Pravidlá súťaže

 

„15 rokov spoločnosti Lidl“

 

02.09.2019 – 29.09.2019

 

Slovenská republika

 

 

1. Organizátor súťaže:

 

Usporiadateľom a organizátorom súťaže je: 

 

Lidl Slovenská republika, v.o.s.

IČO: 35 793 783

so sídlom  Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava

zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sr, vl.č.:1160/B, 

(ďalej len „usporiadateľ“ alebo „spoločnosť Lidl“).

 

Spoločnosť Lidl je obchodná spoločnosť, ktorá na území Slovenskej republiky prevádzkuje sieť maloobchodných predajní LIDL (ďalej len „predajne Lidl“).

 

 

2. Termín a miesto konania súťaže:


Súťaž s názvom „15 rokov spoločnosti Lidl“ (ďalej len „súťaž“) prebieha od 02.09.2019 (06:00:00) do 29.09.2019 (23:59:59) (ďalej len „čas konania súťaže“) na území Slovenskej republiky vo všetkých predajniach spoločnosti Lidl okrem predajne Lidl Outlet Ilava (ďalej len „miesto konania súťaže“).

 

Výhercovia súťaže budú  určení/ vybraní podľa princípu uvedeného v bode č. 4. týchto pravidiel súťaže.

 

3. Výhry v súťaži:

 

Výhry v súťaži sú nasledovné: 

 

 

Okamžité výhry:

 

Bio olivový olej Primadonna, 500 ml

Espresso 100% Arabica Bellarom, mletá káva UTZ, 200 g

Bio čaj Lord Nelson, rôzne druhy, 20 x 1,5g, 20 x 2g

Jahodový džem výberový Maribel, 450 g

Cola Freeway, 330 ml

Zmes orechov Alesto, 3 druhy, 200 g

Mliečna čokoláda z alpského mlieka Fin Carré, 100 g

Belgické pralinky – plody mora, J. D. Gross, 250 g

Gumové medvedíky Sugerland, rôzne druhy, 200 g

Zemiakový snack Snack day, 2 druhy, 100 g

 

(ďalej jednotlivo aj ako „okamžitá výhra“).

 

Hlavné výhry:

 

Nákupné poukážky v hodnote 100,- € (t. j. 20 nákupných poukážok v nominálnej hodnote 5,- Eur) na nákup v predajniach Lidl. Nákupné poukážky je možné uplatniť v predajniach Lidl na území Slovenskej republiky najneskôr do 31. 12. 2019,

 

Nákupné poukážky v hodnote 1000,- € (t. j. 200 nákupných poukážok v nominálnej hodnote 5,- Eur) na nákup v predajniach Lidl. Nákupné poukážky je možné uplatniť v predajniach Lidl na území Slovenskej republiky najneskôr do 31. 12. 2019,

 

      (ďalej jednotlivo aj ako „hlavná výhra“).

 

4. Podmienky účasti v súťaži a spôsob výberu výhercov:

 

Účasť v súťaži je možná za predpokladu dodržania podmienok súťaže definovaných týmito pravidlami súťaže. 

 

Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba plne spôsobilá na právne úkony (osoby, ktoré nemajú plnú spôsobilosť na právne úkony, sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu) s adresou trvalého bydliska na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), ktorá v čase konania súťaže urobí v predajniach Lidl nákup, pričom za každých 15,- EUR (vrátane DPH) hodnoty nákupu obdrží pri pokladni jednu súťažnú kartičku (napr. pri hodnote nákupu od 15,00 EUR vrátane DPH do 29,99 EUR vrátane DPH obdrží jednu súťažnú kartičku, pri hodnote nákupu od 30,00 EUR vrátane DPH do 44,99 EUR vrátane DPH obdrží dve súťažné kartičky atď.). 

 

Každá súťažná kartička obsahuje šesť (6) stieracích polí, z ktorých súťažiaci môže zotrieť iba ľubovoľné tri (3) stieracie polia. V prípade ak súťažiaci zotrie viac ako tri (3) stieracie polia na súťažnej kartičke, bude takáto súťažná kartička vylúčená zo súťaže.  

 

V prípade, ak po zotretí ľubovoľných troch (3) zo šiestich (6) stieracích polí na súťažnej kartičke súťažiaci nájde tri (3) zhodné symboly, stáva sa okamžite výhercom jednej z okamžitých výhier (ďalej len „výherca okamžitej výhry“) alebo jednej z hlavných výhier (ďalej len „výherca hlavnej výhry“) uvedených v bode 3. týchto pravidiel súťaže. 

    Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť aj opakovane,  avšak vždy s novou súťažnou kartičkou. 

 

Súťažiaci sa môže stať výhercom okamžitej výhry aj výhercom hlavnej výhry aj opakovane.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži, alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra sa tejto osobe neodovzdá.

