou polohou. Týmto spôsobom spracúvame Vašu polohu na základe GPS a siete, najmä ako súčasť funkcie „Vyhľadávanie predajní “, aby sme Vám mohli ukázať najbližšie predajne.

Fotografie / médiá / súbory vo Vašom mobilnom zariadení / obsahu pamäte USB (čítanie, zmena, mazanie)

Ak si vytvoríte nákupný zoznam alebo nákupný košík pomocou našej aplikácie, tieto sa uložia priamo do pamäte mobilného zariadenia alebo na pripojené úložné médium v závislosti od umiestnenia aplikácie a dostupného úložného priestoru.

Fotoaparát (vyhotovenie fotografií a videí)

Fotoaparát (kamera) vášho mobilného zariadenia sa používa na skenovanie QR kódov a ako súčasť funkcie rozpoznávania obrázkov a spätnej väzby (podrobnosti nájdete v odsekoch 5 a 8.1).

Informácie o Wi-Fi pripojení

Naša aplikácia používa Wi-Fi pripojenie Vášho mobilného zariadenia na nadviazanie spojenia s internetom.

Ostatné funkcie zariadenia alebo senzory zariadenia

Prístupom k ďalším funkciám a senzorom Vášho mobilného zariadenia je naša aplikácia obzvlášť schopná získavať údaje z internetu a spracovávať chybové hlásenia. Okrem toho to tiež umožňuje spustiť našu aplikáciu pri zapnutí a deaktivovať tzv. „spánkový režim“ zariadenia. Nakoniec, ak ste dali súhlas, naša aplikácia Vám môže zasielať tzv. Push notifikácie, aby Vás informovala o aktuálnych ponukách a propagačných akciách.

Právnym základom pre spracovanie údajov o Vašej polohe je Váš súhlas, udelený v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) GDPR (§ 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov).

Doba uchovávania/ Kritériá na stanovenie doby uchovávania:

Po vypnutí/ukončení našej aplikácie sa Vaše údaje o polohe odstránia.

 

5. Analýza používania a reklama

Účely spracovania osobných údajov/právne základy:

Za účelom zlepšenia funkcií našej aplikácie, ako aj našich služieb a ich reklamy, vytvárame pseudonymizované profily používania, aby sme posúdili správanie pri používaní aplikácie, za predpokladu, že s týmto spracovaním vyjadríte súhlas. Právnym základom je článok 6 ods. 1 a) GDPR. Na analýzu používania a reklamu využívame nasledovné služby:

Google Analytics

Na základe Vášho súhlasu používa táto aplikácia na analýzu správania pri používaní aplikácie nástroj Google Analytics, službu spoločnosti Google LLC („Google“). Google spracúva nasledujúce informácie:

 • mobilné zariadenie, na ktorom spustíte našu aplikáciu,
 • typ a verzia prehliadača,
 • použitý operačný systém,
 • IP adresa,
 • čas požiadavky servera.

Tieto informácie sú použité na:

 • vyhodnotenie používania našej aplikácie,
 • zostavovanie správ o aktivitách aplikácie,
 • poskytovanie ďalších služieb spojených s používaním aplikácie a internetu na účely prieskumu trhu a dizajnu týchto webových stránok v súlade s požiadavkami.

IP adresy sú anonymizované, takže nie je možné žiadne priradenie IP adresy ku konkrétnej osobe (tzv. „maskovanie IP“). Svoj súhlas s použitím Google Analytics môžete kedykoľvek s účinkom do budúcnosti odvolať v menu v časti „Právne upozornenia / Tracking“.

Google Signale

Táto aplikácia používa funkciu „Google Signale“ na rozšírenie štatistických prehľadov vytvorených v službe Google Analytics o vyhodnotenie tokov návštevníkov medzi zariadeniami. Google Signale sa používa iba pre používateľov, ktorí sú prihlásení k v účte Google a ktorí majú aktivovanú možnosť personalizácie reklamy v Google účte. Google Signale nám neposkytuje žiadne detailné informácie o konkrétnych jednotlivcov ani možnosť, ako jednoznačne identifikovať Vás alebo zariadenie, ktoré používate. Ak chcete túto funkciu deaktivovať sami, môžete ju nastaviť vo svojom účte Google. Viac informácií o tom, ako prispôsobiť nastavenia reklamy Google, nájdete na adrese https://support.google.com/ads/answer/2662856. Ďalšie informácie o Google Signale nájdete na adrese https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=sk.

Súhlas s používaním signálov Google môžete kedykoľvek odvolať v položke ponuky „Právne informácie/Tracking“ tejto aplikácie s účinkom do budúcnosti.

