Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

(účinné od 02.12.2019)

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Ďakujeme Vám za záujem o informácie o ochrane osobných údajov na našej webovej stránke. Boli by sme radi, keby ste sa pri návšteve našej webovej stránky cítili dobre a bezpečne a aby ste náš spôsob zabezpečenia ochrany osobných údajov považovali za ukazovateľ kvality a starostlivosti o zákazníka.

Nasledujúce ustanovenia o ochrane osobných údajov Vám poskytnú informácie o spôsobe a rozsahu spracovania Vašich osobných údajov spoločnosťou Lidl Slovenská republika, v.o.s..

Osobné údaje sú informácie, ktoré sú, resp. môžu byť, priamo alebo nepriamo priradené k vašej osobe. Ako právny základ na ochranu osobných údajov slúži v prvom rade Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Pokiaľ ide o službu MyLidl (Môj účet Lidl - viac v oddiele 5), prevádzkovateľom vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom je spoločnosť Lidl Stiftung & Co. KG Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm.

 

Obsah

1. Lidl.sk
Skryť obsah
Zobraziť obsah

 

Obsah

1.    Prehľad

2.    Zobrazenie našej webovej stránky

3.    Plnenie kúpnych zmlúv

4.    Zabezpečenie procesu objednávania

5.    Používanie účtu MyLidl 

6.    Kontaktný formulár/E-mailový kontakt/Telefonický kontakt/Sociálne siete/Zákaznícke ankety  

7.    Súťaže

8.    Spracovanie osobných údajov na reklamné účely

9.    Zasielanie newsletterov

10.      Používanie Cookies súborov

11.      Google Analytics 

12.      Onsite-Targeting a optimalizácia webovej stránky

13.      Re-Targeting/ Online reklama na základe preferencií užívateľa

14.      Možnosti námietky/Opt-Out 

15.      Príjemcovia mimo EÚ

16.      Zahrnutý obsah tretích strán

17.      Bing Maps 

18.      Google reCaptcha

19.      Názov a kontaktné údaje prevádzkovateľa, ako aj kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov  

 

 1. Prehľad

Spracovanie osobných údajov spoločnosťou Lidl Slovenská republika, v.o.s., možno rozdeliť do dvoch kategórií:

 • na účely plnenia zmluvy sa spracúvajú všetky osobné údaje potrebné na plnenie zmluvy zo strany spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s.. Ak sa na plnení zmluvy zúčastňujú aj externé subjekty, napríklad kuriérske spoločnosti alebo poskytovatelia platobných služieb, Vaše údaje sa im poskytujú v nevyhnutnom rozsahu a spracovávajú ich v súlade so stanoveným účelom,
 • po otvorení webových stránok spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s., dochádza k výmene rôznych informácií medzi Vaším zariadením a naším serverom. Môže ísť aj o osobné údaje. Informácie získané týmto spôsobom slúžia, okrem iného, na optimalizáciu našich webových stránok alebo na zobrazovanie reklám v prehliadači Vášho zariadenia.

 

2. Zobrazenie našej webovej stránky

Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:

Pri zobrazení webových stránok spoločnosti Lidl sa vo Vašom koncovom zariadení cez otvorený prehliadač automaticky a bez vášho pričinenia  na server našej webovej stránky pošle

 • IP-adresa použitého koncového zariadenia,
 • dátum a čas prístupu, 
 • názov a URL otvoreného súboru, 
 • webová stránka/aplikácia, z ktorej sa uskutočnil prístup (tzv. Referrer-URL),
 • Vami použitý prehliadač a príp. operačný systém Vášho PC s prístupom na internet,
 • názov poskytovateľa internetového pripojenia.

Vyššie uvedené údaje sa zároveň dočasne uložia do pamäte v tzv. Log-file súboroch (protokolové súbory) na nasledujúce účely:

 • zabezpečenie nerušeného spojenia,
 • zabezpečenie komfortného používania našej webovej stránky/aplikácie,  
 • vyhodnotenie bezpečnosti a stability systému.

Pokiaľ ste vo Vašom prehliadači, resp. v operačnom systéme alebo v inom nastavení Vášho koncového zariadenia súhlasili s tzv. geolokalizáciou, budeme používať túto funkciu, aby sme Vám ponúkli individualizované služby (napríklad umiestnenie najbližšej pobočky) na základe Vašej aktuálnej polohy. Takto zozbierané údaje o Vašej polohe spracúvame iba ako súčasť tejto funkcie.

Právnym základom na spracovanie IP-adresy je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov spracovania osobných údajov.  Ak údaje zobrazené na našej webovej stránke vedú k príprave a uzavretiu kúpnej zmluvy, právnym základom pre spracovanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

Príjemcovia/Kategórie príjemcov:

Odovzdanie týchto údajov tretím osobám v zásade vylučujeme.

 

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

Údaje sa uchovávajú po dobu 30 dní a potom sa automaticky vymažú. Po zavretí našej webovej stránky (keď ju prestanete používať) sa geolokačné údaje odstránia.

 

3. Plnenie kúpnych zmlúv

Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:

Jedným z predmetov činnosti spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s., je predaj tovaru a služieb na diaľku. Z tohto dôvodu spracúvame osobné údaje potrebné na uzavretie zmluvy a plnenie povinností a realizáciu práv zo zmluvy. Tieto osobné údaje zahŕňajú najmä:

 • meno a priezvisko,
 • fakturačná adresa a dodacia adresa,
 • emailová adresa,
 • fakturačné a platobné údaje,
 • dátum narodenia,
 • telefónne číslo.

Právnym základom vyššie uvedeného spracovania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov to znamená, že nám poskytujete osobné údaje na základe zmluvného vzťahu medzi Vami a nami.

 

Príjemcovia/Kategórie príjemcov:

V rámci vyššie uvedeného spracovania osobných údajov spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene subdodávatelia, najmä kuriérske spoločnosti. Tieto spoločnosti si vyberáme s najväčšou starostlivosťou a ak existuje taká zákonná požiadavka, budú títo zmluvne zaviazaní podľa čl. 28 GDPR a § 34 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. 

Údaje týkajúce sa Vašej dodacej adresy, Vaše telefónne číslo a/alebo e-mailovú adresu poskytneme jednej z kuriérskych spoločností, ktoré s nami spolupracujú pri plnení zmluvy. Kuriérska spoločnosť Vás bude pred dodaním kontaktovať, aby s Vami dohodla podrobnosti o dodaní tovaru. Osobné údaje sa prenášajú výhradne na tento účel do poverenej kuriérskej spoločnosti a spracovanie Vašich osobných údajov kuriérskou spoločnosťou je viazané výlučne na tento účel.

Ak ste ako spôsob platby vybrali platobnú kartu alebo online platobnú bránu (napríklad PayPal, Masterpass), po dokončení objednávky Vás presmerujeme na príslušného poskytovateľa platobných služieb.  Po zadaní prístupových údajov môžete vykonať platbu prostredníctvom tohto poskytovateľa služieb. Aby sme mohli platbu spracovať, odovzdávame informácie o výške platby vybranému poskytovateľovi platobných služieb. Ďalšie informácie o spracovaní údajov, ktoré vykonávajú poskytovatelia platobných služieb, možno nájsť v informačných textoch na vstupnej maske / webovej stránke poskytovateľov platobných služieb. Nájdete tu aj kontaktné informácie poskytovateľov platobných služieb.

Informácie o spracovaní údajov spoločnosťou Adyen N.V. Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam Holandsko, týkajúce sa spôsobov platby kartou nájdete na www.adyen.com. 

V prípade, ak si ako spôsob platby zvolíte tzv. dobierku, Vaše osobné údaje budú za účelom poskytovania poštového platobného styku spracované spoločnosťou Slovenská pošta, a. s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, a to v rozsahu a spôsobom podľa § 11 zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách. Obdobne budú údaje spracúvané aj zo strany iných kuriérskych spoločností.

 

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

Osobné údaje zozbierané na účely plnenia zmluvy sú uchovávané do uplynutia zákonných lehôt (napr. podľa daňových predpisov).

 

4.  Zabezpečenie procesu objednávania

Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:

S cieľom zaistiť a optimalizovať proces objednávania tovarov a ponúknuť Vám rôzne spôsoby platby, v priebehu procesu objednávania kontrolujeme na základe informácií, ktoré už máme k dispozícii, ako je napríklad množstvo objednaných položiek alebo dodacia adresa, či sú v danej objednávke nejaké nezrovnalosti. Okrem toho, ak je objednávka prerušená, ukladáme prijaté údaje až do prerušenia procesu, s cieľom (technickej) optimalizácie procesu objednávky a identifikácie (možných) podvodných procesov a taktiež z dôvodu, aby sme boli schopní odpovedať na otázky zákazníkov týkajúce sa procesov objednávok.

Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov spracovania osobných údajov.  

 

Príjemcovia / kategórie príjemcov údajov:

Vaše osobné údaje sa za týmto účelom neposkytujú tretím stranám.

