Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov EÚ

Dovoľujeme si Vás informovať podľa čl. 13 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov EÚ  o spracovaní vašich osobných údajov v rámci spracovania vašej požiadavky zákazníckym servisom spoločnosti Lidl.

Zodpovedným v zmysle čl. 4 č. 7 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov EÚ je:

 

Lidl Slovenská republika, v.o.s..

V prípade potreby zastihnete spoločnosť Lidl Slovenská republika telefonicky na čísle 0800 005 095 alebo e-mailom na adrese lidl@lidl.sk.

S osobnými údajmi, ktoré nám poskytnete pri vypĺňaní kontaktných formulárov, telefonicky alebo e-mailom, alebo prostredníctvom sociálnych médií, budeme zaobchádzať, samozrejme, dôverne. Vaše údaje budeme využívať výlučne na účel zodpovedania vašej zákazníckej požiadavky. Pre vašu identifikáciu ako zákazníka alebo na spracovanie vašej požiadavky využívame aj údaje vašich zákazníckych účtov v spoločnosti Lidl. Právny základ na spracovanie vašich údajov je článok 6 odsek 1 písmeno f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov EÚ. Oprávnený záujem na spracovaní vašich údajov zo strany spoločnosti Lidl vyplýva pritom zo záujmu zodpovedať vašu požiadavku, a tak podporiť spokojnosť zákazníkov.

Postúpenie údajov tretím stranám mimo spoločnosti Lidl pritom zásadne vylučujeme. Výnimočne sú údaje spracúvané starostlivo vybranými poskytovateľmi služieb, ktorí pracujú na základe nášho poverenia. Títo sú nami vždy   zmluvne zaviazaní podľa článku 28 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov EÚ .

Ďalej môže byť potrebné, aby sme časti vašej požiadavky postúpili ďalej na spracovanie našim zmluvným partnerom (napr. dodávateľom v prípade produktových špecifických požiadaviek). V týchto prípadoch sa požiadavka  najprv anonymizuje, takže tretie osoby si nebudú vedieť vytvoriť spojenie s vami. Pokiaľ bude v jednotlivom prípade potrebné postúpenie vašich osobných údajov, budeme vás o tom vopred informovať a vyžiadame si váš súhlas.

Všetky osobné údaje, ktoré ste nám poskytli s vašou požiadavkou najneskôr do 30 dní po tom, ako sme vám poskytli konečnú odpoveď, vymažeme, resp. určite anonymizujeme. Uloženie údajov 30 dní sa uskutočňuje na základe okolností, keďže v jednotlivých prípadoch sa môže stať, že nás ako zákazník po našej odpovedi ešte v tej istej veci budete kontaktovať a my musíme mať v tom prípade k dispozícii predchádzajúcu korešpondenciu. Skúsenosti nám ukázali že spravidla po 30 dňoch už ďalšie otázky k našim odpovediam neprídu. Osobitne sa môže stať, že na základe zákonných dôvodov (napr. v prípade poistení) budú musieť byť vaše osobné údaje uložené dlhšie. V týchto prípadoch neuložíme vaše údaje dlhšie, ako nám to predpisujú zákonné povinnosti na uchovávanie údajov.

Podľa Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov EÚ vám prináležia ako osobe dotknutej spracovaním osobných údajov nasledujúce všeobecné práva:

Máte právo podľa čl. 15 ods. 1 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov EÚ na základe požiadavky na bezplatné poskytnutie informácií o osobných údajoch, ktoré o vašej osobe spoločnosť Lidl uchováva.
Ak budú splnené zákonné predpoklady, dodatočne máte právo na opravu (čl. 16 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov EÚ), vymazanie (čl. 17 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov EÚ) a obmedzenie spracovania (čl. 18 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov EÚ) vašich osobných údajov.
Pokiaľ sa spracovanie údajov zakladá na článku 6 odsek 1 e) alebo f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov EÚ, prináleží vám podľa čl. 21 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov EÚ právo na námietku. Pokiaľ nesúhlasíte so spracovaním osobných údajov, tento nesúhlas pretrváva do budúcnosti, jedine, že by spoločnosť Lidl preukázala oprávnené dôvody na ďalšie spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmom dotknutej osoby a jej právom na námietku.
Pokiaľ ste vy sami poskytli spracované údaje, prináleží vám právo na prenos údajov podľa čl. 20 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov EÚ.

Pokiaľ sa spracovanie osobných údajov zakladá na súhlase podľa čl. 6 od. 1 a) alebo čl. 9 ods. 2 a) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov EÚ, môžete súhlas kedykoľvek s účinkom do budúcnosti odvolať bez toho, aby tým bola dotknutá právoplatnosť doterajšieho spracovania osobných údajov.

Obráťte sa, prosím, vo vyššie uvedených prípadoch, v prípade  otázok alebo v prípade problémov písomne alebo e-mailom na osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov.

Navyše vám prináleží právo podať podnet na Úrade na ochranu osobných údajov. Kompetentný je Úrad  na ochranu osobných údajov v krajine, v ktorej bývate alebo v ktorom má prevádzkovateľ svoje sídlo.

Našu osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov môžete kontaktovať tu:

Na adrese:
Lidl Slovenská republika
Ružinovská 1E
821 02 Bratislava

Alebo emailom na:
ochranaosobnychudajov@lidl.sk