 

Google Firebase

V rámci tejto aplikácie sa v prípade Vášho súhlasu sa používa A/B Testing, Analytics, Cloud Messaging, Crashlytics, Dynamic Links, In-App Messaging, Performance, Predictions a Remote Config, analytické služby poskytované spoločnosťou Google LLC  ("Firebase"), ktoré, okrem iného, slúžia na analýzu používania aplikácie. Keď si nainštalujete Lidl Plus, Firebase zaznamenáva, kedy a ako dlho sa aplikácia používa, ktoré stránky aplikácie sa zobrazujú, na ktoré funkcie sa kliklo a aký obsah sa zobrazuje. To nám pomôže pochopiť, ako pracujete s našou aplikáciou. Okrem toho, na základe správania používateľa, môžeme aplikáciu neustále vylepšovať a poskytovať Vám relevantnejšie ponuky / služby. Okrem toho môžeme vykonávať niekoľko testov aplikácií paralelne a robiť ďalšie opatrenia na vývoj aplikácie.

Pri tejto analýze má Firebase po ukončené registrácie prístup k Vášmu zákazníckemu číslu, informáciám z Google Signale (ak je vo vašom účte Google aktivovaná reklamná funkcia Google, spoločnosť Google môže s Vaším súhlasom spracovať určité informácie; ďalšie informácie nájdete tu,) alebo k informáciám o zariadení. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v súvislosti s Firebase nájdete na webových stránkach Google Firebase.

Svoj súhlas s používaním služby Google Firebase môžete kedykoľvek odvolať v položke ponuky „Právne informácie/Tracking“ tejto aplikácie s účinkom do budúcnosti.

adjust

Na základe Vášho súhlasu používa naša aplikácia tiež analytickú službu adjust, produkt spoločnosti adjust GmbH. Po inštalácii aplikácie nástroj adjust uchováva údaje o inštalácii a ďalších udalostiach (napr. používanie aplikácie). Toto nám umožňuje pochopiť, ako používate našu aplikáciu. Tiež nám to umožňuje analyzovať a zlepšovať naše mobilné reklamné kampane. Na túto analýzu adjust používa

 • IDFA (“Identifier for Advertising”, t. j. reklamné identifikačné číslo na zariadeniach s operačným systémom iOS), alebo reklamné ID číslo operačného systému Android,
 • IP/MAC adresu,
 • tzv. HTTP header,
 • odtlačok prsta vo Vašom zariadení (okrem toho aj: čas prístupu, krajina, jazyk, lokálne nastavenia, operačný systém a verzia, ako aj verzia aplikácie),
 • informácie o zariadení používateľa a webových aktivitách,
 • App a event token.

Adjust postúpi tieto údaje našim poskytovateľom služieb Google LLC („Google“) a Facebook, Inc („Facebook“). Ak spoločnosť Google a/alebo Facebook môžu tieto informácie použiť na Vašu identifikáciu, poskytnú službe adjust informácie o reklamnej kampani, ktorá reklamná kampaň Vás priviedla do obchodu App Store a aké kroky ste tam uskutočnili (najmä napríklad či ste si aplikáciu stiahli, nestiahli, alebo prerušili jej sťahovanie a podobné informácie). Adjust použije tieto informácie na vytvorenie anonymných štatistík, aby sme mohli sledovať úspech jednotlivých reklamných kampaní.

IDFA a reklamné ID Android môžete kedykoľvek resetovať alebo deaktivovať vo svojom operačnom systéme.

Ak už nechcete, aby služba adjust uskutočňovala tracking Vášho správania, môžete kedykoľvek s účinkom do budúcnosti odvolať svoj súhlas v menu v časti „Právne upozornenia / Tracking“.

Push notifikácie prostredníctvom Accengage

Ak ste povolili príslušnú funkciu v našej aplikácii alebo v operačnom systéme Vášho mobilného zariadenia, budeme Vám zasielať tzv. Push notifikácie (správy vo Vašom mobilnom zariadení, ktoré sa zobrazujú na uzamknutej obrazovke, na domovskej obrazovke a keď iné aplikácie bežia, bez otváranie našej aplikácie). Kliknutím na Push notifikáciu sa otvorí naša aplikácia, ak ešte nie je otvorená, a zobrazí sa tam správa. Zobrazovanie Push notifikácií je založené na našom oprávnenom záujme na priamej reklame (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Na vytváranie a zobrazovanie týchto Push notifikácií používame nástroj Accengage od spoločnosti Accengage SAS. Tento nástroj vytvára – pod podmienkou udelenia Vášho súhlasu podľa článku 6 ods. 1 a) GDPR - pseudonymizované používateľské profily založené na nasledujúcich údajoch a priradí ich k jedinečným identifikačným číslam:

 • Apple IDFA (“Identifier for Advertising”, t. j. reklamné identifikačné číslo na zariadeniach s operačným systémom iOS),
 • Google GAID (Google Advertising ID; identifikačné číslo v operačnom systéme Android na reklamné účely),
 • Token Push notifikácií,
 • tzv. Mobile session ID,
 • Užívateľské správanie v rámci aplikácie (ktoré oblasti aplikácie navštevujete a ktoré odkazy tam používate).