 

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

Získané osobné údaje neuchovávame na zabezpečenie procesu objednávania dlhšie, ako je potrebné na spracovanie a splnenie objednávok (napr. do uplynutia zákonnej záruky). Osobné údaje zo zrušených objednávok uchovávame maximálne osemnásť mesiacov. Po uplynutí týchto retenčných období sa osobné údaje úplne odstránia.

 

5. Používanie účtu Môj Lidl

Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:

Aby sme Vám pri nákupe poskytli čo najväčší komfort, ponúkame Vám možnosť trvalého uloženia Vašich osobných údajov v zákazníckom účte Môj Lidl chránenom heslom pre online služby podnikov, ktoré patria do skupiny podnikov Lidl. Po vytvorení tohto zákazníckeho účtu nie je potrebné pri objednávaní znova zadávať Vaše osobné údaje. 

Účet Môj Lidl môžete používať na niektorých webových stránkach podnikov, ktorá patria do skupiny podnikov Lidl bez toho, aby ste sa museli registrovať samostatne alebo znova zadávať svoje údaje. Svoje osobné údaje uložené vo Vašom zákazníckom účte môžete kedykoľvek zobraziť a zmeniť.

Okrem údajov požadovaných počas objednávky je nevyhnutné zadať aj heslo, ktoré ste si sami vybrali, aby ste si mohli založiť zákaznícky účet. Toto heslo sa spolu s Vašou e-mailovou adresou použije na prístup k vášmu účtu Môj Lidl.

Právnym základom spracovania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, to znamená, že nám poskytnete údaje na základe zmluvného vzťahu medzi Vami a nami.

 

Príjemcovia / kategórie príjemcov údajov:

Za účelom realizácie kúpnych zmlúv alebo iných služieb objednaných prostredníctvom ponúk obsiahnutých v Môj Lidl účte sa údaje prenášajú konkrétnemu poskytovateľovi danej ponuky. Ten dostane údaje potrebné na poskytnutie príslušnej služby, resp., tovaru t.j.:

 • overenie prihlasovacích údajov (e-mailová adresa, heslo, v prípade potreby telefónne číslo),
 • Základné údaje (meno a priezvisko, adresa).

Akékoľvek ďalšie sprístupnenie týchto údajov tretím stranám je vylúčené.

 

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov

Ak vymažete svoj Môj Lidl účet, Vaše údaje sa vymažú.

Spracovanie a uchovávanie osobných údajov zostáva zodpovednosťou prevádzkovateľa poskytnutej služby/ponuky, ktorý spracúva osobné údaje potrebné na vykonanie objednanej služby na tento účel, a potom ich archivuje v súlade so zákonnými lehotami uchovávania údajov (pozri bod 3 vyššie).

 

Prevádzkovateľ osobných údajov:

Prevádzkovateľom osobných údajov pre službu Môj Lidl - t. j. môj účet Lidl - v zmysle ustanovenia článku 4 bodu 7 GDPR a § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov je spoločnosť Lidl Stiftung & Co. KG, Stiftbergstraße 1, 74167 Neckarsulm.

Kontaktovať nás môžete prostredníctvom kontaktného formuláru, ktorý je dostupný na: https://www.lidl.sk/informacie-pre-zakaznikov/kontakt

 

6. Kontaktný formulár/E-mailový kontakt/Telefonický kontakt/Sociálne siete/Zákaznícke ankety

Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri vypĺňaní kontaktných formulárov, telefonicky, e-mailom, alebo prostredníctvom sociálnych médií považujeme za dôverné. Vaše osobné údaje používame výlučne na spracovanie Vašej požiadavky a na zodpovedanie Vašich otázok.

Vaše osobné údaje použijeme výlučne na stanovené účely na spracovanie Vašej požiadavky. Právny základ pre spracovanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov alebo prípadne článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Náš a súčasne aj Váš (oprávnený) záujem na spracovaní týchto osobných údajov vyplýva z cieľa odpovedať na Vaše otázky, resp. vyriešiť existujúce problémy, a tým si zachovať a zvýšiť Vašu spokojnosť ako zákazníka alebo používateľa našej webovej stránky.

Pokiaľ sa zúčastňujete na našich zákazníckych anketách, deje sa to na výlučne dobrovoľnej báze. Pri tejto anonymnej ankete sa do pamäte neukladajú žiadne informácie, z ktorých by sa dala zistiť totožnosť účastníkov ankety. Ukladá sa iba dátum a čas Vašej účasti. Akákoľvek osobná informácia, ktorú počas odpovedania na našu anketu uvediete, bude považovaná za danú dobrovoľne a uchovaná podľa podmienok GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. V prázdnych textových poliach neuvádzajte, prosím, žiadne mená alebo podobné údaje, ktoré by umožnili identifikovať Vás alebo iné osoby. Ak ste nám v rámci zákazníckej ankety udelili súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, tak právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, t. j. Váš udelený súhlas. Pokiaľ ste nám v rámci zákazníckej ankety udelili súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, máte možnosť tento súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti. Ďalšie podrobnosti sú v týchto prípadoch upravené v osobitných zásadách ochrany osobných údajov pri príslušných zákazníckych anketách.

 

Príjemcovia/Kategórie príjemcov:

Pri odpovedaní na Vaše otázky a vyhodnocovaní zákazníckych ankiet budú Vaše osobné údaje v našom mene spracovávať aj dodávatelia zákazníckych služieb a spoločnosti vykonávajúce zákaznícke ankety. Títo sú však starostlivo vybratí, boli okrem toho z našej strany preverení a zmluvne zaviazaní podľa článku 28 GDPR a § 34 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Okrem toho môže byť pre nás potrebné postúpiť výňatky z Vašej otázky či požiadavky zmluvným partnerom (napr. dodávateľom špecifických výrobkov), aby sme dokázali zodpovedať Vašu otázku, či požiadavku. V týchto prípadoch bude otázka/požiadavka najprv anonymizovaná, takže tretie osoby nebudú schopné Vás identifikovať. Ak by v jednotlivých prípadoch bolo potrebné postúpenie Vašich osobných údajov tejto tretej osobe, budete o tom vopred informovaný a požiadaný o udelenie súhlasu. Bez vášho súhlasu nebudeme zdieľať Vaše osobné údaje s tretími stranami na tieto účely.

Výsledky našich zákazníckych ankiet sú zásadne používané iba na interné vyhodnotenia. Odovzdanie osobných údajov tretím osobám zásadne vylučujeme. Osobné údaje poskytneme tretím osobám jedine vtedy, ak ste nám dali na to váš výslovný súhlas.

 

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

Akékoľvek osobné údaje, ktoré ste nám pri anketách poskytli prostredníctvom našej webovej stránky alebo e-mailom, budú u nás najneskôr 90 dní po ich končenom zodpovedaní vymazané, resp. anonymizované. Skúsenosť ukázala, že spravidla po 90 dňoch už ďalšie otázky k našim odpovediam neprichádzajú.

Ak si uplatníte svoje práva ako dotknutá osoba (pozrite nižšie), Vaše osobné údaje sa budú uchovávať 3 roky po konečnej odpovedi, aby sme dokázali, že sme Vám poskytli komplexné informácie a že boli splnené zákonné požiadavky.

Doba uchovávania osobných údajov zozbieraných v rámci zákazníckych ankiet sa vopred oznámi pri každej konkrétnej zákazníckej ankete.

 

7. Súťaže

Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:

Cez náš newsletter, webovú stránku alebo prostredníctvom Lidl aplikácie máte možnosť zúčastniť sa na rôznych súťažiach. Pokiaľ v osobitných ustanoveniach o ochrane osobných údajov príslušnej súťaže nie je uvedené niečo iné, alebo ak nám neudelíte ďalší výslovný súhlas, budú Vaše osobné údaje získané od Vás v súvislosti s účasťou na súťaži použité výlučne na realizáciu a vyhodnotenie súťaže (napr. výber výhercu, informovanie výhercu o výhre, zaslanie výhry). Právnym základom pre spracovanie osobných údajov v rámci súťaží je v zásade článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. V prípade udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov v súvislosti s realizáciou súťaže je právnym základom spracovania osobných údajov článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných t. j. Váš súhlas. Pokiaľ ste v súvislosti s realizáciou súťaže udelili súhlas, máte možnosť tento súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti. Podrobné informácie o týchto prípadoch nájdete v osobitných dokumentoch na ochranu osobných údajov, ktoré sa týkajú jednotlivých súťaží.

 

Príjemcovia/Kategórie príjemcov:

Odovzdanie Vašich osobných údajov tretím osobám sa uskutoční iba vtedy, ak je to potrebné na realizáciu súťaže (napr. poslanie výhry cez kuriérsku spoločnosť). Odovzdanie Vašich osobných údajov tretím osobám nad tento rámec zásadne vylučujeme. 

 

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

Po ukončení súťaže a oznámení výhercov budú osobné údaje účastníkov vymazané. Osobné údaje výhercov budú pri vecných výhrach uložené počas trvania zákonných reklamačných lehôt, aby bolo v prípade výskytu vady možné vec opraviť alebo vymeniť.