Ak je výhercom fyzická osoba, ktorá nie je plne spôsobilá na právne úkony, po oboznámení s  výhrou na požiadanie poskytne usporiadateľovi písomný súhlas svojho zákonného zástupcu s účasťou v súťaži, v opačnom prípade stráca nárok na výhru.

Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa  a rodinní príslušníci týchto zamestnancov v priamej línii, súrodenci a manžel. V prípade, že sa výhercom stane takáto osoba, výhra sa takému výhercovi neodovzdá.

 

 

5. Kontaktovanie výhercov a distribúcia výhry:

Výherca okamžitej výhry predloží súťažnú kartičku pokladníkovi na kontrolu a následne po overení zhodnosti symbolov pokladník odovzdá výhercovi okamžitej výhry, konkrétnu okamžitú výhru zobrazenú tromi zhodnými symbolmi na súťažnej kartičke. Výhercovia okamžitých výhier si môžu okamžitú výhru vyzdvihnúť v termíne do 13.10.2019 v ktorejkoľvek predajni Lidl. 

Výherca hlavnej výhry vyplní čitateľne na súťažnej kartičke svoje kontaktné údaje, a to: meno, priezvisko, doručovaciu adresu (ulica, popisné číslo, PSČ, mesto) a e-mailovú adresu. Následne výherca hlavnej výhry pošle súťažnú kartičku poštou (odporúčame doporučene) do 13.10.2019 na adresu: MYMEDIA s.r.o., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava. Usporiadateľ overí pravosť súťažnej kartičky a ak bude v poriadku pošle výhercovi okamžitej výhry jeho okamžitú výhru poštou alebo kuriérskou spoločnosťou.

Za správnosť kontaktných údajov, na základe ktorých bude výherca hlavnej výhry informovaný o výhre a na ktorú mu bude výhra zaslaná, organizátor nezodpovedá.

Zaslanie výhry sa uskutoční najneskôr do 30 (tridsiatich) dní odo dňa overenia pravosti súťažnej kartičky a potvrdenia výhry.

 

6. Spoločné ustanovenia:

K oznámeniu o výhre bude použitá e-mailová adresa, ktorú výherca hlavnej výhry uviedol na výhernej súťažnej kartičke. 

V prípade, že sa zistí, že výherca nespĺňa podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel súťaže, prepadá výhra usporiadateľovi 

Výherca nie je povinný výhru prijať. Výherca nemôže nárok na výhru previesť na tretiu osobu. Neprevzaté výhry prepadajú v prospech usporiadateľa.

Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu v okamihu doručenia výhry výhercovi.

Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než tú, ktorá mu bude odovzdaná. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné alternatívne plniť v peniazoch . 

Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti výhier, pokiaľ nebude pre jednotlivé prípady dohodnuté inak. 

 

7. Všeobecné podmienky:

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať. 

Vyobrazenie výhier na komunikačných a propagačných materiáloch usporiadateľa (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) nemusí zodpovedať skutočnej podobe výhier.

Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov podliehajúci platnej sadzbe dane v tom zdaňovacom období, v ktorom je výhra výhercovi odovzdaná.

V rozsahu, v ktorom výhra podlieha zdaneniu bude výherca – fyzická osoba v princípe povinný odviesť odvod na zdravotné poistenie vo výške 14%.  Výhra sa v prípade výhercu – fyzickej osoby nezahŕňa do vymeriavacieho základu na výpočet odvodov na sociálne postenie. 

Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350 EUR za jednu výhru. 

O výške výhry bude usporiadateľ výhercu informovať v zmysle platného zákona. Informácia k zdaneniu výhry a výpočtu odvodov je len orientačná. Pre konkrétne povinnosti pri podávaní daňového priznania ako aj pri výpočte daňovej a odvodovej povinnosti je potrebné kontaktovať svojho daňového poradcu.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s konaním súťaže. 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo zapríčinené správaním súťažiaceho, môže usporiadateľ od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody.

Usporiadateľ je oprávnený kedykoľvek a bez náhrady pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže. Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné.

Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel súťaže neplatné alebo stratia platnosť, platnosť ostatných ustanovení pravidiel súťaže ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené takým primeraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu pôvodných neplatných ustanovení.

Tieto pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a sú k dispozícii na webovej stránke usporiadateľa www.lidl.sk, a zároveň sú uložené v písomnej podobe v jeho sídle.

Bratislave dňa 09.08.2019                     Lidl Slovenská republika, v.o.s.