Tieto informácie analyzuje spoločnosť Accengage pomocou algoritmu na poskytnutie cielených odporúčaní produktov, ktoré by Vás mohli zaujímať, prostredníctvom Push notifikácií. Tieto údaje sa za žiadnych okolností nebudú používať na Vašu osobnú identifikáciu. V predvolenom nastavení sa s Vašimi osobnými údajmi nevytvárajú žiadne používateľské profily.

Apple IDFA a  Google GAID môžete kedykoľvek resetovať alebo deaktivovať vo svojom operačnom systéme.

Ak už od nás nechcete dostávať Push notifikácie môžete ich zakázať:

 • úplne v systémových nastaveniach pre Push notifikácie vo Vašom mobilnom zariadení alebo
 • V menu v položke „Push notifikácie“ v našej aplikácii pre Android.

Ak nechcete, aby spoločnosť Accengage vytvárala profily pre Push notifikácie, môžete kedykoľvek s účinkom do budúcnosti odvolať svoj súhlas v menu v časti „Právne upozornenia / Tracking“.

Personalizované profily používania

Na základe Vášho súhlasu spájame pseudonymizované profily používania vytvorené ako súčasť tejto aplikácie s Vašimi osobnými údajmi z Vášho zákazníckeho účtu Lidl a vyhodnocujeme Vaše užívateľské správanie na webových stránkach, mobilných aplikáciách a tzv. Newsletteroch od nás a od našich partnerských spoločností na reklamné účely.

Po registrácii alebo prihlásení do Vášho zákazníckeho účtu pomocou našej aplikácie sa profily používania z našej aplikácie spracúvajú personalizovaným spôsobom, priraďujú sa k údajom uloženým vo Vašom zákazníckom účte Lidl a sú spájané s ostatnými údajmi o používaní uvedenými vyššie.

Takto vytvoreným personalizovaným profilom používania môžeme lepšie prispôsobiť možný reklamný prístup k Vašim osobným záujmom a ďalej pre Vás vylepšiť naše webové služby, najmä vo forme tzv. Newsletterov, reklamy na webovej stránke a tlačenej reklamy.

Právnym základom pre toto spracovanie údajov je Váš súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

Súhlas s vytvorením personalizovaných profilov používania môžete kedykoľvek s účinkom do budúcnosti odvolať v menu v časti „Právne upozornenia / Tracking“.

Príjemcovia/kategórie príjemcov:

Informácie o Vašom používaní aplikácie vygenerované službou Google Analytics sa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 v USA, a tam sa ukladajú. Vaša IP adresa nebude za žiadnych okolností spájaná s inými údajmi od spoločnosti Google. Informácie o Vašom používaní aplikácie vygenerované službou adjust sa prenášajú a ukladajú na serveroch spoločnosti Adjust GmbH, Saarbrücker Str. 38a, 10405 Berlín. Informácie o Vašom používaní aplikácie vygenerované spoločnosťou Accengage sa prenášajú a ukladajú na serveroch spoločnosti Accengage SAS, 31. Rue du 4 Septembre F-75002 Paríž, Francúzsko. Tieto informácie môžu byť poskytnuté tretím stranám, ak to vyžadujú právne právne predpisy, alebo ak tretie strany spracúvajú tieto údaje v našom mene a na základe našich pokynov.

Doba uchovávania/ Kritériá na stanovenie doby uchovávania:

Potom, čo dôjde k anonymizácii Vašich osobných údajov, už nie je možné ďalej dôjsť k záveru o Vašej totožnosti. Štatisticky spracované údaje sa po 26 mesiacoch vymažú v nástroji Google Analytics, v softvére spoločnosti adjust a v softvére spoločnosti Accengage. V prehľadoch vytvorených na základe údajov nástroja Google Analytics už nebude existovať žiadny osobný odkaz na konkrétne osoby.

Google Firebase

V rámci tejto aplikácie sa s podmienkou vášho súhlasu používajú nástroje A/B Testing, Analytics, Cloud Messaging, Crashlytics, Dynamic Links, In-App Messaging, Performance, Predictions a Remote Config, analytické služby spoločnosti Google LLC („Firebase“), ktoré okrem iného slúžia na analýzu používania aplikácií. Po inštalácii aplikácie Firebase zaznamená, kedy a ako dlho sa aplikácia používa, aké stránky aplikácie sa otvárajú, na ktoré funkcie sa kliká a na aký obsah sa zobrazuje. To nám umožňuje pochopiť, ako komunikujete s našou aplikáciou. Ďalej môžeme na základe vášho správania ako používateľa aplikáciu neustále vylepšovať a poskytovať vám relevantnejšie ponuky/služby. Okrem toho môžeme súčasne vykonať niekoľko testov aplikácií a ďalší vývoj aplikácií založený na údajoch. 