 

8. Spracovanie osobných údajov na reklamné účely

Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:

Pokiaľ ste s nami uzatvorili zmluvu, budeme Vás viesť ako svojho stáleho zákazníka. V tomto prípade spracujeme Vaše poštové kontaktné údaje aj bez existencie konkrétneho súhlasu, aby sme Vám touto cestou mohli posielať informácie o nových výrobkoch a službách. Vašu e-mailovú adresu spracujeme, aby sme Vám aj bez existencie konkrétneho súhlasu mohli posielať informácie o našich vlastných, podobných výrobkoch.  

Proti spracovaniu Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely môžete kedykoľvek bezplatne, osobitne pre príslušný komunikačný kanál a s účinnosťou do budúcna namietať. Na tento účel napríklad postačuje zaslať e-mail na kontaktnú e-mailovú adresu uvedenú v bode 19 toho Vyhlásenia.

S Vaším súhlasom zisťujeme Vaše správanie sa ako zákazníka na našich webových stránkach a v nami zasielaných newsletteroch. Vyhodnotenie Vášho správania zahŕňa najmä to, ktoré oblasti sledujete a ktoré časti newsletteru Vás zaujímajú. Na základe toho vytvárame personalizované používateľské profily s priradením údajov Vašej osobe a/alebo e-mailovej adrese, aby sme Vás mohli lepšie a v súlade s Vašimi osobnými záujmami oslovovať cez Lidl Slovenská republika, v.o.s., formou newsletterov, reklamy na webových stránkach a tlačenej reklamy, ktoré lepšie vyhovujú Vašim osobným záujmom, a tým zlepšovať aj našu reklamnú ponuku. Svoj súhlas s tým môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Odvolanie súhlasu vedie k vymazaniu zhromaždených používateľských údajov.

Právnym základom na uvedené spracovania je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, resp. v prípade udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Spracovanie osobných údajov stálych zákazníkov na vlastné reklamné účely, resp. na reklamné účely tretích osôb, je možné považovať za oprávnený záujem.

 

Príjemcovia/Kategórie príjemcov:

V oblasti reklamných aktivít vrátane zobrazovania individuálne vytváraného obsahu „podľa Vašich preferencií a záujmov môžu byť príjemcami osobných údajov naši dôveryhodní partneri, ktorých zoznam je uvedený v informáciách o súboroch cookies.

Inak odovzdanie osobných údajov tretím osobám zásadne vylučujeme.

 

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

Pokiaľ odvoláte Váš súhlas s používaním jednotlivých reklamných nástrojov alebo ak proti určitým reklamným nástrojom budete namietať, budú Vaše údaje z príslušných (e-mailových) distribučných zoznamov vymazané.

Ak vznesiete námietku, bude príslušná kontaktná adresa zablokovaná pre ďalšie reklamné spracovanie údajov. Upozorňujeme na to, že vo výnimočných prípadoch aj po prijatí Vašej námietky môže ešte dočasne dochádzať k odoslaniu reklamného materiálu. To je technicky podmienené časom spracovania reklamných newsletterov a neznamená to, že Vašu námietku neakceptujeme. 

 

9. Zasielanie newsletterov

Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:

Na našej webovej stránke alebo v našej mobilnej aplikácii Vám ponúkame možnosť prihlásiť sa na odber nášho newsletteru. Ak budete súhlasiť s odberom nášho newsletteru, použijeme Vašu
e-mailovú adresu a príp. Vaše meno, na zasielanie (pokiaľ to bude možné individuálnych) informácií o produktoch, akciách, súťažiach a novinkách z ponuky, ako aj ankiet o spokojnosti zákazníkov. Tieto údaje ukladáme a spracovávame za účelom zaslania bulletinu.

Newsletter zahŕňa informácie o akciách (ponuky, zľavy, súťaže atď.), ako aj tovaroch a službách Lidl predajní  na Slovensku, prípadne aj informácie o ponukách (tovaroch a službách) partnerských spoločností.

S Vaším súhlasom evidujeme Vaše používateľské správanie na webových stránkach www.lidl.sk  a www.lidl-shop.sk v mobilných aplikáciách, ako aj v našich newsletteroch a newsletteroch našich partnerských spoločností. Vyhodnotenie používateľského správania zahŕňa najmä to, ktoré časti príslušnej webovej stránky, mobilnej aplikácie, resp. newsletteru, navštevujete a na ktoré linky klikáte. Na základe toho vytvárame personalizované používateľské profily s priradením údajov Vašej osobe a/alebo e-mailovej adrese, aby sme Vás mohli lepšie a v súlade s Vašimi osobnými záujmami oslovovať formou newsletterov, online reklamy, prípadne tlačenej reklamy a aby sme tým zlepšovali našu ponuku reklamy.  

Právnym základom na spracovanie osobných údajov v rámci zasielania newsletterov je Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Aby sme zabezpečili, že pri vkladaní e-mailovej adresy nedošlo k žiadnej chybe, používame tzv. postup Double-Opt-In: keď zadáte Vašu e-mailovú adresu do prihlasovacieho poľa, pošleme Vám potvrdzovací link. Až po kliknutí na tento potvrdzovací link bude Vaša e-mailová adresa zaradená do nášho rozdeľovníka pre zasielanie newsletterov.

Váš súhlas so zasielaním newsletterov, účasťou na prieskumoch spokojnosti zákazníkov, alebo s vytvorením Vašich personalizovaných používateľských profilov môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti, a to napríklad tak, že sa na našej webovej stránke odhlásite z prijímania newsletteru. Link na odhlásenie nájdete tu alebo na konci každého newsletteru. Odhlásenie má za dôsledok vymazanie získaných osobných údajov užívateľa.

 

Príjemcovia/Kategórie príjemcov:

Pokiaľ na zasielanie newsletteru budú používaní externí poskytovatelia služby, budú títo zmluvne zaviazaní podľa čl. 28 GDPR a § 34 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Akékoľvek iné odovzdanie osobných údajov tretím osobám v súvislosti so zasielaním newsletterov zásadne vylučujeme.

 

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

Keď odvoláte svoj súhlas so zasielaním newsletteru spoločnosti Lidl, budú Vaše osobné údaje z príslušných e-mailových rozdeľovačov odstránené.

 

10. Používanie Cookies súborov

Na našej webovej stránke používame na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, tzv. cookies súbory. Náš záujem o optimalizáciu našej webovej stránky sa pritom môže považovať za oprávnený v zmysle vyššie uvedených predpisov. Cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú do pamäte vo Vašom koncovom zariadení (notebook, tablet, smartfón a i.) vždy, keď navštívite našu webovú stránku. Cookies nespôsobujú vo Vašom koncovom zariadení žiadnu škodu, neobsahujú žiadne vírusy, trójske kone alebo iný škodlivý softvér. V cookies sa ukladajú informácie, ktoré súvisia s použitým koncovým zariadením. To však neznamená, že tým získame priamo informáciu o Vašej identite. Cookies slúžia predovšetkým na to, aby bolo používanie nášho webu pre Vás príjemnejšie. Používame napr. tzv. Session-Cookies, aby sme zistili, či ste určité časti našej webovej stránky už navštívili, alebo či ste sa už prihlásili do Vášho používateľského účtu. Po opustení našej webovej stránky budú tieto údaje automaticky odstránené. Okrem toho, taktiež s cieľom príjemného používateľského prostredia, používame dočasné cookies, ktoré budú uložené vo Vašom koncovom zariadení počas určitého stanoveného času. Ak našu stránku navštívite opakovane, aby ste využili naše služby, cookies automaticky rozozná, že ste u nás už boli a aké úpravy/nastavenia ste urobili, takže tieto úkony nemusíte opakovať.

Ak máte vytvorený používateľský účet a prihlásili ste sa, informácie uložené v cookies budú pridané k Vášmu používateľskému účtu.

Cookies súbory ďalej používame na štatistickú evidenciu používania našej webovej stránky s cieľom optimalizovania našej ponuky, ako aj na zasielanie individualizovaných („šitých na mieru“) informácií a ponúk pre Vás. Tieto súbory cookies nám umožňujú, aby sme pri opakovanej návšteve našej stránky mohli automaticky rozpoznať, že ste u nás už boli. Tieto cookies budú po uplynutí určitého času automaticky vymazané. Väčšina prehliadačov akceptuje ukladanie cookies automaticky. Môžete však svoj prehliadač nakonfigurovať tak, aby vo Vašom počítači neboli ukladané žiadne súbory cookies, alebo aby sa vždy objavilo upozornenie pred uložením nového súboru cookie. Úplne zakázanie súborov cookies však môže spôsobiť, že nebudete môcť využívať všetky funkcie našej webovej stránky.

Prehľad použitých cookies s ďalšími informáciami (napr. o dobe uchovávania cookies súborov) a možnosti zakázania cookies súborov nájdete v našich Cookies ustanoveniach.