 

 

 


Informácie o ochrane osobných údajov

Pravidlá súťaže „15 rokov spoločnosti Lidl“

 

Právne informácie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s., Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, IČO:
35 793783, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sr, vložka 1160/B (ďalej „Usporiadateľ“), sa pri spracovaní osobných údajov účastníka súťaže riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „Nariadenie“)  a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“). Usporiadateľ zhromažďuje, spracúva a využíva výlučne osobné údaje tých účastníkov súťaže, ktorí sa stali výhercami hlavnej výhry v súlade s bodom 3 pravidiel súťaže a zároveň si uplatnili výhru v súlade s bodom 5 pravidiel súťaže. U týchto účastníkov Usporiadateľ spracúva nasledovné osobné údaje účastníkov súťaže, a to za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže:

  • meno, priezvisko, 
  • doručovaciu adresu (ulica, popisné číslo, PSČ, mesto)
  • e-mailová adresa

U účastníkov súťaže, ktorí sa stali výhercami okamžitej výhry, alebo ktorí sa nestali výhercami (stieracia kartička nebola výherná) k spracúvaniu ich osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa nedochádza. V prípade poskytnutia osobných údajov týmito účastníkmi budú tieto osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazané.

Účasťou v súťaži (resp. uplatnením hlavnej výhry podľa bodu 3 pravidiel súťaže v súlade s bodom 5 pravidiel súťaže)  berie účastník súťaže na vedomie, že za účelom vyhodnotenia súťaže spracúva osobné údaje výhercov hlavnej výhry spoločnosť  MYMEDIA s.r.o., so sídlom Popradská 40, 821 06 Bratislava, IČO:  35 904 453, u ktorej si účastník súťaže uplatní právo na výhru v súťaži na korešpondenčnej adrese MYMEDIA s.r.o., Tomášikova 30, 821 01 Bratislava .

Osobné údaje výhercov hlavnej výhry budú vymazané najneskôr po ukončení súťaže a odovzdaní výhry.  Podľa platných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov môže  účastník súťaže svoj ​​súhlas s ukladaním, spracovávaním  a využívaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. V tomto prípade budú osobné údaje bezodkladne vymazané. Ďalšia účasť v hre bude v tomto prípade vylúčená. Požiadavku na vymazanie osobných údajov je možné poslať na  e-mailovú adresu: ochranaosobnychudajov@lidl.sk alebo písomne poštou na adresu Usporiadateľa.

V ostatných prípadoch platia všeobecné podmienky spracovania osobných údajov Usporiadateľa, ktoré  sú zverejnené na: 

https://www.lidl.sk/sk/Ochrana-osobnych-udajov.htm

Vaše práva ako dotknutej osoby a možnosti kontaktovania zodpovednej osoby na ochranu osobných údajov

Podľa čl. 15 ods. 1 Nariadenia a §21 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov máte právo požiadať o poskytnutie bezplatnej informácie o uložených osobných údajoch o Vašej osobe. Ak na to existujú právne dôvody, máte dodatočne právo na opravu (čl. 16 Nariadenia a § 22 Zákona o ochrane osobných údajov), vymazanie (čl. 17 Nariadenia a § 23 Zákona o ochrane osobných údajov) a obmedzenie spracovania (čl. 18 Nariadenia a § 24 Zákona o ochrane osobných údajov) Vašich osobných údajov.

Pokiaľ spracovanie údajov spočíva na základe čl. 6 ods. 1 e) alebo f) Nariadenia a §13 ods. 1 e) alebo f) Zákona o ochrane osobných údajov, máte podľa čl. 21 Nariadenia a § 27 Zákona o ochrane osobných údajov právo namietať voči spracovaniu Vašich osobných údajov.

Pokiaľ namietate voči spracovaniu Vašich osobných údajov, nebude sa toto v budúcnosti vykonávať, iba ak by Usporiadateľ dokázal preukázať nevyhnutné oprávnené záujmy pre ďalšie spracovanie, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Pokiaľ ste sami poskytli spracovávané údaje, máte právo na prenos údajov podľa
čl. 20 Nariadenia a § 26 Zákona o ochrane osobných údajov.

Ak sa spracovanie údajov uskutočňuje na základe súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 a) a § 13 ods. 1 a) Zákona o ochrane osobných údajov alebo čl. 9 ods. 2 a) Nariadenia a § 16 Zákona o ochrane osobných údajov, môžete súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti, bez toho, aby sa to dotklo zákonnosti doterajšieho spracovania.

Vo vyššie uvedených prípadoch, pri otvorených otázkach alebo v prípade sťažností sa, prosím, písomne alebo e-mailom obráťte na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov. Okrem toho máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Zodpovedným je Úrad na ochranu osobných údajov krajiny v ktorej bývate, alebo v ktorej má sídlo Usporiadateľ.

Ak by ste mali ďalšie otázky k získavaniu, spracovávaniu a používaniu Vašich osobných údajov, obráťte sa, prosím, na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov na:

Lidl Slovenská republika v.o.s.

Ochrana osobných údajov

Ružinovská 1E

821 02 Bratislava

E-mail: ochranaosobnychudajov@lidl.sk