Pri tejto analýze má Firebase od času dokončenia registrácie prístup k vášmu zákazníckemu číslu, informáciám zo signálov Google (ak je vo vašom účte Google aktivovaná reklamná funkcia Google; ďalšie informácie nájdete tu), spoločnosť Google môže s vaším súhlasom spracovať určité informácie) alebo k informáciám o zariadení. Ďalšie informácie o ochrane údajov v súvislosti s Firebase nájdete na webových stránkach Google Firebase.

Svoj súhlas s používaním služby Google Firebase môžete kedykoľvek odvolať v položke ponuky „Právne informácie/sledovanie“ tejto aplikácie s účinkom do budúcnosti.

 

6. Re-targeting/ Online reklama orientovaná na záujmy užívateľa

Účely spracovania osobných údajov/právne základy:

Na základe Vášho súhlasu používame tzv. Re-targetingové technológie od rôznych poskytovateľov týchto služieb. To nám umožňuje, aby sme naše online služby urobili pre Vás viac zaujímavými.

Naša aplikácia spracúva nasledujúce reklamné identifikátory:

 • Apple IDFA (“Identifier for Advertising”, t. j. reklamné identifikačné číslo na zariadeniach s operačným systémom iOS),
 • Google GAID (Google Advertising ID; identifikačné číslo v operačnom systéme Android na reklamné účely),

V prípade tzv. „Re-targetingu“ sa informácie o Vašom používaní internetu (napr. zobrazené články) zhromažďujú na marketingové účely, ukladajú sa vo forme reklamného ID a analyzujú sa pomocou algoritmu. Cielené odporúčania produktov sa následne môžu zobraziť ako personalizované reklamné bannery našich produktov na webových stránkach a mobilných aplikáciách našich partnerov.

Tieto údaje sa v žiadnom prípade nemôžu použiť na osobnú identifikáciu používateľa našej mobilnej aplikácie. Žiadne osobné údaje sa priamo nespracúvajú a žiadne osobné profily sa nespájajú s osobnými údajmi.

Toto spracovanie údajov sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Pomocou tzv. targetingových nástrojov, ktoré používame, sa chceme ubezpečiť, že sa na Vašich zariadeniach zobrazuje iba reklama zodpovedajúca Vašim skutočným alebo predpokladaným záujmom.

Upozorňujeme, že niektoré mobilné aplikácie tretích strán používajú technickú funkciu s názvom „webview“, ktorá vývojárom umožňuje zobraziť webové aplikácie alebo webové stránky priamo v ich aplikácii - bez opustenia aplikácie a otvorenia prehliadača. Webview môže byť nezávislé od nastavení Vášho prehliadača aj aplikácie. Z tohto dôvodu Vám odporúčame zakázať aj re-targetingové služby v tomto špecifickom prostredí, ak nechcete dostávať reklamy personalizované prostredníctvom targetingových a re-targetingových nástrojov.

Príjemcovia/kategórie príjemcov:

Na základe Vášho súhlasu tiež za účelom personalizácie reklám používame službu Criteo. Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov v rámci tejto služby môžete kontaktovať na adrese Criteo DPO - 32 Rue Blanche - 75009 Paríž - Francúzsko, email: dpo@criteo.com. Zásady ochrany osobných údajov sú dostupné na: https://www.criteo.com/privacy/)

Doba uchovávania/ Kritériá na stanovenie doby uchovávania:

Informácie spracované na účely re-targetingu sa uchovávajú 13 mesiacov a potom sa automaticky vymažú alebo anonymizujú.

Súhlas s vytváraním personalizovaných profilov používania môžete kedykoľvek s účinkom do budúcnosti odvolať v menu v časti „Právne upozornenia / Tracking “.

 

7. Ďalšie funkcie

 

Webové stránky, ku ktorým máte prístup prostredníctvom prehliadača v aplikácii

Ak používate našu aplikáciu na vykonávanie iných funkcií, alebo na výber špeciálnych ponúk, môžete vstúpiť do prehliadača v aplikácii (iOS: Safari / Android: Chrome) na príslušných podstránkach našej webovej stránky www.lidl.sk  alebo tam umiestnených partnerských webových stránkach. Ponuka našej aplikácie a náš online obsah, ktorý je možné vyvolať prostredníctvom prehliadača v aplikácii, môžu tiež obsahovať odkazy na iné webové stránky.

Ak na webové stránky vstupujete prostredníctvom prehliadača v aplikácii (napr. prostredníctvom odkazov), Vaše osobné údaje nebudú na týchto webových stránkach spracované na základe tohto Vyhlásenia o ochrane údajov. Toto vyhlásenie o ochrane údajov sa vzťahujú iba na našu aplikáciu. Žiadame Vás, aby ste sa oboznámili s informáciami o ochrane osobných údajov na prepojených webových stránkach. Nezodpovedáme za obsah tretích strán, ktorý je poskytovaný na použitie prostredníctvom odkazov a je špeciálne označený a neprijímame jeho obsah za svoj vlastný. Poskytovateľ uvedenej webovej stránky nesie výlučnú zodpovednosť za nezákonný, nesprávny alebo neúplný obsah, ako aj za škody spôsobené poskytnutím alebo neposkytnutím informácií.