 

11. Google Analytics

Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:

Na prispôsobenie obsahu našich webových stránok preferenciám používateľov a s cieľom ich neustálej optimalizácie používame na základe článku 6 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených cieľov. V tejto súvislosti sa vytvárajú pseudonymizované používateľské profily a používajú sa súbory cookies. Súbory cookies generujú nasledujúce informácie o používaní našej webovej stránky:

 • typ a verzia prehliadača,
 • použitý operačný systém,
 • Referrer-URL (predtým navštívená stránka),
 • označenie zapojeného počítača (IP-adresa),
 • čas odoslania požiadavky na server

Tieto informácie sa používajú na analýzu používania našich webových stránok, vytvorenie správ o aktivitách na webovej stránke a na poskytnutie ďalších služieb spojených s používaním webových stránok a internetu, na účely prieskumu trhu a prispôsobenie obsahu týchto webových stránok preferenciám používateľov. IP-adresy sú anonymizované, takže nie je možné žiadne priradenie (tzv. IP-Masking).

Inštalácii súborov cookies môžete zabrániť pomocou zodpovedajúceho nastavenia softvéru Vášho prehliadača; Upozorňujeme Vás však na to, že v tomto prípade nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete tiež zabrániť zbieraniu údajov vytvorených v súboroch cookies, ktoré sa týkajú Vášho používania webovej stránky (vrátane vašej IP-adresy), ako aj spracovaniu týchto údajov v spoločnosti Google tak, že si stiahnete a nainštalujete tento doplnok prehliadača Browser-Add-on. Alternatívne k doplnku „Browser-Add-on“, najmä v prehliadačoch v mobilných koncových zariadeniach, môžete zbieraniu údajov cez Google Analytics tiež zabrániť kliknutím na tento link. Vytvorí sa tzv. „Opt-Out-Cookie“ súbor, ktorý zabráni budúcemu zhromažďovaniu Vašich údajov pri návšteve tejto webovej stránky. Súbor „Opt-Out-Cookie“ platí iba v tom prehliadači, v ktorom ste ho vytvorii, iba pre našu webovú stránku a bude uložený vo Vašom zariadení. Ak vymažete súbory cookies v tomto prehliadači, budete musieť súbor „Opt-Out-Cookie“ znovu vytvoriť. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v súvislosti s Google Analytics nájdete na webovej stránke Google Analytics.

 

Príjemcovia/Kategórie príjemcov:

Informácie generované v súbore  cookies sa prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Podľa dostupných informácií Vaša IP-adresa nebude v žiadnom prípade spojená s ostatnými údajmi spoločnosti Google. Tieto informácie budú v určitých prípadoch poskytnuté tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak tretie strany spracúvajú tieto údaje na základe poverenia.

 

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

Po anonymizácii IP-adresy ju už nie je možné priradiť k Vašej osobe. V prehľadoch vytvorených na základe služby Google Analytics sa nenachádzajú žiadne údaje, ktoré je možné priradiť konkrétnej osobe.

 

12. Onsite-Targeting a optimalizácia webovej stránky

Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:

Na našej webovej stránke sú s použitím cookies zhromažďované a vyhodnocované informácie na optimalizáciu našich webových stránok a na nich zobrazených reklamá. Našim cieľom je zabezpečiť najmä to, aby Vám na základe Vášho doterajšieho používateľského správania boli vo Vašich koncových zariadeniach zobrazované iba reklamy, ktoré sú prispôsobené podľa Vašich skutočných alebo predpokladaných preferencií. Informácie zbierané a spracúvaní s týmto cieľom obsahujú napr. údaje o tom, o ktoré z našich výrobkov ste prejavili záujem. 

Právnym základom pre toto spracovanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Optimalizácia našich webových stránok, aby bolo nakupovanie pre Vás príjemnejšie a aby sa zabránilo zobrazovaniu reklám, ktoré nie sú pre Vás zaujímavé, je tak vo Vašom, ako aj v našom záujme. Zhromažďovanie a hodnotenie získaných údajov sa vykonáva výlučne v pseudonymizovanej forme, čo nám znemožňuje Vás identifikovať. Informácie v žiadnom prípade nebudú spojene s Vašimi ďalšími osobnými údajmi.

Na našich webových stránkach používame odporúčací nástroj „Yoochoose“ spoločnosti Yoochoose GmbH, Bonner Str. 484, 50968 Kolín nad Rýnom. Yoochoose vypočítava odporúčania produktu, ktoré by Vás mohli zaujímať pomocou algoritmu založeného na pseudonymizovaných profiloch použitia a ID používateľa. Pri používaní našich webových stránok, Yoochoose vyhodnocuje údaje o akciách používateľov. Tieto údaje tvoria základ pre výpočet odporúčaní produktu. Yoochoose nám neumožňuje identifikovať Vás ako používateľa. Máte možnosť deaktivovať vytváranie pseudonymizovaných profilov spoločnosťou Yoochoose na zákazníckom účte v časti „Moje údaje“ -> „Osobné údaje“.

 

Príjemcovia/Kategórie príjemcov:

Pokiaľ budú používaní externí poskytovatelia služieb, budú títo zmluvne zaviazaní podľa čl. 28 GDPR a § 34 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Akékoľvek iné odovzdanie osobných údajov tretím osobám zásadne vylučujeme.

 

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

Použité súbory cookies a v nich obsiahnuté informácie sa uchovávajú v súlade s Cookies ustanoveniami a v prípade ak s tým nesúhlasíte sa okamžite odstránia. 

 

13. Re-Targeting/ Online reklama na základe preferencií užívateľa/ Facebook Pixel

Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:

Používame tiež „Re-Targeting“ rôznych spoločností. To nám umožňuje, aby sme našu online ponuku prispôsobili Vaším preferenciám. Na tento účel my a naši dôveryhodní partneri používame súbory cookies, pomocou ktorých sa v pseudonymizovanej forme (bez Vašej identifikácie) zbierajú údaje o Vašich preferenciách. Informácie o Vašom správaní pri surfovaní na internete sa zbierajú v anonymizovanej forme a v textových súboroch cookies sa ukladajú vo Vašom počítači (prípadne inom koncovom zariadení) a na základe algoritmu sa analyzujú. Následne sa na webových stránkach našich partnerov môžu zobraziť cielené odporúčania produktov, ako pre Vás zaujímavé personalizované reklamy našich výrobkov. Tieto údaje nemôžu byť v žiadnom prípade použité na to, aby konkrétne identifikovali návštevníka tejto webovej stránky. Pritom sa nespracúvajú bezprostredne osobné údaje a taktiež sa žiadne vytvorené používateľské profily nespájajú s osobných údajmi.  

Toto spracovanie údajov sa uskutočňuje na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Následným použitím targetingových nástrojov, chceme zabezpečiť, aby sa vo Vašich koncových zariadeniach ukázala iba reklama ktorá zodpovedá Vaším skutočným alebo predpokladaných preferenciám. Nechceme Vás obťažovať s nezaujímavými reklamami, pretože to nie je ani vo Vašom, ani v našom záujme.

Ak napriek vyššie uvedenému už nechcete dostávať personalizovanú reklamu, môžete proti tomuto zbieraniu a ukladaniu údajov do budúcnosti namietať takto:

 • Kliknutím na tlačidlo ukázané na zobrazenej reklame (napr. „i“) sa dostanete na príslušnú webovú stránku poskytovateľa. Tam Vám bude ešte raz vysvetlená systematika technológie „Re-Targeting“ a ponúknutá možnosť zakázať takúto reklamu („Opt-out“). Ak zakážete reklamu od daného poskytovateľa, vo Vašom počítači sa uloží tzv. „Opt-out cookie“ súbor, ktorý v budúcnosti zabráni zorazovaniu reklamy príslušného poskytovateľa. Upozorňujeme, že toto je možné vykonať iba priamo vo Vašom počítači a že príslušné „Opt-out cookies“ súbory sa z Vášho počítača nesmú vymazať.
 • Alternatívne môžete využiť aj možnosti námietky uvedené v bode 14 tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Na našich webových stránkach používame tiež targetingový a re-targetingový nástroj  CRITEO od spoločnosti Criteo SA (viac k ochrane osobných údajov u tejto technológie môžete nájsť na https://www.criteo.com/privacy/).

Ak si neželáte, aby sme na poskytovanie relevantnej reklamy používali tento marketingový nástroj, ohlásiť z jeho používania sa môžete kliknutím na tento link: https://www.criteo.com/privacy/disable-criteo-services-on-internet-browsers/ .

Príjemcovia/Kategórie príjemcov:

Na našej webovej stránke používame technológie Re-Targeting rôznych poskytovateľov, ktorí spracúvajú vyššie uvedené údaje.  Ďalšie informácie o cookies súboroch, ktoré používajú títo poskytovatelia služieb, nájdete v našich Cookies ustanoveniach.

Spoločnosť Criteo SA (viac k ochrane osobných údajov tejto technológie nájdete na https://www.criteo.com/privacy/), ktorej retargetingovú technológiu spoločnosť Lidl využíva, je spoločným prevádzkovateľom osobných údajov spolu so spoločnosťou Lidl.

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov:

Cookies použité na účely Re-Targetingu a informácie v nich obsiahnuté sa ukladajú na obdobie uvedené v Cookies ustanoveniach a potom sa automaticky vymažú.

