Informácie o ochrane osobných údajov

Ďakujeme Vám za záujem o hodnotenie predajne z pohľadu zákazníka.

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Preto sa snažíme dodržať Vaše právo na informácie. V nasledujúcom texte by sme Vám chceli vysvetliť, ktoré osobné údaje, kedy a za akým účelom zhromažďujeme, spracúvame a používame.

Pokiaľ v jednotlivých bodoch (zvýraznených nadpismi) týchto informácií o ochrane osobných údajov nebude uvedené niečo iné, platí, že prevádzkovateľom podľa článku 4 ods. 7 GDPR je:

Lidl Slovenská republika, v.o.s,

Ochrana osobných údajov

Ružinovská 1/E

821 02 Bratislava

ochranaosobnychudajov@lidl.sk

 

2. Používanie hodnotiacich nástrojov

2.1 Protokolové súbory

Účely spracovania osobných údajov / Právne základy:

Pri zobrazení webových stránok spoločnosti Lidl sa vo Vašom koncovom zariadení cez otvorený prehliadač automaticky a bez vášho pričinenia  na server našej webovej stránky pošle IP-adresu prihláseného a na internet pripojeného zariadenia,

 • dátum a čas prístupu,
 • názov a URL otvoreného súboru,
 • webovú stránku / aplikáciu, z ktorej bol prístup uskutočnený (Referrer-URL),
 • Vami použitý prehliadač a príp. operačný systém Vášho počítača, ako aj
 • meno Vášho poskytovateľa internetových služieb.

Vyššie uvedené údaje sa zároveň dočasne uložia do pamäte v tzv. Log-file súboroch (protokolové súbory) na nasledujúce účely:

 • zabezpečenie nerušeného spojenia,
 • zabezpečenie komfortného používania našej webovej stránky / aplikácie a
 • vyhodnotenie bezpečnosti a stability systému.

Právnym základom na spracovanie IP adresy je článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených účelov spracúvania osobných údajov.

Príjemca / Kategórie príjemcov:

V rámci spracovania osobných údajov prostredníctvom cookies a podobných technológií na spracovanie užívateľských údajov používame špecializovaných poskytovateľov služieb, najmä z oblasti zákazníckeho prieskumu. Títo spracovávajú Vaše údaje na základe našich inštrukcií ako poverení poskytovatelia služieb a sú vždy starostlivo vybraní a zmluvne zaviazaní podľa čl. 28  GDPR. Všetky spoločnosti uvedené v našom zozname cookies ako poskytovatelia konajú ako sprostredkovateľ na základe nášho poverenia.

Doba uchovávania / Kritériá pre stanovenie doby uchovávania

2.2 Použitie Cookies a podobných technológií na spracovanie užívateľských údajov

Účely spracovania osobných údajov / Právne základy:

My, Lidl Slovenská republika, v.o.s., sme prevádzkovateľom vo vzťahu k osobným údajom spracúvaným v súvislosti s používaním takzvaných Cookies a iných podobných technológií na spracovanie užívateľských údajov na všetkých (sub) doménach pod https://www.lidl.sk/vas-nazor/vas-nazor.

Cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú do pamäte vo Vašom koncovom zariadení (notebook, tablet, smartfón a i.) vždy, keď navštívite našu webovú stránku. Cookies nespôsobujú vo Vašom koncovom zariadení žiadnu škodu, neobsahujú žiadne vírusy, trójske kone alebo iný škodlivý softvér. V cookies sa ukladajú informácie, ktoré súvisia s používaním koncového zariadenia. To však neznamená, že tým získame priamo informáciu o Vašej totožnosti.

Použitie cookies a iných technológií pri spracovaní užívateľských údajov slúži – v závislosti od kategórie cookies resp. inej technológie – na nasledovné účely:

 • Technicky nevyhnutné: Sú to cookies a podobné metódy, bez ktorých naše služby nie je možné využívať.
 • Štatistika: Tieto technológie nám umožňujú spracovať anonymné štatistiky o používaní našich služieb. Tak môžeme napr. určiť, akým spôsobom môžeme našu webovú stránku ešte lepšie prispôsobiť zvyklostiam užívateľov.

Prehľad informácií o cookies a iných použitých technológiách, vrátane účelu spracovania, doby uchovávania a všetkých zapojených poskytovateľoch (tretích strán) môžete nájsť nižšie.

V rámci použitia súborov cookies a podobných technológií na spracovanie užívateľských údajov sa v závislosti od účelu spracúvajú najmä tieto kategórie osobných údajov:

Technicky nevyhnutné:

 • Užívateľské informácie, ktoré slúžia na získanie prehľadu o vstupoch cez viaceré podstránky a/alebo pri predčasnom zatvorení prehliadača (napr. uloženie Vášho povolenia súborov cookie).