 

 

8.   Vytvorenie a používanie účtu Môj Lidl

 

Môj Lidl účet je služba (ďalej len „Služba“ alebo „Môj Lidl“) skupiny spoločností Lidl (ďalej v tomto bode 5 len ako „Lidl“) prevádzkovaná spoločnosťou Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Nemecká spolková republika (ďalej v tomto bode 5 len „Lidl Stiftung“, „my“, „nás“). Lidl Stiftung spracúva údaje potrebné na účely Služby ako prevádzkovateľ, pokiaľ získava, zhromažďuje, vyhodnocuje a zasiela údaje iným spoločnostiam zo skupiny spoločností Lidl za účelom poskytovania Služby.

Tento bod 5 Vyhlásenia o ochrane osobných údajov sa týka spracovateľských činností spoločnosti Lidl Stiftung ako prevádzkovateľa. Zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov spoločnosti Lidl Stiftung môžete kontaktovať na vyššie uvedenej poštovej adrese.

Heslom chránený účet Môj Lidl predstavuje službu jednotného prihlásenia (single sign on), ktorá vám umožňuje zaregistrovať sa a / alebo prihlásiť sa do niekoľkých online platforiem skupiny podnikov Lidl, ako sú internetové obchody, služby click & collect, aplikácie, atď. pomocou jedného jedinečného používateľského mena a hesla (ďalej len „cieľová služba“) bez toho, aby ste v každom prípade museli používať samostatné prihlasovacie údaje. Cieľová služba v rozsahu tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov je internetový obchod prevádzkovaný spoločnosťou Lidl Slovenská republika, v.o.s., so sídlom Ružinovská 1/E, 821 02 Bratislaa. Môj Lidl uchováva údaje zákazníka opísané v bode 5.1 a taktiež údaje zákazníka, ktoré ste poskytli pri registrácii / prihlásení do iných online služieb Lidl.

Ak sa zaregistrujete v cieľovej službe bez predchádzajúcej registrácie v iných online službách Lidl, automaticky si vytvoríte Môj Lidl účet. V prípade, že ste sa už zaregistrovali v inej online službe integrovanej s účtom Môj Lidl, môžete sa jednoducho prihlásiť do cieľovej služby pomocou svojich existujúcich prihlasovacích údajov. Ak by spoločnosť Lidl v budúcnosti ponúkla nové online služby, môžete ich využiť prostredníctvom svojho účtu Môj Lidl.

 

8.1 Aké osobné údaje o vás zhromažďujeme?

 

Registrácia do účtu Môj Lidl

Ak sa zaregistrujete v cieľovej službe bez toho, aby ste sa predtým zaregistrovali v inej online službe Lidl, vytvoríte si tým Môj Lidl účet. V rámci registrácie zhromažďujeme tieto osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, číslo mobilného telefónu a obľúbená/preferovaná predajňa Lidl. Ako nepovinné údaje je možné poskytnúť oslovenie, pohlavie a adresu bydliska (ulica, číslo domu, PSČ, mesto a krajina). Ak sa prihlásite do cieľovej služby s existujúcim účtom Môj Lidl, požadujeme iba tie z vyššie uvedených osobných údajov zákazníka, ktoré ste pre ďalšie online služby Lidl zatiaľ neposkytli.

Zhromažďujeme tiež údaje, ako sú: vaša IP adresa, dĺžka pobytu v službe Môj Lidl, online identifikátory, ako napríklad ID zariadenia, informácie o použitom prehliadači, t. j. názov a verzia prehliadača, názov a verzia operačného systému zariadenia, na ktorom je prehliadač nainštalovaný a po prihlásení sa v sieti sa zobrazujú údaje o polohe vášho zariadenia.

Analýza správania používateľov / cookies

Pri používaní účtu Môj Lidl sa do zariadenia ukladajú súbory cookie. Používame dva typy cookies: technicky nevyhnutné, bez ktorých by bola obmedzená funkčnosť Môj Lidl, a voliteľné štatistické cookies. Prehľad súborov cookie použitých s ďalšími informáciami (napr. o dobe uloženia) nájdete v našich Cookie ustanoveniach.

 

8.2 Na aké účely a na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

 

Účel registrácie, prihlásenia a správy účtu

Aby sme vám poskytli čo najväčší komfort pri používaní, uchovávame vaše osobné údaje v rámci účtu Môj Lidl. Po vytvorení tohto zákazníckeho účtu nemusíte pre jeho používanie znova zadávať svoje osobné údaje.