 

14. Možnosti námietky/Opt-Out

Použitie Targeting a Re-Targeting technológie uvedené v bodoch 12 a 13 môžete vo Vašom prehliadači zakázať pomocou príslušného nastavenia cookies vo Vašom prehliadači (porovnaj aj bod 10). Okrem toho máte tiež možnosť zakázať personalizovanú reklamu vytváranú na základe Vašich preferencií pomocou tzv. manažéra preferencií.

Ak sa chcete odhlásiť s týchto marketingových cookies, môžete tak urobiť na nižšie uvedených internetových stránkach:

Google Analytics OPT-OUT: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

YouTube OPT-OUT: https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk

Criteo OPT OUT:  https://www.criteo.com/privacy/disable-criteo-services-on-internet-browsers/

Google Ads OPT-OUT: https://support.google.com/ads/answer/7395996

15. Príjemcovia mimo EÚ

Pokiaľ to nie je uvedené v bodoch 11, 13, 17 a 18, Vaše osobné údaje  neposkytujeme žiadnym príjemcom so sídlom mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Vo vyššie uvedených prípadoch dochádza k prenosu dát na servery spoločností Google LLC a Facebook Inc. Tieto servery sú čiastočne v USA. Pokiaľ ide o USA, Európska komisia rozhodnutím z 12.7.2016 určila, že za podmienok podľa EÚ-U.S. Privacy Shield existuje v USA primeraná úroveň ochrany osobných údajov (tzv. „Rozhodnutie o primeranosti“ podľa článku 45 GDPR). Poskytovatelia služieb Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA a Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025 sú certifikovaní podľa EÚ-U.S. Privacy Shield

 

16. Zahrnutý obsah tretích strán

Na našu webovú stránku môžeme umiestniť YouTube videá, ktoré sú uložené na https://www.YouTube.com a dajú sa prehrávať priamo z našej webovej stránky. Všetky YouTube videá sú vložené v „rozšírenom režime ochrany osobných údajov“, čo znamená, že ak si neprehrávate videá, do YouTube sa neodošlú žiadne údaje o Vás ako o používateľovi. Dáta sa prenášajú iba počas prehrávania videa. Nemáme žiaden vplyv na prenos týchto údajov.

Viac informácií o účele a rozsahu zhromažďovania osobných údajov a ich spracovania na YouTube nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov poskytovateľa služby. Nájdete tu aj ďalšie informácie o svojich právach a možnostiach nastavení ochrany Vášho súkromia. Adresa a zásady ochrany osobných údajov služby YouTube: Google LLC, Amphitheatre Parkway. Mountain View, CA 94043, USA; https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=sk/.

 

17. Bing Maps

Na tomto webe používame službu Bing Maps. Táto služba nám umožňuje ukázať Vám interaktívne mapy priamo na webe, čo Vám umožní pohodlne používať funkciu mapy, napr. na nájdenie predajní Lidl vo Vašom okolí.

Používanie Bing Maps sa uskutočňuje za účelom atraktívnej prezentácie našej online ponuky a ľahkého vyhľadania našich predajní na webových stránkach. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Ak navštívite našu webovú stránku, dodávateľ služby Bing Maps, spoločnosť Microsoft Corporation, dostane informácie o tom, že ste navštívili príslušnú podstránku našej webovej stránky. Aby ste mohli využívať funkcie aplikácie Bing Maps, je potrebné v rámci internetovej komunikácie spracovať Vašu adresu IP. Zvyčajne sa spracováva na serveri Microsoft v USA.

Nemáme nijaký vplyv na spracovanie konkrétnych údajov pomocou služby Bing Maps. Viac informácií o účele a rozsahu spracovania údajov v aplikácii Bing Maps nájdete vo vyhláseniach o ochrane osobných údajov poskytovateľa. Nájdete tu aj ďalšie informácie o svojich právach a možnostiach nastavenia ochrany Vášho súkromia. Informácie o adrese a ochrane osobných údajov poskytovateľa Bing Maps: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA, https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

 

18. Google reCaptcha

Na ochranu Vašich osobných údajov a na zabezpečenie odosielania formulárov, najmä v rámci Vašej účasti na súťažiach, používame Google reCaptcha, službu spoločnosti Google LLC („Google“). Použitie tejto služby je založené na článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

V tejto súvislosti sa používa analýza rôznych informácií na určenie, či zadávanie údajov vykonáva človek alebo automatický program. Generované informácie sa odošlú na server Google v USA a tam sa uložia. Zhromažďovanie a analýza údajov nám ani spoločnosti Google neumožňuje identifikovať Vašu totožnosť. Spoločnosť Google tieto informácie nepriraďuje k Vašim osobným údajom.

Viac informácií o Google reCaptcha nájdete na: https://policies.google.com/privacy?hl=sk alebo https://policies.google.com/terms?hl=sk.

19. Google Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360, Studio
Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:
Táto webová stránka používa nástroje online marketingu Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360 a Studio, služby spoločnosti Google ako súčasť marketingovej platformy Google. Campaign Manager používa súbory cookies na zacielenie reklamy na základe toho, čo je pre používateľa relevantné, na optimalizáciu reklamných kampaní a na zabránenie zobrazovaniu reklám, ktoré už používateľ videl. Pomocou ID súborov cookie môže byť konečné zariadenie rozpoznané na iných webových stránkach a na nich zobrazené cielené reklamy na základe predchádzajúcej aktivity používateľa. V cookies sa ukladajú najmä tieto údaje: IP adresa, dátum a čas, keď navštívite našu webovú stránku, použitý jazyk, typ prehliadača a operačný systém. Súbory cookies nástroja Campaign manager môžu tiež zaznamenávať, či na našom webe vykonávate určité akcie a aký obsah je pre Vás zaujímavý, aby sa Vám potom mohli zobrazovať prispôsobené reklamy (vrátane reklám z viacerých domén). Campaign Manager môže okrem toho pomocou identifikátorov súborov cookie zhromažďovať informácie o tzv. Webových konverziách, keď používatelia interagujú s reklamami. Je to napríklad prípad, keď sa používateľovi zobrazí reklama Campaign Managera a neskôr ten istý prehliadač použije na prístup na webovú stránku inzerenta a niečo tam kúpi. Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov je článok 6 ods. 1 veta 1 písm. f) GDPR. Je vo vašom záujme, ako aj v našom, aby sme Vás neobťažovali reklamami, ktoré Vás nezaujímajú.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov:
Na základe použitých marketingových nástrojov Váš prehliadač automaticky vytvorí priame spojenie so serverom Google - a to aj v USA. Spolupráca s Campaign Managerom znamená, že spoločnosť Google bude upovedomená pri vstupe na naše webové stránky alebo po kliknutí na jednu z našich reklám. Viac informácií o marketingovej platforme Google nájdete na stránke https://marketingplatform.google.com/about/ a o ochrane osobných údajov všeobecne na stránkach Google: https://policies.google.com/privacy . Prípadne môžete navštíviť webovú stránku Network Advertising Initiative (NAI) na adrese http://www.networkadvertising.org . Google je certifikovaný v súlade s pravidlami v EU-U.S. Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Možnosti odhlásenia:
Existuje niekoľko spôsobov, ako sa odhlásiť z používania Google Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360, Studio:
a) zodpovedajúcim nastavením softvéru prehliadača, najmä blokovaním súborov cookies tretích strán, nebudete dostávať žiadne reklamy od poskytovateľov tretích strán;
b) vypnutím cookies sledovania konverzií nastavením prehliadača tak, aby blokoval cookies z domény www.googleadservices.com; toto nastavenie bude odstránené po odstránení súborov cookies;
c) zakázaním inzercie orientovanej podľa Vášho záujmu zo strany poskytovateľov, ktorí sú súčasťou samoregulačného programu „About Ads“ prostredníctvom odkazu http://www.aboutads.info/choices; toto nastavenie bude odstránené po odstránení súborov cookie;
d) trvalým vypnutím doplnku vo vašom prehliadači Firefox, Internet Explorer alebo Google Chrome pod odkazom http://www.google.com/settings/ads/plugin .
e) Pomocou Správcu predvolieb reklám Google môžete zobraziť, odstrániť alebo pridať kategórie Google, ktoré táto technológia môže použiť na zobrazovanie inzercie orientovanej na záujmy (Https://adssettings.google.com/authenticated). Na vyššie uvedenom odkaze si môžete stiahnuť a nainštalovať doplnok prehliadača, aby ste zakázali cookies pre preferencie reklám a aby ste zabránili spoločnosti Google zhromažďovať údaje o Vašom používaní webových stránok generovaných súbormi cookies.

20. Názov a kontaktné údaje prevádzkovateľa, ako aj kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov

Tieto Ustanovenia o ochrane osobných údajov platia pre spracovanie osobných údajov spoločnosťou Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava („Prevádzkovateľ“) a pre webové stránky www.lidl.skwww.lidl-shop.sk. Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov pre Lidl Slovenská republika, v.o.s. je dostupná na vyššie uvedenej adrese, do rúk zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov, resp. na ochranaosobnychudajov@lidl.sk .