Štatistika:

 • individuálne užívateľské ID,
 • počet návštev webovej stránky (denne/týždenne),
 • trvanie používania webovej stránky / zodpovedanie prieskumu,
 • pseudonymizované užívateľské profily s informáciami o používaní našej webovej stránky. Tieto obsahujú najmä:
  •  typ a verzia prehliadača,
  •  použitý operačný systém,
  •  Referrer-URL (predchádzajúca navštívená stránka),
  • Hostname (názov hostiteľa) použitého počítača (IP-adresa),
  •  čas pripojenia na server,
  •  individuálne užívateľské ID a
  •  spustené udalosti na webovej stránke (správanie pri surfovaní).
 • IP-adresa sa pritom pravidelne anonymizuje, takže možnosť získať informácie o Vašej osobe cez ňu je zásadne vylúčená.

Právnym základom pre použitie štatistických cookies je Váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Právnym základom pre použitie technicky nevyhnutných cookies je čl. 6 ods. 1 písm. f) DSGVO, to znamená, že spracúvame Vaše osobné údaje na základe nášho (oprávneného) záujmu na získanie informácií o predajni s cieľom zlepšiť služby našich predajní.

Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať/upraviť s účinnosťou do budúcnosti bez toho, aby ste ovplyvnili zákonnosť spracovania na základe súhlasu do okamihu odvolania súhlasu. Tým budete vrátený nazačiatok príslušného prieskumu, teda na výber príslušnej predajne. Tam môžete potom po zvolení predajne znovu určiť, ktoré cookies majú byť použité. Ak svoj výber cookies zmeníte počas neukončeného prieskumu, vaše doterajšie voľby budú vymazané a môžete začať s novým prieskumom. Kliknite jednoducho tu.

Zoznam cookies:

Category

Name

Provider

Type

Purpose

Expiry

 

Statistics

Session

lidl.mcxplatform.de

Session

Cookie is used to identify if the browser has cookies enabled or disabled. 

When the browser is closed. 

 

Statistics

mcxSurveyFingerprintDaily

lidl.mcxplatform.de

HTTP 

Cookie is added to track the number of times the survey is accessed on that machine within one day. 

End of the day the survey is opened (time dependent on browser time 11:59:59pm)

 

Statistics

mcxSurveyFingerprint

lidl.mcxplatform.de

HTTP

Cookie is added to track the number of times the survey is accessed on that machine within seven days. 

Seven days after the survey is opened (time dependent on the browser time 11:59:59pm)

 

Necessary

McxAuth.ProdDe

mcxplatform.de

Session

This is a CrossDomain cookie used by MaritzCX to allow authenticated users to pick up their survey after having closed it.

When the browser is closed. 

 
 

Statistics

startTime

lidl.mcxplatform.de

Session

Cookie is added to calculate the time taken to get from the start to the finish of the survey.

When the browser is closed. 

 

Príjemcovia / Kategórie príjemcov:

V rámci spracovania osobných údajov prostredníctvom cookies a podobných technológií na spracovanie užívateľských údajov používame špecializovaných poskytovateľov služieb, najmä z oblasti zákazníckeho prieskumu. Títo spracovávajú Vaše údaje na základe našich inštrukcií ako poverení poskytovatelia služieb a sú vždy starostlivo vybraní a zmluvne zaviazaní podľa čl. 28  GDPR. Všetky spoločnosti uvedené v našom zozname cookies ako poskytovatelia konajú ako sprostredkovateľ na základe nášho poverenia.

Doba uchovávania / Kritériá pre stanovenie doby uchovávania

Doba uchovávania jednotlivých cookies je uvedené v našom Zozname cookies.

3. Zákaznícky prieskum o skúsenostiach pri nakupovaní

Účely spracovania osobných údajov / Právne základy:

V rámci zákazníckeho prieskumu zbierame údaje o Vašom subjektívnom pocite pri nákupe. Cieľom je trvalé zlepšovanie Vášho pohodlia pri nákupe v našich predajniach.                                                       

Vaše číslo pokladničného dokladu zaznamenávame, aby bolo zabezpečené, že pri jednom nákupe sa kupujúci iba raz zúčastní na zákazníckom prieskume. Na základe čísla pokladničného dokladu nie je ani v prípade  platenia s debetnou alebo kreditnou kartou možné priradenie údajov k Vašej osobe.

Právnym základom pre toto spracovanie osobných údajov je náš oprávnený záujem na zlepšení Vášho pohodlia pri nákupoch v našich  predajniach v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Príjemca / Kategórie príjemcov:

Oddelenie starostlivosti o zákazníkov INT, predstavenstvo, úsek Predaj

Doba uchovávania / Kritériá pre stanovenie doby uchovávania

Uvedené údaje z prieskumov sa ukladajú po dobu 12 mesiacov. Následne budú všetky osobné údaje, ako aj dátum nákupu, na začiatku príslušného mesiaca od realizácie zákazníckeho prieskumu agregované, takže nebude možné žiadne časové ani osobné priradenie získaných údajov.