Od tohto momentu môže byť váš účet Môj Lidl používaný v rámci všetkých pripojených online služieb Lidl bez potreby samostatnej registrácie alebo opätovného zadávania podrobných údajov o používateľovi. Po registrácii máte tiež možnosť odhlásiť sa z jednotlivých služieb. Okrem toho si môžete kedykoľvek zobraziť a zmeniť údaje, ktoré sú o vás uchovávané, v rámci Môj Lidl. Ak si chcete zriadiť účet Môj Lidl, je potrebné zadať heslo podľa vášho výberu. Toto sa používa spolu s vašou e-mailovou adresou alebo číslom mobilného telefónu na prístup do Môj Lidl. Na dokončenie nastavenia je potrebné overiť vašu e-mailovú adresu. Za týmto účelom vám pošleme e-mail s potvrdzovacím kódom. Bez overenia e-mailovej adresy nie je možné používať zákaznícky účet Môj Lidl.

Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, t. j. Osobné údaje nám poskytujete na základe zmluvného vzťahu medzi vami a nami.

Účel zabezpečenia vášho zákazníckeho profilu

V súvislosti s registráciou a / alebo prihlásením používame službu Google reCaptcha, službu poskytovanú spoločnosťou Google, na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem tu spočíva v ochrane vašich osobných údajov a našich systémov. V tejto súvislosti sa na určenie, či údaje zadáva fyzická osoba alebo automatizovaný program, používa analýza rôznych informácií. Táto analýza začína automaticky, akonáhle otvoríte Môj Lidl. Pre analýzu Google reCaptcha vyhodnotí rôzne informácie (napr. IP adresu, váš čas strávený na stránke alebo pohyby myši vykonané používateľom). Vygenerované informácie sa prenesú na server Google v USA a tam sa spracujú. Zhromažďovanie a analýza neumožňujú nám ani spoločnosti Google vás identifikovať. Spoločnosť Google nebude konkrétne spájať tieto informácie s vašimi osobnými údajmi. Viac informácií o službe Google reCaptcha nájdete na stránke https://policies.google.com/privacy?hl=sk alebo https://policies.google.com/terms?hl=sk.

Okrem toho používame vašu IP adresu, ako aj online identifikátory opísané vyššie a vašu polohu na základe informácií verejnej siete, aby sme zabránili zneužitiu a zabránili a odhalili akékoľvek narušenia bezpečnosti a iné zakázané alebo nezákonné činnosti. Napríklad, ak sa prihlásite z nového / neznámeho zariadenia, môžeme vás o takomto pokuse o prihlásenie informovať. Spracovanie týchto osobných údajov je založené na našom oprávnenom záujme monitorovať a zlepšovať informačnú bezpečnosť našej služby (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

 

8.3 Komu poskytujeme vaše osobné údaje?

 

Príjemcovia / kategórie príjemcov

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté prevádzkovateľovi príslušnej cieľovej služby za účelom spracovania kúpnych zmlúv alebo iných služieb, ktoré boli objednané prostredníctvom online služieb pokrytých Môj Lidl. Tento poskytovateľ cieľovej služby prijíma údaje, ktoré sú v každom prípade potrebné na poskytnutie objednanej služby, pokiaľ sú tieto uložené v My Lidl, t. j. v závislosti od ponuky:

 

  • Overenie prihlasovacích údajov (e-mailová adresa, heslo, prípadne telefónne číslo).

 

Na spracovanie vašich osobných údajov navyše využívame poskytovateľov služieb. Spoločnosti konajúce v našom mene sú starostlivo vybrané a písomne poverené ako sprostredkovatelia. Sú viazaní našimi pokynmi a sú nami kontrolovaní pred začiatkom spracovania osobných údajov a následne v pravidelných intervaloch. Tieto spoločnosti nikdy nesledujú vlastné účely s vašimi osobnými údajmi. V tejto súvislosti odovzdávame vaše údaje príjemcom, ktorí nám poskytujú

 

  • úložnú kapacitu, databázové systémy alebo podobné,
  • technickú podporu,
  • marketingové poradenstvo.

Vylučujeme akýkoľvek ďalší prenos vašich údajov tretím stranám.

 

Ak prenášame osobné údaje príjemcom v tretích krajinách (krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru), môžete to zistiť z informácií o spracovaní osobných údajov zo strany našich poskytovateľov služieb, ktoré sú uvedené v tomto vyhlásené o ochrane osobných údajov. Prijatím rozhodnutí o primeranosti Európska komisia určila, či takáto tretia krajina poskytuje primeranú úroveň ochrany údajov. Presný zoznam krajín s rozhodnutím o primeranosti nájdete tu: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en. Ak Európska komisia pre tretiu krajinu neurčí primeranú úroveň ochrany, zabezpečíme, aby sa primeraná úroveň ochrany údajov zabezpečovala prostredníctvom ďalších opatrení, ako sú napríklad: záväzné vnútropodnikové pravidlá ochrany údajov, štandardné zmluvné doložky, mechanizmy certifikácie alebo uznané kódexy správania. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na našu zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov (pozri vyššie).