 

 

2. Predajne
Skryť obsah
Zobraziť obsah

Predajne spoločnosti Lidl

 

Obsah

1. Kontrola veku

2. Bezpečnostné kamery

3. Spracovanie platieb kartou

4. Reklamácia tovaru

5. Spracovanie škodových udalostí 

6. Názov a kontaktné údaje prevádzkovateľa a kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov  

 

1. Kontrola veku

Pri predaji produktov s vekovým obmedzením, ako sú napr. alkohol či tabakové výrobky je vykonaná vizuálna kontrola preukazu totožnosti našim pokladníkom za účelom kontroly veku. Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, t. j. ide o plnenie našej zákonnej povinnosti.

 •  

 na server našej webovej stránky a dočasne uloží do pamäte v takzvanom Log-File na nasledujúce účely:

 • zabezpečenie nerušeného spojenia,
 • zabezpečenie komfortného používania našej webovej stránky/aplikácie,  
 • vyhodnotenie bezpečnosti a stability systému.

Pokiaľ ste vo vašom prehliadači, resp. v operačnom systéme alebo v inom nastavení vášho koncového zariadenia, súhlasili s tzv. geolokalizáciou, budeme používať túto funkciu, aby sme vám na vašej aktuálnej lokácii mohli ponúknuť individuálny servis (napr. polohu najbližšej predajne). Takto spracované vaše lokalizačné údaje budeme používať výlučne pre túto funkciu. 

Právny základ na spracovanie IP-adresy je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov spracovania údajov.

Príjemca/Kategórie príjemcov:

Odovzdanie týchto údajov tretím osobám zásadne vylučujeme.

Trvanie uloženia do pamäte/Kritériá na stanovenie trvania uloženia:

Údaje budú uložené do pamäte na obdobie 30 dní a potom automaticky vymazané. Keď ukončíte používanie našej webovej stránky, budú geolokalizačné údaje vymazané.

 

2. Bezpečnostné kamery

S cieľom predchádzania trestným činom a priestupkom na majetku a zdraví a s cieľom odhaľovania trestných činov a priestupkov sú v priestoroch predajní spoločnosti Lidl inštalované bezpečnostné kamery a kamerový systém so záznamom. Prostredníctvom kamerového systému dochádza k spracovaniu Vašich osobných údajom. Právnym základom na uvedené spracovanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Takéto spracovanie osobných údajov za účelom ochrany našich zákazníkov, zamestnancov a nášho majetku je možné považovať za oprávnený záujem,

Používanie bezpečnostných kamier je v predajniach označené jasne viditeľným piktogramom. Záznamy uchovávame najviac 15 dní od ich vyhotovenia. V prípade inštalácie a údržby môžu mať spoločnosti poverené údržbou prístup k uloženým údajom.

3. Spracovanie platieb kartou

Vaše údaje spracúvame na spracovanie platby kartou (článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR), ako aj na implementáciu postupu inkasa SEPA (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR) a v prípade potreby na kontrolu kreditu. Okrem toho slúžia údaje na zabránenie zneužitia karty a na zníženie rizika zlyhania platby. Údaje sa vymažú, ak už nie sú potrebné na spracovanie platby, ak to nie je v rozpore so zákonnými lehotami uchovávania.

4. Reklamácia tovaru

V súvislosti s reklamáciou zakúpeného tovaru bude spoločnosť Lidl spracúvať Vaše osobné údaje, a to v rozsahu nevyhnutnom pre vybavenie reklamácie, t. j. minimálne v rozsahu Vašich identifikačných a kontaktných údajov a ďalej v rozsahu údajov o reklamovanom tovare.

Účelom spracovania Vašich osobných údajov je v tomto prípade vybavenie uplatnenej reklamácie, ako aj ochrana práv spoločnosti Lidl.

Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov pri uplatnení reklamácie je článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR a § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov, t. j. ide o plnenie zákonnej povinnosti spoločnosti Lidl vybaviť Vašu reklamáciu, ako aj článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov, t. j. oprávnený záujem spoločnosti Lidl. V oboch prípadoch je spracovanie Vašich osobných údajov možné aj bez súhlasu dotknutej osoby.

Doba uloženia osobných údajov sa odvíja od času, ktorý je nevyhnutný na vybavenie reklamácie a následne od doby, ktorá je nevyhnutná pre ochranu oprávnených záujmov spoločnosti Lidl.

5. Spracovanie škodových udalostí

V prípade, ak dôjde v priestoroch predajne k vzniku škody na zdraví či majetku dotknutej osoby , spoločnosť Lidl spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu nevyhnutnom na posúdenie zodpovednosti spoločnosti Lidl za vzniknutú škodu. Tieto údaje môžu zahŕňať okrem identifikačných a kontaktných údajov aj osobitnú kategóriu osobných údajov, t. j. údaje o zdravotnom stave, či popis škodovej udalosti.

Účelom spracovania osobných údajov je posúdenie zodpovednosti spoločnosti Lidl za vzniknutú škodu a prípadná náhrada škody.

Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov pri uplatnení nároku na náhradu škody je článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR a § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov, t. j. spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa nahradiť škodu, ale aj článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov, t. j. súhlas dotknutej osoby. V prípade poskytovania osobných údajov týkajúcich sa zdravotného stavu je právnym základom čl. 9 ods. 1 písm. a) GDPR a § 16 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov, t. j. výslovný súhlas dotknutej osoby.

Doba uloženia osobných údajov sa odvíja od času, ktorá je nevyhnutný pre posúdenie zodpovednosti spoločnosti Lidl a prípadne náhradu škody a následne od doby, ktorá je nevyhnutná pre ochranu oprávnených záujmov spoločnosti Lidl.

6. Názov a kontaktné údaje prevádzkovateľa a kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov

Tieto Ustanovenia o ochrane osobných údajov platia pre spracovanie osobných údajov spoločnosťou Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava („Prevádzkovateľ“).

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov pre Lidl Slovenská republika, v.o.s. je dostupná na vyššie uvedenej adrese, do rúk zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov, resp. na ochranaosobnychudajov@lidl.sk.

 

3. Obchodní partneri
Skryť obsah
Zobraziť obsah

Predajne spoločnosti Lidl

Obsah

1.    Zmluvné vzťahy s obchodnými partnermi 

2.    Účely spracovania osobných údajov/ Právne základy

3.    Príjemcovia/kategórie príjemcov

4.    Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov

5.    Povinnosť poskytnúť osobné údaje

6.    Prenos údajov do tretích krajín

 

1. Zmluvné vzťahy s obchodnými partnermi

Nasledujúce pokyny na ochranu osobných údajov sa na Vás vzťahujú, ak nás budete kontaktovať, ak dôjde k zmluvným rokovaniam a/alebo ste s nami v zmluvnom vzťahu a v tejto súvislosti sa spracúvajú osobné údaje fyzických osôb. To platí aj v prípade, ak vystupujete akýmkoľvek spôsobom v obchodnom vzťahu s nami a nie ste zmluvnou stranou.

Ako právny základ na ochranu osobných údajov slúži v prvom rade Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.Ktoré údaje sa spracovávajú podrobne, do veľkej miery závisí od dohodnutých služieb. Z tohto dôvodu pre vás nebudú platiť všetky časti týchto informácií.

Vaše údaje v zásade získavame od Vás samotných.

Môže však byť potrebné spracúvať osobné údaje, ktoré dostaneme od iných firiem, orgánov alebo ostatných tretích osôb, napr. informačných kancelárií, finančných úradov a pod. K tomu môžu patriť aj osobné údaje, ktoré získame prostredníctvom nami zriadených informačných kanálov na nahlasovanie protispoločenskej činnosti alebo v rámci prešetrenia jednotlivých compliance podnetov.

Relevantnými osobnými údajmi môžu byť tieto údaje: 

 • osobné dáta (napr. meno/priezvisko, adresa a ostatné kontaktné údaje, deň a miesto narodenia a štátna príslušnosť), 
 • údaje o totožnosti a autentifikačné údaje (napr. výpisy z obchodného registra, údaje z dokladu totožnosti, podpisový vzor), 
 • dáta v rámci nášho obchodného vzťahu (napr. údaje o platbách, dáta k objednávkam), 
 • dáta o bonite, 
 • dáta o štruktúrach spoločnosti a majetkových či vlastníckych pomeroch, 
 • fotografie a videozáznamy (napr. v prípade dodávok tovaru),
 • údaje z protokolov, ako napr. používateľské meno, ID používateľa, používateľ, prípadne
 • ostatné dáta, porovnateľné s uvedenými kategóriami.

Vždy máte možnosť výberu, či sa rozhodnete komunikovať s nami e-mailom alebo poštou. Komunikácia e-mailom prebieha z technických dôvodov za určitých podmienok nešifrovaná.

 

2. Účely spracovania osobných údajov/ Právne základy

 

Na plnenie zmluvných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)

Účelom spracovania osobných údajov je vykonanie predzmluvných opatrení, ktoré predchádzajú zmluvne upravenému obchodnému vzťahu a plnenie povinností z uzatvorenej zmluvy.