4. Kontaktovanie našim zákazníckym servisom

Účely spracovania osobných údajov / Právne základy:

Ak ste poskytli meno, e-mailovú adresu alebo číslo telefónu za účelom kontaktovania z našej strany, spracujeme tieto údaje, ako aj Vaše zákaznícke hodnotenie výlučne na nadviazanie kontaktu a spracovanie Vašej požiadavky či pripomienky. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, teda náš spoločný súčasný záujem na rýchlom spracovaní Vašej požiadavky, resp. spätnej väzby, za účelom zlepšiť Vaše pohodlie pri nákupe.

Príjemca / Kategórie príjemcov:

V rámci prípravy našej zákazníckej ankety používame špecializovaných poskytovateľov služieb, najmä z oblasti zákazníckeho prieskumu. Títo spracovávajú Vaše údaje na základe našich inštrukcií ako poverení poskytovatelia služieb a sú vždy starostlivo vybraní a zmluvne zaviazaní podľa čl. 28  GDPR. Všetky spoločnosti uvedené v našom zozname cookies ako poskytovatelia konajú ako sprostredkovateľ na základe nášho poverenia.

Doba uchovávania / Kritériá pre stanovenie doby uchovávania

Po konečnom zodpovedaní Vašej požiadavky budú Vaše osobné údaje po 90 dňoch vymazané.

5. Súťaže

Účely spracovania osobných údajov / Právne základy:

Ak boli v rámci súťaže poskytnuté osobné údaje účastníkov (meno, priezvisko., e-mailová adresa, ulica, číslo domu, PSČ a mesto), používame ich iba za účelom realizácie a vyhodnotenia súťaže.  Právnym základom pre spracovanie osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Doba uchovávania / Kritériá pre stanovenie doby uchovávania

Po ukončení súťaže a oznámení výhercov budú osobné údaje účastníkov vymazané. Údaje výhercov budú pri vecných výhrach uschované počas trvania zákonných záručných dôb, aby v prípade reklamácie bola možná ich oprava resp. výmena.

 

 

6. Prenos osobných údajov do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru

Ak poskytujeme osobné údaje príjemcom v tretích krajinách (t. j. so sídlom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru), informujeme Vás o tom v informáciách o príjemcoch / kategóriách príjemcov v popise príslušného spracovania osobných údajov. Európska komisia potvrdzuje, že niektoré tretie krajiny majú štandard ochrany osobných údajov porovnateľný s úrovňou ochrany v Európskom hospodárskom priestore prostredníctvom takzvaných rozhodnutí o primeranosti. Zoznam týchto krajín môžete nájsť na adrese https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:SK:PDF.Ak v niektorej krajine neexistuje porovnateľný štandard ochrany osobných údajov, dbáme o to, aby bola ochrana osobných údajov primerane zaručená inými opatreniami. To je možné napr. prostredníctvom záväzných vnútropodnikových pravidiel, štandardných doložiek o ochrane údajov, ktoré prijala Európska komisia, certifikátov alebo schválených kódexov správania. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa prosím na našu zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov (bod 8).

 

7. Práva dotknutých osôb (užívateľov)

Ak sú splnené zákonní predpoklady, máte právo na opravu (článok 16 GDPR), výmaz (článok 17 GDPR) a obmedzenie spracovania (článok 18 GDPR) Vašich osobných údajov.

Ak je právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR, máte podľa článku 21 GDPR právo namietať voči takémuto spracovaniu osobných údajov. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu údajov, táto má účinky aj do budúcna, okrem prípadu, kedy preukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Pokiaľ ste nám spracúvané osobné údaje poskytli Vy sami, máte právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR.

Ak je právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov Váš súhlas, udelený podľa článku 6 ods. 1 písmeno a) GDPR, môžete Váš súhlas kedykoľvek odvolať s účinkami do budúcnosti, pričom toto odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov do momentu odvolania súhlasu.

Vo vyššie uvedených prípadoch, pri otvorených otázkach alebo v prípade sťažností sa prosím obráťte písomne alebo e-mailom na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov.

Okrem toho máte právo podať sťažnosť u dozorného orgánu na ochranu osobných údajov.

8. Ďalšie otázky

V prípade, že budete mať ďalšie otázky ohľadne zhromažďovania, spracúvania a používania Vašich osobných údajov, obráťte sa prosím na našu zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov:

Lidl Slovenská republika, v.o.s,

Ochrana osobných údajov

Ružinovská 1/E

821 02 Bratislava

ochranaosobnychudajov@lidl.sk

 

 

Stav: 30.10.2020