 

8.4 Ako zabezpečíme dôvernosť vašich osobných údajov?

 

Na zabezpečenie dôvernosti vašich osobných údajov je našim zamestnancom podieľajúcim sa na spracovaní osobných údajov zakázané zhromažďovať, spracúvať alebo používať osobné údaje bez príslušného oprávnenia. Naši starostlivo vybraní zamestnanci, ktorí sú vzdelávaní v oblasti právnych predpisov o ochrane osobných údajov, sú pri uzavretí pracovnej zmluvy zaviazaní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúvajú. Táto povinnosť trvá aj po skončení pracovného pomeru.

 

8.5 Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

 

Ak ste sa do cieľovej služby zaregistrovali iba prostredníctvom služby Môj Lidl, vaše osobné údaje budú zodpovedajúcim spôsobom vymazané, akonáhle požiadate o vymazanie svojho účtu v cieľovej službe. Upozorňujeme však, že ak ste sa prostredníctvom služby Môj Lidl zaregistrovali do viacerých online služieb Lidl, váš účet Môj Lidl a všetky nami uložené osobné údaje sa vymažú až po odstránení všetkých online služieb spojených s programom Môj Lidl. Obdobne sa uplatňujú doby uchovávania opísané vo vyhlásení o ochrane údajov cieľovej služby.

 

Pre úplnosť uvádzame, že za spracovanie a uchovávanie osobných údajov zodpovedá príslušný prevádzkovateľ použitej služby, ktorý spracúva osobné údaje potrebné na poskytnutie služby objednanej na tento účel a následne ich archivuje v súlade so zákonnými lehotami uchovávania (primerane sa uplatnia doby uchovávania osobných údajov uvedené vo vyhlásení o ochrane osobných údajov cieľovej služby).

 

9. Príjemcovia mimo EÚ

S výnimkou spracovania pomocou nástroja Google Analytics uvedeného v bode 5  nebudeme Vaše údaje odovzdávať príjemcom so sídlom mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Spomenuté spracovanie spôsobuje prenos údajov na servery spoločnosti Google LLC a Facebook, Inc. v USA. Pokiaľ ide o USA, Európska komisia 12. júla 2016 rozhodla, že za dodržania podmienok a ustanovení tzv. „EÚ-U.S. Privacy shield“ v USA existuje primeraná úroveň ochrany osobných údajov (tzv. „Rozhodnutie o primeranosti“ podľa článku 45 GDPR). Používame služby spoločnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ktorá je certifikovaná v  súlade s EÚ-U.S. Privacy shield.

 

10. VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTEJ OSOBY

10.1 Prehľad

Okrem práva na odvolanie Vášho súhlasu, ktorý ste nám udelili, máte v prípade, ak sú splnené príslušné právne podmienky aj tieto práva:

 • právo na informáciu o Vašich osobných údajoch, ktoré sú u nás uložené, podľa článku 15 GDPR a § 21 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov podľa článku 16 GDPR a § 22 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo na vymazanie Vašich osobných údajov uložených u nás podľa článku 17 GDPR a § 23 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov podľa článku 18 GDPR a § 24 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR a § 26 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo namietať podľa článku 21 GDPR a § 27 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

10.2 Právo na informáciu podľa článku 15 GDPR a § 21 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Podľa článku 15 ods. 1 GDPR a § 21 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov máte právo na požiadanie bezodplatne dostať informáciu o osobných údajoch, ktoré sú u nás uložené o Vašej osobe. Toto zahŕňa najmä:

 •  účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú,
 •  kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú,
 •  príjemcov, resp. kategórie príjemcov, ktorým boli, resp. ešte budú, poskytnuté osobné údaje týkajúce sa Vás,
 •  plánovanú dobu uchovávania Vašich osobných údajov alebo, pokiaľ o tom nie je možné poskytnúť konkrétne informácie, kritériá na stanovenie doby uloženia,
 •  existenciu práva na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, právo na obmedzenie spracovania osobných údajov zo strany prevádzkovateľa a právo namietať proti spracovaniu,
 •  existenciu práva na sťažnosť u dozorného orgánu,
 •  všetky prístupné informácie o pôvode údajov, pokiaľ osobné údaje nebudú získané od dotknutej osoby,
 •  existenciu automatizovaného rozhodnutia vrátane profilovania podľa článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a § 28 ods. 1 a 4 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a v takomto prípade zrozumiteľné informácie o použitej logike, ako aj o dopadoch takéhoto spracovania na dotknutú osobu.

 

Ak sú osobné údaje zasielané do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie, máte právo byť informovaný o vhodných zárukách podľa článku 46 GDPR a § 48 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v súvislosti s prenosom týchto údajov.

 

10.3 Právo na opravu podľa článku 16 GDPR a § 22 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Máte právo požadovať od nás bezodkladnú opravu Vašich nesprávnych osobných údajov. Pri zohľadnení účelov spracovania máte právo požadovať doplnenie neúplných osobných údajov – a to aj pomocou dodatočného vyhlásenia.