 

Na plnenie právneho záväzku (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR)

Účely spracovania osobných údajov vyplývajú v jednotlivých prípadoch z právnych predpisov. Medzi tieto právne povinnosti patrí napr. plnenie právnych požiadaviek na uchovávanie informácií a identifikácia, napr.  v rámci právnych predpisov o boji proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti, daňových, kontrolných a ohlasovacích povinností a spracovania údajov v rámci požiadaviek od štátnych orgánov, ako napr. od polície

 

Na účely oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

Môže byť potrebné spracovať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli nad rozsah nevyhnutný pre plnenie zmluvy. Oprávnenými záujmami sú pritom osobitne výber vhodných obchodných partnerov, uplatňovanie právnych nárokov, obrana proti nárokom na náhradu škody, kontroly vstupu alebo prístupu, objasňovanie možnej protispoločenskej činnosti, prevencia trestnej činnosti a regulácia škôd vyplývajúcich z obchodného vzťahu. Tento právny základ spracovania osobných údajov zahŕňa aj spracovanie osobných údajov prostredníctvom kamerového systému v priestoroch spoločnosti Lidl.

Pri uzatvorení zmluvy si v rámci našich oprávnených záujmov uvedených vyššie jednotlivo prostredníctvom verejne dostupných zdrojov (napr. www.finstat.sk) zaobstarávame informácie o Vašej bonite.

 

3. Príjemcovia/kategórie príjemcov

V rámci našej spoločnosti získavajú prístup k údajom, ktoré ste nám poskytli, tie úseky a oddelenia, ktoré ich potrebujú na splnenie zmluvných alebo zákonných povinností alebo na účely oprávnených záujmov. V rámci zmluvných vzťahov poverujeme aj zmluvných spracovateľov alebo poskytovateľov služieb, ktorí môžu získať prístup k Vašim osobným údajom. Dodržiavanie právnych predpisov o ochrane osobných údajov je v tomto prípade zmluvne zabezpečené.

Údaje sa okrem toho v záujme plnenia zmluvných povinností môžu prenášať spoločnostiam v rámci skupiny Schwarz, ktorej je spoločnosť Lidl členom.

 

4. Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov

Osobné údaje sa uchovávajú tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelov uvedených vyššie. Relevantné sú pritom osobitne zákonom stanovené povinnosti o uchovávaní osobných údajov vyplývajúce zo zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní, ktoré ukladajú lehotu uchovávania až desať rokov.

 

5. Povinnosť poskytnúť osobné údaje

V rámci nášho obchodného vzťahu je potrebné poskytnúť tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na nadviazanie, realizáciu a ukončenie obchodného vzťahu a na splnenie s tým spojených povinností, ktoré sme zo zákona povinní získať alebo sme oprávnení ich získať na základe našich oprávnených záujmov. Bez týchto dát spravidla nebudeme schopní vstúpiť s Vami do obchodného vzťahu.

 

6. Prenos údajov do tretích krajín

Ak by sme mali prenášať osobné údaje príjemcom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), takýto prenos dát sa uskutoční iba v prípade, ak v tretej krajine potvrdí komisia EÚ primeranú úroveň ochrany osobných údajov, ak s príjemcom dát bola dohodnutá primeraná úroveň ochrany osobných údajov (napr. prostredníctvom zmluvných dodatkov v zmysle štandardov EÚ), alebo ak ste nám na takýto prenos osobných údajov udelili svoj súhlas.

 

7. Názov a kontaktné údaje prevádzkovateľa, ako aj kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov

Tieto Ustanovenia o ochrane osobných údajov platia pre spracovanie osobných údajov spoločnosťou Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava („Prevádzkovateľ“). Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov pre Lidl Slovenská republika, v.o.s. je dostupná na vyššie uvedenej adrese, do rúk zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov, resp. na ochranaosobnychudajov@lidl.sk.

 

 

 

 

 

4. Zákaznícky servis
Skryť obsah
Zobraziť obsah

 

Obsah

1.    Spracovanie požiadaviek zákazníkov a účasť na zákazníckych anketách

2.    Názov a kontaktné údaje prevádzkovateľa, ako aj kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov 

 

 

1. Spracovanie požiadaviek zákazníkov a účasť na zákazníckych anketách

Účely spracovania osobných údajov/ Právny základ:

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri vypĺňaní kontaktných formulárov, telefonicky, e-mailom, alebo prostredníctvom sociálnych médií považujeme za dôverné. Vaše osobné údaje používame výlučne na spracovanie Vašej požiadavky a na zodpovedanie Vašich otázok.

Vaše osobné údaje použijeme výlučne na stanovené účely na spracovanie Vašej požiadavky. Právny základ pre spracovanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov alebo prípadne článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Náš a súčasne aj Váš (oprávnený) záujem na spracovaní týchto osobných údajov vyplýva z cieľa odpovedať na Vaše otázky, resp. vyriešiť existujúce problémy, a tým si zachovať a zvýšiť Vašu spokojnosť ako zákazníka alebo používateľa našej webovej stránky.

Pokiaľ sa zúčastňujete na našich zákazníckych anketách, deje sa to na výlučne dobrovoľnej báze. Pri tejto anonymnej ankete sa do pamäte neukladajú žiadne informácie, z ktorých by sa dala zistiť totožnosť účastníkov ankety. Ukladá sa iba dátum a čas Vašej účasti. Akákoľvek osobná informácia, ktorú počas odpovedania na našu anketu uvediete, bude považovaná za danú dobrovoľne a uchovaná podľa podmienok GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. V prázdnych textových poliach neuvádzajte, prosím, žiadne mená alebo podobné údaje, ktoré by umožnili identifikovať Vás alebo iné osoby. Ak ste nám v rámci zákazníckej ankety udelili súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, tak právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, t. j. Váš udelený súhlas. Pokiaľ ste nám v rámci zákazníckej ankety udelili súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, máte možnosť tento súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti. Ďalšie podrobnosti sú v týchto prípadoch upravené v osobitných zásadách ochrany osobných údajov pri príslušných zákazníckych anketách.

 

Príjemcovia/Kategórie príjemcov:

Pri odpovedaní na Vaše otázky a vyhodnocovaní zákazníckych ankiet môžu Vaše osobné údaje v našom mene spracovávať aj dodávatelia zákazníckych služieb a spoločnosti vykonávajúce zákaznícke ankety. Títo sú však starostlivo vybratí, boli okrem toho z našej strany preverení a zmluvne zaviazaní podľa článku 28 GDPR a § 34 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Pokiaľ je to potrebné na vybavenie Vašej požiadavky, môžu byť Vami poskytnuté údaje poskytnuté spoločnostiam skupiny spoločností Lidl.

Okrem toho môže byť pre nás potrebné postúpiť výňatky z Vašej otázky či požiadavky zmluvným partnerom (napr. dodávateľom špecifických výrobkov), aby sme dokázali zodpovedať Vašu otázku, či požiadavku. V týchto prípadoch bude otázka/požiadavka najprv anonymizovaná, takže tretie osoby nebudú schopné Vás identifikovať. Ak by v jednotlivých prípadoch bolo potrebné postúpenie Vašich osobných údajov tejto tretej osobe, budete o tom vopred informovaný a požiadaný o udelenie súhlasu. Bez vášho súhlasu nebudeme zdieľať Vaše osobné údaje s tretími stranami na tieto účely.

Výsledky našich zákazníckych ankiet sú zásadne používané iba na interné vyhodnotenia. Odovzdanie osobných údajov tretím osobám zásadne vylučujeme. Osobné údaje poskytneme tretím osobám jedine vtedy, ak ste nám dali na to váš výslovný súhlas.

 

Doba uchovávania údajov/Kritériá na stanovenie doby uchovávania údajov

Akékoľvek osobné údaje, ktoré ste nám pri anketách poskytli prostredníctvom našej webovej stránky alebo e-mailom, budú u nás najneskôr 90 dní po ich končenom zodpovedaní vymazané, resp. anonymizované. Skúsenosť ukázala, že spravidla po 90 dňoch už ďalšie otázky k našim odpovediam neprichádzajú.

Ak si uplatníte svoje práva ako dotknutá osoba (pozrite nižšie), Vaše osobné údaje sa budú uchovávať 3 roky po konečnej odpovedi, aby sme dokázali, že sme Vám poskytli komplexné informácie a že boli splnené zákonné požiadavky.

Doba uchovávania osobných údajov zozbieraných v rámci zákazníckych ankiet sa vopred oznámi pri každej konkrétnej zákazníckej ankete.

 

2. Názov a kontaktné údaje prevádzkovateľa, ako aj kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov

Tieto Ustanovenia o ochrane osobných údajov platia pre spracovanie osobných údajov spoločnosťou Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava („Prevádzkovateľ“).

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov pre Lidl Slovenská republika, v.o.s. je dostupná na vyššie uvedenej adrese, do rúk zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov, resp. na ochranaosobnychudajov@lidl.sk.

5. Práva dotknutých osôb
Skryť obsah
Zobraziť obsah

 

Obsah

1.    Prehľad

2.    Právo na informáciu podľa článku 15 GDPR a § 21 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  

3.    Právo na opravu podľa článku 16 GDPR a § 22 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  

4.    Právo na výmaz podľa článku 17 GDPR a § 23 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  

5.    Právo na obmedzenie spracovania podľa článku 18 GDPR a § 24 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  

6.    Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR a § 26 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  

7.    Právo na námietku podľa článku 21 GDPR a § 27 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  

 

1.Prehľad

Okrem práva na odvolanie Vášho súhlasu, ktorý ste nám udelili, máte v prípade, ak sú splnené príslušné právne podmienky aj tieto práva:

 • právo na informáciu o Vašich osobných údajoch,  ktoré sú u nás uložené, podľa článku 15 GDPR a § 21 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov podľa článku 16 GDPR a § 22 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo na vymazanie Vašich osobných údajov uložených u nás podľa článku 17 GDPR a § 23 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, 
 • právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov podľa článku 18 GDPR a § 24 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR a § 26 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov,
 • právo namietať podľa článku 21 GDPR a § 27 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

2. Právo na informáciu podľa článku 15 GDPR a § 21 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Podľa článku 15 ods. 1 GDPR a § 21 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov máte právo na požiadanie bezodplatne dostať informáciu o osobných údajoch, ktoré sú u nás uložené o Vašej osobe. Toto zahŕňa najmä:

 • účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú,
 • kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú,
 • príjemcov, resp. kategórie príjemcov, ktorým boli, resp. ešte budú, poskytnuté osobné údaje týkajúce sa Vás,
 • plánovanú dobu uchovávania Vašich osobných údajov alebo, pokiaľ o tom nie je možné poskytnúť konkrétne informácie, kritériá na stanovenie doby uloženia,
 • existenciu práva na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, právo na obmedzenie spracovania osobných údajov zo strany prevádzkovateľa a právo namietať proti spracovaniu,
 • existenciu práva na sťažnosť u dozorného orgánu,
 • všetky prístupné informácie o pôvode údajov, pokiaľ osobné údaje nebudú získané od dotknutej osoby,
 • existenciu automatizovaného rozhodnutia vrátane profilovania podľa článku 22 ods. 1 a 4 GDPR a § 28 ods. 1 a 4 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a v takomto prípade zrozumiteľné informácie o použitej logike, ako aj o dopadoch takéhoto spracovania na dotknutú osobu.

Ak sú osobné údaje zasielané do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie, máte právo byť informovaný o vhodných zárukách podľa článku 46 GDPR a § 48 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v súvislosti s prenosom týchto údajov.

3. Právo na opravu podľa článku 16 GDPR a § 22 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Máte právo požadovať od nás bezodkladnú opravu Vašich nesprávnych osobných údajov. Pri zohľadnení účelov spracovania máte právo požadovať doplnenie neúplných osobných údajov – a to aj pomocou dodatočného vyhlásenia.

4. Právo na výmaz podľa článku 17 GDPR a § 23 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Máte právo požadovať od nás, aby Vaše osobné údaje boli bezodkladne vymazané, pokiaľ sa vyskytne jeden z uvedených dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú viac potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo iným spôsobom spracované,
 • odvoláte Váš súhlas, o ktorý sa opiera spracovanie podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov  alebo podľa článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR a) GDPR alebo § 16 ods. 2 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a už neexistuje žiaden iný právny základ na spracovanie,
 • vznesiete námietku podľa článku 21 ods. 1 alebo ods. 2 GDPR a § 27 ods. 1 alebo ods. 2 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov proti spracovaniu a v prípade článku 21 ods. 1 GDPR a § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov neexistujú žiadne nevyhnutné oprávnené záujmy na spracovanie,
 • osobné údaje neboli zákonne spracované,
 • vymazanie osobných údajov je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti,
 • osobné údaje boli získané v súvislosti s ponúkanými službami informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR a § 15 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Pokiaľ sme osobné údaje uverejnili a sme povinní vymazať ich, vykonáme pri zohľadnení dostupnej technológie a nákladov primerané opatrenia, aby sme tretie osoby, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje, informovali o tom, že aj od nich požadujete vymazanie všetkých odkazov na takéto osobné údaje alebo odstránenie ich kópií, a pod. 

5. Právo na obmedzenie spracovania podľa článku 18 GDPR a § 24 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Máte právo požadovať od nás obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, ak bude splnený jeden z nasledujúcich predpokladov:

 • správnosť osobných údajov bude Vami spochybnená,
 • spracovanie je protiprávne a Vy namiesto vymazania požadujete obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov,
 • prevádzkovateľ osobné údaje už viac nepotrebuje na účely spracovania, dotknutá osoba ich však potrebuje na uplatnenie, výkon alebo ochranu právnych nárokov,
 • namietate proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa článku 21 ods. 1 GDPR a § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, až kým nie je zrejmé, či legitímne záujmy, ktoré sleduje pevádzkovateľ, prevažujú nad záujmami dotknutej osoby.

 

6. Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR a § 26 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Máte právo Vaše osobné údaje dostať v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte a máte tiež právo tieto údaje odovzdať inému prevádzkovateľovi bez obmedzenia z našej strany, pokiaľ

 • spracovanie prebieha na základe súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR , resp. § 13 ods. 1 písm. a) a § 16 ods. 2 písm. a) zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, alebo na základe zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b)  zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
 • spracovanie sa uskutočňuje pomocou automatizovaného postupu.

Pri uplatňovaní Vášho práva na prenos údajov máte právo nás požiadať o to, aby Vaše osobné údaje boli priamo poslané od nás inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky vykonateľné.

7. Právo na námietku podľa článku 21 GDPR a § 27 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

Za podmienok stanovených v článku 21 ods. 1 GDPR a v § 27 ods. 1 zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov môžete namietať proti spracovaniu osobných údajov z dôvodov, ktoré vyplývajú z Vašej konkrétnej situácie.

Vyššie uvedené všeobecné právo namietať sa vzťahuje na všetky účely spracovania uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, pri ktorých sa spracovanie uskutočňuje podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f)  zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Na rozdiel od osobitného práva namietať proti spracovaniu údajov na reklamné účely (porovnaj najmä body 8,9 a 13 vyššie) sme podľa GDPR povinní takéto všeobecné námietky akceptovať iba vtedy, ak nás informujete o naliehavých dôvodoch, napr. o možnom ohrození života alebo zdravia.

Okrem toho existuje možnosť obrátiť sa na dozorný orgán príslušný pre Lidl Slovenská republika, v.o.s. alebo na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov Lidl Slovenská republika, v.o.s..

 

6. Lidl Aplikácia
Skryť obsah
Zobraziť obsah

Ďakujeme za návštevu našej aplikácie.


Ochranu Vašich osobných údajov berieme veľmi vážne a usilujeme sa preto, nielen ponúknuť Vám rozsiahlu online ponuku, ale zabezpečiť popri tom aj Vaše právo na vlastné určenie informácií. Ako zákonný predpoklad slúži predovšetkým Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).


1. Ktoré údaje sa ukladajú pri prístupe prostredníctvom iPhonu?
Žiadne osobné údaje sa neukladajú. Ukladá sa iba Device-Token, ktorý je potrebný pre Push-notifikácie. Tento Device-Token je postúpený spoločne so správou na Apple a následne obdrží príslušný telefónny aparát Push- notifikáciu.


2. Používajú sa Cookies?
Cookies sa nepoužívajú.


3. Linky k iným internetovým stránkam
Naša online ponuka zahŕňa linky k iným internetovým stránkam. Tieto uverejnené pokyny k ochrane osobných údajov platia iba pre našu internetovú stránku. Prosíme Vás, aby ste dbali na ustanovenia o ochrane osobných údajov na prelinkovaných stránkach. Za cudzie obsahy, ktoré boli cez linky postúpené na používanie a sú osobitne označené, nepreberáme žiadnu zodpovednosť a neprivlastňujeme si ich obsah. Za ilegálne, chybné alebo nekompletné obsahy ako aj za škody, ktoré vzniknú použitím alebo nepoužitím týchto informácií, ručí výhradne prevádzkovateľ internetovej stránky, na ktorú daný link odkazoval. Za cudzie pokyny je redakcia zodpovedná iba vtedy, ak má o nich, to znamená aj o prípadnom protiprávnom resp. trestnom obsahu, pozitívne vedomosti a technicky je možné a únosné zabrániť takémuto používaniu.


4. Máte ďalšie otázky?
Ak máte otázky k ukladaniu, spracovaniu a používaniu Vašich osobných údajov, kontaktujte prosím nášho pracovníka zodpovedného za ochranu osobných údajov.


Lidl Slovenská republika, v.o.s.
Ružinovská 1E
821 02 Bratislava
E-mail: ochranaosobnychudajov@lidl.sk

Zákonné informácie o ochrane osobných údajov, vrátane informácie o právach dotknutej osoby nájdete na internetovej stránke https://www.lidl.sk/Ochrana-osobnych-udajov