 

10.4   Právo na výmaz podľa článku 17 GDPR a § 23 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Máte právo požadovať od nás, aby Vaše osobné údaje boli bezodkladne vymazané, pokiaľ sa vyskytne jeden z uvedených dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú viac potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo iným spôsobom spracované,
 • odvoláte Váš súhlas, o ktorý sa opiera spracovanie podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov alebo podľa článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR a) GDPR alebo § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a už neexistuje žiaden iný právny základ na spracovanie,
 • vznesiete námietku podľa článku 21 ods. 1 alebo ods. 2 GDPR a § 27 ods. 1 alebo ods. 2 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov proti spracovaniu a v prípade článku 21 ods. 1 GDPR a § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov neexistujú žiadne nevyhnutné oprávnené záujmy na spracovanie,
 • osobné údaje neboli zákonne spracované,
 • vymazanie osobných údajov je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti,
 • osobné údaje boli získané v súvislosti s ponúkanými službami informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR a § 15 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Pokiaľ sme osobné údaje uverejnili a sme povinní vymazať ich, vykonáme pri zohľadnení dostupnej technológie a nákladov primerané opatrenia, aby sme tretie osoby, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje, informovali o tom, že aj od nich požadujete vymazanie všetkých odkazov na takéto osobné údaje alebo odstránenie ich kópií, a pod.

 

10.5   Právo na obmedzenie spracovania podľa článku 18 GDPR a § 24 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Máte právo požadovať od nás obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, ak bude splnený jeden z nasledujúcich predpokladov:

 •  správnosť osobných údajov bude Vami spochybnená,
 •  spracovanie je protiprávne a Vy namiesto vymazania požadujete obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov,
 •  prevádzkovateľ osobné údaje už viac nepotrebuje na účely spracovania, dotknutá osoba ich však potrebuje na uplatnenie, výkon alebo ochranu právnych nárokov,
 •  namietate proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa článku 21 ods. 1 GDPR a § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, až kým nie je zrejmé, či legitímne záujmy, ktoré sleduje pevádzkovateľ, prevažujú nad záujmami dotknutej osoby.

 

10.6   Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR a § 26 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Máte právo Vaše osobné údaje dostať v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte a máte tiež právo tieto údaje odovzdať inému prevádzkovateľovi bez obmedzenia z našej strany, pokiaľ

 •  spracovanie prebieha na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR , resp. § 13 ods. 1 písm. a) a § 16 ods. 2 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, alebo na základe zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
 •  spracovanie sa uskutočňuje pomocou automatizovaného postupu.

Pri uplatňovaní Vášho práva na prenos údajov máte právo nás požiadať o to, aby Vaše osobné údaje boli priamo poslané od nás inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky vykonateľné.

 

10.7  Právo na námietku podľa článku 21 GDPR a § 27 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Za podmienok stanovených v článku 21 ods. 1 GDPR a v § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov môžete namietať proti spracovaniu osobných údajov z dôvodov, ktoré vyplývajú z Vašej konkrétnej situácie.

 

Vyššie uvedené všeobecné právo namietať sa vzťahuje na všetky účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, pri ktorých sa spracovanie uskutočňuje podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Na rozdiel od osobitného práva namietať proti spracovaniu údajov na reklamné účely (porovnaj najmä body 8, 9 a 13 vyššie) sme podľa GDPR povinní takéto všeobecné námietky akceptovať iba vtedy, ak nás informujete o naliehavých dôvodoch, napr. o možnom ohrození života alebo zdravia.

 

Okrem toho existuje možnosť obrátiť sa na dozorný orgán príslušný pre Lidl Slovenská republika, v.o.s. alebo na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov Lidl Slovenská republika, v.o.s..

 

 

11. Kontaktné údaje

 

11.1 Kontaktná osoba pre otázky alebo uplatnenie Vašich práv na ochranu osobných údajov

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa webových stránok alebo online obchodu Lidl alebo uplatnenia svojich práv pri spracovaní osobných údajov (práva na ochranu údajov), môžete sa obrátiť na náš zákaznícky servis:

https://www.lidl.sk/sk/o-nas/informacie/kontaktne-udaje

 

11.2 Kontaktná osoba pre otázky týkajúce sa ochrany údajov

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov v spoločnosti Lidl (pozri bod 11).

 

11.3 Právo podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu osobných údajov

Máte tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu na ochranu osobných údajov.

 

12. Názov a kontaktné údaje prevádzkovateľa, ako aj kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov

 

Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí pre spracovanie osobných údajov spoločnosťou Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava („Prevádzkovateľ“) a pre aplikáciu Lidl App.

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov pre Lidl Slovenská republika, v.o.s. je dostupná na vyššie uvedenej adrese, do rúk zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov, resp. na ochranaosobnychudajov@lidl.sk.